Actualités

01-07-2021 - College van het openbaar ministerie

Op uitnodiging van de Hoge Raad voor de Justitie vond een rondetafelgesprek plaats op 29 juni 2021. Doel was om enerzijds te weten te komen welke de impact is geweest van de covidcrisis op de hoven en rechtbanken en op het Openbaar Ministerie, en anderzijds om er lessen uit te trekken naar de toekomst toe.

Waren aanwezig: het College van de hoven en rechtbanken, het College van het openbaar ministerie en de FOD Justitie. De eerste twee behoorden tot de geauditeerden van het onderzoek. De FOD Justitie werd tijdens het onderzoek ook bevraagd, aangezien het om een zeer belangrijke stakeholder ging, maar behoorde niet tot de geauditeerden als dusdanig.  

Tijdens de vergadering lichtte de Hoge Raad voor de Justitie het auditrapport toe, waarna de Colleges hun reacties gaven.  

De audit die de Hoge Raad voor de Justitie uitvoerde in 2020-21 zal in 2022-23 opgevolgd worden. Het spreekt voor zich dat de betrokken actoren ondertussen hun werkzaamheden zullen voortzetten zodat bij de opvolging een definitieve balans kan worden opgemaakt.

 

 

De HRJ heeft in een audit nagegaan of: 

  • De rechtbanken van eerste aanleg en de parketten tijdens de gezondheidscrisis de continuïteit van de dienstverlening hebben kunnen garanderen met voldoende aandacht voor de rechten van de rechtzoekenden, alsook voor de veiligheid en gezondheid van hun eigen medewerkers en de rechtzoekenden.
  • De rechtbanken van eerste aanleg en de parketten de nodige middelen en bevoegdheden hadden om tijdens de crisis, of bij gelijkaardige crisissen in de toekomst, de continuïteit van de dienstverlening te garanderen met voldoende aandacht voor de rechten van de rechtzoekenden en voor de veiligheid en de gezondheid van hun eigen medewerkers en de rechtzoekenden.
  • De rechtbanken van eerste aanleg en de parketten zich voorbereiden om in de toekomst de continuïteit van de dienstverlening te garanderen bij vergelijkbare crisissen.

 

Uit de audit blijkt met name dat:

  • De rechtbanken van eerste aanleg en de parketten snel de nodige maatregelen hebben genomen om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen. Dat ze daarbij oog hadden voor:

o de gezondheid en de veiligheid van de rechtzoekenden, de bezoekers en hun eigen medewerkers;

o de rechten van de rechtzoekenden

  • De gezondheidscrisis had gevolgen voor de organisatie en het verloop van de zittingen, de werking van de griffies en de parketsecretariaten.
  • De rechtbanken van eerste aanleg en de parketten hadden onvoldoende middelen tijdens de crisis. Dat tekort liet zich voelen op alle vlakken: materieel, informaticamateriaal en personeel.
  • De belanghebbenden hebben goed samengewerkt en overlegd tijdens de crisis.
  • De rechtbanken van eerste aanleg, de parketten en de colleges bereiden zich voor op een toekomstige gelijkaardige crisis.

In een streven naar een betere werking van de rechterlijke orde heeft de HRJ in zijn verslag aanbevelingen geformuleerd voor de geauditeerde entiteiten: de rechtbanken van eerste aanleg, de parketten en de twee colleges, alsook voor de FOD Justitie en de wetgever.

U kan het volledige auditverslag hier en op de website van de Hoge Raad voor de Justitie lezen (www.hrj.be).

Contactgegevens Hoge Raad voor de Justitie:

Pers@hrj.be

____________________________________________________________________________________________

 

Het College van de hoven en rechtbanken pleit voor een degelijk wetgevend kader inzake crisisbeheer

 

In de afgelopen Covid-19-periode hebben de hoven en rechtbanken de continuïteit van de dienstverlening kunnen verzekeren dankzij de zelfredzaamheid van de lokale hoven en rechtbanken én de vele bijzondere inspanningen van de directiecomités, het College van de hoven en rechtbanken en de vele betrokken actoren. De korpschefs en hoofdgriffiers hebben zich heel constructief opgesteld in de samenwerkingen die zijn gerealiseerd om deze crisis aan te pakken. Onze dank gaat uitdrukkelijk uit naar alle magistraten en het griffiepersoneel die grote flexibiliteit, toewijding en weerbaarheid hebben getoond om ook tijdens de Covid-19-crisis de justitiabelen ten dienste ten staan.

Er zijn ook lessen getrokken uit de voorbije Covid-19-periode. Het College van de hoven en rechtbanken heeft mede initiatieven genomen om enkele positieve punten te verankeren in de post-Covid-toekomst : zo heeft de digitalisering en de flexibiliteit van het personeel (telewerk, minimumbezetting via beurtrollen, …) een boost gekregen, is er geïnvesteerd in communicatie en wordt er ook verder gewerkt aan een degelijk crisisbeheer. Voor het College van de hoven en rechtbanken is het meer dan ooit belangrijk de zelfredzaamheid van de lokale hoven en rechtbanken te versterken en verder te ontwikkelen naar een meer autonoom beheer.

