Beleid en beheer

Op federaal niveau bewaken en ondersteunen verschillende instanties het beleid en het beheer van het openbaar ministerie: het College van het openbaar ministerie, het College van procureurs-generaal, de Raad van procureurs des Konings, de Raad van arbeidsauditeurs, de Raad van hoofdsecretarissen en de steundienst van het openbaar ministerie.

Specifiek in het kader van de inbeslagneming bestaat binnen het openbaar ministerie tot slot een nationaal kenniscentrum: het Centraal Orgaan voor de inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV).

Instanties

Raden

Raad van procureurs des Konings

De 14 procureurs des Konings zijn verenigd in de Raad van procureurs des Konings. Deze raad adviseert het College van procureurs-generaal en het College van het openbaar ministerie over de harmonisatie en de uniforme toepassing van de regels en over elke zaak die verband houdt met de opdrachten en het beheer van het openbaar ministerie.

Raad van arbeidsauditeurs

De 9 arbeidsauditeurs zijn verenigd in de Raad van arbeidsauditeurs. Ook zij adviseren het College van procureurs-generaal en het College van het openbaar ministerie over zaken die verband houden met hun opdracht en het beheer binnen het openbaar ministerie.

Raad van hoofdsecretarissen 

De Raad van hoofdsecretarissen is samengesteld uit alle hoofd- en afdelingssecretarissen van de parketten, auditoraten, parketten-generaal en auditoraten-generaal. Deze raad vertegenwoordigt alle secretariaten binnen het openbaar ministerie en is erop gericht de visie, kennis en ervaring op het vlak van administratief werk met elkaar te delen. De Raad van hoofdsecretarissen wordt eveneens regelmatig verzocht adviezen te verlenen over administratieve aangelegenheden.

Contact

Ernest Allardstraat 42.1000 Brussel
Tel: 02/500.86.01
E-mail: secr.colpg@just.fgov.be

College van het openbaar ministerie

Samenstelling

Het College van het openbaar ministerie bestaat naast de vijf procureurs-generaal uit de federale procureur, drie leden van de Raad van procureurs des Konings en één lid van de Raad van arbeidsauditeurs. Samen buigen zij zich over alle aangelegenheden die het goed beheer van het openbaar ministerie aanbelangen.

De voorzitter van het College van procureurs-generaal is eveneens voorzitter van het College van het openbaar ministerie. Voor het gerechtelijk jaar 2016-2017 is de voorzitter Ignacio de la Serna, procureur-generaal te Bergen.

 

College OM

Van links naar rechts: Cédric Visart de Bocarmé, directeur steundienst van het openbaar ministerie - Patrick Vandenbruwaene, procureur-generaal te Antwerpen - Vincent Macq, procureur des Konings parket Namen - Johan Delmulle, procureur-generaal te Brussel - Ignacio de la Serna, procureur-generaal te Bergen - Erwin Dernicourt, procureur-generaal te Gent - Christian De Valkeneer, procureur-generaal te Luik - Silvain Weyers, hoofdsecretaris parket Antwerpen -  Jean-Marc Meilleur, procureur des Konings parket Brussel - Valérie April, Hoofdsecretaris Parket Brussel - Johan Sabbe, procureur des Konings parket Oost-Vlaanderen - Frédéric Van Leeuw, federaal procureur - Jan Guysen, arbeidsauditeur Halle-Vilvoorde.

 

Opdrachten

Op de eerste plaats biedt het College van het openbaar ministerie beheersmatige ondersteuning bij de uitvoering van het strafrechtelijk beleid zoals bepaald door het College van procureurs-generaal. Ten tweede streeft het de integrale kwaliteit na binnen het openbaar ministerie, onder meer op het vlak van communicatie, kennisbeheer, informatica, werklastmeting, werkprocessen, statistiek en strategisch personeelsbeleid. Tot slot staat het de gerechtelijke entiteiten – dit zijn de parketten- en auditoraten-generaal, de parketten van de procureurs des Konings, de arbeidsauditoraten en het federaal parket – bij op het vlak van beheer. Voor de uitvoering van deze opdrachten neemt het College van het openbaar ministerie alle noodzakelijke maatregelen en kan het aanbevelingen formuleren en dwingende richtlijnen uitvaardigen.

