Arbeidsauditoraat Antwerpen - Opdracht in burgerlijke zaken

Burgerlijke opdracht van het arbeidsauditoraat

In de burgerlijke zaken verleent het arbeidsauditoraat advies bij de arbeidsrechtbank. Zijn  adviserende bevoegdheid wordt ingevuld naar gelang van de behandelde zaken.

In de sociale zekerheid en sociale bijstand kan de burger met een eenvoudig en kosteloos verzoekschrift beroep in te stellen bij de arbeidsrechtbank tegen een beslissing van de federale, Vlaamse of lokale overheidsdiensten (RVA, het RIZIV, het ziekenfonds, de Rijksdienst voor pensioenen, het RSVZ, het kinderbijslagfonds, de diensten voor de mindervaliden, het OCMW, …).

Na ontvangst van het verzoekschrift via de griffie van de arbeidsrechtbank, moet het auditoraat :

 • de vordering kwalificeren en de correcte verwerende partij(en) aanduiden;
 • het administratief dossier opvragen en vervolledigen.  Met het oog op de adviesverlening vraagt de arbeidsauditeur bestuurlijke inlichtingen op bij de minister, de federale (en Vlaamse) overheidsdiensten, de openbare instellingen en de sociale inspectiediensten. Deze inlichtingen vormen de basis van het administratief dossier dat het arbeidsauditoraat terugzendt naar de griffie voor voeging aan het proceduredossier;
 • aan de rechtbank advies uitbrengen over alle aspecten van het geding: mondeling indien dit mogelijk is omwille van de eenvoud van de zaak of ingevolge vaste rechtspraak, of schriftelijk in gecompliceerde of principiële zaken. Het verleende advies bindt de rechtbank niet. Hierna hebben partijen een recht van repliek (waardoor de standpunten soms duidelijker worden geformuleerd).

In deze dossiers waarborgt het auditoraat de objectiviteit en een eerlijke procesvoering tussen de burger en de overheidsdienst, waarvan hij of zij voor zijn/haar bestaanszekerheid afhankelijk is. De adviesverlening van het arbeidsauditoraat is verplicht.

De tussenkomst en het advies van het Openbaar Ministerie zijn ook verplicht in geschillen waar inbreuken op de fundamentele sociale rechten ter discussie staan, bijvoorbeeld: pesten op het werk, gelijke behandeling van mannen en vrouwen inzake de arbeidsvoorwaarden, beslissingen over de juridische bijstand.

In de overige materies waarvoor de arbeidsrechtbanken bevoegd zijn (individuele arbeidsovereenkomsten, collectief arbeidsrecht, arbeidsongevallen, beroepsziekten) is het advies doorgaans niet verplicht, tenzij in bijzondere gevallen. De arbeidsauditeur kan hier tussenkomen wanneer de openbare orde dit vereist en telkens hij dit dienstig acht, voor zover hij de objectiviteit en de ‘wapengelijkheid van de partijen’ vrijwaart. ‘Wapengelijkheid’ is een gelijkheidsbeginsel: Niemand mag zonder voldoende grond gunstiger of ongunstiger worden behandeld dan anderen die verkeren in dezelfde situatie.

Het auditoraat is dus geen raadgever van een van de partijen. Het openbaar ministerie maakt gebruik van zijn bevoegdheid om een correcte toepassing na te streven van de complexe sociale wetgeving, die bovendien vaak onderhevig is aan wetswijziging.

Specifiek voor de zaken OCMW (leefloon, maatschappelijke dienstverlening) *:

Om te vermijden dat deze zaken onnodig worden uitgesteld voor neerlegging van (bijkomende) bewijsstukken, heeft het arbeidsauditoraat, in samenwerking met de arbeidsrechtbank en de balie, een indicatieve lijst opgesteld, louter als suggestie.

Stukken die de behoeftigheid aantonen:

 • rekeninguittreksels van de betwiste periode en de periode 3 maanden voor de steunaanvraag;
 • aanmaningen of veroordelingen m.b.t. achterstal in huurlasten, en andere kosten (elektriciteit, water en gas, school, dokter, ziekenhuis, enz.);
 • leningsovereenkomsten met bewijzen van betaling door rekeninguittreksels.

Stukken die de bestaansmiddelen en mogelijkheden aantonen:

 • (deeltijdse) arbeidsovereenkomsten en loonbrieven;
 • sociale uitkeringen (kindergeld, ziekte-uitkering, pensioen, enz..);
 • onderhoudsgeld (ouders, kinderen, echtgenoten, enz..) en stappen gezet om dit te bekomen;
 • inschrijvingen bij de VDAB en interimkantoren, attesten van onderwijs, deelname aan examens, aanwezigheden in de Nederlandse les;
 • ziekteattesten, enz..

* U vindt een uitgebreid overzicht als pdf-bijlage onder de rubriek ‘Modelformulieren’.