De rechterlijke organisatie en de rechtsgang is in detail geregeld in wetgeving. Om in de toekomst nog beter te kunnen inspelen op crisissituaties, die zich niet beperken tot gezondheids- of epidemische noodsituaties, pleit het College van de hoven en rechtbanken voor een degelijk wetgevend kader inzake crisisbeheer. Een wet ‘crisisbeheer’ zou bij het uitroepen van een crisissituatie er automatisch toe moeten leiden dat de hoven en rechtbanken als essentiële dienstverleners meer flexibiliteit bekomen bij het beheer van hun organisatie. Indien een nood(situatie) zich aandient, zou het bijvoorbeeld gemakkelijker moeten zijn om schriftelijk of via videovergaderingen juridische proces-handelingen voor de rechtbank te kunnen afwerken, om de rechtsgang te digitaliseren, om de fysieke overbrenging van aangehouden personen aan te passen én om tijdelijk zittingen in andere gerechtsgebouwen te kunnen onderbrengen of om deze beter te kunnen organiseren via zittings-managementtools.

 

Contactgegevens College van de hoven en rechtbanken:

Fabienne Bayard, Voorzitter van het College van de hoven en rechtbanken,

Fabienne.Bayard@just.fgov.be

____________________________________________________________________________________________

College van het openbaar ministerie

 

Beleid en beheer

De onverwachte coronapandemie en de crisis die daarop volgde, stelde ook het Openbaar Ministerie (OM) voor tal van uitdagingen.

Van bij de prille aanvang van de wereldwijde crisis heeft het Openbaar Ministerie tal van beleids- en beheersmatige initiatieven genomen om enerzijds de goede werking van de organisatie en de dienstverlening te blijven garanderen en anderzijds het handhavingsbeleid inzake corona-inbreuken te bepalen.

De hiërarchische structuur van het OM en de mogelijkheid voor het College van procureurs-generaal en het College van het openbaar ministerie om dwingende nationale richtlijnen uit te vaardigen, laten toe om snel te starten en te schakelen en vlot bij te sturen indien nodig.

  • Reeds op 13 maart 2020, aan de vooravond van de eerste lockdown, vaardigde het College van het openbaar ministerie de eerste interne beheersrichtlijnen uit (COL OMP 2/2020) waarbij maatregelen werden genomen ter vrijwaring van de gezondheid van de magistraten en personeelsleden, om de verspreiding van het virus in te dijken en om tegelijk de noodzakelijke continuïteit van de dienstverlening te garanderen, waaronder overleg met de zetel voor de organisatie van de zittingen.

Deze omzendbrief werd op 8 mei 2020 vervangen door COL OMP 3/2020. Bij ieder nieuw ministerieel besluit werd en wordt deze omzendbrief terstond aangepast aan de nieuwe door de overheid opgelegde maatregelen

Deze heeft betrekking op de gerechtelijke afhandeling van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

  • Daarnaast werden tientallen relevante omzendbrieven onmiddellijk onder de loep genomen en zo nodig, na bespreking en aanpassing op het College van procureurs-generaal, herzien en uitgevaardigd.

Binnen het OM werd eveneens van bij aanvang een nationale corona task force opgericht.

 

Communicatie

Alle informatie omtrent corona werd en wordt intern gecentraliseerd ter beschikking gesteld via Omptranet: omzendbrieven, FAQ, rechtspraak, aanbevelingen naar veiligheid en gezondheid,….

Daarnaast beschikt ook iedere entiteit over een referentiemagistraat en aanspreekpunt corona.

 

Ook extern heeft het OM steeds ingezet op heldere duiding.

 

De HRJ geeft in haar audit rapport aan:

Het Openbaar Ministerie beschikte opmerkelijk snel over een volledige boordtabel om de evolutie van de coronadossiers op te volgen (waardoor het snel gerichte maatregelen kon nemen om de dossiers anders te behandelen om het geheel beheersbaar te maken).’ en

‘Dankzij de cijfers van het College van het openbaar ministerie kreeg de HRJ een beter beeld van de impact van

de crisis op de in- en uitstroom, het aantal dossiers en de coronadossiers’.

 

Het OM heeft van bij de aanvang van de crisis consequent gecommuniceerd over het handhavingsbeleid, zoals de aanpak van lockdownfeestjes, de al niet inzet van drones en de wettelijke mogelijkheden van woonstbetreding, over de cijfers van het aantal corona inbreuken zowel door meerderjarigen als minderjarigen (periodieke cijfers én jaarcijfers https://www.om-mp.be/nl/page/het-openbaar-ministerie-stelt-statistieken-van-2020-voor).

