Admin login Login  
Main menu banner image
Random banner image
NL | FR
Logo Openbaar Ministerie
RSS icon
Parket Leuven
 
 
Openbaar ministerie > Oude versie / beveiligde tabbladen > Parketten, auditoraten en COIV > Lokale parketten > Ressort Brussel > Parket Leuven > Burgerlijke zaken
 • Parket Leuven
 • Onthaal
 • Contact
 • Strafzaken
 • Verkeer
 • Jeugd
 • Burgerlijke zaken
  • Taakomschrijving parket
  • Gedwongen opname
  • Nationaliteit
  • Eerherstel
  • Akten E.O.T.
  • Akten burgerlijke stand
  • Links
 • Slachtofferzorg Parket
 • Persberichten
 • Opsporingsberichten

Taakomschrijving O.M.


Algemeen


De opdracht van het parket of openbaar ministerie in burgerlijke zaken is tweevoudig. Ofwel geeft het parket advies in de door de wet bepaalde gevallen, ofwel neemt het parket zelf een initiatief en treedt het ambtshalve op in zaken die de openbare orde of te beschermen personen aanbelangen.
 

Adviserende opdracht


Het parket stelt in een aantal gevallen, voorzien in de wet, adviezen op voor andere overheden of de rechtbank.

Zo geeft het team burgerlijke zaken van het parket advies in nationaliteitsdossiers.  Het parket verstrekt ook adviezen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand m.b.t. de verbetering van akten ingevolge een materiële vergissing of m.b.t. de erkenning van buitenlandse akten.

Een belangrijke adviserende taak van het parket gebeurt bij de familierechtelijke  geschillen waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn. In die gevallen moet de bevoegde rechtbank verplicht het advies inwinnen van het parket m.b.t. de  verblijfsregeling en/of onderhoudsverplichting rond de kinderen.
In het kader van die specifieke opdracht zetelt het openbaar ministerie op de zittingen van de jeugdrechtbank, de echtscheidingskamer, de beroepskamer tegen beslissingen van de vrederechter inzake dringende en voorlopige maatregelen en het kort geding. 

Het openbaar ministerie kan zijn advies schriftelijk geven of mondeling op de zitting van de rechtbank De rechter is niet gebonden door het advies van het openbaar ministerie. Wel moeten de partijen, zowel eiser als verweerder, steeds de gelegenheid krijgen om op het schriftelijk of mondeling advies van het parket te antwoorden.

In familierechtelijke geschillen, waar de communicatie tussen de ex-partners vaak moeilijk verloopt, zal het parket veelal voorstellen dat de betrokken partijen een ouderschapsbemiddeling (bij een familiaal bemiddelaar) zouden opstarten, in het belang van het kind of de kinderen.

Als adviserende instantie in bepaalde rechtszaken is het parket geen procespartij. Wel kan het openbaar ministerie wanneer het niet eens is met de beslissing van de rechter hoger beroep aantekenen. In dat bijzondere geval zal het parket door het aantekenen van het hoger beroep zelf meteen procespartij worden.
 
 

Ambtshalve optreden


Ook in burgerlijke zaken kan het parket zelf het initiatief nemen om een zaak voor de rechtbank te brengen. Het parket zal dan eerst een onderzoek voeren naar een bepaalde problematiek om het dossier vervolgens voor te leggen aan de bevoegde rechtbank.
Zo kan het parket voor de burgerlijke rechtbank de nietigverklaring vorderen van een (buitenlands of binnenlands) huwelijk dat strijdig wordt geacht met de openbare orde of dat er alleen op gericht is om één van de echtgenoten een verblijfsrechtelijk voordeel te geven (schijnhuwelijk). Het parket kan bijvoorbeeld ook een verzoekschrift richten aan de rechtbank met de vraag om een akte van de burgerlijke stand te verbeteren.

In die gevallen waar het parket ambtshalve optreedt, is het wél een procespartij voor de rechtbank.

Een bijzondere situatie van ambtshalve optreden door het parket is de gedwongen opname van een geestesziek persoon bij hoogdringendheid.

Last update: Wed 06-10-2010