Arbeidsauditoraat Antwerpen - Integrale kwaliteitszorg

Permanent streven naar topkwaliteit en continue verbetering van het productieproces

Onder dit motto streeft het arbeidsauditoraat te Antwerpen naar een kwalitatieve verbetering van zijn output. Hiertoe heeft het auditoraat in zijn werkprocessen een kwaliteitsbeleid ingevoerd dat op regelmatige basis op punt wordt gesteld en dat er voortdurend naar streeft een verbetering in de kwaliteit en de productiviteit te realiseren. Het auditoraat wenst immers, als dienstverlenende organisatie, de burger steeds op een correcte manier te behandelen.

Mocht u desondanks niet tevreden zijn over onze werking of dienstverlening, dan kan u uw ongenoegen uiten. Het arbeidsauditoraat te Antwerpen beschikt over een eigen klachten-management in het kader van een algemeen kwaliteitsmanagement.

Klachtenmanagement

Indien u een klacht zou hebben, kan u contact opnemen met de dienst klachtenmanagement van het arbeidsauditoraat.

Contactgegevens : de arbeidsauditeur te Antwerpen, dienst klachtenmanagement
Bolivarplaats 20/6 te 2000 Antwerpen

Welke klachten kunnen wij behandelen?

Enkel recente en gedetailleerde klachten over de werking of dienstverlening van het arbeidsauditoraat te Antwerpen.

Welke klachten kunnen wij niet behandelen? (negatieve voorwaarden)

  • Anonieme klachten
  • Vragen naar informatie die gemotiveerd werden geweigerd
  • Klachten over andere instanties, griffies, parketten of auditoraten
  • Klachten over vonnissen of andere rechterlijke beslissingen
  • Klachten over feiten van meer dan 1 jaar geleden
  • Kennelijk ongegronde klachten

Hoe een klacht indienen?

Per brief

U kan een gemotiveerde brief schrijven naar de arbeidsauditeur te Antwerpen, dienst klachtenmanagement, waarin u duidelijk vermeldt over welke persoon of dienst u zich wenst te beklagen. Verder licht u toe wat er concreet is gebeurd en wanneer precies. U vermeldt tot slot uw naam, adres en telefoonnummer en u ondertekent uw brief.

Via de telefoon

U kan ook telefonisch contact opnemen met de dienst op het nummer 03 - 257 83 14. Wij vragen u wel steeds uw klacht ook schriftelijk te bevestigen.

Per e-mail

U stuurt een e-mail naar aud.secr.ant@just.fgov.be

Behandeling van uw klacht.

Wij gaan eerst na of uw klacht ontvankelijk is, met name of hij voldoet aan de positieve voorwaarden om hem te kunnen behandelen.

Vervolgens overlegt de dienst klachtenmanagement met de betrokken dienst(en) met het oog op een onderzoek naar de oorzaak van het probleem. Op die manier proberen wij een antwoord op uw klacht te formuleren binnen een redelijke termijn.

U wordt vervolgens schriftelijk op de hoogte gesteld van het gemotiveerde antwoord op uw klacht.