De informatie werd en wordt ter kennis gebracht via de website van het OM, via persconferenties, via interviews, via visuals en video’s in eigen beheer die verspreid werden en worden via de sociale media kanalen van het OM.

 

Continuïteit

Ondanks het tekort aan middelen om de crisis het hoofd te kunnen bieden, zowel aan informaticamiddelen en materiaal als aan personeel, is het OM er in geslaagd de continuïteit van de dienstverlening te kunnen garanderen door nieuwe werkwijzen te hanteren.

De crisis heeft de nood aan een verdere digitalisering van de dossiers bij de rechterlijke orde benadrukt.

Het Openbaar Ministerie is tegelijk een flexibele organisatie en heeft ervaring met crisissituaties, waar draaiboeken voor bestaan, zoals een terroristische aanslag of een criminele gijzelingssituatie.

Het OM is een sterk georganiseerde structuur die 24u/24u en 7d/7d functioneert en beschikt over een permanentie en magistraten met nacht -en weekenddienst.

Na zes maanden corona heeft het OM op initiatief van het College van het openbaar ministerie een interne evaluatie van zijn werking en organisatie georganiseerd, daaruit lessen getrokken en bijgestuurd. De zelfevaluatie met alle 29 korpschefs van het OM resulteerde in een algemene reflectiedag op 24 september 2020 en een evaluatieverslag.

Het Openbaar Ministerie, onder leiding van alle korpschefs, het College van procureurs-generaal en het College van het openbaar ministerie, is er in geslaagd om dankzij proactief handelen en dankzij de verschillende genomen maatregelen, de gezondheid en veiligheid van de verschillende medewerkers te garanderen én de dienstverlening te blijven verzekeren. Tegelijk werd zeer snel een transparant handhavingsbeleid uitgestippeld en gecommuniceerd.

 

Alle magistraten en medewerkers hebben zich, zonder te zijn versterkt, nu al bijna anderhalf jaar lang extra ingespannen. De in plaats gestelde structuren hebben gefunctioneerd en méér dan stand gehouden. Het OM is als één korps op een uniforme, coherente en gecoördineerde wijze blijven functioneren en heeft aangetoond dat het in staat is om midden in de crisis bij te sturen op de punten waar het nodig was”, aldus procureur-generaal Johan Delmulle, voorzitter van het College van procureurs-generaal en van het College van het openbaar ministerie.

“De crisis is evenwel nog niet voorbij. De strijd tegen het virus is nog niet gestreden. We blijven alert en waakzaam”.

 

Contactgegevens College van het openbaar ministerie:

An Schoonjans, persmagistraat

sdaomp-press@just.fgov.be

 

 

 

 

 

30-06-2021 - Parket Oost-Vlaanderen

Deze namiddag werden in een woning in Deinze, de levenloze lichamen aangetroffen van een koppel, een 73-jarige man en zijn 68-jarige echtgenote.

De onderzoeksrechter en het parket Oost-Vlaanderen stapten af ter plaatse, samen met het labo, het afstappingsteam en de wetsgeneesheer.

De precieze omstandigheden van het overlijden worden onderzocht.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

28-06-2021 - Parket Antwerpen

Een 31-jarige man uit Antwerpen is vrijdag aangehouden voor een diefstal bij een juwelier in het Century Center in Antwerpen.

 In de nacht van 5 op 6 december 2020, omstreeks 4.50 uur, werd er ingebroken in een juwelierszaak in het shoppingcentrum Century Center op de Keyserlei. Twee vitrines werden stukgeslagen en de dader ging aan de haal met ongeveer 450.000 euro aan juwelen. De inbraak kon vastgelegd worden met camerabeelden.

De onderzoekers van de lokale recherche van PZ Antwerpen schakelden begin maart het opsporingsprogramma Faroek in en dat heeft mee voor een doorbraak gezorgd.

De 31-jarige verdachte werd vrijdagochtend gearresteerd en in de loop van de dag aangehouden door de onderzoeksrechter voor diefstal met verzwarende omstandigheden.

Hij verschijnt woensdag voor de raadkamer.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

28-06-2021 - Parket Antwerpen

In het onderzoek naar een synthethisch drugslab in Heist-op-den-Berg heeft de onderzoeksrechter een derde verdachte, een 49-jarige man uit Maasmechelen, aangehouden.

 

Op 6 mei 2021 werd in een loods achter een woning aan de Schriekstraat in Heist-op-den-Berg een actief synthetisch drugslabo aangetroffen. Vermoedelijk werd er speed geproduceerd. Op het moment van de inval kon de politie een 19-jarige Nederlander arresteren. Later werd ook een 51-jarige man opgepakt. Op dit moment zijn die twee mannen nog aangehouden.

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen voerde het verdere onderzoek uit onder leiding van de onderzoeksrechter.

In het kader van het onderzoek werd afgelopen week een huiszoeking uitgevoerd bij een 49-jarige man uit Maasmechelen. FGP werkte daarvoor samen met PZ Lama. Bij die zoeking werden materialen aangetroffen die zouden kunnen dienen voor de productie van psychotrope stoffen, maar ook cannabis en meer dan 6.000 euro cash.

