Actualités

17-03-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

Strafrechtelijke aanpak wanneer de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, niet worden nageleefd.

Context:

De strafrechtelijke aanpak is een aanvulling op de bestuurlijke aanpak. We bevinden ons in volle Corona-crisis en er wordt burgerzin en solidariteit van de hele bevolking verwacht. We beseffen dat het voor vele handels- en horecazaken geen evidentie is om tot (tijdelijke) sluiting over te gaan. Desalniettemin zal ook het parket haar verantwoordelijkheid opnemen en er mee op toe zien dat de maatregelen worden nageleefd omdat een niet-naleving verregaande en dramatische gevolgen kan hebben.

Uitbaters van handels- en horecazaken die weigeren de crisismaatregelen die opgelegd werden door de federale overheid te volgen, riskeren naast bestuurlijke sancties, zoals een sluiting, ook strafrechtelijke sancties.

We benadrukken dat het de bedoeling is dat er slechts strafrechtelijk wordt opgetreden indien het echt niet anders kan. De strafrechtelijke beteugeling is dus voorbehouden voor zij die door hun toedoen de volksgezondheid in gevaar blijven brengen, ondanks de waarschuwing door de politie en de eventuele bestuurlijke sancties.

Vervolgingsbeleid:

Alle Procureurs des Konings hanteren een vervolgingsbeleid dat gestoeld is op dezelfde principes van subsidiariteit en proportionaliteit.

Wanneer herhaalde of ernstige inbreuken worden vastgesteld zal er door de lokale politie een proces-verbaal worden opgesteld .

Ook zij die  het politieoptreden ernstig bemoeilijken en eveneens blijven weigeren de crisismaatregelen na te leven, riskeren sancties. Ook lastens hen zal er een proces-verbaal worden opgesteld.

De betrokkenen zullen verhoord worden door de lokale politie. Elk parket zal gevolg geven aan deze inbreuken. Dit gevolg kan bestaan in  een voorstel tot minnelijk schikking of een dagvaarding voor de correctionele rechtbank.

Volksgezondheid primeert:

Alle Procureurs benadrukken dat de volksgezondheid primeert, net zoals het respecteren van de maatregelen om de verspreiding van het viris COVID-19 te beperken. We nemen ten volle onze verantwoordelijkheid om het algemeen belang en in dit geval de volksgezondheid te garanderen. We hopen uiteraard allen dat het niet zo ver moet komen, maar waar het nodig is zal, in het belang van de volksgezondheid, worden opgetreden.

De Procureurs des Konings

Fiasse Vincent , Sabbe Johan , Rézette Marc , Tilgenkamp Andrea, De Keyzer Franky, Jodts Filiep, Van Wymersch Ine, Macq Vincent, Vits Patrick, Donnay Etienne, Guido Vermeiren, Jean-Marc Meilleur, Philippe Dulieu, Christian Henri

Communicatieafspraken:

Pour la communication: Jean-Marc Meilleur procureur du Roi de Bruxelles (Fr) (0473 80 58 10)

Ine Van Wymersch is nationaal aanspreekpunt voor de pers: 0478/47.20.61

Achtergrondinformatie:

De wettelijke basis die vermeld wordt in het MB dat bepaalde handelszaken verplicht om te sluiten, is art. 182 van de wet betreffende de civiele veiligheid van 15/5/2007 en art. 11 wet politieambt 5/8/1992.

Art. 182: De minister of zijn gemachtigde kan in geval van dreigende omstandigheden de bevolking, ter verzekering van haar bescherming, verplichten zich te verwijderen van plaatsen of streken, die bijzonder blootgesteld, bedreigd of getroffen zijn, en degenen die bij deze maatregelen betrokken zijn een voorlopige verblijfplaats aanwijzen; om dezelfde reden kan hij iedere verplaatsing of elk verkeer van de bevolking verbieden.

Dit artikel geldt niet alleen ten aanzien van de bezoekers die de zaak weigeren te verlaten, maar ook ten aanzien van de uitbater.

