Actualités

19-02-2020 - Parket Antwerpen

De raadkamer in Antwerpen heeft vandaag een 51-jarige man uit Sint-Niklaas naar de correctionele rechtbank verwezen voor onopzettelijke doding, onopzettelijke slagen en verwondingen en onopzettelijke brandstichting na de gigantische ontploffing aan de Paardenmarkt in Antwerpen.

Bij de ontploffing op 15 januari 2018 werden drie huizen op de Paardenmarkt volledig verwoest. Twee mannen van 26 en 39 jaar lieten die avond het leven. 27 bewoners raakten gewond en de materiële schade was enorm. Uit het gevoerde gerechtelijke onderzoek is aan het licht gekomen dat de 51-jarige man uit Sint-Niklaas Paardenmarkt 101 huurde en dat hij de studio’s op de eerste en tweede verdieping verder onderverhuurde. In dat onderzoek werd ook een branddeskundige aangesteld die besloot dat het om een gasexplosie ging op de eerste verdieping van pand nummer 101. Daar had gas zich kunnen opstapelen, nadat er in de kelder een oude gasmeter was opengedraaid en gas zich via een oude gasbuis had verplaatst. De gasexplosie is dan vermoedelijk ontstaan door het aansteken van een sigaret of een kaars.

Enkele maanden eerder had er zich een gaslek voorgedaan. De huurder was daarvan op de hoogte, maar hij zou er onvoldoende gevolg aan hebben gegeven. Een degelijke en professionele herstelling van de gasbuis zou het drama kunnen hebben voorkomen.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

18-02-2020 - Federal Public Prosecutor’s Office

Concerne :   Informations générales liées à l’audience de la chambre du conseil de ce mercredi 19 février dans le dossier « Attentats 22 mars 2016 »

 

Lors de l’audience du  19 février 2020, dite « audience de renvoi », la chambre du conseil évaluera la suite de la procédure. L’audience débutera à 9h00 .

Elle évaluera si les faits relèvent de la compétence d’assises et si les préventions à charge des inculpés sont suffisamment fondées.

Le juge d’instruction fera rapport de l’instruction menée, tandis que le parquet fédéral expliquera pour quels faits il souhaite poursuivre les inculpés.

Les avocats et toutes les parties qui le souhaitent auront la parole.

Le nombre d’inculpés effectivement présents en personne lors de cette audience n’est pas connu à ce stade.

Jusqu’à la veille de l’audience toutes les parties peuvent, si elles l’estiment nécessaire, demander des devoirs d’enquête complémentaires au juge d’instruction.

Si des devoirs complémentaires ont été demandés, la chambre du conseil devra reporter le traitement de l’affaire à une date ultérieure.

Il s’agit d’une audience à huis-clos, donc non accessible aux tiers et à la presse.

Indépendamment d’un éventuel appel, l’étape suivante dans la logique vers un procès aux assises, sera un nouvel examen du bien-fondé du réquisitoire du ministère public par la chambre des mises en accusation, notamment pour ceux pour lesquels le parquet postule le renvoi devant la cour d’assises.

A l’heure actuelle, on compte dans le dossier 617 parties civiles et 326 parties lésées.

Il est demandé aux membres de la presse de respecter le vœux de sérénité des victimes et, notamment, de ne pas diffuser d’images permettant d’identifier les victimes sans leur accord explicite. Certains locaux seront réservés à l’accueil des victimes. Les personnes extérieures au dossier n’y seront pas admises. Les interviews éventuelles pourront se faire à l’extérieur ou dans la salle des pas perdus.

Pour faciliter l’activité des journalistes, une salle du rez-de-chaussée leur sera réservée (dès 7h30 du matin) afin qu’ils puissent y travailler et éventuellement déposer leur matériel (attention cependant : il n’y aura pas de surveillance dans cette salle). Il s’agit de la salle 01.12. Si elle s’avérait trop petite, une seconde salle pourrait être mise à leur disposition (salle 01.10).