De onderzoeksrechter heeft de veertiger donderdag onder aanhoudingsmandaat geplaatst, dinsdag verschijnt bij voor de raadkamer.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

25-06-2021 - Parket Oost-Vlaanderen

In de Gentse haven is op maandag 21 juni 2021 opnieuw een drugslading ontdekt op een fruitsapboot. De cocaïne zat verborgen in drie grote samengebonden zakken die verborgen waren in een zeekast onder de waterlijn van het schip. De straatwaarde van deze drugs bedraagt ruim 10 miljoen euro.

Op maandag 21 juni 2021 heeft de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen, samen met de Belgische Douane, de Scheepvaartpolitie en het duikteam van de Nederlandse Douane, een schip gecontroleerd dat sinaasappelsap (in bulk) vervoerde vanuit Santos, Brazilië, naar de Gentse haven (North Sea Port).

De Australische federale politie had in kader van een lopend onderzoek nuttige informatie gedeeld met de FGP Oost-Vlaanderen. In samenspraak met het parket van Oost-Vlaanderen werd beslist om over te gaan tot een grondige controle van het schip bij aankomst in de haven. Om deze controle optimaal te doen verlopen, werd de hulp ingeroepen van de Belgische Douane en de Scheepvaartpolitie, twee partnerdiensten die gespecialiseerd zijn in het doorzoeken van schepen. Om de buitenzijde van het schip te onderzoeken werd beroep gedaan op de Nederlandse Douane, die ter plaatse kwam met een gespecialiseerd duikteam. Dankzij hun expertise konden er drie zwarte zakken ontdekt worden, die in de zeekasten van het schip waren aangebracht. Deze zeekasten zijn openingen onder water, waarlangs zeewater wordt opgepompt om ballasttanks te vullen, of voor de koeling van de machinekamer.

Uit verder nazicht bleek dat de zakken gevuld waren met cocaïne, die waterdicht verpakt zat.
Het totale gewicht van deze drugs bedroeg 216 kilo, goed voor een totale straatwaarde van meer dan 10 miljoen euro.

Het onderzoek naar de organisatie achter dit transport is lopende, zowel in België, als in Brazilië en Australië.

In Australië werden 2 verdachten opgepakt door de Australische federale politie. Ze worden  verdacht van internationale drugsmokkel en lidmaatschap van een criminele organisatie. Aan Belgische zijde werden nog geen aanhoudingen verricht. In het belang van het onderzoek kan hierover geen verdere informatie gegeven worden.

In het verleden (2016, 2017 en 2019) werd er ook al drugs aangetroffen op verschillende fruitsaptankers. De drugs waren toen verborgen bij de bemanning, in containers, tot zelfs in vaatjes fruitsap. Ook op andere bulkschepen naar de Gentse haven (bijvoorbeeld geladen met kolen) zijn al regelmatig drugs aangetroffen die tussen de lading of aan de buitenkant van het schip verborgen werden. De goede samenwerking tussen Scheepvaartpolitie, Douane en FGP heeft er telkens toe geleid dat deze ladingen konden onderschept worden.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

25-06-2021 - Parket Antwerpen

In een gerechtelijk onderzoek naar feiten van helpdeskfraude heeft de onderzoeksrechter in Mechelen intussen drie mensen aangehouden.

 

Vorige week waarschuwden politie en parket voor een nieuw fenomeen van fraude dat in opmars is.

Slachtoffers van deze zogenaamde helpdeskfraude, zijn voornamelijk oudere mensen die een telefoon krijgen van iemand die zich voordoet als een bediende van de bank. Er zou een verdachte transactie zijn gebeurd op de rekening. Slachtoffers moeten inloggen op hun computer. Omdat de telefoonverbinding te slecht zou zijn, wordt een medewerker ter plaatse gestuurd. De medewerker neemt de computer over, vraagt dan de bankkaart en knipt die dan in tweeën. Daarbij wordt niet de cruciale chip doorgeknipt of wordt een bankkaart verwisseld. De oplichter neemt alle stukken mee en er wordt meteen geld afgehaald of overgeschreven.

In een samenwerking tussen PZ Heist en team Goudi van PZ Antwerpen kon begin deze maand al een 18-jarige Nederlander gearresteerd worden. Het slachtoffer, een vrouw uit Heist, had een oplichter over de vloer gekregen. Met de bankkaart van de vrouw werd geprobeerd om voor 40.000 euro aan horloges te kopen bij juweliers in het Antwerpse.

De jongste weken ontvingen politie en parket nog meer meldingen van slachtoffers. Zo verloor een koppel uit Brecht meer dan 100.000 euro in één keer. Er zijn ook feiten gemeld in Turnhout, Dessel en in de provincie Limburg.