De strafsanctie staat dan vermeld in art. 187 wet civiele veiligheid 15/5/2007:  

Art. 187. Weigering of verzuim zich te gedragen naar de maatregelen die met toepassing van artikelen 181, § 1 en 182 zijn bevolen, wordt in vredestijd gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden, en met geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro, of met één van die straffen alleen.
In oorlogstijd of in daarmede gelijkgestelde perioden wordt weigering of verzuim zich te gedragen naar de maatregelen die met toepassing van artikel 185 zijn bevolen gestraft met gevangenisstraf van drie maanden tot zes maanden en met geldboete van vijfhonderd euro tot duizend euro, of met één van de straffen alleen.
De minister of, in voorkomend geval, de burgemeester of de zonecommandant, kan bovendien de genoemde maatregelen ambtshalve doen uitvoeren, op kosten van de weerspannige of in gebreke gebleven personen

14-03-2020 - Collège du ministère public

Afin de se conformer aux mesures des 12 et 17 mars 2020 prises par le gouvernement concernant la gestion de la crise liée au « coronavirus », le Collège du Ministère Public a donné des instructions en vue de veiller à la santé des membres du personnel et de leurs proches, de limiter la propagation du virus et de garantir en même temps une certaine continuité du service. Ces nouvelles directives sont provisoirement en vigueur du 18 mars au 5 avril 2020.

 

Concernant l’organisation des audiences

Le Collège des Cours et Tribunaux a adopté les 16 mars 2020 et 18 mars 2020 un certain nombre de nouvelles recommandations aux différentes juridictions en réponse au coronavirus. Consultez les sites web des différents tribunaux pour plus d'informations sur les différentes mesures prises. En fonction des nécessités, les textes seront-ils constamment mis à jour.

 

Régime de travail adapté

  Les directives sont disponibles dans la circulaire COL OMP 02/2020 (p.8 et suivantes) et l'addendum 1 (18.03.2020). 

   

   

   

  13-03-2020 - Parket Antwerpen

  Het Openbaar Ministerie, de Rechtbank van Eerste Aanleg, de Vredegerechten en Politierechtbanken, het Arbeidsauditoraat, de Arbeidsrechtbank en de Ondernemingsrechtbank blijven ervoor zorgen dat elke rechtzoekende in het Vlinderpaleis zo goed mogelijk geholpen wordt. In overleg met alle entiteiten zal de werking aangepast worden aan de opgelegde richtlijnen van de federale regering.

   

  Het Antwerpse Vlinderpaleis is een openbaar gebouw, waar elke dag ongeveer 1.000 mensen werken en waar nog eens minstens evenveel mensen elke dag aanwezig als advocaat, als rechtzoekende, als bezoeker,…

  Het gerechtsgebouw blijft open. Wie niet in het gebouw moet zijn, wordt uitdrukkelijk gevraagd om er niet naartoe te komen. Daarbij doen we een beroep op het gezond verstand van iedereen.

  Deze regel geldt ook voor de gebouwen van alle bovengenoemde entiteiten in de gerechtsgebouwen van Mechelen en Turnhout.

  Na overleg is boodschap duidelijk dat het Antwerpse gerecht in al zijn hoedanigheden haar werkzaamheden verderzet en zo veel mogelijk de continuïteit en dienstverlening zal verzekeren.

   

  • Alle dringende zaken zullen behandeld worden
  • De behandeling van alle andere zaken zal bekeken worden in functie van de preventiemaatregelen en van het personeelsbestand binnen de entiteiten van het Vlinderpaleis
  • Er zal geprobeerd worden om in de rechtszalen en/of wachtruimtes zo veel mogelijk afstand te creëren tussen mensen om mogelijk besmettingsgevaar tegen te gaan
  • Met de balie zullen afspraken gemaakt worden over een uitstelbeleid en de vertegenwoordiging door advocaten van hun cliënten
  • Rondleidingen voor groepen zullen niet doorgaan

   

  De verschillende loketten van het parket gaan vanaf maandag 16 maart 2020 toe en alles wordt gecentraliseerd aan het gemeenschappelijk breed onthaal.