Un contrôle renforcé est prévu à l’entrée du palais de justice. Veuillez donc en tenir compte dans votre organisation. Le palais ouvre à 7h00

****

 

 

Betreft: algemene informatie over de zitting van de raadkamer van woensdag 19 februari in het dossier ‘Aanslagen 22 maart 2016’

 

Op de zitting van 19 februari 2020, ook de “verwijzingszitting” genoemd, zal de Raadkamer van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel oordelen over het vervolg van de procedure. De zitting begint om 9u.

De Raadkamer zal oordelen of de feiten tot de bevoegdheid van het hof van assisen behoren en of de tenlasteleggingen tegen de inverdenkinggestelden voldoende gegrond zijn.

De onderzoeksrechter zal verslag uitbrengen over het gevoerde onderzoek, het federaal parket zal toelichten voor welke feiten het de inverdenkinggestelden wenst te vervolgen.

De advocaten en alle partijen die dat wensen komen aan het woord.

Er is op dit moment niet geweten hoeveel inverdenkinggestelden aanwezig zullen zijn op de zitting.

Tot de avond vóór de zitting hebben alle partijen de mogelijkheid om, indien zij dit nodig achten, bijkomende onderzoeksdaden te vragen aan de onderzoeksrechter.

Indien bijkomende onderzoeksdaden gevraagd zijn, zal de raadkamer de zaak voor behandeling uitstellen naar een latere datum.   

Het is een zitting met gesloten deuren, dus niet toegankelijk voor derden, noch voor de pers.

Los van een eventueel beroep, is de volgende stap, indien er richting assisenproces wordt gegaan, een nieuw onderzoek naar de gegrondheid van de vordering van het openbaar ministerie door de kamer van inbeschuldigingstelling, met name voor diegenen waartegen het parket de verwijzing naar het Hof van Assisen vraagt.

Op dit moment telt het dossier 617 burgerlijke partijen en 327 benadeelde personen.

Aan de leden van de pers wordt gevraagd de wens tot sereniteit van de slachtoffers te respecteren en met name zonder expliciet akkoord, geen beelden te verspreiden waarop de slachtoffers herkenbaar zijn. Bepaalde lokalen zullen voorbehouden worden voor het onthaal van de slachtoffers. Personen extern aan het dossier zullen er geen toegang toe hebben. Eventuele interviews kunnen buiten afgenomen worden of in de wandelzaal.

Om de taak van de journalisten te vergemakkelijken, wordt een zaal op het gelijkvloers voor hen gereserveerd (van 7u30), opdat zij er kunnen werken en er eventueel hun materiaal kunnen neerzetten (opgelet echter : er zal geen bewaking zijn in deze zaal). Het betreft de zaal 01.12. Indien deze te klein zou blijken, kan een 2de zaal ter beschikking gesteld worden (zaal 01.10).

Een opgedreven controle is voorzien aan de ingang van het justitiepaleis. Gelieve hier rekening mee te houden bij uw organisatie. Het paleis opent om 7u.

 

****

 

Concerns:      General information relating to the hearing before the Pre-trial Chamber this Wednesday 19 February in the “Attacks of 22 March 2016” file

 

At the hearing on 19 February 2020, known as the “referral hearing”, the Pre-trial Chamber will assess the further course of the proceedings. The hearing will begin at 9:00 a.m.

It will assess whether the facts fall within the jurisdiction of the Assize Court and whether the charges against the accused are sufficiently well-founded.

The investigating magistrate will report on the investigation carried out, while the Federal Prosecutor’s Office will explain the facts for which it wishes to prosecute the accused.

Lawyers and all parties who wish to speak will have the opportunity to do so.

The number of accused actually present in person at this hearing is not known at this stage.

Until the eve of the hearing all parties may, if they deem it necessary, request additional investigative duties from the investigating magistrate.

If additional duties have been requested, the Pre-trial Chamber will have to postpone the handling of the case to a later date.

This is an in camera hearing and therefore not accessible to third parties and the press.

Irrespective of a possible appeal, the next logical step towards an Assize trial will be a further review of the validity of the indictment of the Public Prosecutor’s Office by the Indictments Chamber, in particular for those for whom the prosecutor’s office demands a referral to the Court of Assize.