Maandagavond konden de politie van Gent twee mannen arresteren. Op één van hun gsm’s werd een lijst met potentiële slachtoffers aangetroffen. Via de gsm kon de link gemaakt worden naar de feiten van PZ Heist en PZ Antwerpen en naar de feiten in Dessel en Turnhout.

De onderzoeksrechter heeft een 21-jarige Belg en een 28-jarige Nederlander aangehouden voor deelname aan een vereniging, informaticabedrog, oplichting en witwassen.

Vrijdag zijn ze voor de raadkamer in Mechelen verschenen en die heeft hun aanhouding bevestigd.

Het gerechtelijk onderzoek naar andere verdachten en/of andere feiten wordt verdergezet.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

25-06-2021 - Parket Antwerpen

In Merksplas werd donderdag een  synthetisch drugslabo ontdekt. Parket Antwerpen is met een onderzoek gestart.

De politiediensten hebben donderdagavond informatie ontvangen dat er een actief drugslabo aanwezig zou zijn aan de Goordijkstraat in Merksplas. Politie ging ter plaatse en kon in een paardenstal op het domein een lab aantreffen waar crystal meth geproduceerd werd. Tijdens de zoeking werden er geen personen aangetroffen. Het labo en CRU (Clan Lab Response Unit) van de federale politie gingen ter plaatse voor het sporenonderzoek . De Civiele Bescherming is gevraagd om het labo op een veilige manier te ontmantelen.

De Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen zal het onderzoek naar betrokkenen voeren.

Er circuleert een gerucht op sociale media dat er gisterenavond geschoten zou zijn, maar dat is absoluut niet correct.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

24-06-2021 - Parket Antwerpen

De aanhouding van een 34-jarige Nigeriaan is maandag door de raadkamer bevestigd. De man zou via sociale media een vrouw zo ver hebben gedreven dat ze haar echtgenoot probeerde vergiftigen.

De vrouw uit het noorden van Antwerpen had via sociale media een man leren kennen die haar allerlei amoureuze beloftes deed. De man stelde zich voor als een viersterren commandant van het Amerikaanse leger. Omdat hij op missie was, had hij geldnood. Hij overhaalde de vrouw om gelden over te schrijven naar verschillende buitenlandse rekeningen. De vrouw gebruikte zelf haar spaarcenten en ging lenen bij vrienden en familie. Omdat de oplichter steeds meer geld eiste, werd een plan beraamd tussen de twee om de echtgenoot van de vrouw te vergiftigen.  Uit de verhoren e in deze fase van het onderzoek blijkt dat er ook degelijk geprobeerd werd om via schoonmaakmiddel in het eten te vermengen. Dat is gelukkig niet gelukt.

Het onderzoek ging van start, nadat de vrouw alles aan haar kinderen had opgebiecht. Samen stapten ze begin juli 2020 naar de politie. Via het bankonderzoek kwam de 34-jarige Nigeriaan in beeld. Hij kon opgepakt worden in Nederland en werd vorige week uitgeleverd. De speurders konden ook chatberichten terugvinden over de vergiftigingspoging.

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft de Nigeriaan vorige week aangehouden voor oplichting en mededaderschap aan poging vergiftiging. De vrouw is intussen vrij onder voorwaarden en kreeg de nodige begeleiding.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

23-06-2021 - Parket Oost-Vlaanderen

De ochtend van maandag 21 juni 2021 werd het parket OVL ingelicht van een verdacht overlijden van een man in een woonzorgcentrum in Heusden (Destelbergen). 

Het parket vorderde de onderzoeksrechter, die ter plaatste ging, samen met de wetsarts, het afstappingsteam en het labo.

Er werd een verdachte opgepakt. Het gaat om een bewoner van het woonzorgcentrum.

De man werd maandagavond voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Hij werd aangehouden en overgebracht naar de gevangenis.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

18-06-2021 - Parket Oost-Vlaanderen

Op donderdag 17 juni 2021 zijn in het Brusselse twee mannen opgepakt die verdacht worden van een reeks ladingdiefstallen langs de autosnelwegen. De Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen nam een wagen en vermoedelijke buit in beslag.

Op 25 maart 2021 wou de Federale Wegpolitie Oost-Vlaanderen overgaan tot de controle van twee verdachte personen op de snelwegparking te Nazareth in de richting van Rijsel. De twee mannen namen echter te voet de vlucht en konden niet meer aangetroffen worden. Bij nazicht op de parking stelde men vast dat er in het dekzeil van een trailer een snede gemaakt werd, wat doet vermoeden dat er een poging tot ladingdiefstal geweest is.

Het parket van Oost-Vlaanderen gaf de opdracht aan de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen om dit feit verder te onderzoeken, te meer omdat er al eerder gelijkaardige diefstallen vastgesteld waren.

Door intensief onderzoek kon de FGP Oost--Vlaanderen enkele verdachten in beeld brengen, waarop het parket besliste om de onderzoeksrechter te Gent te vorderen.