  De maatregelen zijn tijdelijk en gelden tot en met 20 maart 2020. De situatie kan op elk moment geëvalueerd en geüpdatet worden.

  Zorg voor elkaar en zorg voor jezelf!

   

  12-03-2020 - Parket Leuven

  Onder leiding van de onderzoeksrechter te Leuven is door de Federale Gerechtelijke Politie van Leuven een gerechtelijk onderzoek uitgevoerd naar een Albanese drugsbende die ervan verdacht wordt actief te zijn in de productie van cocaïne op grote schaal.

  Na maanden speurwerk zijn er dinsdagochtend zo’n vijftien gecoördineerde huiszoekingen uitgevoerd, op verscheidene plekken in België, waaronder Zaventem, Brussel, Jette en Ganshoren. Zeven verdachten zijn opgepakt, drie van hen zijn dinsdag in de loop van de dag reeds voorgeleid  bij de onderzoeksrechter te Leuven en aangehouden. De overige vier verdachten zullen vandaag worden voorgeleid.

  Het onderzoek is in het najaar van 2019 opgestart op basis van verdachte aankopen van ladingen aceton. De aceton zou door de organisatie via een synthetisch proces gebruikt worden voor de productie van cocaïne. Aceton betreft een vrij verkrijgbaar product dat gebruikt kan worden in diverse productieprocessen voor synthetische drugssoorten alsook ook voor het uitwassen van cocaïne uit andere materies. Deze werkwijze is vrij nieuw in België, maar reeds langer gekend in het buitenland.

  Bij de gecoördineerde tussenkomst van dinsdag zijn een 100-tal politiemensen ingezet van diverse lokale en federale politiediensten alsook verschillende steundiensten, zoals de douane en civiele bescherming. De hoofdverdachten zijn gearresteerd in de vroege ochtend door een interventie van de speciale eenheden.

  Bij de verschillende huiszoekingen zijn onder meer in totaal ongeveer 770 Kg cocaïne, 600.000 euro cash geld, 1210 Liter aceton en 6 vuurwapens aangetroffen. Op 4 locaties bleken de woningen verbouwd met valse wanden alwaar drugs en cash geld in verborgen bleek. Verder zijn ook 5 voertuigen in beslag genomen waarvan er 4 voorzien bleken van professionele verborgen ruimten.

  Het onderzoek wordt verdergezet door de Federale Gerechtelijke Politie van Leuven.

  11-03-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

  Deze ochtend werden in een woning in Vlekkem, deelgemeente van Erpe-Mere, de levenloze lichamen aangetroffen van een bejaard koppel, een 83-jarige man en zijn 83-jarige echtgenote.

  De onderzoeksrechter en het parket Oost-Vlaanderen stapten af ter plaatse, samen met het labo, het afstappingsteam en de wetsgeneesheer.

  De vaststellingen wijzen op een familiedrama.

  Er zijn geen aanwijzingen van tussenkomst van derden.

  Uit respect voor de familie worden geen verdere mededelingen gedaan.

  Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

  11-03-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

  Zondagavond 8 maart 2020 werd de politie van Sint-Niklaas opgeroepen i.v.m. problemen in het centrum van Belsele. In de nasleep van Carnaval Belsele werd er gevochten en werden er vernielingen aangebracht. Bij de tussenkomst van de politie stelden twee personen, een 20-jarige man en een 21-jarige man, beiden uit Waasmunster, zich fysiek agressief op tegen de politie. Ze brachten de aanwezige politiemensen slagen en verwondingen toe. Daarnaast verzetten ze zich ook tegen hun arrestatie. Door deze fysieke agressie raakten drie politiemensen mensen gewond.

  De twee agressors werden gearresteerd en op 10 maart 2020 voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Ze werden beiden in verdenking gesteld van weerspannigheid en het toebrengen van slagen en verwondingen aan de politie.

  De 21-jarige verdachte werd door de onderzoeksrechter aangehouden en werd overgebracht naar de gevangenis. De andere verdachte werd in vrijheid gesteld onder strikte voorwaarden.

  De lokale politie van Sint-Niklaas vraagt aan omstaanders die de gebeurtenissen hebben gefilmd om hun beelden aan hen over te maken.

  Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

  11-03-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

  Op zaterdagnamiddag 7 maart 2020 werd ter hoogte van de fietsenstalling aan het station van Aalst een man opgepakt die verdacht wordt van meerdere fietsdiefstallen en pogingen tot fietsdiefstal. Kort voordien had hij gepoogd een elektrische step te stelen aan het Priester Daensplein.

  De verdachte, een 35-jarige man met de Spaanse nationaliteit, zonder vaste verblijfplaats, werd door de politie van Aalst gearresteerd.

  Tijdens het verder onderzoek kwamen nog andere feiten aan het licht. De man komt o.a. in aanmerking voor de diefstal van een mountainbike uit de fietsenstalling aan het Priester Daensplein in Aalst op 7 februari 2020. Deze feiten werden vastgelegd op camerabeelden. Op 28 januari 2020 zou hij een damesfiets gestolen hebben aan het station van Erembodegem. Ook hier is de verdachte op camerabeelden te zien.

  De verdachte werd reeds gezocht voor een aantal openstaande dossiers inzake fietsdiefstallen gepleegd in Aalst in 2018 en 2019.

  Hij bekende tijdens zijn verhoor regelmatig fietsdiefstallen te plegen en de gestolen fietsen door te verkopen. Hij werd in het verleden reeds veroordeeld voor gelijkaardige feiten.

  De verdachte werd op zondag 8 maart 2020 voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde die hem heeft aangehouden. Vrijdag 13 maart 2020 beslist de raadkamer in Dendermonde over zijn verdere aanhouding.

  Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

  11-03-2020 - Parket Antwerpen

  De Federale Gerechtelijke Politie van Antwerpen heeft vanmorgen een grote reeks huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar een criminele organisatie. Die wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de drugsgerelateerde geweldsincidenten die Antwerpen teisteren.

   

  Een aantal verdachten is in beeld gekomen naar aanleiding van een schietincident vorig jaar. Een 20-jarige vrouw had zich in de nacht van 20 april 2019 in de voet geschoten in een appartement aan de Verbrandendijk in Zwijndrecht. Bij de huiszoekingen die volgden werd een heus wapenarsenaal aangetroffen: 8 granaten, 6 vuurwapens en munitie, 1 kilogram semtex, 2 gsm-ontstekingsmechanismen, maar ook bijna 40 kilogram cocaïne en 25.000 euro cash.

  Het opgestarte onderzoek door FGP afdeling Agressie had het doel om de wapentrafieken en aanvoerlijnen van granaten en explosieven in kaart te brengen en om zo te achterhalen hoe drugsorganisaties zich bewapenen. Doorgedreven telefonieonderzoek, sporenonderzoek en de inzet van bijzondere opsporingsmethoden leidden de speurders zo naar een appartement op het Antwerpse Eilandje van waaruit een aantal leden van de organisatie opereerde. 

  Naast verdachten die in Antwerpen actief zijn, opereerde een aantal leden van de organisatie vanuit Limburg. Dat resulteerde onder meer in huiszoekingen, waarbij springstoffen, ontstekers, een raketlanceerder met antitankgranaat en oorlogswapens van het type AK-47 werden aangetroffen.  De Federale Gerechtelijke Politie Limburg werd ingeschakeld om samen te werken met FGP Antwerpen.

  De focus van het onderzoek lag op de illegale handel in wapens en explosieven, maar de leden van de organisatie konden ook gelinkt worden aan verschillende grote partijen cocaïne. In totaal om minstens 1,5 ton met concrete partijen van 700 kilogram cocaïne (Antwerpen, 2 mei 2019), 444 kilogram cocaïne (Ranst, 12 december 2019) en 190 kilogram cocaïne (Bornem, 13 januari 2020). Eén van de vermoedelijk leiders van de organisatie verblijft permanent in Dubai.

  Tijdens het onderzoek viel op dat deze organisatie samenwerkte met een dadergroep in Noord-Nederland. Die laatste lijkt verantwoordelijk voor de bevoorrading van de Antwerps-Limburgse organisatie. De wapens, zoals handgranaten en explosieven, zouden dan vanuit het voormalige Oostblok afkomstig zijn.

