Actualités

12-06-2018 - Parket Antwerpen

Op 7 juni 2018 werden 10 personen, verdacht van lidmaatschap van een vereniging van misdadigers, voor de  onderzoeksrechter te Mechelen gebracht. Deze actie vormde het sluitstuk van een dossier dat werd opgestart door PZ Mechelen-Willebroek naar aanleiding van een diefstal van een portefeuille met bankkaart  in het revalidatiecentrum in Duffel op 29 juli 2017. Met de bankkaart van het slachtoffer werd op meerdere plaatsen, waaronder in Mechelen, geld afgehaald. Dit voor een totaalbedrag van enkele duizenden euro.

Na intens speurwerk kregen de onderzoekers van PZ Mechelen-Willebroek een bende in beeld die in heel België actief was en die zich enerzijds met de diefstal van bankkaarten bezig hield.  Momenteel is er reeds een link naar meer dan 50 gelijkaardige feiten.

De bende was actief in ziekenhuizen in onder meer Aalst, Gent, Antwerpen, Brugge, Charleroi, Luik en Ath. Steeds werden bankkaarten ontfutseld van mensen op leeftijd, waarbij veelal ook de code werd gevonden, en werden er vervolgens grote geldsommen afgehaald. Bij één slachtoffer zelfs tot 20.000 euro.

De bende was anderzijds ook bedreven in het plegen van talloze winkeldiefstallen, veelal op bestelling. Zo stonden handtassen, schoenen, kledij en cosmeticaproducten op hun verlanglijstjes.

De bende - bestaande uit een familie, samen met vrienden en kennissen – ging bijzonder professioneel te werk. Niet alleen had men diverse draagtassen uitgerust met aluminiumfolie om het detectiesysteem in handelszaken te omzeilen, maar was men tevens in het bezit van allerhande technische systemen om het veiligheidslabel van de gestolen goederen te verwijderen.

Donderdag 7 juni 2018 voerden politie Mechelen-Willebroek simultaan 14 huiszoekingen uit in de Brusselse regio, hierbij werden voornamelijk handtassen, schoenen, kledij en cosmeticaproducten in beslag genomen. Hierbij werden 10 verdachten opgepakt die allen werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Zeven van hen werden aangehouden, twee mochten onder voorwaarden beschikken en één werd vrijgelaten.

Contactpersoon:
Peter Peereboom

12-06-2018 - Parket Antwerpen

In navolging van verschillende berichten in de media mbt het verdachte overlijden van Leo Van Rentergem eind mei, kan ik bevestigen dat de onderzoeksrechter twee aanhoudingen heeft verricht.
Twee mannen van Roemeense origine, geboren in 1977 en 1998, die verblijven in Antwerpen, werden na grondig speurwerk vrijdag jl. voorgeleid voor de onderzoeksrechter, die dus hun aanhouding bevestigde.

In het belang van het onderzoek houden we het op deze informatie.

Caroline Vanderstokker

11-06-2018 - Federal Public Prosecutor’s Office

Betreft: georganiseerde sociale dumping in de bouwsector.

 

Deze ochtend werden in een dossier van het federaal parket, in onderzoek bij een onderzoeksrechter van West-Vlaanderen 17 huiszoekingen uitgevoerd.

Het dossier betreft een criminele organisatie die zich zou schuldig maken aan ernstige vormen van sociale dumping in de bouwsector door middel van de oprichting van een aantal Roemeense postbusvennootschappen.

Vanuit deze bedrijven zouden tientallen werknemers over verscheidene jaren heen ten onrechte gedetacheerd zijn naar België, met ontduiking van Belgische sociale zekerheidsbijdragen tot gevolg. Hierbij zou een ingewikkelde constructie opgezet zijn met verscheidene betrokkenen in zowel Roemenië als België.

De werknemers zouden in België gehuisvest zijn door de verdachten waarbij de kwaliteit van de panden waarin dit gebeurt sterk lijkt te variëren.

Er zijn ook aanwijzingen dat de betrokkenen niet al het loon zouden ontvangen waarop zij volgens de Belgische reglementering recht hebben.

Verschillende werknemers hebben verklaard dat er in Roemenië geen enkele activiteit is en dat zij werden aangeworven om onmiddellijk in België te worden tewerkgesteld. Dit gekoppeld aan het feit dat de “Roemeense” bedrijven eigenlijk vanuit België gerund worden, kan tot gevolg hebben dat de hierin tewerkgestelde werknemers volledig ten onrechte gedetacheerd worden. Opvallend is ook dat na verloop van tijd de Roemeense bedrijven elkaar lijken op te volgen en dat in deze elkaar opvolgende bedrijven dezelfde werknemers werkzaam lijken te blijven.