Op woensdag 16 juni heeft de FGP Oost-Vlaanderen, met ondersteuning van de Speciale Eenheden van de Federale Politie, twee huiszoekingen uitgevoerd en twee verdachten kunnen oppakken. Het betreft een 43-jarige man uit Schaarbeek en een 27-jarige man zonder vaste verblijfplaats, beiden met Albanese nationaliteit.

Eén wagen werd in beslag genomen. Daarnaast werden ook goederen in beslag genomen die mogelijk afkomstig zijn uit de diefstallen, waaronder cosmetica en wasproducten.

De verdachten werden op donderdag 17 juni 2021 voor de onderzoeksrechter te Gent geleid, die besliste om hen allebei onder aanhoudingsmandaat te plaatsen.

De verdachten waren mogelijks betrokken bij een 15-tal feiten van ladingdiefstal uit vrachtwagens, voornamelijk op snelwegparkings. De buit bij deze feiten betrof onder andere cosmetica, kookplaten, weegschalen, smartwatches, koffiezetapparaten, …

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

 

18-06-2021 - Parket Halle-Vilvoorde

Op 3 december 2020 vond er een vechtpartij plaats tussen bewoners van een kraakpand gelegen te Zaventem, waarbij er één dodelijk slachtoffer viel en 4 gewonden (waarvan één levenslang verlamd zal zijn).

Na onderzoek door de FGP Halle-Vilvoorde werden verschillende verdachten geïdentificeerd, wat resulteerde in huiszoekingen en arrestaties gisterochtend. De huiszoekingen vonden plaats in Pont-A-Celles, Walcourt, Oudergem, Sint-Lambrechts-Woluwe en Schaarbeek.

Er namen politiediensten van verschillende arrondissementen deel aan de operatie. In totaal werden 8 personen van hun vrijheid beroofd. Na verhoor besliste de onderzoeksrechter dat 5 van hen, vandaag bij hem voorgeleid moeten worden.

17-06-2021 - Parket Antwerpen

Een 24-jarige man had zichzelf herkend in een opsporingsbericht over geweld tegen de politie dat maandag verspreid werd  De onderzoeksrechter heeft hem gisteren aangehouden onder elektronisch toezicht.

 

Politie en parket waren op zoek naar een man die op 24 april 2021 met een glazen fles naar een politieagent had gegooid tijdens een verboden bijeenkomst op de Sint-Michielskaai in Antwerpen. De agent raakte daarbij ernstig gewond en was een tijd arbeidsongeschikt.

In dat onderzoek werden maandag beelden van onder meer bodycams van PZ Antwerpen verspreid. Het delen van beelden had succes, want de verdachte, een 24-jarige man uit Antwerpen, herkende zichzelf en hij contacteerde zelf ook de politie. Woensdagvoormiddag werd hij in het bijzijn van een advocaat verhoord door de politie. Na het verhoor besliste het Openbaar Ministerie om de twintiger voor te leiden voor opzettelijke slagen en verwondingen aan een agent. De verdachte ontkent dat hij bewust en gericht met een fles naar een agent had gegooid.

Agressie naar politiemensen is in een rechtstaat onaanvaardbaar.

De onderzoeksrechter plaatste de verdachte onder aanhoudingsmandaat onder de modaliteiten van het elektronisch toezicht.

Ook de oproep naar een getuige had resultaat. De getuige kon geïdentificeerd worden en hij zal spoedig door de politie verhoord worden.

Het gerechtelijk onderzoek wordt verder gevoerd onder leiding van de onderzoeksrechter.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

16-06-2021 - Parket Oost-Vlaanderen

Belgische primeur: Infrabel en zijn projectpartners lanceren allereerste “flitscamera’s” aan overweg in Dendermonde

Start van nieuwe veiligheidscampagne rond overwegen

DENDERMONDE, 16 juni 2021 – Vandaag hebben Infrabel en de verschillende projectpartners van politie, justitie en de stad Dendermonde de eerste roodlichtcamera’s voor het spoor in België aan een overweg in gebruik genomen. Het doel is om via nummerplaatherkenning het niet respecteren van het rood licht aan een overweg vast te stellen. De primeur is voor de overweg Oudegemse Baan in Oudegem (Dendermonde).

De lancering gebeurde in aanwezigheid van onder meer Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, Vincent Floré voor het Ministerie van Justitie, burgemeester Piet Buyse en Lucia Van Laer, Chief Strategy, Corporate & Public Affairs bij Infrabel. Dit nieuwe, gezamenlijke pilootproject zal de verkeers- en spoorveiligheid aan overwegen verder helpen verhogen en dient ook als test voor de mogelijke uitrol van camera’s aan andere overwegen.