  In een afzonderlijk onderzoek in Nederland zijn twee weken geleden 17 huiszoekingen uitgevoerd en is een 10-tal personen gearresteerd. (https://www.politie.nl/nieuws/2020/februari/28/tien-aanhoudingen-en-zeventien-doorzoekingen-in-onderzoek-naar-wapenhandel.html)

  De onderzoeksrechter had opdracht van gegeven om vandaag 39 simultane huiszoekingen uit te voeren in België, Nederland en Duitsland.  In België werd tussengekomen in de provincies Antwerpen (15), Limburg (18), Oost-Vlaanderen (2), West-Vlaanderen (1) en Vlaams Brabant (1). Acht personen werden gearresteerd: twee vrouwen en zes mannen, tussen 26 en 44 jaar. Een aantal verdachten kan gelinkt worden aan individuele druggerelateerde geweldsincidenten die in Antwerpen hebben plaatsgevonden.

  Naast de eerder vermelde wapens werd nog beslag gelegd een handvuurwapen, munitie, een lader, 65.000 euro cash, luxegoederen en –juwelen, een goudstaaf van 1 kg, een groot aantal geëncrypteerde telefoons.

  De onderzoeksrechter zal beslissen over de aanhouding van de verdachten. De feiten zijn gekwalificeerd als deelname criminele organisatie, inbreuken op de wapenwetgeving en handel in verdovende middelen.

  Het gerechtelijk onderzoek wordt intensief verdergezet. Bijkomende huiszoekingen en arrestaties worden niet uitgesloten.

  Het parket benadrukt dat de resultaten van vandaag het gevolg zijn van de geleverde inspanningen van en de samenwerking tussen de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen, Federale Gerechtelijke Politie Limburg, lokale politiezones uit verschillende provincies en van de onderzoeksrechter. In totaal werden ongeveer 165 speurders ingezet, plus speciale eenheden en de dienst hondensteun van de federale politie en politieschool PLOT.

  Politie en justitie blijven er samen alles aan doen om het geweld in het drugsmilieu in te dijken. Dit onderzoek is daar een voorbeeld van. Niet enkel door een onderzoek naar de cocaïnehandel, maar ook naar de achterliggende handel in zware wapens die gebruikt zouden kunnen worden om rekeningen in het drugsmilieu te vereffenen.

  Contact: communicatiecel parket Antwerpen

  10-03-2020 - Parket Leuven

  In de nacht van vrijdag op zaterdag 7 maart 2020 werd een vrouw in haar woning in de Heidebergstraat in Tremelo opgeschrikt door een inbreker. Rond 1 uur werd ze wakker en zag ze een man, die in het zwart was gekleed en een muts droeg, aan het voeteneinde van haar bed staan. De vrouw gilde waarna de inbreker het op een lopen zette. De vrouw en haar man merkten dat de benedenverdieping was doorzocht en dat de handtas van de vrouw verdwenen was. De inbreker had een gaatje geboord in het raam van de eetkamer en was op die manier de woning binnen geraakt. De slachtoffers verwittigden de politie van zone BRT die meteen de omgeving uitkamde. Er werd ook een speurhond ingezet. Het dier vond een spoor dat het meer dan een uur lang volgde door tuinen en natuurgebied. Dankzij de inzet van de hond kon de verdachte uiteindelijk gevat worden. De verdachte, een Albanese man van 43 jaar, had zich verscholen in een houten hut in een veld langs de dijk van de Dijle. Hij had onder andere een zaklamp, handschoenen, een handboor en een nijptang bij zich. De veertiger bekende in zijn verhoor dat hij had ingebroken in het huis in de Heidebergstraat. Het labo trof er ook een schoenspoor aan dat met hem in verband kon gebracht worden. Het parket vorderde de onderzoeksrechter tegen de man op verdenking van diefstal met braak. De man werd voorgeleid en aangehouden. De federale gerechtelijke politie zal het onderzoek verder voeren.

