Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring

Het Centraal Orgaan voor de inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) is een orgaan van het openbaar ministerie. Het werd opgericht door een wet van 26 maart 2003 en is operationeel sinds 1 september 2003. 

Het COIV is een kenniscentrum voor de gerechtelijke autoriteiten in strafzaken, in het kader van de inbeslagneming van vermogensbestanddelen. Het verleent bijstand bij de uitoefening van de strafvordering met het oog op verbeurdverklaring en het speelt een faciliterende rol bij de uitvoering van vonnissen en arresten houdende verbeurdverklaring. 

Het COIV is een federale instelling die geleid wordt door parketmagistraten.Het telt thans 37 medewerkers.Uit hoofde van zijn functie onderhoudt het COIV niet alleen intense contacten met de parketmagistratuur en de onderzoeksrechters, maar ook met de politie en de FOD Financiën, die moet instaan voor de uitvoering van verbeurdverklaringen. Politie en FOD Financiën zijn bij het COIV vertegenwoordigd door zes liaisonambtenaren. Deze worden geadministreerd door hun dienst van herkomst, en fungeren als contactpunt voor hun dienst van herkomst. 

Tot de kerntaken van het COIV behoort het beheer van gegevens inzake inbeslagneming en verbeurdverklaring. Elke inbeslagneming van een zeker belang moet bij het COIV worden aangemeld. Hetzelfde geldt voor vonnissen en arresten houdende verbeurdverklaring. 

Het COIV komt voorts tussen bij beheersmaatregelen, die door parketmagistraten en onderzoeksrechters tijdens het beslag worden genomen. De meest bekende beheersmaatregel is de verkoop van in beslag genomen goederen. Dit gebeurt volgens een specifieke procedure, die voor gevolg heeft dat de prijs, die voor het goed wordt bekomen, in de plaats komt van het goed zelf ('zakelijke subrogatie'). Dit vergemakkelijkt het beheer vrijwaart de rechten van alle betrokkenen en is tevens sterk kostenbesparend. 

Het COIV heeft de wettelijke plicht om alle contante gelden te beheren, die in beslag worden genomen. Dit beheer gebeurt in samenwerking met ING-bank. Met ING-bank wordt ook ingestaan voor het beheer van een aantal goederen, die, gelet op hun grote waarde, moeilijk ter griffie kunnen worden neergelegd, zoals diamanten en juwelen. 

Een steeds belangrijker taak van het COIV betreft zijn internationale functie. Het COIV is het Belgisch bureau voor de ontneming van vermogensbestanddelen, waarvan elke Europese Lidstaat er verplicht een moet hebben. Het COIV onderhoudt dienstbetrekking met de equivalente instellingen in het buitenland, waarmee ook inlichtingen worden uitgewisseld. Het COIV is ook lid van het CARIN-netwerk, een wereldwijd netwerk van experten inzake inbeslagneming en verbeurdverklaring. 
Recent werden de bevoegdheden van het COIV uitgebreid. Er werd een specifieke procedure uitgewerkt voor het uitvoeren van bankonderzoeken na veroordeling. Het Koninklijk Besluit is in opmaak zodat deze nieuwe bevoegdheid ook effectief kan worden uitgevoerd.