Federaal parket - Opdrachten

Welke opdrachten?

 1. De uitoefening van de strafvordering
 2. De coördinatie van de strafvordering
 3. Het vergemakkelijken van de internationale samenwerking
 4. Het toezicht op de algemene en bijzondere werking van de federale politie
 5. De getuigenbeschermingscommissie
 6. De bijzondere opsporingsmethoden
 7. De militaire bevoegdheden
 8. Het terrorisme
 9. Het internationaal humanitair recht
 10. De piraterij

1. De uitoefening van de strafvordering

Het federaal parket oefent de strafvordering uit in het kader van een limitatieve lijst van misdrijven:

 • misdaden en wanbedrijven tegen de veiligheid van de Staat
 • bedreiging met een aanslag of diefstal van kernmateriaal
 • georganiseerde mensenhandel en mensensmokkel
 • illegale wapenhandel
 • bendevorming en criminele organisaties
 • terrorisme
 • de hiermee samenhangende misdrijven
 • de misdrijven die in belangrijke mate verschillende rechtsgebieden betreffen of een internationale dimensie hebben, in het bijzonder die van de georganiseerde criminaliteit

op voorwaarde dat een goede rechtsbedeling dit vereist: de tussenkomst van het federaal parket moet een meerwaarde betekenen. De federale procureur gelast zich met het dossier in overleg met de procureur des Konings of met de arbeidsauditeur.

2. De coördinatie van de strafvordering

Het gebeurt dat verschillende procureurs des Konings of verschillende onderzoeksrechters met samenhangende feiten gevat worden.

Het federaal parket kan:

 • ofwel de strafdossiers in éénzelfde parket of bij éénzelfde onderzoeksrechter centraliseren, 
 • ofwel de doorstroming en uitwisseling van informatie tussen de gerechtelijke en politionele autoriteiten verbeteren.

De federale procureur oefent deze coördinatie-opdracht uit in overleg met de procureurs des Konings of met de arbeidsauditeurs. Deze coördinatieopdracht geldt ten aanzien van alle misdrijven.

3. Het vergemakkelijken van de internationale samenwerking

Het federaal parket:

 • kan de Belgische en buitenlandse gerechtelijke autoriteiten ondersteunen op alle gebieden van internationale wederzijdse rechtshulp in strafzaken,
 • vormt het verplicht contactpunt voor de  Belgische vertegenwoordiger van EUROJUST en de Belgische verbindingsofficieren,
 • vormt het centraal gerechtelijk aanspreekpunt voor de buitenlandse gerechtelijke autoriteiten en de internationale instellingen (dringende of niet lokaliseerbare zaken),
 • komt tussen in de procedure van het Europees aanhoudingsbevel en het inzetten van gemeenschappelijke onderzoekteams.

Verschillende magistraten van het federaal parket zijn contactpunten van het Europees justitieel network.

4. Het toezicht op de algemene en bijzondere werking van de federale politie

Dit betekent in hoofdzaak :

 • erover waken dat de gespecialiseerde gerechtelijke opdrachten door de algemene gerechtelijke directie van de federale politie worden uitgevoerd overeenkomstig de vorderingen van de gerechtelijke overheden,
 • toezicht houden op de werking van de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie (CDBC) van de federale politie.

5. Getuigenbeschermingscommissie

De federale procureur is voorzitter van de getuigenbeschermingscommissie.

6. De bijzondere opsporingsmethoden

Het federaal parket staat in voor de uniforme en coherente toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden door de politiediensten (observaties, infiltraties en informantenwerking).

7. De militaire bevoegdheden

Het federaal parket is bevoegd voor de opsporing en de vervolging van misdrijven door Belgische militairen gepleegd in het buitenland in vredestijd.

8. Het terrorisme

Het federaal parket staat in voor de uniforme en coherente uitbouw van de strijd tegen het terrorisme.

9. Het internationaal humanitair recht

Het federaal parket is belast met de exclusieve uitoefening van de strafvordering wegens ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht.

10. Piraterij

Het federaal parket heeft een exclusieve bevoegdheid voor daden van piraterij op zee gepleegd tegen Belgische schepen of wanneer de verdachten door Belgische militairen worden aangehouden.