Archives

02-09-2016 - Parket-generaal Antwerpen

Patrick Vandenbruwaene, Procureur-generaal te Antwerpen, brengt in zijn toespraak ter opening van het gerechtelijk jaar 2016-2017, de opmars van de cybercriminaliteit onder de aandacht. Hij gaat in op de hindernissen en uitdagingen die deze criminaliteitsvorm met zich mee brengt voor de rechtshandhaving en beklemtoont de noodzaak tot samenwerking met alle partners in de keten, privé en publiek en over de grenzen heen, wil men cybercriminaliteit effectief bestrijden.

Openingsrede

02-09-2016 - Parket-generaal Gent

Erwin Dernicourt, de nieuwe procureur-generaal te Gent, bracht op 1 september zijn eerste openingsrede als startsein van het nieuwe gerechtelijke jaar. In zijn openingsrede brengt hij de nieuwe autonome straffen elektronisch toezicht en probatie onder de aandacht. In de voetsporen van zijn voorgangster zal zijn beleid in het bijzonder gericht zijn op de strijd tegen de gerechtelijke achterstand en de bewaking van de doorlooptijden evenals op de uitwerking van een coherent strafrechtelijk beleid.

Openingsrede (deel I) (deel II) (bijlage)

01-09-2016 - Parket Oost-Vlaanderen
PERSMEDEDELING 26 mei 2016 AANPAK STRIJD TEGEN SCHIJNERKENNINGEN
 
Het parket Oost-Vlaanderen en de Stad Gent gaan de strijd aan tegen schijnerkenningen Het Parket Oost-Vlaanderen en de Stad Gent pakken samen met de andere 64 steden en gemeenten van het gerechtelijke arrondissement Oost-Vlaanderen, de illegale migratie via de erkenning van een kind aan.
 
Binnen het parket Oost-Vlaanderen pakt een gespecialiseerd team van magistraten en medewerkers op performante en uniforme wijze de fenomenen schijnerkenningen en schijnrelaties aan.

De strijd tegen schijnrelaties en schijnerkenningen kadert in de strijd tegen illegale migratie en het oneigenlijk gebruik van bestaande procedures met oog op het verwerven van verblijfsrecht in België.

Het recht op huwelijk en het recht op gezinshereniging zijn universele rechten en moeten beschermd worden tegen elke vorm van misbruik. Dit geldt eveneens voor de rechten en de belangen van een kind bij een schijnerkenning.

In de strijd tegen schijnrelaties en schijnerkenningen is het belangrijk om met alle actoren – Ambtenaren van de Burgerlijke Stand, Parket, Dienst Vreemdelingenzaken, Politie, FOD Buitenlandse Zaken - schouder aan schouder te werken, ieder met zijn eigen specifieke verantwoordelijkheid, waarbij duidelijke afspraken het mogelijk maken om effectief en efficiënt op te treden tegen misbruiken.

Het parket verspreidde daarom een omzendbrief aan alle 65 steden en gemeenten van de provincie Oost-Vlaanderen, waarin het beleid en de werkwijze die dient gevolgd te worden duidelijk zijn vastgelegd.

De omzendbrief handelt niet enkel over de strijd tegen schijnhuwelijken en schijn wettelijke samenwoningen.

Nieuw in de omzendbrief is de werking die is opgezet om zogenaamde schijnerkenningen aan te pakken. Sinds de verstrenging van de wet op 3 oktober 2013 voor de aanpak van schijnhuwelijken en het strafbaar maken van schijn wettelijke samenwoningen, werd een stijging vastgesteld in de erkenning van kinderen die een recht op verblijf mogelijk maken.
Met het erkennen van een kind kan iemand officieel laten registreren dat er een ouderschapsband bestaat tussen zichzelf en het kind. Het kan gaan om een vrouw in onrechtmatig verblijf die haar kind door een Belgische man laat erkennen of een man in onrechtmatig verblijf die vraagt het kind van een Belgische vrouw te mogen erkennen.
Naast huwen en wettelijk samenwonen, misbruiken malafide personen het erkennen van een kind om verblijfsrecht te verkrijgen in België, waarbij het kind wordt uitgebuit door een volwassene om voor zichzelf verblijfsrecht te verwerven.

De strijd tegen schijnerkenningen is nog niet expliciet bij wet geregeld. Het parket Oost-Vlaanderen werkte samen met de Cel Schijnrelaties van de Stad Gent een beleid uit om zowel preventief als reactief te kunnen optreden tegen deze misbruiken.    

Met de Cel Schijnrelaties van de Stad Gent werd begin 2014 een proefproject opgestart om het fenomeen van de schijnerkenningen duidelijk in beeld te brengen en werd een werkwijze afgesproken voor de behandeling van deze dossiers. Het Parket Oost-Vlaanderen en de Gentse Cel Schijnrelaties zijn al jaren sterke partners in de strijd tegen schijnrelaties.     

Samen werkten ze dus een beleid uit om in afwachting van wetgevend initiatief dit misbruik nu al te kunnen bestrijden. In tegenstelling tot vroeger, zal het nu mogelijk zijn voor Oost-Vlaamse steden en gemeenten om zelf een erkenning te weigeren na advies van het parket.    

De Gentse Cel Schijnrelaties begon al in 2014 met het overmaken van verdachte dossiers aan het Parket. In dat jaar werden 17 op een totaal van 1752 erkenningsdossiers overgemaakt aan het Parket. In 2015 werden al 28 dossiers overgemaakt aan het Parket op een totaal van 1939 erkenningsdossiers.     

Op dit ogenblik zijn een tiental dossiers inzake schijnerkenningen hangende voor de rechtbank of worden nu gedagvaard.       

