Archief

26-09-2016 - Parquet de Bruxelles

Dimanche 26/09/2016 vers 21h40, la police locale de Bruxelles Ouest a été appelée pour des coups de feu au carrefour de la chaussée de Ninove et de la rue Verheyden à Molenbeek-Saint-Jean.

D’après les premières informations disponibles, deux hommes sur un scooter se seraient approchés d’une voiture arrêtée à un feu rouge. Le passager du scooter aurait fait feu à plusieurs reprises sur le conducteur de la voiture. Le scooter a ensuite pris la fuite sur la chaussée de Ninove en direction du ring.

À hauteur du carrefour de la chaussée de Ninove avec la rue de Dilbeek à Anderlecht, le scooter a fait un accident  avec une voiture. Les deux hommes ont alors fait une tentative de car-jacking en menaçant la conductrice d’une voiture à l’aide de leur arme. Entretemps, deux autres hommes sont arrivés en voiture sur les lieux. Les suspects ont embarqué dans cette voiture, qui a pris la fuite en direction du ring.

La victime (D.L., un homme de 35 ans, connu de la justice) est décédée. Plusieurs douilles ont été retrouvées.

Le parquet de Bruxelles et un juge d’instruction sont descendus sur les lieux. Divers devoirs d’enquête ont été requis, parmi lesquels la mise en place d’un périmètre de sécurité et la descente d’un expert balistique. 

À l’heure actuelle, les auteurs sont recherchés. Le parquet a saisi un juge d’instruction du chef d’assassinat.

Pierre GEERINCKX - Porte-parole

26-09-2016 - Parket Brussel

Op zondag 26.09.2016 omstreeks 21.40 u werd de lokale politie van Brussel-West opgeroepen wegens schoten aan het kruispunt van  de Ninoofsesteenweg en de Verheydenstraat in Sint-Jans-Molenbeek.

Volgens de eerste beschikbare informatie zouden twee mannen op een scooter een voertuig hebben benaderd dat voor een rood licht stond. De passagier op de scooter zou meerdere keren hebben geschoten op de bestuurder van het voertuig. De scooter is daarna gevlucht langs de Ninoofsesteenweg in de richting van de ring.

Ter hoogte van het kruispunt van de Ninoofsesteenweg en de Dilbeekstraat in Anderlecht veroorzaakte de scooter een ongeval met een voertuig. De twee mannen probeerden vervolgens een carjacking uit te voeren en bedreigden hierbij de bestuurster van een voertuig met hun wapen. Twee andere mannen kwamen ondertussen ter plaatse aan met een auto. De verdachten zijn in dit voertuig gestapt en zijn gevlucht in de richting van de ring.

Het slachtoffer (D.L., een man van 35 jaar, gekend bij het gerecht) is overleden. Er werden meerdere hulzen gevonden.

Het parket van Brussel en een onderzoeksrechter zijn ter plaatse gegaan. Er werden meerdere onderzoeksopdrachten gevorderd, waaronder het instellen van een veiligheidsperimeter en de afstapping van een ballistisch deskundige. 

De daders worden momenteel actief gezocht. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd wegens moord.

Pierre GEERINCKX - Woordvoerder

20-09-2016 - Parket Antwerpen

2 september 2016 - Openingsrede procureur-generaal te Antwerpen gerechtelijk jaar 2016-2017

Patrick Vandenbruwaene, Procureur-generaal te Antwerpen, brengt in zijn toespraak ter opening van het gerechtelijk jaar 2016-2017, de opmars van de cybercriminaliteit onder de aandacht. Hij gaat in op de hindernissen en uitdagingen die deze criminaliteitsvorm met zich mee brengt voor de rechtshandhaving en beklemtoont de noodzaak tot samenwerking met alle partners in de keten, privé en publiek en over de grenzen heen, wil men cybercriminaliteit effectief bestrijden.

Openingsrede

20-09-2016 - Gent

2 september 2016 - Openingsrede procureur-generaal te Gent gerechtelijk jaar 2016-2017

Erwin Dernicourt, de nieuwe procureur-generaal te Gent, bracht op 1 september zijn eerste openingsrede als startsein van het nieuwe gerechtelijke jaar. In zijn openingsrede brengt hij de nieuwe autonome straffen elektronisch toezicht en probatie onder de aandacht. In de voetsporen van zijn voorgangster zal zijn beleid in het bijzonder gericht zijn op de strijd tegen de gerechtelijke achterstand en de bewaking van de doorlooptijden evenals op de uitwerking van een coherent strafrechtelijk beleid.

Openingsrede (deel I) (deel II) (bijlage)

20-09-2016 -

2 september 2016 – Openingsredes gerechtelijk jaar 2016-2017

Traditiegetrouw houden de procureurs-generaal op 1 september een openingsrede ter aankondiging van het begin van het nieuwe gerechtelijke jaar. De openingsrede van de vijf procureurs-generaal kan u lezen in onderstaande linken:

Openingsrede van de Procureur-generaal te Bergen
Openingsrede van de Procureur-generaal te Antwerpen
Openingsrede van de Procureur-generaal te Brussel  (bijlage)
Openingsrede van de Procureur-generaal te Luik
Openingsrede van de Procureur-generaal te Gent (deel I) (deel II) (bijlage)

Pagina's