Niet respecteren van verkeersregels en onvoorzichtig gedrag aan overwegen

In 2020 waren er over het hele jaar weliswaar minder ongevallen aan overwegen (23), maar hierbij vielen er 9 doden en 4 zwaargewonden. Ter vergelijking: in 2019 waren er 45 ongevallen aan overwegen (7 doden en 6 zwaargewonden). Het lager aantal ongevallen valt te verklaren door de coronacrisis en de daling van het aantal voertuigen en weggebruikers op de wegen (door verkeersbeperkingen of toegenomen telewerken).

Er mogen dan wel minder ongevallen zijn maar het blijft een zware en trieste balans, ondanks alle infrastructuurmaatregelen en inspanningen rond sensibilisering en repressie. Het is en blijft een sociaal-maatschappelijk probleem in onze samenleving en dat blijkt uit de oorzaken van de ongevallen.

De belangrijkste oorzaak (meer dan de helft) is het niet respecteren van de verkeersregels aan overwegen door weggebruikers die niet stoppen voor een rood licht, aan slagbomen die gesloten of in beweging zijn en wanneer de bel rinkelt. De tweede oorzaak (ruim een derde) is onvoorzichtig en roekeloos gedrag van de weggebruikers die de overweg nog proberen over te steken al is dit door de verkeerssituatie niet meer aangewezen.

Primeur voor overweg in Oudegem

Een nieuw project dat inspeelt op beide oorzaken is de installatie van 2 roodlichtcamera’s (RLC) voor het spoor aan de overweg Oudegemsebaan in Dendermonde. Deze overweg is een drukke locatie voor het trein- en wegverkeer en een hotspot voor roodlichtovertredingen, wat ook blijkt uit de cijfers.

Vias institute heeft gedurende 19 dagen (in juni 2019 toen de roodlichtcamera’s nog niet operationeel waren) roodlichtinbreuken met gespecialiseerde apparatuur geregistreerd. In totaal werden maar liefst 862 roodlichtinbreuken of gemiddeld meer dan 45 per dag vastgesteld.  Eenzelfde oefening (wanneer de roodlichtcamera’s wel operationeel zijn) zal binnen het evaluatiejaar van het pilootproject plaatsvinden. Vias institute zal de resultaten van beide registratieperiodes analyseren en evalueren.

Infrabel, stad Dendermonde en politie werken stapsgewijs samen aan een verdere verhoging van de verkeers- en spoorveiligheid. In een eerste fase (sinds november 2019) is de overwegomgeving heraangelegd met 2 extra verkeerslichten en vanaf vandaag, 16 juni, gaan de roodlichtcamera’s in werking.

Werking van de roodlichtcamera’s

De intelligente camera’s bestaan uit een camera voor automatische nummerplaatherkenning en een overzichtscamera. Wanneer een autobestuurder aan deze overweg door een rood licht rijdt, wordt dit geregistreerd door deze roodlichtcamera’s die de beelden versturen naar een centrale databank van de Federale Politie. Alleen de politie is bevoegd om camerabeelden gefilmd op openbaar domein te bekijken. 

De lokale politie van Dendermonde en het Gewestelijk VerwerkingsCentrum (GVC) van de Federale Wegpolitie Oost-Vlaanderen hebben een protocol afgesloten voor de verwerking van de camerabeelden van de kandidaat-overtreders. Het GVC verwerkt in opdracht van de lokale politie de camerabeelden en stelt een proces-verbaal op. Zij controleren en bepalen of het daadwerkelijk over een overtreding van het negeren van een rood licht gaat.

Een gecoördineerde aanpak door politie en parket

Indien dit zo is, dan stelt de politie een proces-verbaal op. Dit wordt overgemaakt aan het parket van Oost-Vlaanderen dat een strikt vervolgingsbeleid hanteert. De regel is en blijft dagvaarding voor de politierechtbank. Die kan straffen uitspreken met boetes van 320 tot 4.000 euro en een rijverbod voor een periode van 8 dagen tot 5 jaar.

Naar aanleiding van de lancering van de roodlichtcamera’s wijzigt het College van Procureurs-Generaal zijn vervolgbeleid. De regel is en blijft een dagvaarding met boete en een verplicht rijverbod. Maar een aanpassing op deze regel zal mogelijk zijn met de invoering van een uniform tarief van geldsommen door het parket.

Pilootproject voor uitrol aan andere overwegen

Dit roodlichtcameraproject aan de overweg in Oudegem zal als test dienen voor de eventuele uitrol van soortgelijke roodlichtcamera’s aan andere overwegen in België. Momenteel zijn er procedures (analyses, certificeringen, …) in voorbereiding voor twee andere testlocaties: een overweg in Waver en een overweg in Kallo (Waaslandhaven), maar een mogelijke datum van ingebruikname is er nog niet.

Naar aanleiding van de lancering sensibiliseert Infrabel in de omgeving van de overweg aan het station Oudegem de weggebruikers, treinreizigers, omwonenden, het personeel van de fabriek VPK en nabijgelegen scholen. Daarnaast is er een online campagne* van Infrabel die door de projectpartners via hun sociale media kanalen kan worden gedeeld. De politie en Securail (NMBS) voeren ook controles uit rond het respecteren van de verkeersregels aan de overweg Oudegemsebaan.

