Arbeidsauditoraat Antwerpen - Missie, visie en waarden

Missie

Het arbeidsauditoraat Antwerpen is als gespecialiseerd, technisch parket bij de arbeidsrechtbank, een autonome entiteit van eerste aanleg binnen het Openbaar Ministerie (op gelijke voet met het parket van de procureur des Konings). Het verzekert de belangen van de openbare orde en van de rechtzoekende als procespartij.

De basisopdrachten van het arbeidsauditoraat worden opgedeeld in twee evenwaardige pijlers: burgerlijk en strafrechtelijk.

Met zijn burgerlijke adviesopdracht aan de arbeidsrechtbank draagt het auditoraat bij tot een kwaliteitsvolle, objectieve en eerlijke rechtsbedeling in de geschillen van sociale zekerheid en sociale bijstand. Het betreft met name geschillen tussen de overheid en de burger, die een tegen hem genomen individuele administratieve beslissing betwist van een (federale, regionale of lokale) sociale overheidsdienst. Het Openbaar Ministerie wint de nodige bestuurlijke informatie over de zaak in bij de bevoegde administratie, onderzoekt vervolgens het volledige dossier en verleent tot slot zijn advies over het geschil aan de arbeidsrechtbank. Dit niet-bindend advies wordt verleend in de meeste zaken van sociale zekerheid en sociale bijstand en wanneer het fundamentele sociale rechten betreft, en voornamelijk facultatief in arbeidsrechtelijke geschillen.

Op strafgebied staat het auditoraat in voor de sociale handhaving en zorgt het voor een adequate afhandeling van de sociaalrechtelijke misdrijven (bv. zwartwerk, tewerkstelling van illegalen, niet-betaling van loon). Het beschikt over alle bevoegdheden eigen aan het Openbaar Ministerie: klachten en processen-verbaal ontvangen, vastgestelde feiten kwalificeren, opsporings- en informatie-onder-zoeken instellen, gerechtelijke onderzoeken vorderen, strafzaken seponeren (vnl. met oog op de oplegging van een administratieve geldboete/sanctie), minnelijke schikkingen voorstellen, verwijzing vragen in de raadkamer, dagvaarden voor de correctionele- en de politierechtbank en hoger beroep instellen.

Het arbeidsauditoraat reageert op iedere vastgestelde inbreuk op een proportionele en maatschappelijk relevante wijze, binnen een aanvaardbare termijn, rekening houdend met de belangen van de benadeelde of het slachtoffer.
De arbeidsauditeur heeft met de procureur des Konings een effectieve, geïntegreerde samenwerking uitgebouwd, in hun gemeenschappelijke beleidsontwikkeling en overlegstructuren.
Het arbeidsauditoraat voert zijn opdrachten uit in overleg of in samenwerking met diverse interne en externe partners en actoren binnen en buiten Justitie: de sociale inspectie- en politiediensten, de advocatuur, de sociale overheidsdiensten en met de overige belanghebbende derden, zoals de pers en de universiteiten.

Waarden

Het Openbaar Ministerie handelt bij de uitoefening van zijn opdrachten steeds met respect voor de wetgeving en op een onafhankelijke, onpartijdige, integere en respectvolle wijze.

Visie

In het belang van de maatschappij en van de rechtzoekende en als wezenlijk onderdeel van de rechtsstaat, wil het Openbaar Ministerie borg staan voor een kwaliteitsvolle dienstverlening binnen een aanvaardbare termijn.

Visie van het arbeidsauditoraat als deel van het Openbaar Ministerie

Het auditoraat onderschrijft de Visietekst van het openbaar ministerie (2007), die nog steeds een actuele en waarde(n)volle boodschap uitdraagt.

“Het openbaar ministerie streeft, met het oog op de handhaving van de democratische rechtsstaat, voor elk strafbaar feit een proportionele en maatschappelijk relevante gerechtelijke reactie na, binnen een maatschappelijk aanvaardbare termijn, en bovendien rekening houdend met het belang van de slachtoffers.

Daartoe zal het openbaar ministerie objectief en loyaal zijn in zijn opsporing en vervolging, optreden à charge en à décharge, met eerbiediging van de wet en de fundamentele rechten, meer bepaald het recht op een eerlijk proces en de rechten van verdediging.

Het zal zich inspannen om bij de verschillende rechtsmachten een efficiënte procesgang en een goede rechtsbedeling te verzekeren.

Het openbaar ministerie wenst in het kader van deze opdracht bij te dragen tot de strijd tegen de gerechtelijke achterstand en hierin een motor te zijn.”