Behalve de postbusvennootschappen heeft men in Roemenië ook een aantal “managementvennootschappen” via dewelke de winsten zouden worden witgewassen. De Roemeense bedrijven zouden worden gebruikt bij geldtransacties teneinde vermogensvoordelen wit te wassen.

Het vermogensvoordeel aan ontdoken RSZ-bijdragen werd voorlopig berekend op een goede 2.800.000 EUR en men verwacht dat dit nog zal oplopen.

In dit verband werd ook in Roemenië een schuld van een 900.000 EUR aan onbetaalde RSZ opgetekend evenals verscheidene kleinere fiscale schulden.

 

Het onderzoek

 

In dit dossier van het federaal parket werd een onderzoeksrechter van West-Vlaanderen aangesteld. Hij werd gevorderd voor een aantal sociaalrechtelijke misdrijven waaronder oplichting in sociaal strafrecht evenals criminele organisatie, witwassen van geld en mensenhandel/economische uitbuiting.

Het onderzoek, dat een aanvang nam begin 2016, wordt gevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie West-Vlaanderen, in samenwerking met de RSZ (Rijksdienst Sociale Zekerheid) West-Vlaanderen en het TSW (Toezicht Sociale Wetten) Netwerk West-Vlaanderen.

In België werden deze morgen vijf huiszoekingen uitgevoerd bij verdachten te Wortegem-Petegem, Staden(2), Kortrijk en Zwevegem.

Ook te Wevelgem, op het adres van de zetel van één van de bedrijven werd er een huiszoeking uitgevoerd.

Bovendien werden er een werf bezocht  te Roeselare.

Ook de verblijfplaatsen te Aalst, Kortemark, Moorslede, Roeselare (7) en Zulte van de werknemers werden doorzocht.

Tegelijkertijd werden er vandaag eveneens een aantal huiszoekingen uitgevoerd te Roemenië, namelijk te Boekarest en Sibiu. Dit gebeurde in minstens negen bedrijven.

Hierover kunnen voorlopig nog niet meer details vrijgegeven worden.

Twee personen werden van hun vrijheid beroofd voor grondig verhoor. De onderzoeksrechter zal later in de dag, of morgen, beslissen over hun eventuele verdere aanhouding.

De verwezenlijking van dit soort complexe dossiers is enkel mogelijk indien er heel nauw kan worden samengewerkt met de Roemeense gerechtelijke autoriteiten.

In dit geval betreft het DIICOT, het Roemeens nationaal parket. Het protocol dat in 2008 werd afgesloten tussen het Belgisch federaal parket en het DIICOT heeft eens te meer zijn vruchten afgeworpen.

 

****

 

Concerne : dumping social organisé dans le secteur de la construction.

 

17 perquisitions ont été menées ce matin dans le cadre d’un dossier du parquet fédéral à l’instruction chez un juge d’instruction de Flandre Occidentale.

Le dossier concerne une organisation criminelle qui se rendrait coupable de formes graves de dumping social dans le secteur de la construction par la création de plusieurs sociétés « boîtes aux lettres » roumaines.

Des dizaines de travailleurs de ces entreprises auraient été détachés illégalement en Belgique pendant plusieurs années, échappant ainsi aux cotisations sociales belges. Une construction complexe impliquant plusieurs personnes concernées en Roumanie et en Belgique aurait ainsi été mise sur pied.

Les travailleurs seraient hébergés en Belgique par les suspects, et la qualité des immeubles dans lesquels cela se passe semble varier considérablement.

Il y a également des indications que les personnes concernées ne percevraient pas tous les salaires auxquels elles ont droit en vertu de la réglementation belge.

Plusieurs travailleurs ont déclaré qu’il n’y avait pas d’activité en Roumanie et qu’ils ont été recrutés pour travailler immédiatement en Belgique. Combiné au fait que les entreprises « roumaines » sont effectivement gérées depuis la Belgique, cela peut avoir pour conséquence que les travailleurs engagés dans ces entreprises sont détachés de manière totalement illégale. Il est également frappant de constater qu’après un certain temps, les entreprises roumaines semblent se succéder et que les mêmes travailleurs semblent continuer à travailler dans ces entreprises successives.

Outre les sociétés « boîtes aux lettres », il existe également en Roumanie un certain nombre de « sociétés de gestion » par le biais desquelles les bénéfices seraient blanchis. Les entreprises roumaines seraient utilisées dans le cadre de transactions visant à blanchir les avantages patrimoniaux.

L’avantage patrimonial des cotisations ONSS éludées a été provisoirement calculé à au moins 2.800.000 euros, et on s’attend à ce que ce montant augmente encore.