  10-03-2020 - Parket Antwerpen

  Een patrouilleploeg van PZ Klein-Brabant zat vorige donderdag op de eerste rij bij een drugsdeal op de carpoolparking in Puurs-Sint-Amands. Drie twintigers werden gearresteerd.

  Op 6 maart 2020, net voor 20 uur, was de patrouilleploeg in het kader van een politieactie aanwezig op de carpoolparking aan de Rijksweg N16 en de Dendermondsesteenweg N17 in Puurs-Sint-Amands. Ze waren getuige van een drugsdeal tussen de inzittenden van twee wagens.

  Op het moment dat de politie de inzittenden wilde controleren, koos een voertuig met Nederlandse nummerplaat de vlucht. Dat resulteerde in een achtervolging. Op het einde van Rijweg was er geen uitweg meer. Een inzittende probeerde nog te voet te vluchten, maar de politie kon hem en andere inzittende arresteren. Het gaat om twee Nederlanders van 23 en 24. Ook de inzittende van de andere wagen, een Belg van 29 uit Merchtem, kon door andere patrouilleploegen gevat worden.

  In de auto’s werd in totaal ongeveer 270 gram hasj en meer dan 5000 euro aangetroffen. Er volgde ook een huiszoeking bij de man in Merchtem. Dat leverde meer dan 156 gram marihuana en 191 gram hasj op, verschillende precisieweegschaaltjes en meer dan 22.000 euro. De twee voertuigen werden in beslag genomen.

  Het trio werd aangehouden door de onderzoeksrechter en is vandaag voor de raadkamer in Mechelen verschenen. De Belg en de 24-jarige Nederlander zijn bevestigd. De derde werd vrijgelaten, maar het parket overweegt beroep.

  Het onderzoek wordt verder gezet door de lokale recherche van PZ Klein-Brabant.

  Contact: communicatiecel parket Antwerpen

   

  09-03-2020 - Parket Antwerpen

  Het parket Antwerpen heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor vernieling door ontploffing, nadat afgelopen nacht een explosief is ontploft in Zandvliet.

  De feiten zouden zich afgelopen nacht rond 1.15 uur hebben afgespeeld in een garage van een appartementsgebouw aan de Putsebaan in Zandvliet. Enkele bewoners hadden de luide knal wel gehoord, maar de politie werd op dat moment niet verwittigd. Dat gebeurde wel rond het middaguur toen schade vastgesteld aan de garagepoort en aan een waterleiding. Niemand is gewond geraakt.

  Het parket heeft het labo en DOVO opgevorderd en stuurde de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen ter plaatse.

  Het gerechtelijk onderzoek naar de dader(s) en naar een mogelijk doelwit worden volop verdergezet.

  Contact: communicatiecel parket Antwerpen

  09-03-2020 - Service d'appui du ministère public

  Le service d'appui du ministère public recherche un·e attaché·e juriste pour son Bureau qualifications et nomenclature.
  Postulez avant le 17 mars 2020.

  En tant qu'attaché juriste du Bureau qualifications et nomenclature, vous assurerez un suivi des modifications législatives en analysant, à l'aide de textes légaux, de travaux préparatoires, de doctrine pertinente, de jurisprudence et de circulaires applicables, leur impact sur les qualifications pénales. Afin de garantir le flux de données au sein de la chaine pénale, vous assurerez également :

  • L'élaboration et l'adaptation de qualifications - La classification de qualifications selon une structure en arborescence et la nomenclature associée
  • La formulation de propositions afin de développer une nomenclature cohérente tout au long de la chaîne pénale
  • L'implémentation des qualifications et structures en arborescence élaborées dans l'application prévue (MaCH)
  • L'analyse et l'amélioration de la convivialité des applications existantes
  • L'assistance des utilisateurs dans l'application correcte des qualifications - Une collaboration avec les réseaux d'expertise et une participation aux structures de concertation et aux groupes de travail - La communication des difficultés éventuelles découlant de modifications législatives dans le cadre du suivi législatif. 

  Retrouvez plus d'informations sur la page Jobs ➡️ 

  09-03-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

  Het gerechtelijk onderzoek naar een schietincident in Lievegem vorig jaar in oktober, is afgerond. 

