Admin login Login  
Main menu banner image
Random banner image
NL | FR
Logo Openbaar Ministerie
RSS icon
Parket Leuven
 
 
Openbaar ministerie > Oude versie / beveiligde tabbladen > Parketten, auditoraten en COIV > Lokale parketten > Ressort Brussel > Parket Leuven > Strafzaken > Minnelijke schikking
 • Parket Leuven
 • Onthaal
 • Contact
 • Strafzaken
  • Taakomschrijving parket
  • Seponering
  • Minnelijke schikking
  • Bemiddeling in strafzaken
  • Dagvaarding
  • Gerechtelijk onderzoek
  • Links
 • Verkeer
 • Jeugd
 • Burgerlijke zaken
 • Slachtofferzorg Parket
 • Persberichten
 • Opsporingsberichten

Minnelijke schikking


Begrip en voorwaarden

De procureur des Konings kan, onder bepaalde voorwaarden, aan de verdachte van een misdrijf voorstellen om een geldsom te betalen waardoor de strafvordering vervalt. Deze afhandelingswijze wordt doorgaans aangeduid met de term 'minnelijke schikking'.

Een minnelijke schikking kan alleen voorgesteld worden voor de afhandeling van misdrijven waarop een geldboete en/of een gevangenisstraf staat van ten hoogste 5 jaar; dit zijn alleen de wanbedrijven (en overtredingen). Zo kan een minnelijke schikking bvb. toegepast worden bij eenvoudige slagen, beschadigingen en vernielingen, gewone diefstal, verboden wapendracht.

De minnelijke schikking kan bovendien pas door het parket voorgesteld worden wanneer:

 • de verdachte de veroorzaakte schade volledig vergoed heeft, of
 • de verdachte minstens het niet-betwiste deel van de schade heeft betaald en voor het overige zijn burgerlijke aansprakelijkheid voor het schadeverwekkende feit schriftelijk heeft erkend. In dat geval ontstaat een onweerlegbaar vermoeden van fout in hoofde van de verdachte, en/of
 • de verdachte afstand heeft gedaan van het voorwerp van het misdrijf of de zaken die er uit voortvloeien, bv. een verboden wapen, werktuigen

Modaliteiten

Het bedrag van de minnelijke schikking voorgesteld door het parket mag niet hoger zijn dan de maximumgeldboete (+ opdeciemen) die de strafwet voor het misdrijf heeft voorzien. Wanneer er in de loop van het opsporingsonderzoek deskundige kosten werden gemaakt, mag het bedrag van de minnelijke schikking daarmee verhoogd worden.

Het parket streeft de toepassing na van eenvormige tarieven inzake minnelijke schikking. Het parket bepaalt ook de betalingstermijn van de minnelijke schikking die  tenminste 15 dagen bedraagt en ten hoogste 3 maanden. Indien men financieel niet in de mogelijkheid is om het voorgestelde bedrag van minnelijke schikking in één keer te betalen, kan men aan het parket om een gespreide betaling verzoeken.

Gevolg

Indien de verdachte het voorstel tot minnelijke schikking aanvaardt en de bepaalde geldsom binnen de voorgestelde termijn betaalt, dan vervalt de strafvordering en wordt het strafdossier definitief afgesloten.
Weigert de verdachte daarentegen op het voorstel in te gaan, dan wordt hij in beginsel gedagvaard voor de bevoegde strafrechter.

In de actuele stand van de wetgeving is het formuleren van een voorstel tot minnelijke schikking door het parket niet (meer) mogelijk wanneer de zaak reeds bij de strafrechter aanhangig is gemaakt of wanneer een onderzoeksrechter werd gevorderd.
Last update: Wed 06-10-2010