Dans ce contexte, une dette de 900.000 euros en cotisations ONSS impayées a également été comptabilisée en Roumanie, ainsi que plusieurs dettes fiscales moins élevées.

 

L’enquête

 

Un juge d’instruction de Flandre Occidentale a été désigné dans ce dossier du parquet fédéral. Il a été saisi pour un certain nombre d’infractions de droit social, dont l’escroquerie en droit pénal social ainsi que l’organisation criminelle, le blanchiment d’argent et la traite des êtres humains/l’exploitation économique.

L’enquête, qui a été ouverte début 2016, est menée par la Police judiciaire fédérale de Flandre Occidentale, en coopération avec l’ONSS (Office national de sécurité sociale) de Flandre Occidentale et le CLS (Contrôle des lois sociales) réseau Flandre Occidentale.

En Belgique, cinq perquisitions ont été menées ce matin chez des suspects à Wortegem-Petegem, Staden (2), Courtrai et Zwevegem.

Une perquisition a également été menée à Wevelgem, à l’adresse du siège social d’une des entreprises.

Un chantier a en outre été contrôlé à Roulers.

Les lieux de séjour des travailleurs à Alost, Kortemark, Moorslede, Roulers (7) et Zulte ont également été fouillés.

Dans le même temps, plusieurs autres perquisitions ont aussi été menées aujourd’hui en Roumanie, à savoir à Bucarest et Sibiu. Ces perquisitions ont eu lieu dans au moins neuf entreprises.

Aucun détail supplémentaire ne peut provisoirement être communiqué.

Deux personnes ont été privées de liberté pour audition approfondie. Le juge d’instruction décidera aujourd’hui ou demain de leur maintien éventuel en détention.

L’aboutissement de ce type de dossiers complexes n’est possible que grâce à une coopération très étroite avec les autorités judiciaires roumaines.

Il s’agit en l’occurrence du DIICOT, le parquet national roumain. Le protocole qui a été conclu en 2008 entre le parquet fédéral belge et le DIICOT a une fois de plus porté ses fruits.

 

****

 

 

Re.: organized social dumping in the construction sector.

 

This morning, an Investigative Judge of West-Flanders had carried out 17 house searches within the framework of a file of the Belgian Federal Prosecutor’s Office.

It is a case against a criminal organization that may be guilty of serious forms of social dumping in the construction sector via the creation of a number of Romanian mailbox companies.

These companies would have wrongfully posted many tens of employees over the years in Belgium, as a consequence committing evasion of contributions to the Belgian social security system. This would have been dissimulated by a complex structure implying different persons in Romania as well as in Belgium.

The employees would have been housed by the suspects in circumstances of housing of which the quality seems to fluctuate from case to case.

There are also indications that the persons concerned would not receive the remuneration they have a right to according to Belgian law.

Several employees stated that there is no activity in Romania at all and that they have been recruited to be immediately employed in Belgium. All this, in combination with the fact that the “Romanian” companies are actually run from Belgium, could result in the completely illicit posting of employees. It is striking too that after a certain laps of time, the Romanian companies seem to succeed one another and that these successive companies all seem to continue employing the same people.

Save the mailbox companies, there are in Romania also a number of “management companies” with apparently a view to laundering the proceeds money. The Romanian companies would be used for money transactions intended to laundering patrimonial advantages.

The equivalent of patrimonial advantage for the evaded social security contributions is on a provisional basis esteemed at 2.800.000 EUR at the very least, and it is expected that the total amount will be much greater.

In this context, the debt because of unpaid social security contributions in Romania as well would amount to some 900.000,00, with on top several smaller fiscal debts.

 

The investigation

 

An Investigative Judge of West-Flanders has been designated in this file by the Belgian Federal Prosecutor’s Office. He was entrusted with inquiring into a number of offences against social legislation, among them fraud and criminal organization, money laundering and trafficking of human beings/economic exploitation.

The investigation, initiated in the beginning of 2016, is being carried out by the Federal Criminal Police of West-Flanders, in cooperation with the RSZ (Social Security Service) West-Flanders and the TSW (Supervision over Social Lawes) Network West-Flanders.

In Belgium five searches have been carried out this morning in the house of different suspects in Wortegem-Petegem, Staden (2), Kortrijk and Zwevegem.

In Wevelgem too, at the registered office address of one of the companies, was proceeded to a house search.

An inspection also took place at a wharf in Roeselare.

The residences in Aalst, Kortemark, Moorslede, Roeselare (7) and Zulte of the employees have been searched.

Simultaneously a number of house searches have been carried out in Romania, more specifically in Bucharest and Sibiu. This occurred in at least nine companies.