There are currently 617 civil parties and 326 injured parties in the file.

Members of the press are asked to respect the victims’ wishes for serenity and, in particular, not to disseminate images that could identify the victims without their explicit agreement. Some premises will be reserved for the reception of the victims. Persons who are not part of the file will not be admitted. Interviews may be conducted outside or in the public lobby.

To facilitate the activity of journalists, a room on the ground floor will be reserved for them (from 7:30 a.m.) so that they can work there and possibly deposit their equipment (attention however: there will be no surveillance in this room). This is room 01.12. If it proves too small, a second room could be made available to them (room 01.10).

A reinforced control is planned at the entrance of the Palace of Justice. Please take this into account in your planning. The Palace opens at 7:00 a.m.

18-02-2020 - Parket Leuven

Op maandag 17 februari rond 20.30 uur kwam een man op een scooter toe aan het Lukoiltankstation op de Tiensesteenweg in Leuven. De man wachtte tot de klanten uit de winkel waren en stapte dan op de kassatoog af. De man, die zijn helm aanhield, eiste het geld uit de kassa. Toen de uitbater dit niet onmiddellijk wilde geven, haalde hij een mes boven en bedreigde de uitbater. Die maakte de kassa open en de dader stak de gevulde geldlade in een plastiek zak. Hij vertrok hierna weer met zijn scooter. De lokale recherche van PZ Leuven voert het onderzoek. Van de dader is voorlopig geen spoor.

17-02-2020 - Parket Antwerpen

Het parket Antwerpen heeft een onderzoeksrechter gevorderd, nadat er afgelopen nacht twee granaten zijn ontploft aan een woning in Kalmthout.

De bewoner en enkele getuigen werden in de nacht van zondag op maandag rond 3.30 uur opgeschrikt door twee luide knallen in de Van Geertenstraat. De politie werd maandagochtend gebeld, toen materiële schade aan ramen en de voordeur werd vastgesteld. Niemand is gewond geraakt.

Ontmijningsdienst DOVO en het labo van de politie zijn ter plaatse gestuurd. Het gerechtelijk onderzoek wordt verdergezet door de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

14-02-2020 - Parket Leuven

Op de Celestijnenlaan in Heverlee gebeurde op donderdagochtend 13 februari 2020 een verkeersongeval tussen een lijnbus en een voetganger. De bus reed in de richting van de Koning Boudewijnlaan. Ter hoogte van de oversteekplaats aan de Accogebouwen sprong het licht op oranje maar de bus kon niet meer tijdig stoppen. Hij reed een voetganger aan die even voorbij de oversteekplaats de straat wou oversteken. Volgens een getuige stond het licht voor de voetgangers nog niet op groen. De voetganger werd geraakt aan het hoofd en liep interne bloedingen op. In het ziekenhuis verslechterde zijn toestand. De man van 27 jaar uit Brussel verkeert in levensgevaar. Het parket stelde een verkeersdeskundige en een wetsgeneesheer aan om de omstandigheden van  het ongeval en de verwondingen van het slachtoffer te onderzoeken. De chauffeur van de bus, een 40-jarige man uit Holsbeek, legde een negatieve ademtest af.

14-02-2020 - Parket Leuven

Een  bewoner van de Romain Rollandstraat in Leuven merkte op woensdagavond 12 februari rond 20.20 uur geritsel op in de struiken rond een appartementsgebouw. Hij keek rond en zag een man staan op het balkon van een appartement op de eerste verdieping. Hij sprak de man aan en plots stond nog een andere man op die gehurkt verscholen zat in de tuin. De eerste man sprong van het balkon en het tweetal vluchtte weg. De getuige had een goede persoonsbeschrijving van de mannen gegeven aan de politie. Een politiepatrouille arresteerde even later twee mannen die voldeden aan deze beschrijving op de kruising van de Tivolistraat en de Tiensesteenweg.  De verdachten zijn  twee Libiërs van 30 jaar en 26 jaar die illegaal in België verblijven. De lokale onderzoeksdienst van PZ Leuven onderzoekt of het tweetal ook in aanmerking komt voor andere inbraken in dezelfde buurt die afgelopen avond werden gepleegd. Gisteren gebeurde in de omgeving een uitgebreid buurtonderzoek door de politie.