Het College van het openbaar ministerie vergadert wekelijks. Geregeld vinden ook overlegvergaderingen plaats met de minister van Justitie.

Om te kunnen waken over het goed beheer van het openbaar ministerie zal het College van het openbaar ministerie over twee belangrijke instrumenten beschikken:

 1. de beheersovereenkomst met de minister van Justitie
 2. de beheersplannen van de gerechtelijke entiteiten

De wet van 18 februari 2014 op het verzelfstandigd beheer van de rechterlijke organisatie voorziet dat het College van het openbaar ministerie elke drie jaar een beheersovereenkomst afsluit met de minister van Justitie. Deze bevat afspraken over de (beheersmatige) doelstellingen en de middelen die ter beschikking worden gesteld van het openbaar ministerie om deze doelstellingen te realiseren. Die middelen worden op hun beurt door het College van het openbaar ministerie verdeeld over de verschillende gerechtelijke entiteiten die daartoe een beheersplan opstellen. Het College van het openbaar ministerie evalueert ook de uitvoering van deze beheersplannen. 

 

Contact

Ernest Allardstraat 42,1000 Brussel
Tel: 02/500.86.01
E-mail: secr.colpg@just.fgov.be

College van procureurs-generaal

Samenstelling

De procureurs-generaal bij de hoven van beroep vormen samen het College van procureurs-generaal. De vergaderingen van het College van procureurs-generaal worden ook bijgewoond door de federale procureur. Elke procureur-generaal is om de beurt voorzitter van het College van procureurs-generaal. Tijdens het gerechtelijk jaar 2016-2017 is de voorzitter Ignacio de la Serna, procureur-generaal te Bergen.

 

College PG

Van links naar rechts: Patrick Vandenbruwaene, procureur-generaal te Antwerpen - Johan Delmulle, procureur-generaal te Brussel - Ignacio de la Serna, procureur-generaal te Bergen - Christian De Valkeneer, procureur-generaal te Luik - Erwin Dernicourt, procureur-generaal te Gent - Frédéric Van Leeuw, federaal procureur

 

Opdrachten

Het College van procureurs-generaal heeft als taak een coherent strafrechtelijk beleid uit te werken. Het kan hiertoe beslissingen nemen die bindend zijn voor de procureurs-generaal bij de hoven van beroep, de federale procureur, en alle leden van het openbaar ministerie die onder hun toezicht en leiding staan. Deze beslissingen worden doorgaans in een omzendbrief gegoten.

Het College van procureurs-generaal heeft ook als taak de minister van Justitie te adviseren over zaken die verband houden met het openbaar ministerie.

De minister van Justitie legt de richtlijnen van het strafrechtelijk beleid vast, inclusief die van het opsporings- en vervolgingsbeleid, nadat hij het advies van het College van procureurs-generaal heeft ingewonnen. Ook de ministers van de deelstaten - voor wat hun bevoegdheden betreft - zijn betrokken bij het formuleren van deze richtlijnen.

Voor de uitvoering van zijn opdrachten vergadert het College van procureurs-generaal wekelijks. Er vinden ook geregeld overlegvergaderingen plaats met de politie, de Raad van procureurs des Konings en de Raad van arbeidsauditeurs.

 

Bevoegdheidsverdeling

De procureurs-generaal krijgen elk een aantal materies toegewezen (KB 9 december 2015):

Procureur-generaal te Antwerpen: 

 • het strafrechtelijk beleid in het algemeen
 • de strafprocedure
 • de opvolging van de strafuitvoering
 • de cybercriminaliteit (in coördinatie met de federale procureur)

Procureur-generaal te Brussel:

 • het recht en de criminaliteit in financieel-, fiscaal- en economische zaken en de corruptie
 • het terrorisme en de sekten
 • de jeugdbescherming
 • het slachtofferbeleid

Procureur-generaal te Gent:

 • de georganiseerde criminaliteit
 • de internationale samenwerking in strafzaken
 • de relaties met de Veiligheid van de Staat
 • het leefmilieu, de residuen en de voedselveiligheid
 • de betrekkingen met het federaal parket

Procureur-generaal te Bergen:

 • de politie
 • de verkeersveiligheid
 • de stadscriminaliteit
 • het burgerlijk recht
 • het gerechtelijk recht
 • de bio-ethiek 
 • het vreemdelingenrecht