No further details can be conveyed here.

Two persons have been deprived of their freedom to be thoroughly interrogated. The Investigative Judge shall decide later today or tomorrow whether they stay in detention or not.

Taking action in such complex cases is only possible when there is a very close cooperation with the Romanian judicial authorities.

In the present, it is DIICOT, the Romanian National Public Prosecutor’s Office, that came into action. The Protocol concluded between the Belgian Federal Public Prosecutor’s Office and the DIICOT once more paid off.

 

 

 

 

11-06-2018 - Federal Public Prosecutor’s Office

In het kader van het gerechtelijk onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Parijs op 13 november 2015 werd Ossama K. vandaag voor één dag overgeleverd aan de Franse gerechtelijke autoriteiten met het oog op zijn verhoor en mogelijke inverdenkingstelling door de onderzoeksrechter te Parijs.

*******

Dans le cadre de l’instruction judiciaire ouverte à la suite des attentats de Paris du 13 novembre 2015, Ossama K. a été remis aujourd’hui pour une durée d’un jour aux autorités judiciaires françaises en vue de son audition et sa possible inculpation par le juge d’instruction à Paris.  

*******

In connection with the investigation after the terrorist attacks in Paris the 13th  of November 2015, Ossama K. has been handed over today for one day to the French judicial authorities on the subject of his hearing and possible indictment by the investigating judge in Paris.

 

11-06-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

In de nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9 juni 2018, omstreeks half vijf, merkten de bewoners van een woning gelegen in de Ganzendries in Gent twee mannen op aan hun woning.

In hun woning bleek te zijn ingebroken en er was onder meer multimediamateriaal en geld gestolen. 

De politie kon een kwartier later de twee verdachten oppakken. Ze waren in het bezit van de buit uit de betreffende woning. Op hen werden eveneens goederen aangetroffen die afkomstig zijn van andere vermogensdelicten. Hun mogelijke betrokkenheid hierbij maakt het voorwerp uit van verder onderzoek.

De verdachten betreffen een 19-jarige man van Franse nationaliteit, zonder gekende verblijfplaats in België, alsook een minderjarige man. 

De meerderjarige verdachte werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Hij werd aangehouden.

De minderjarige werd ter beschikking gesteld van de jeugdrechter. Hij werd in opdracht van de jeugdrechter geplaatst in een gesloten jeugdinstelling.

Caroline Jonckers, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

08-06-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

In de nacht van woensdag 6 op donderdag 7 juni 2018 werden in Brakel twee diefstallen uit voertuigen gepleegd, respectievelijk in de Ruiterij en de Groenstraat.

Bij deze diefstallen werden oa. een laptop met toebehoren en een portefeuille met inhoud ontvreemd.

De politiediensten van de politiezone Brakel konden gisteren in de loop van de dag twee verdachten vatten.

Het betreft een 36-jarige man en een 36-jarige vrouw, beiden wonende in Brakel en geen onbekenden voor het gerecht.

Zij werden door het parket gedagvaard in snelrecht en dienen zich voor deze feiten op 26 juli 2018 te verantwoorden voor de correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde.

Julie van Hoorebeke, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen 

08-06-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Beste allen,

U bent van harte welkom op de bloedinzameling van het Rode Kruis die voor de 10de keer doorgaat in het gerechtsgebouw in Gent aan de Opgeëistenlaan 401.

BLOEDINZAMELING NIEUW GERECHTSGEBOUW GENT – Donderdag 14 juni 2018

Voor het 10de jaar op rij organiseert Rotaryclub Gent Noord in samenwerking met Rode Kruis Vlaanderen een bloedinzameling in het nieuw gerechtsgebouw in Gent.

Donderdag 14 juni 2018  tussen 10u00 en 13u30 kan iedereen terecht in de polyvalente vergaderzalen op de -1 verdieping van het gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401 in Gent, waar de gespecialiseerde verpleegkundigen van het Rode Kruis de bloedafnames doen onder leiding van meerdere artsen.

Zoals de 9 vorige keren wordt heel graag opnieuw beroep gedaan op jullie steun en medewerking voor het welslagen van dit JUBILEUM event.

Vorig jaar waren er 95 donoren! Dit jaar wordt gestreefd naar 125 bloedgevers!

Jullie medewerking kan levens redden!

 

Alvast hartelijk dank om deze actie te willen steunen en om dit event kenbaar te maken!