  Op zondagnamiddag 13 oktober 2019 kreeg de politie het bericht dat er in Lievegem schoten afgevuurd waren op een woning in Vellare en op een voertuig in de Centrumstraat.
  In de woning was een 76-jarige man aanwezig, maar hij raakte niet gewond. Kort nadien werd in de Centrumstraat een voertuig onder vuur genomen vanuit een ander voertuig. De passagier van het beschoten voertuig, een 74-jarige vrouw, werd gewond. De slachtoffers zijn respectievelijk de vader en de moeder van een 52-jarige vrouw uit Lievegem. Deze vrouw zat aan het stuur van het beschoten voertuig, maar werd niet gewond.

  De verdachte van beide schietincidenten, een 49-jarige man uit Wichelen, werd op dinsdag 15 oktober 2019 op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Hij werd aangehouden op verdenking van poging moord en verboden wapendracht en zit nog steeds in voorhechtenis.

  De raadkamer heeft, conform de vordering van het parket, de verdachte doorverwezen naar de correctionele rechtbank.
  Op woensdag 11 maart 2020 wordt de zaak ingeleid voor de correctionele rechtbank in Gent. 

  Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

  06-03-2020 - Parket Limburg

  De afgelopen jaren hebben de gerechtelijke diensten in Limburg met 2 specifieke projecten de economische fraude preventief aangepakt.

  Het initiatief tot deze projecten volgde nadat werd vastgesteld dat criminelen systematisch schermvennootschappen gebruiken om anoniem te kunnen frauderen. Zulke bedrijven worden op een fictief adres geplaatst en/of voorzien van een strofiguur om zo onder de radar van hun slachtoffers en ook de overheden te blijven. De criminelen kunnen alzo fiscaal en/of sociaalrechtelijk frauderen hetgeen de hele maatschappij benadeelt, of bijvoorbeeld goederen bestellen en laten leveren zonder nadien te betalen. Vaak komen ook steeds dezelfde verdachten naar voren.

  Er werden in totaal 410 vennootschappen gedetecteerd. Deze zogenaamde “spookvennootschappen” zijn bedrijven die onbereikbaar zijn ofwel gevestigd zijn op een fictief adres.

  In samenwerking met de lokale politiediensten, federale politie, de gerechtsdeurwaarders, sociale inspectie, de FOD Financiën en de FOD Economie wordt daarom actief gezocht naar dergelijke schermvennootschappen. In 2017 werden 175 vennootschappen gedetecteerd, in 2018 nog 164 en in 2019 nog slechts 71. 

  Het parket van Limburg tracht zulke vennootschappen vervolgens zo snel als mogelijk uit het handelsverkeer te halen om fraude te voorkomen. Een bedrijf moet immers op haar officiële bedrijfszetel werkelijk actief zijn en bijvoorbeeld het aandelenregister en de boekhouding ter beschikking hebben. Het initiatief zal ook in 2020 worden verdergezet waarbij tevens de wetgeving op de registratieverplichting van bedrijvenkantoren nu actief worden opgevolgd.

  Hiernaast verdubbelde ook de registratie van het aantal veroordelingen tot een beroepsverbod in Limburg op 3 jaar tijd. Dit aantal evolueerde van meer dan 100 in 2018 naar meer dan 200 in 2020. Door dit beroepsverbod kunnen deze criminelen geen nieuwe economische activiteiten ontplooien en nieuwe schade veroorzaken. Zij worden thans actief gecontroleerd door de lokale politiezones.

   

  05-03-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

  Deze namiddag omstreeks 14u30 vond een dodelijk verkeersongeval plaats in de Henri Farmanstraat in Gent. Een vrachtwagenchauffeur, een 19-jarige man met Franse nationaliteit, reed met zijn voertuig een bromfietser aan. Het slachtoffer, een 27-jarige man uit Mariakerke, overleed ter plaatse.

  Het parket heeft het rijbewijs van de vrachtwagenchauffeur voor 15 dagen ingetrokken en stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval na te gaan.

  Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

  Pages