14-02-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

Het jeugdparket Oost-Vlaanderen sluit zich aan bij de bezorgdheden geuit door de procureur des Konings van het parket Halle-Vilvoorde, Ine Van Wymersch.
Deze week werd het jeugdparket Oost-Vlaanderen geconfronteerd met dezelfde problematiek en trok reeds aan de alarmbel bij het Agentschap Jongerenwelzijn.
Het staat vast dat er actueel een manifest gebrek is aan plaats in de gesloten jeugdinstellingen, met alle gevolgen van dien voor de openbare veiligheid.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

12-02-2020 - Parket Antwerpen

Een 31-jarige fietser uit Arendonk is gisterenavond om het leven gekomen na een aanrijding met een Citroën Berlingo in De Valken in Arendonk. De 36-jarige aanrijder pleegde vluchtmisdrijf, maar kon anderhalf uur later, net over de grens, gearresteerd worden.

 

Het ongeval gebeurde rond 18.30 uur. Het slachtoffer reed in de richting Oud-Turnhout in De Valken in Arendonk. Volgens getuigen week een auto uit en raakte de fietser. De bestuurder zou volgens verschillende getuigen zijn uitgestapt, maar besliste daarna toch om door te rijden. Het slachtoffer is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. Het parket Antwerpen heeft meteen een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden te onderzoeken.

De politie kreeg van een getuige de melding van een zwaar beschadigde Citroën Berlingo die op de snelweg naar Nederland reed. Via het ANPR-netwerk kon ook een nummerplaat gelinkt worden aan het voertuig en kwam een 36-jarige Belg in beeld. De man is recent verhuisd naar Nederland. Het parket Antwerpen heeft de Nederlandse Officier van Justitie op de hoogte gebracht. Dankzij de samenwerking met de Nederlandse autoriteiten kon de 36-jarige man rond 20 uur gearresteerd worden.

Het parket Antwerpen heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor het dodelijke verkeersongeval met vluchtmisdrijf en er zal om de uitlevering van de dertiger verzocht worden.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

11-02-2020 - Parket Antwerpen

De raadkamer in Turnhout heeft vandaag de aanhouding van vier mannen bevestigd voor de teelt van cannabis in vereniging en voor diefstal van elektriciteit.

Een patrouille van PZ Balen-Dessel-Mol merkte donderdagmiddag een sterke cannabisgeur waar in de buurt van een huis aan de Olmensebaan. Via een buurtonderzoek kan één pand gelokaliseerd worden. De politie viel er binnen en trof verdeeld over verschillende ruimten een kwekerij van cannabis aan. Het gaat om bijna 400 planten die zich bevonden in verschillende stadia. De elektriciteit werd voor de meter afgetakt.

Vier personen werden ter plaatse gearresteerd. Het gaat om twee mannen van 39 en 42 met de Belgische nationaliteit en twee mannen van 44 en 45 jaar met de Bosnische nationaliteit.

Het gerechtelijk onderzoek wordt verdergezet.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen 

10-02-2020 - Parket Leuven

In de nacht van zaterdag op zondag 9 februari 2020 betrapte een jongeman een inbreker in het huis van zijn grootmoeder. De man lag op de zetel in de woonkamer te slapen toen hij wakker werd rond 3 uur en een man met een zaklamp in de woning zag staan. De man zette het meteen op een lopen. Uit de woning bleek niets gestolen. De jongeman verwittigde de politie van zone Voer en Dijle en gaf een goede persoonsbeschrijving van de inbreker. De politie arresteerde rond 4.20u een man die aan deze beschrijving voldeed. Hij fietste op dat moment met een gestolen fiets door de O.-L.-Vrouwstraat in Oud-Heverlee. De fiets was door de eigenaar gestald onder een afdakje van zijn woning in diezelfde straat en daar die nacht gestolen. Het parket dagvaardde de 37-jarige verdachte Roemeen onmiddellijk in toepassing van het snelrecht. Hij moet zich in maart verantwoorden voor diefstal van de fiets en poging tot diefstal in de woning.