An Schoonjans, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

 

08-06-2018 - Parket Leuven

De recherche van politiezone Demerdal-DSZ voert sinds dit voorjaar onderzoek naar een Nederlandse bende die in België panden huurde en er cannabisplantages in onderbracht. De bal ging aan het rollen toen de eigenaar van een huurhuis aan de Tessenderloseweg in Diest onraad rook. De man verwittigde  op 6 maart 2018 de politie omdat de huurders de ramen van zijn woning en aanpalende loods hadden afgeplakt, er extra elektrische bedrading hadden voorzien en er ’s nachts verdachte activiteiten werden waargenomen. Dezelfde dag onderschepte de politie twee broers met de Nederlandse nationaliteit die in een huurwagen naar de woning waren gekomen. In hun auto werd materiaal gevonden dat aan een cannabisplantage kon gelinkt worden. Bij een huiszoeking in de woning en de loods in Diest stootte de politie op een professionele plantage met ongeveer 1000 planten. Op 7 maart vorderde het parket een gerechtelijk onderzoek naar de teelt van cannabis en hield de onderzoeksrechter de twee Nederlandse broers van 30 en 33 jaar aan. Zij verbleven twee maanden in voorlopige hechtenis en werden midden mei vrijgelaten onder voorwaarden.

Verder onderzoek leidde de recherche naar twee andere Nederlanders die onder verschillende aliassen panden blijken te huren in onder andere Tessenderlo, Leuven, Kortenberg en Balen waar in de daaropvolgende weken verschillende huiszoekingen werden uitgevoerd. In een huis in Tessenderlo werd een plantage met ongeveer 500 planten gevonden. Op twee adressen in Kortenberg waren plantages met telkens ongeveer 1100 planten ondergebracht en op een adres in de Arthur De Greefstraat in Leuven vond de politie een plantage van ongeveer 1100 planten. In de Ossenberg in Balen werd tenslotte een plantage van ongeveer 460 cannabisplanten uitgebaat.

De vrouwelijke hoofdverdachte, een Nederlandse dame van 42 jaar, werd op 11 maart 2018 aangehouden door de onderzoeksrechter in Leuven nadat ze een dag eerder in Diest was opgedaagd. Eind april werd nog een 22-jarige Nederlander aangehouden die in verband kon gebracht worden met de plantage in Balen. Beiden verblijven nog in voorlopige hechtenis. Voor de mannelijke hoofdverdachte, een Nederlander van 63 jaar, is de overlevering uit Nederland gevraagd. De recherche van PZ Demerdal-DSZ zet het onderzoek voort onder leiding van de onderzoeksrechter.

08-06-2018 - Parket Leuven

Een 30-jarige vrouw uit Leuven  wordt er van verdacht haar eigen woning in de Ridderstraat in brand gestoken te hebben op dinsdagavond 5 juni. Rond 20u kwam er een oproep binnen bij de politie en hulpdiensten. Familie en buren van de vrouw waren al ter plaatse om de brand te proberen blussen. De twee kinderen van de vrouw, 11 en 5 jaar oud, en haar moeder waren op het ogenblik van de brand thuis. Zij konden ongedeerd ontkomen. De vrouw zelf was weggevlucht voor de brandweer en de politie toekwamen. Ze werd even later gearresteerd. De branddeskundige en het labo vonden minstens drie brandhaarden in het huis. De woning is onbewoonbaar door de grote schade die de vlammen veroorzaakten. De vrouw werd op woensdag 6 juni voor de onderzoeksrechter geleid. Ze werd aangehouden op verdenking van opzettelijke brandstichting. Ze ontkent.

07-06-2018 - Parket Halle-Vilvoorde

Het parket Halle-Vilvoorde wenst zich formeel te distantiëren van de organisatie “72 uren Sas”, uitgaande van de ouderwerking Vlaams-Brabant, dewelke een 72-uren crisisopvang zou beogen voor kinderen en volwassenen.

Tot op heden is er geen enkele vorm van samenwerking tussen het parket Halle-Vilvoorde en deze organisatie.

Deze organisatie maakt geen deel uit van de eerstelijnshulpverlening, noch van de gedwongen hulpverlening, noch heeft deze enige link met de politiezones gelegen op het grondgebied Halle-Vilvoorde, daar waar deze 3 actoren de belangrijkste stakeholders van het parket Halle-Vilvoorde zijn.

Er is momenteel onvoldoende garantie op een kwaliteitsvolle opvang en op het garanderen van de basisveiligheid van de meest kwetsbare personen dewelke zij beogen.

07-06-2018 - Federal Public Prosecutor’s Office

Verwijzend naar het persbericht van gisteren met dezelfde referte werden er in het kader van dit dossier vijf personen onder aanhoudingsmandaat geplaatst door de onderzoeksrechter.

Zij werden in verdenking gesteld van corruptie, witwassen van geld, valsheid in geschrifte en lidmaatschap van een criminele organisatie.

