Archives

16-03-2015 - Parket Brussel

Afpersing Delhaize en zuuraanval

Het parket van Brussel kan bevestigen dat de verdachte die in Frankrijk gearresteerd werd in de afpersingszaak tegen Delhaize en de zuuraanval Antwerpen, morgen voormiddag aan de Belgische autoriteiten zal worden uitgeleverd.

Vervolgens zal hij in de namiddag ondervraagd worden door de Belgische speurders van de federale gerechtelijke politie van Brussel.

Later, en mogelijks laat, op de avond zal hij voor de Brusselse onderzoeksrechter verschijnen. Het is pas op dat moment dat zal duidelijk worden of en waarvoor hij in verdenking gesteld zal worden.

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

18-02-2015 - Parket Brussel

Vanaf maandag 23 februari zullen er een aantal wijzigingen zijn in de manier waarop de relaties tussen parket en pers georganiseerd worden.

De gekende afspraken en belangrijkste wijzigingen op een rijtje :

 • 1 telefoonnummer waarop de persmagistraat – woordvoerder te bereiken is: 02/508.71.67
 • 1 mailadres waarop de persmagistraat – woordvoerder te bereiken is Press.Portalis@just.fgov.be
 • Alle persberichten uitgaande van het parket van Brussel zullen terug te vinden zijn op de website van het openbaar ministerie. U kan zich op deze website inschrijven om automatisch de nieuwe berichten te ontvangen via de RSS-flux. De juiste pagina is eenvoudig te vinden door door te klikken op de link terug te vinden op de facebookpagina van het parket van de procureur des Konings van Brussel :

Op weekdagen :

 • Tussen 09u en 12u kan u telefonisch contact opnemen met de woordvoerder van dienst.
 • Vanaf 12u worden vragen over lopende dossiers alleen via e-mail gesteld. De vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.
 • Vanaf 12u is de woordvoerder slechts telefonisch bereikbaar voor toelichting bij lopende evenementen / acute actuele dossiers.
 • Er is dagelijks een perspunt om 11u in de perszaal van het parket van Brussel (Portalisgebouw, Quatre-Brasstraat 4, 1000 Brussel, gelijkvloers)
 • Indien u de woordvoerder wenst te interviewen, neemt u eerst telefonisch contact op met de woordvoerder.
 • Indien u cijfers/statistieken wenst, kan u deze vraag steeds per mail stellen. U dient rekening te houden met gemiddeld een week opzoekingstijd.

In het weekend en de feestdagen :

 • Er is geen perspunt in het weekend
 • De persmagistraat – woordvoerder verstuurt voor 12u een mail met daarin persberichten uitgaande van het parket of politie, indien er persberichten zijn. Indien er niets mee te delen valt, krijgt u eveneens een mail met die vermelding.
 • De persmagistraat is telefonisch bereikbaar voor toelichting bij lopende evenementen / acute actuele dossiers.
 • De vragen over niet-actuele lopende dossiers dienen op weekdagen te worden gesteld.

We hopen met deze “vernieuwde” manier van werken tot een nog betere samenwerking te komen.

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

11-02-2015 - Parket Brussel

Belangrijke verduidelijkingen

De onderzoeksrechter wenst te verduidelijken dat geen enkel internationaal aanhoudingsmandaat werd afgeleverd lastens de bestuurders van de bank. Gelet op het feit dat de bank een voorstel geformuleerd heeft om haar medewerking te verlenen, een voorstel dat zij respecteert en gelet op het feit dat wie opgeroepen wordt, gevolg geen aan de oproepingen, is het niet aan de orde dergelijke maatregelen te overwegen. Hetzelfde kan niet gezegd worden over een tussenpersoon die de bank reeds verschillende jaren verlaten heeft, deze zou wel het voorwerp kunnen uitmaken van een dergelijke maatregel.

Voor wat betreft de houding van de Zwisterse overheden, wenst de onderzoeksrechter te verduidelijken dat hij in spanning afwacht hen te lezen, zonder enige andere grief.

Ine Van Wymersch – woordvoerder

09-02-2015 - Parket Brussel

Het dossier naar eventuele witwaspraktijken bij HSBC is al sedert mei 2013 in gerechtelijk onderzoek bij de heer Claise, onderzoeksrechter te Brussel.

In het kader van dat gerechtelijk onderzoek werden verschillende huiszoekingen uitgevoerd, en uiteindelijk is de onderzoeksrechter op 17 november 2014 overgegaan tot de inverdenkingstelling van de bank HSBC PRIVATE BANK NV (ZWITSERLAND) voor volgende feiten: ernstige en georganiseerde fiscale fraude, witwassen, criminele organisatie en onwettige uitoefening van het beroep van financieel tussenpersoon.