07-02-2020 - Parket Leuven

Rond 01.50 uur kwam een gemaskerde en gewapende man een nachtwinkel op de Grote Markt in Diest binnen. De man eiste onmiddellijk geld en bedreigde de uitbater met zijn pistool. Hij gedroeg zich erg agressief. Ondertussen was ook een vriend van de uitbater in de winkel gekomen. Hij had vanuit de privéruimte het tumult opgemerkt. De overvaller begon zich steeds agressiever te gedragen omdat de uitbater en zijn vriend de kassa niet openden. Toen een klant nietsvermoedend de winkel binnenkwam, greep de verdachte hem vast en duwde zijn pistool in zijn zij. De man kon ontkomen doordat de uitbater de overvaller vroeg om het geld zelf achter de toonbank te komen halen. De uitbater en zijn vriend konden de overvaller na een schermutseling overmeesteren. Zowel de verdachte als de uitbaters raakten lichtgewond. De uitbater verwittigde de politie die de verdachte ter plaatse kon oppakken. De verdachte, een 22-jarige uit Halen, had ook twee gebruikershoeveelheden drugs op zak. Het parket vorderde een gerechtelijk onderzoek naar de poging diefstal met geweld en inbreuken tegen de drugswetgeving. De verdachte werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter op vrijdag 7 februari. Hij werd vrijgelaten onder zeer strikte voorwaarden.Rond 01.50 uur kwam een gemaskerde en gewapende man een nachtwinkel op de Grote Markt in Diest binnen. De man eiste onmiddellijk geld en bedreigde de uitbater met zijn pistool. Hij gedroeg zich erg agressief. Ondertussen was ook een vriend van de uitbater in de winkel gekomen. Hij had vanuit de privéruimte het tumult opgemerkt. De overvaller begon zich steeds agressiever te gedragen omdat de uitbater en zijn vriend de kassa niet openden. Toen een klant nietsvermoedend de winkel binnenkwam, greep de verdachte hem vast en duwde zijn pistool in zijn zij. De man kon ontkomen doordat de uitbater de overvaller vroeg om het geld zelf achter de toonbank te komen halen. De uitbater en zijn vriend konden de overvaller na een schermutseling overmeesteren. Zowel de verdachte als de uitbaters raakten lichtgewond. De uitbater verwittigde de politie die de verdachte ter plaatse kon oppakken. De verdachte, een 22-jarige uit Halen, had ook twee gebruikershoeveelheden drugs op zak. Het parket vorderde een gerechtelijk onderzoek naar de poging diefstal met geweld en inbreuken tegen de drugswetgeving. De verdachte werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter op vrijdag 7 februari. Hij werd vrijgelaten onder zeer strikte voorwaarden.

07-02-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

Deze ochtend omstreeks 6u30 werd een poetsvrouw die aan het werk was in stadstheater NTGent geconfronteerd met een aantal personen die het gebouw waren binnengedrongen. Bij die confrontatie ontstond een schermutseling, waarbij de vrouw ernstig gewond raakte. Zij werd in shock overgebracht naar het ziekenhuis. De vrouw verkeert niet in levensgevaar maar kon nog niet verhoord worden.

De politie deed een sweeping van het gebouw maar kon niemand meer aantreffen.
Er werden braaksporen vastgesteld aan de achterkant van het gebouw. Het labo komt ter plaatse voor een sporenonderzoek.

Het parket Oost-Vlaanderen heeft een onderzoeksrechter gevorderd. Het onderzoek loopt volop.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

06-02-2020 - Parket Antwerpen

Tijdens een gecoördineerde actie van de lokale recherche van PZ Antwerpen in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar een Albanese bende werden vanochtend bij 14 huiszoekingen 9 verdachten gearresteerd in België. De betrokkenen worden verdacht van teelt, doorvoer en verkoop van drugs in binnen- en buitenland. In samenwerking met Europol en Eurojust werd ook simultaan een 15-tal huiszoekingen in Frankrijk, Spanje, Nederland en Duitsland uitgevoerd. Daarbij werden nog eens 16 verdachten van hun vrijheid beroofd.