Het betreft Grigor S., geboren op 12 juli 1990, Artur Y., geboren op 7 oktober 1987,  Lendrush H., geboren op 24 juli 1987, Jirair I., geboren op 1 juli 1963 en Hayg S., geboren op 29 juli 1983, allen van Armeense nationaliteit.

Acht personen werden na verhoor in vrijheid gesteld.

In totaal werd er tijdens de actie in België ongeveer 250.000 euro in beslag genomen.

Voor het overige werden er vooral diverse gegevensdragers en documenten meegenomen voor analyse.

Over de resultaten van de huiszoekingen en interpellaties in het buitenland wordt op dit moment geen verdere commentaar gegeven in het belang van het onderzoek.

****

Renvoyant au communiqué de presse d'hier portant la même référence, cinq personnes ont été placées sous mandat d’arrêt par le juge d'instruction dans le cadre de ce dossier.

Elles ont été inculpées de corruption, de blanchiment d’argent, de faux en écriture et d'appartenance à une organisation criminelle.

Il s'agit de Grigor S., né le 12 juillet 1990, Artur Y., né le 7 octobre 1987, Lendrush H., né le 24 juillet 1987, Jirair I., né le 1er juillet 1963 et Hayg S., né le 29 juillet 1983, tous de nationalité arménienne.

Huit personnes ont été libérées après interrogatoire.

Au total, environ 250.000 euros ont été saisis lors de l'action en Belgique.

De plus, plusieurs supports et documents ont été emportés pour analyse.

Aucun autre commentaire à propos des résultats des perquisitions et des interpellations à l'étranger ne sera fait pour l’instant dans l'intérêt de l'enquête.

****

Referring to yesterday's press release with the same reference, an arrest warrant was issued for five persons by the Investigating Judge.

They were charged with corruption, money laundering, forgery and membership of a criminal organisation.

It concerns Grigor S., born on 12 July 1990, Artur Y., born on 7 October 1987, Lendrush H., born on 24 July 1987, Jirair I., born on 1 July 1963 and Hayg S., born on 29 July 1983, all of Armenian nationality.

Eight people were released after questioning.

In total, approximately EUR 250,000 were seized during the operation in Belgium.

Furthermore, various data carriers and documents were taken for analysis.

In the interest of the investigation currently no further comments on the results of the searches and arrests abroad are being provided.

 

****

06-06-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Deze ochtend omstreeks 7u30 vond in de Vrombautstraat ter hoogte van de Windgatstraat in Lembeke een aanrijding plaats tussen een personenwagen en een fietsster.

De fietsster, een 16-jarig meisje uit Lembeke, die uit de Windgatstraat kwam gereden, werd gegrepen door een personenwagen die op de Vrombautstraat reed.

Het meisje werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert in levensgevaar.

De bestuurder van de personenwagen, een 59-jarige man uit Knokke-Heist, legde een negatieve ademtest af.

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Volgens de eerste bevindingen van de deskundige reed de bestuurder niet te snel.

An Schoonjans, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

05-06-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Gisterenavond omstreeks 18u50 ontving de politie een paar oproepen ivm een agressieve man ter hoogte van de Citadellaan/Heuvelpoort in Gent. Hij zou er meerdere mensen bedreigen met een mes, in een wagen gestapt zijn en de bestuurster van de wagen eveneens bedreigen met een mes.

De lokale politie van Gent kon het voertuig lokaliseren en zette de achtervolging in.

De wagen hield halt aan de verkeerslichten op het kruispunt van de Zwijnaardsesteenweg met de Edelsteenstraat. Aan het stuur zat een vrouw, met daarnaast de verdachte. Twee politiemensen stapten uit hun voertuig en kwamen tussen.

Daarop is een schietincident ontstaan.

De verdachte raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis waar hij werd geopereerd. Het aanvankelijk levensgevaar is inmiddels geweken.

Het gaat om een 33-jarige man met de Nigeriaanse nationaliteit, die woont in Gent.

De verdachte en de vrouw aan het stuur zouden elkaar kennen.

Parket, labo, wapendeskundige, politie (lokale, federale en Comité P) gingen ter plekke. Er werd eveneens een wetsdokter aangesteld.

Zoals de standaardprocedure voorziet, werden 2 onderzoeken opgestart. Eén naar de feiten die de aanleiding hebben gegeven tot de tussenkomst van de politie en één naar het schietincident. De beide onderzoeken zijn volop aan de gang.

An Schoonjans, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

05-06-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Op donderdag 31/05/2018 ontving een Amerikaans bedrijf een verontrustend chatbericht in verband met een mogelijke schoolshooting in België.