Procureur-generaal te Luik:

 • de criminaliteit tegen personen 
 • de mensenhandel en –smokkel
 • de drugscriminaliteit
 • het sociaal recht, in het bijzonder met betrekking tot de sociale criminaliteit en de fraude op de sociale wetgeving

 

Expertisenetwerken

In de schoot van het College van procureurs-generaal zijn diverse expertisenetwerken opgericht die gespecialiseerd zijn in een bepaalde materie. Deze bestaan uit magistraten van het federaal parket, de parketten-generaal, de parketten van de procureurs des Konings, de arbeidsauditoraten-generaal, de arbeidsauditoraten en eventueel andere deskundigen.

De expertisenetwerken buigen zich binnen hun domein over juridische en praktische problemen en zorgen voor een goede informatiedoorstroming tussen de leden van het openbaar ministerie. Ook doen zij aanbevelingen en maken zij ontwerpomzendbrieven op die het College van procureurs-generaal in staat stellen een coherent en gecoördineerd beleid te voeren. 

Expertisenetwerken:

 • strafrechtelijk beleid
 • politie
 • strafrechtspleging
 • strafuitvoering
 • criminaliteit tegen personen
 • terrorisme
 • georganiseerde criminaliteit
 • burgerlijk recht
 • mensenhandel/mensensmokkel
 • verdovende middelen
 • leefmilieu (nationaal coördinatieteam, Brussels, Vlaams en Waals subnetwerk)
 • residuen en voedselveiligheid
 • ecofinfisc en corruptie
 • sociaal strafrecht
 • cybercrime
 • verkeer
 • internationale samenwerking in strafzaken
 • slachtofferbeleid
 • jeugdbecherming
 • criminaliteit tegen personen
 • statistiek
 • justitiehuizen (permanent overlegorgaan)

 

Jaarverslagen

Meer informatie over de werkzaamheden van het College van procureurs-generaal en zijn expertisenetwerken is te vinden in de de jaarverslagen:

 

Contact

Ernest Allardstraat 42,1000 Brussel
Tel: 02/500.86.01
E-mail: secr.colpg@just.fgov.be

Steundienst van het openbaar ministerie

De wet van 18 februari 2014 betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke organisatie (B.S., 4 maart 2014) voorziet in de oprichting van een gemeenschappelijke steundienst bij het college van procureurs-generaal en het college van het openbaar ministerie. De keuze voor één enkele steundienst garandeert de cohesie tussen strafrechtelijk beleid en beheer. Dit stemt bovendien overeen met de globale visie van het openbaar ministerie dat beleid en beheer onlosmakelijk met mekaar verbonden zijn en dat voor een gecoördineerd en coherent strafrechtelijk beleid een goed werkende organisatie een vereiste is.

De steundienst van het openbaar ministerie werd opgericht bij KB van 30 augustus 2016.  Cédric Visart de Bocarmé, voormalig procureur-generaal van Luik, is aangesteld als directeur van de steundienst en is belast met de dagelijkse leiding van de dienst. Hij wordt bijgestaan door Jan Poels, die optreedt als adjunct-directeur.

Pagina Steundienst OM

Centraal orgaan voor de inbeslagneming en verbeurdverklaring

Het Centraal orgaan voor de inbeslagneming en de verbeurdverklaring (COIV) is een nationaal kenniscentrum binnen het openbaar ministerie. Het verleent bijstand bij de uitoefening van de strafvordering met het oog op de verbeurdverklaring en speelt een faciliterende rol bij de uitvoering van vonnissen en arresten tot verbeurdverklaring. 

Verder staat het COIV in voor het beheer van de gegevens inzake inbeslaggenomen en verbeurdverklaarde goederen, beheert het de contante gelden die in beslag genomen zijn en staat het in voor de verkoop van de in beslag genomen goederen. Een steeds belangrijker taak van het COIV is tot slot de uitwisseling van inlichtingen met zijn tegenhangers in het buitenland. 

Vanuit zijn functie onderhoudt het COIV intense contacten met de parketmagistratuur, de onderzoeksrechters, de politie en de FOD Financiën, die instaat voor de uitvoering van de verbeurdverklaringen. 

Pagina COIV