Het onderzoek startte in 2017 op de Herentalsebaan in Deurne. De politie vermoedde dat er vanuit een appartement cocaïne verhandeld werd. Intensieve observaties en doorgedreven onderzoek van de lokale recherche van de Antwerpse politie maakte duidelijk dat er een bende aan het werk was, die zich op grote schaal bezighield met het vervoeren, het telen en het verkopen van verdovende middelen in binnen- en buitenland. Tijdens dat gerechtelijk onderzoek werden twee plantages gelokaliseerd in Anderlecht en in Ternat. Bij die laatste kwekerij aan de Assesteenweg werden op 9 april 2019 ongeveer 1.250 planten aangetroffen.

De lokale recherche legde in de loop van het gerechtelijk onderzoek, in samenwerking met de directie zware en georganiseerde criminaliteit (DJSOC) van de federale politie, een netwerk van Albanese origine bloot, dat op professionele wijze drugs vervoerde en verhandelde over heel Europa. Daarvoor werden bijvoorbeeld voertuigen omgebouwd, zodat geld en verdovende middelen in verborgen ruimtes getransporteerd konden worden. Verschillende verdachten bleken gekend voor drugshandel en liepen veroordelingen op in verschillende landen.

De organisatie werd vanuit Antwerpen geleid, maar haar criminele activiteiten werden vooral ontplooid in de rest van Europa, in het bijzonder Duitsland, Frankrijk en Spanje. Met behulp van Europol werd daarom contact opgenomen met de Spaanse Guardia Civil, de Nederlandse Politie, de Duitse Bundeskriminalamt en de Franse Police Nationale.

Tijdens afgeluisterde gesprekken kregen de speurders informatie over de mogelijke invoer van cocaïne vanuit Zuid-Amerika, maar in deze fase van het onderzoek werd er geen cocaïne in beslag genomen.

Vandaag werden op 14 locaties in Antwerpen, Brussel en Charleroi huiszoekingen verricht en werden negen verdachten gearresteerd: 5 Albanezen en 4 Belgen. De hoofdverdachte werd door de arrestatie-eenheid van PZ Antwerpen gearresteerd in Berchem. Er werd een handvuurwapen en ongeveer 55.000 euro cash aangetroffen.

Dankzij de financiële ondersteuning en de coördinatie vanuit Europol werden in Spanje, Nederland, Frankrijk en Duitsland en op verzoek van de onderzoeksrechter tegelijkertijd met de actie in ons land invallen uitgevoerd in de betrokken landen. De ganse operatie werd gecoördineerd vanuit Antwerpen in een samenwerking tussen de lokale recherche en experten van Europol. Dankzij de hulp van Eurojust werd de uitvoering van de Europese onderzoeksbevelen, bevolen door de onderzoeksrechter in de verschillende landen, verder gerealiseerd.

Bij deze acties in het buitenland werden 16 arrestaties in de vier landen uitgevoerd. Bij die zoekingen werden een wapen, ongeveer 30.000 euro in cash en 6 kilo cannabis gevonden. In het buitenland zijn er 7 plantages aangetroffen voor in totaal ongeveer 2.500 plantjes, sommige kwekerijen waren in opbouw.

In ons land en in het buitenland werden voertuigen met verborgen ruimtes aangetroffen.

De onderzoeksrechter zal binnen 48 uur beslissen of de 9 verdachten die in ons land gearresteerd zijn, zullen worden aangehouden. De feiten in ons land zijn gekwalificeerd als handel en bezit van verdovende middelen in vereniging, teelt van verdovende middelen in vereniging en deelname aan een criminele organisatie. Voor een aantal verdachten in het buitenland zal de uitlevering gevraagd worden.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen 

06-02-2020 - Parket Antwerpen

Een 50-jarige man uit Berlaar is gisteren door de onderzoeksrechter in Mechelen aangehouden. Als ambtenaar van de fiscus zou hij gelden naar zijn eigen rekening hebben doorgesluisd.