Dit bericht bereikte via de FBI razendsnel onze politiediensten en veiligheidsdiensten, die alles in het werk stelden om de verzender van het bericht te kunnen opsporen.

Dankzij deze snelle interventie en vlotte samenwerking tussen veiligheidsdiensten, federale en lokale politiediensten en parket OVL kon een minderjarige verdachte geïdentificeerd worden. Deze werd opgepakt en verhoord.

In zijn verhoor geeft hij te kennen dat hij geen kwaadwillige intenties had en de consequenties van zijn handelingen niet had ingeschat.

Hij werd gisteren op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid bij de Jeugdrechter in Dendermonde. Deze heeft ten aanzien van de minderjarige een aantal maatregelen opgelegd.

Sarah Demeyer, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

 

05-06-2018 - Federal Public Prosecutor’s Office

In het kader van een dossier betreffende georganiseerde criminaliteit van het federaal parket werden vandaag door de federale gerechtelijke politie van Oost-Vlaanderen, DJSOC/CDBC (Direction Serious Organised Crime/Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie) en de lokale politie Geraardsbergen-Lierde op vraag van een onderzoeksrechter van Oost-Vlaanderen, 21 huiszoekingen uitgevoerd.

Deze huiszoekingen vonden plaats te Sint-Gillis (2), Vilvoorde, Mechelen (4), Ukkel, Laken, Jette (2), Schaarbeek (2), Sint-Agatha-Berchem, Geraardsbergen (4), La Louvière, Sint-Joost-ten-Node en Watermaal-Bosvoorde.

13 personen werden van hun vrijheid beroofd voor verhoor. De onderzoeksrechter zal later beslissen over hun eventuele verdere aanhouding.

Tijdens dit gerechtelijk onderzoek kon worden aangetoond dat een Armeense-Belgische criminele organisatie, sinds 2014 tot heden professionele tennissers actief omgekocht zou hebben teneinde een vooraf afgesproken wedstrijduitslag te bekomen met de finaliteit om op deze omgekochte sportwedstrijden met voorkennis te gokken, waardoor de gokwinsten op bedrieglijke wijze hoog opliepen.

In de loop van 2015 werden door de kansspelcommissie verschillende meldingen ontvangen van diverse gokinstellingen waaruit blijkt dat heel wat personen van Armeense afkomst en verblijvend in ons land zich mogelijk schuldig zouden maken aan matchfixing in het tennismilieu.

De verdachten beantwoorden bijna allemaal aan hetzelfde profiel (geen inkomen, geen werk, financieel aan de grond enz). Ingevolge duidelijke instructies zouden zij hun ter beschikking gestelde cashgelden inzetten in wedkantoren op buitenlandse sportwedstrijden van de lagere klassen waarbij het prijzengeld niet zo hoog is (5.000 USD - 15.000 USD).

Op deze toernooien zijn er meestal geen camera-opnames, waardoor de spelers gemakkelijker omkoopbaar zouden zijn en de organisatoren van matchfixing-wedstrijden veel cashgelden genereren.

Zij zouden zich daarbij schuldig maken aan matchfixing, corruptie, witwassen, deelname aan de activiteiten van een criminele organisatie. 

Deze Armeense-Belgische criminele organisatie zou bestaan uit verschillende personen die elk een specifieke taak zouden hebben.

Tevens kon worden vastgesteld dat er geen geweld of bedreigingen geschuwd zouden zijn door deze criminele organisatie en dat er gebruik zou gemaakt zijn van een crimineel netwerk om op anonieme wijze grotere geldsommen naar het buitenland te laten vloeien.

Er werd in dit dossier op vraag van de Belgische onderzoeksrechter simultaan tussengekomen in Duitsland, Frankrijk, Bulgarije (3), Slowakije, Nederland (2) en de Verenigde Staten van Amerika (2).

De operatie werd ondersteund door EUROPOL, die eveneens speurders in België ter beschikking stelt.

Het federaal parket wenst te benadrukken dat de geviseerde matchen deze betreffen van het FUTURES-tenniscircuit en het CHALLENGER-circuit.

 

****

 

Dans le cadre d’un dossier de criminalité organisée du parquet fédéral, 21 perquisitions ont été menées aujourd’hui par la police judiciaire fédérale de Flandre Orientale, DJSOC/CDBC (Direction Serious Organised Crime/Office Central pour la Répression de la Corruption) et la police locale de Grammont-Lierde à la demande d’un juge d’instruction de Flandre Orientale.