Preventief 
Bij een kennelijk vermoeden van misbruik, dat afgetoetst wordt aan een aantal vastgelegde criteria, wordt het dossier overgemaakt aan het Parket voor verder onderzoek. Het Parket heeft 2 maanden tijd om verder onderzoek te verrichten en advies te verstrekken. Deze termijn kan verlengd worden met een termijn van maximum drie maanden. Als de erkenning geweigerd wordt, kan de betrokkene nog in beroep gaan bij de rechtbank van eerste aanleg.    

Reactief 
Het Parket kan tevens onderzoek voeren naar een reeds bestaande erkenning. In geval van kennelijk misbruik wordt overgegaan tot dagvaarding voor het nietig verklaren van de erkenningsakte.    

Informatiedoorstroming 
In de omzendbrief wordt aan de Oost-Vlaamse steden en gemeenten gevraagd om erkenningen die uitgesteld of geweigerd worden, te registreren in het rijksregister zodat steeds kan worden nagegaan of dezelfde personen reeds in andere steden of gemeenten een erkenning probeerden aan te gaan of verkregen. Er is hierbij het voorbeeld van een Congolese man die verblijfsrecht heeft en die 17 kinderen had erkend bij verschillende vrouwen over gans België. Het is dus noodzakelijk dat de informatie kan doorstromen naar alle Ambtenaren van de Burgerlijke Stand in België, zoals nu al het geval is voor schijnhuwelijken en schijn wettelijke samenwoningen.       

“Het is noodzakelijk dat het fenomeen schijnrelaties en schijnerkenningen coherent en uniform wordt aangepakt”, aldus magistraat Ann Lukowiak die gespecialiseerd is in het onderzoek naar schijnrelaties en -erkenningen. “We moeten met de verschillende actoren schouder aan schouder optreden, om op die manier te vermijden dat er een verschuiving plaatsvindt naar de steden en gemeenten binnen en buiten het gerechtelijk arrondissement. Bij schijnerkenningen worden kinderen immers herleid tot papieren kinderen. Dat zijn schrijnende dossiers”.    

“We zijn als Stad altijd bereid om aan het voorkomen van misbruiken van de bestaande regels mee te werken”, aldus schepen van Burgerzaken Sofie Bracke. “Uiteraard stemt het mij tevreden dat de werking van de Gentse Cel Schijnrelaties model staat voor andere steden en gemeenten. Maar ik wil vooral ook de regering oproepen om nu snel werk te maken van nieuwe wetgeving zodat dit achterpoortje gesloten kan worden. Kinderen misbruiken om verblijfsrecht te bekomen is immers verwerpelijke zaak.”

01-09-2016 -

Erwin Dernicourt, de voormalige procureur des Konings van Dendermonde, is aan de slag gegaan als nieuwe procureur-generaal bij het hof van beroep in Gent. Hij heeft de eed afgelegd op 6 juni en volgt ere-procureur-generaal Anita Harrewyn op, die eind 2015 op eigen verzoek op rust gesteld werd. De 50-jarige Dernicourt was federale magistraat tot in 2011, procureur des Konings van Dendermonde tot 31 maart 2014 en na de gerechtelijke hervorming afdelingsprocureur in Dendermonde. Hij werkte tot voor kort op de beleidscel van minister van Justitie Koen Geens als adjunct-directeur coördinatie rechterlijke orde. Hij werd aangewezen tot het mandaat van procureur-generaal voor een termijn van vijf jaar.

29-08-2016 - Parket Brussel

Deze nacht werd er omstreeks 2.00 u een brand gesticht in het NICC (Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie) in Neder-Over-Heembeek (Brussel).

Door het late uur was er niemand aanwezig in het gebouw en raakte er niemand gewond.

Het NICC is een wetenschappelijke instelling van de FOD Justitie die gerechtelijke deskundigenonderzoeken uitvoert. Deze locatie werd niet toevallig gekozen, het betreft namelijk een bevoorrechte partner van Justitie die over gevoelige informatie beschikt in verband met verschillende lopende onderzoeken en gerechtelijke dossiers.

Meerdere daders zijn met een wagen het terrein van het NICC binnengedrongen en zijn tot het gebouw geraakt, meer bepaald de vleugel waar de laboratoria zich bevinden. Wat de werkwijze betreft, kunnen we nog geen verdere informatie verschaffen omdat het gebouw nog niet toegankelijk is en de deskundigenonderzoeken bijgevolg nog niet uitgevoerd konden worden. Het parket is een onderzoek gestart wegens opzettelijke brandstichting en beschadiging door ontploffing.

Het parket weerlegt dat er een voertuig als stormram werd gebruikt om het gebouw binnen te dringen.  Ze zijn alleen voorbij de omheiningen geraakt.

Getuigen zeggen dat ze ontploffingen hebben gehoord. De oorsprong van deze ontploffingen kon nog niet worden achterhaald. Het lijkt erop dat het NICC het directe doelwit was van deze feiten. Er werden vlak na de feiten vijf personen aangehouden in de onmiddellijke omgeving van het NICC. Ze worden momenteel verhoord om te achterhalen in welke mate ze betrokken zijn bij de feiten.

Er is geen bevestiging dat het om een terroristische daad gaat. Het spreekt vanzelf dat verschillende individuen baat hebben bij de verdwijning van elementen ten laste van hun gerechtelijke dossiers. Het onderzoek loopt en er wordt rekening gehouden met verschillende scenario’s.

De schade aan het gebouw is ernstig maar kan nog niet worden gepreciseerd. De DOVO (de ontmijningsdienst van het leger) is ter plaatse.  Het parket heeft een branddeskundige aangewezen. Deze branddeskundige en het parket zullen vandaag samen ter plaatse gaan.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

Pages