De Belgische Staat diende in oktober vorig jaar een klacht burgerlijke partijstelling in tegen een ambtenaar van de fiscale administratie. Onder leiding van de onderzoeksrechter in Mechelen voerde de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie een onderzoek. Tijdens het onderzoek kwam aan het licht dat de 50-jarige man over een periode van twee jaar ongeveer en in totaal 150.000 euro naar zijn eigen rekening had overgemaakt. Om dat te verdoezelen werden gegevens vervalst.

De man werd gisteren door de onderzoeksrechter aangehouden voor verduistering en  knevelarij in zijn functie als openbaar ambtenaar en schriftvervalsing.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

05-02-2020 - Parket Limburg

Heden heeft voor de 20ste maal een operatie Cleanhouse plaatsgevonden. De operaties Cleanhouse beogen het detecteren en vervolgens opruimen van cannabisplantages in Limburg.  

Aan deze Cleanhouse-actie hebben de lokale politiezones KEMPENLAND, LANAKEN-MAASMECHELEN, TONGEREN-HERSTAPPE, CARMA, LOMMEL, BERINGEN-HAM-TESSENDERLO, BILZEN-HOESELT-RIEMST, ST-TRUIDEN­GINGELOM-NIEUWERKERKEN en Kanton BORGLOON deelgenomen, hierbij ondersteund door het lnterventiekorps van de Federale Politie Limburg, studenten van het PLOT alsook door de Federale Gerechtelijke Politie van Limburg. De actie gebeurt in nauw overleg met het Parket Limburg en de onderzoeksrechters. Daarnaast hebben ook de Civiele Bescherming, Fluvius en de Watergroep geparticipeerd. 

Er werden diverse locaties, verspreid over heel Limburg, bezocht, waarbij in Bree, Lanaken en Hechtel-Eksel 3 in werking zijnde plantages werden aangetroffen met in totaal 1525 planten en een kleine hoeveelheid cannabis. Daarnaast werden 3 opgeruimde plantages, stekken voor cannabisplanten, een hoeveelheid speed, een aantal XTC-pillen en 2 verboden wapens aangetroffen. Tevens werd een geldsom van 150.000,00 euro in beslag genomen, evenals een aantal voertuigen en luxe horloges. 
Door deze Cleanhouse 20 werd voor ongeveer 582.415,00 euro drugs aan gebruikersprijzen inbeslaggenomen, maar werd de groothandelaars op jaarbasis een potentieel inkomen van 2.897.500,00 euro onthouden. 
Op de locaties van plantages werd diefstal van elektriciteit en drinkwater vastgesteld. Dit is zeer gevaarlijk voor de openbare veiligheid en kan leiden tot ernstig brandgevaar. 

In totaal werden 8 personen gearresteerd. Er zal later nog beslist worden of deze personen voorgeleid zullen worden bij de onderzoeksrechter en eventueel verder aangehouden zullen worden. De onderzoeken worden verdergezet en kunnen later nog tot bijkomende arrestaties leiden. 

De eerste Cleanhouse-actie is doorgegaan op 22 oktober 2014. De 20 voorbije edities Cleanhouse werden steeds gecoördineerd door Commissaris Dany DANIËLS van de FGP Limburg. Vanaf maart 2020 zal Dany DANIËLS op welverdiend pensioen gaan. Zijn coördinerende rol tussen de verschillende partners heeft bijgedragen tot het welslagen van iedere editie. Parket Limburg en alle betrokken partners, waaronder alle Limburgse lokale politiezones, Federale politie, de onderzoeksrechters, labo, Civiele Bescherming, PLOT, Fluvius en de Watergroep, wensen daarvoor hun uitdrukkelijke dank uit te drukken. 

In de toekomst zullen nog dergelijke acties plaatsvinden, gezien het Parket Limburg van de aanpak van georganiseerde criminaliteit een prioriteit maakt. 

Pages