Ces perquisitions ont eu lieu à Saint-Gilles (2), Vilvorde, Malines (4), Uccle, Laeken, Jette (2), Schaerbeek (2), Berchem-Sainte-Agathe, Grammont (4), La Louvière,  Saint-Josse-ten-Noode et Watermael-Boitsfort.

13 personnes ont été privées de liberté pour audition. Le juge d’instruction décidera ultérieurement de leur éventuel maintien en détention.

Cette instruction a permis de démontrer qu’une organisation criminelle belgo-arménienne aurait activement corrompu des joueurs de tennis professionnels de 2014 à aujourd’hui afin de truquer le résultat préalablement convenu de matches dans le but de parier sur ces matches truqués en connaissant le résultat, augmentant ainsi frauduleusement les gains des paris.

Dans le courant de 2015, la commission des jeux de hasard a reçu plusieurs  rapports de divers établissements de pari dont il ressortirait que de nombreuses personnes d’origine arménienne séjournant dans notre pays se seraient rendues coupables de trucage de matches dans le milieu du tennis.

Les suspects répondent presque tous au même profil (pas de revenus, pas de travail, insolvables, etc.). Conformément à des instructions claires, ils utiliseraient l’argent mis à leur disposition dans des bureaux de pari afin de miser sur des matches de divisions inférieures à l’étranger pour lesquels les gains ne sont pas très élevés (5.000 USD - 15.000 USD).

Il n’y a généralement pas d’enregistrements par des caméras lors de ces tournois, si bien que les joueurs seraient plus facilement corruptibles et que les organisateurs de matches truqués génèreraient beaucoup d’argent.

Ils se rendraient ainsi coupables de trucage de matches, de corruption, de blanchiment et de participation aux activités d’une organisation criminelle. 

Cette organisation criminelle belgo-arménienne serait composée de plusieurs personnes qui auraient chacune une tâche bien spécifique.

Il a également pu être constaté que cette organisation criminelle ne recourrait pas à la violence ou à des menaces et qu’elle ferait appel à un réseau criminel pour faire écouler anonymement de grosses sommes d’argent à l’étranger.

Une intervention simultanée a été menée en Allemagne, en France, en Bulgarie (3), en Slovaquie, aux Pays-Bas (2) et aux Etats-Unis (2) à la demande du juge d’instruction belge.

L’opération a été soutenue par EUROPOL, qui met également des enquêteurs belges à disposition.

Le parquet fédéral tient à souligner que les matches visés concernent les matches du circuit FUTURES et du circuit CHALLENGER.

 

****

 

In the framework of an organised crime file of the Federal Public Prosecutor's Office, 21 house searches were carried out today by the Federal Judicial Police of East Flanders, DJSOC/CDBC (Direction Serious Organised Crime/Central Office for the Repression of Corruption) and the local police of Geraardsbergen-Lierde at the request of an Investigating Judge of East Flanders.

These searches took place at Sint-Gillis (2), Vilvoorde, Mechelen (4), Ukkel, Laken, Jette (2), Schaarbeek (2), Sint-Agatha-Berchem, Geraardsbergen (4), La Louvière, Sint-Joost-ten-Node and Watermaal-Bosvoorde.

13 people were deprived of their freedom for questioning. The Investigative Judge will decide later on their possible further detention.

This judicial investigation showed that an Armenian-Belgian criminal organisation actively would have bribed professional tennis players from 2014 to the present day in order to obtain a pre-arranged match result with the aim of betting on these fixed matches based on insider information, thereby fraudulently boosting winnings.

In the course of 2015, several reports were received by the gambling committees from various gambling institutions that show that many people of Armenian origin and residing in our country might be guilty of match fixing in tennis.

The suspects usually all correspond to the same profile (no income, no work, in financial difficulties, etc.). Following clear instructions, they would use cash put at their disposal to bet on foreign sports matches of the lower divisions in which the prize money is not so high (5.000 USD - 15.000 USD).

These tournaments are usually not filmed, which would make the players easier to corrupt and the organisers of fixed matches generate a lot of cash, making themselves guilty of match fixing, corruption, money laundering, participation in the activities of a criminal organisation.

This Armenian-Belgian criminal organisation would consist of several persons, each of whom would have a specific task.

It was also found that his criminal organisation  would not shrink from violence or threats and that a criminal network would have been used to move larger sums of money abroad anonymously.

Simultaneous interventions in this file took place in Germany, France, Bulgaria (3), Slovakia, the Netherlands (2) and the United States of America (2) at the request of the Belgian Investigating Judge.

The operation was also supported by EUROPOL, which also provides investigators in Belgium.

The Federal Public Prosecutor’s Office wishes to emphasize that the matches are those of the FUTURES tennis circuit and the CHALLENGER circuit.

 

****

 

Pages