Sindsdien loopt het gerechtelijk onderzoek verder . De onderzoeksrechter laat ons vandaag weten dat hij 2 maanden geleden een rogatoire commissie gericht heeft aan de Zwitserse autoriteiten. Volgens de onderzoeksrechter zou er hier nog geen (afdoende) antwoord op gekomen zijn vanuit de Zwitsers.

De vraagt tot informatieverstrekking berust op het een anti-witwaspraktijk verdrag.

Los van deze rogatoire commissie is er permanent contact tussen het Belgische gerecht en de bank HSBC met het oog op het verkrijgen van informatie vanuit de bank, op vrijwillige basis.

Indien er geen doeltreffende samenwerking mogelijk is, overweegt de onderzoeksrechter om de vroegere maar misschien ook de huidige directeurs van de bank, zowel in België als in Zwitserland onder internationale aanhoudingsmandaat te plaatsen. Dit laat de onderzoeksrechter vandaag weten aan het Brusselse parket, naar aanleiding van de media-aandacht die er is voor een lijst met namen van bedrijven en natuurlijke personen die Zwitserse bankrekeningen zouden hebben en aldus belastingen zouden ontduiken.

Ine Van Wymersch - woordvoerder

03-11-2014 - Parket Brussel

Dossier HSBC : Inverdenkingstelling van de bank HSBC PRIVATE BANK NV (ZWITERSLAND) in België

In het kader van een onderzoek ten laste van HSBC PRIVATE BANK NV (ZWITSERLAND), waarmee onderzoeksrechter CLAISE belast werd en waarvoor huiszoekingen werden uitgevoerd in oktober 2013, is onderzoeksrechter CLAISE, in samenwerking met de leden van de financiële afdeling van de federale gerechtelijke politie van BRUSSEL (OA4), overgegaan tot de inverdenkingstelling van de bank HSBC PRIVATE BANK NV (ZWITSERLAND) voor volgende feiten: ernstige en georganiseerde fiscale fraude, witwassen, criminele organisatie en onwettige uitoefening van het beroep van financieel tussenpersoon.

De verdenkingen ten laste van de bank HSBC PRIVATE BANK NV (Zwitserland) zijn gebaseerd op haar aanwezigheid en haar illegale tussenkomst, gedurende verschillende jaren, in België om welgestelde cliënten, in het bijzonder afkomstig uit de Antwerpse diamantwereld, te benaderen en hun vermogensbestanddelen te beheren.

De Zwitserse bank wordt er ook van verdacht bewust fiscale fraude bevorderd en zelfs aangemoedigd te hebben door offshorebedrijven ter beschikking te stellen van bepaalde bevoorrechte cliënten. Deze offshorebedrijven zijn meer bepaald gesitueerd in Panama en de Maagdeneilanden. Zij hebben geen enkele economische activiteit en hun enige doel is de vermogensbestanddelen van de cliënten te verbergen. HSBC Private Bank (Zwitserland) zou offshorebedrijven aan bepaalde cliënten verkocht hebben om de richtlijn 2003/48/CE van de Raad van de Europese Unie met betrekking tot de spaarfiscaliteit te omzeilen. Deze richtlijn staat de lidstaten toe om belastingen te heffen op de inkomsten uit spaargelden van hun belastingplichtigen, zelfs als deze inkomsten verkregen werden in een andere lidstaat van de Europese Unie.

Zwitserland werkt mee aan deze richtlijn ingevolge een bilateraal akkoord dat getekend werd in 2004 tussen Zwitserland en de Europese Unie. Zo maken bepaalde inkomsten op spaargelden die Belgische belastingplichtigen in Zwitserland verkregen, het voorwerp uit van een inhouding aan de bron van 15% vanaf 1 juli 2005 en van 35% vanaf 2011. Deze maatregel beoogde, in het bijzonder, fraude te bestrijden.

Meer dan duizend Belgische belastingplichtigen zouden betrokken zijn voor bedragen die kunnen oplopen tot meerdere miljarden dollars die geplaatst, beheerd en/of overgeschreven werden tussen 2003 en heden.

Het nadeel voor de Belgische staat dat door de praktijken in kwestie veroorzaakt wordt, wordt geschat op honderden miljoenen euro’s. Hieraan kunnen nog veel hogere sommen toegevoegd worden die mogelijk witgewassen werden en die Justitie nog in beslag zou kunnen nemen. De betrokken belastingplichtigen zijn zowel cliënten die de FOD Financiën niet op de hoogte stelden van hun buitenlandse vermogensbestanddelen als cliënten die fiscale regularisaties (EBA) en akkoorden met de fiscus ondertekenden.

In deze fase van het onderzoek zullen verschillende leidinggevenden en bedienden van de HSBC PRIVATE Bank opgeroepen worden om binnenkort verhoord te worden door de onderzoeksrechter Michel CLAISE en zijn speurders, die rekenen op de best mogelijke medewerking van HSBC PRIVATE BANK NV (ZWITSERLAND), gezien de buitengewone ernst van deze feiten en de omvang van het geleden nadeel.

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

Pages