Statistieken

De statistisch analisten van het Openbaar Ministerie ontwikkelen betrouwbare, pertinente en geduide statistische gegevens in functie van het strafrechtelijk beleid van het Openbaar Ministerie.

Momenteel verstrekken zij cijfermateriaal over:

  • opsporing en vervolging van strafzaken door de correctionele parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg (2006-2015);
  • instroom van protectionele zaken op de jeugdparketten bij de rechtbanken van eerste aanleg (2006-2015).

Het College van het Openbaar Ministerie stelt de jaarstatistiek 2016 van de correctionele parketten, het federaal parket en de jeugdparketten uitzonderlijk nog niet ter beschikking.

Reden hiervoor is de stapsgewijze invoering van een nieuwe business applicatie (MaCH) bij de correctionele parketten. In de loop van het jaar 2016 zijn reeds enkele parketten overgestapt naar de MaCH-applicatie. Dit ging echter gepaard met onverwachte moeilijkheden en vertragingen waardoor de statistisch analisten momenteel nog geen betrouwbare nationale statistieken kunnen produceren.

Het College van het Openbaar Ministerie stelt alles in het werk om de volledige jaarstatistiek 2016 vooralsnog in het najaar te kunnen publiceren.

Met hun statistische analyses ondersteunen zij het College van Procureurs-generaal bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het strafrechtelijk beleid en dragen zij actief bij tot een transparante werking van het Openbaar Ministerie. Deze analyses worden door het Openbaar Ministerie ook gebruikt om verantwoording af te leggen ten aanzien van de minister van Justitie en de Wetgevende Macht. Met het oog op een transparante werking stelt het Openbaar Ministerie zijn jaarstatistieken tevens ter beschikking van de geïnteresseerde burger.

Hieronder kunt u een keuze maken tussen enerzijds de jaarstatistieken van de correctionele parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg en van het federaal parket, en anderzijds de jaarstatistieken van de instroom van protectionele zaken op de jeugdparketten.

CORRECTIONELE PARKETTEN EN FEDERAAL PARKET       JEUGDPARKETTEN