1 procureur en 2 substituut-procureurs - Parket voor de Verkeersveiligheid | 1 procureur et 2 substituts du procureur - parquet de la sécurité routière

En français ci-dessous

Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek) of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek) in de magistratuur dient op straffe van verval, vergezeld te zijn van:
a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring;
b) een curriculum vitae overeenkomstig een door de Minister van Justitie, op voorstel van de Hoge Raad voor de Justitie, bepaald standaardformulier (zie Belgisch Staatsblad van 19 maart 2020 en zie ook www.just.fgov.be - Vacatures - Zich kandidaat stellen).

Bovendien worden de kandidaten uitgenodigd om een afschrift van hun rekwest over te maken aan de korpschef van het rechtscollege of van het openbaar ministerie bij dat rechtscollege waar de benoeming
moet geschieden, behalve voor de benoeming tot raadsheer of plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep of raadsheer in het arbeidshof waarvoor een afschrift van het rekwest moet worden overgemaakt aan de voorzitter van de algemene vergadering van het rechtscollege waar de benoeming moet gebeuren.

- procureur voor de verkeersveiligheid bij het parket voor de verkeersveiligheid : 1

In toepassing van artikel 43bis, § 6, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken dient deze plaats te worden voorzien door de benoeming van een kandidaat die door zijn diploma bewijst dat de examens van doctor, licentiaat of master in de rechten in het Frans of Nederlands te hebben afgelegd.

In toepassing van artikel 43bis, § 6, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken dienen de kandidaat voor deze plaats allen een grondige kennis van de andere landstaal te bewijzen. Om de kennis van de Franse of de Nederlands taal te bewijzen moet de kandidaat, hetzij voor het examen overeenkomstig artikel 43quinquies, § 1, vierde lid, van deze wet geslaagd zijn, hetzij van de bepalingen van artikel 66 van dezelfde wet kunnen genieten.

Het standaardprofiel van deze functie van korpschef werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 april 2022.

- substituut-procureur voor de verkeersveiligheid bij het parket voor de verkeersveiligheid : 2

In toepassing van artikel 150/1 in de gerechtelijk wetboek, dient een van deze plaatsen te worden voorzien door de benoeming van een kandidaat die door zijn diploma bewijst de examens van doctor, licentiaat of master in de rechten in het Frans te hebben afgelegd en de andere plaats te worden voorzien door de benoeming van een kandidaat die door zijn diploma bewijst de examens van doctor, licentiaat of master in de rechten in het Nederlands te hebben afgelegd.

Elke kandidaatstelling voor een benoeming in de rechterlijke orde of voor een aanwijzing als korpschef moet, op straffe van verval, worden gericht aan de dienst HR Magistratuur – notarissen – gerechtsdeurwaarders, langs elektronische weg (e-mail: vacatures.roj1@just.fgov.be), binnen een termijn van twintig dagen vanaf de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad (art. 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek).

De kandidaten worden uitgenodigd om duidelijk te vermelden voor welke vacante plaats zij postuleren, door in de onderwerpregel de datum van publicatie, de graad en de jurisdictie waarvoor zij postuleren te vermelden (voorbeeld “BS 13/06/2016 raadsheer Hof van Cassatie”). De kandidaten worden gevraagd om elk stavingsstuk aan deze mail toe te voegen als een onderscheiden bijlage.

Indien zij voor meerdere verschillende vacante plaatsen postuleren, dienen zij voor elke kandidatuurstelling een afzonderlijke e-mail te sturen. De kandidaten krijgen per kerende een elektronische ontvangstmelding.

---

Toute candidature à une nomination (voir énumération à l’article 58bis, 1°, du Code judiciaire) ou à une désignation de chef de corps (voir énumération à l’article 58bis, 2°, du Code judiciaire) dans la magistrature doit, à peine de déchéance, être accompagnée :
a) de toutes les pièces justificatives concernant les études et l’expérience professionnelle ;
b) d’un curriculum vitae rédigé conformément au formulaire type établi par le Ministre de la Justice sur la proposition du Conseil supérieur de la Justice (voir Moniteur belge du 19 mars 2020 et voir également www.just.fgov.be - emplois - Introduire votre candidature).

En outre, les candidats sont invités à transmettre une copie de leur requête au chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où la nomination doit intervenir, sauf pour une nomination en qualité de conseiller ou conseiller suppléant à la cour d’appel ou en qualité de conseiller à la cour du travail pour laquelle une copie de la requête doit être transmise au président de l’assemblée générale de la juridiction où la nomination doit intervenir.

- procureur de la sécurité routière près le parquet de la sécurité routière : 1

En application de l’article 43bis, § 6 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, cette place doit être pourvues par la nomination d’un candidat qui justifie par son diplôme avoir subi les examens de docteur, licencié ou maître en droit en langue française ou néerlandaise.

En application de l’article 43bis, § 6 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, le candidat pour cette place doit justifier d’une connaissance approfondie de l’autre langue. Pour justifier de la connaissance de la langue française ou de la langue néerlandaise, le candidat doit soit avoir satisfait à l’examen visé à l’article 43quinquies, § 1er, alinéa 4, de la loi précitée, soit bénéficier des dispositions de l’article 66 de ladite loi.

Pour cette fonction de chef de corps, le profil général a été publié au Moniteur belge du 28 avril 2022.

substitut du procureur de la sécurité routière près le parquet de la sécurité routière : 2

En application de l’article 150/1 dans le code judiciaire, une de ces places doit être pourvue par la nomination d’un candidat qui justifie par son diplôme avoir subi les examens de docteur, licencié ou maître en droit en langue française et l’autre place doit être pourvue par la nomination d’un candidat qui justifie par son diplôme avoir subi les examens de docteur, licencié ou maître en droit en langue néerlandaise.

Toute candidature à une nomination dans l’ordre judiciaire ou à une désignation de chef de corps doit être adressée, à peine de déchéance, au service RH Magistrature – notaires – huissiers de justice, 3par la voie électronique (e-mail : vacatures.roj1@just.fgov.be), dans un délai de vingt jours à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge (art. 287sexies du Code judiciaire).

Les candidats sont invités à mentionner clairement la place vacante pour laquelle ils postulent en indiquant comme objet du mail la date de publication, le grade et la juridiction de la place vacante pour laquelle ils postulent (par exemple « MB 13/06/2016 Conseiller Cour de Cassation »). Les candidats sont invités à joindre à leur mail toutes les pièces probantes qui doivent accompagner leur candidature.

S’ils postulent pour plusieurs places vacantes différentes, ils doivent envoyer un mail séparé pour chaque candidature. Les candidats recevront un accusé de réception électronique par retour d’e-mail.