* De campagne heeft als slogan: “Kon je niet wachten misschien? Pech, we hebben het gezien!”

Project is voorbeeld van uitstekende samenwerking

Dit project is een mooi voorbeeld van een uitstekende samenwerking met verschillende diensten. Infrabel wil de bevoegde ministers van Mobiliteit, Binnenlandse Zaken en Justitie én alle partners bedanken die hebben meegewerkt aan de realisatie van dit eerste roodlichtcameraproject voor het spoor: FOD Economie (afdeling Metrologie voor het behalen van de modelgoedkeuring van de camera), de Vaste Commissie van de Lokale Politie, de lokale politie, de Federale Politie (DRI {ANPR** databank}, de Federale Wegpolitie {GVC Oost-Vlaanderen} en de Spoorwegpolitie), het parket van Oost-Vlaanderen en het College van Procureurs-Generaal, de wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer, de stad Dendermonde en alle andere personen die dit mogelijk maakten.

Met dit gezamenlijk project voor een verhoogde verkeers- en spoorveiligheid willen we samen alle weggebruikers nogmaals oproepen om altijd de verkeerscode aan overwegen na te leven.

** Automatic Number Plate Recognition

Strategie van repressie, sensibilisering en infrastructuurmaatregelen

Dit nieuwe cameraproject past in de veiligheidsstrategie van Infrabel met betrekking tot overwegen. Al jaren zet Infrabel zich samen met verschillende instanties permanent in om de veiligheid aan overwegen te verhogen door middel van controleacties met politie en Securail (NMBS).

Daarnaast lanceert Infrabel geregeld sensibiliseringscampagnes rond veiligheid aan overwegen voor het grote publiek (zoals ‘Jeroom Slagboom’), werken we innovatief samen met Waze, Flitsmeister en Coyote (een waarschuwingssignaal via de navigatie-app voor bestuurders bij het naderen van een overweg), organiseren we - indien mogelijk en rekening houdend met de coronasituatie - veiligheidslessen in scholen en tijdens verkeersdagen, en/of verdelen we schoolkalenders en veiligheidsboekjes met verkeerstips.

Infrabel investeert ook in infrastructuurmaatregelen zoals het vervangen van overwegen door mobiliteitsalternatieven (brug, tunnel, parallelweg, fietspad) in nauw overleg met de lokale overheden. Verder voert Infrabel vernieuwings- en onderhoudswerken uit en verbetert het de signalisatie en zichtbaarheid aan overwegen (vb. installatie van waarschuwingsborden, bijkomende lichten, extra slagbomen voor voetgangers en fietsers, …) in samenspraak met de wegbeheerder.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

16-06-2021 - Collège du ministère public

Ce renforcement de la Justice est un pas prometteur et important

 

Mission sociétale.

Tous les jours, 838 magistrats de parquet travaillent avec beaucoup d’engagement et d’enthousiasme dans de nombreux domaines, dont la recherche des infractions et la poursuite de leurs auteurs.

Les magistrats sont à cette fin assistés par 2134 collaborateurs de parquet.

Afin de pouvoir faire face à l’afflux énorme de dossiers et d’exercer la mission sociétale du ministère public, il faut des effectifs et des moyens.

La hausse du budget de la Justice est déjà un pas important et longtemps attendu par le ministère public, par la Justice et par le justiciable et la société.

Les moyens accordés se situent principalement dans les domaines retenus dans l’accord gouvernemental et dans la note de politique générale du ministre de la Justice, mais ils répondent dans un même temps aux besoins et aux priorités spécifiques du ministère public.

 

Répartition des moyens. Objectifs concrets.

Pour le ministère public, on prévoit, dans le courant de cette année et de l’année suivante, le recrutement de 30 magistrats au total. En outre, il y a un accord sur le recrutement de 106 juristes de parquet, 36 criminologues et 187 collaborateurs (niveau A, B et C). En tout, il s’agit donc de 359 magistrats et collaborateurs d’appui pour le ministère public.

Le Collège du ministère public a formulé quelques objectifs pour lesquels des moyens ont déjà été accordés. Ces moyens seront utilisés comme suit :

1. Circulation routière et COVID : 56 collaborateurs supplémentaires sont prévus pour les unités de circulation routière des parquets qui sont confrontés à une charge de travail considérablement en hausse. Cela est dû, d’une part, à l’augmentation spectaculaire du nombre de caméras de surveillance routière enregistrant des infractions routières et, d’autre part, à l’afflux énorme d’infractions liées au COVID.

2. Approche sur mesure : Le droit pénal est du travail sur mesure. Pour chaque infraction, il faut une approche sur mesure. La détermination de la réaction judiciaire adéquate pour chaque affaire représente un défi permanent pour le ministère public. On pourrait ici aussi se focaliser sur une politique de sanction immédiate où on intervient de façon rapide et précise et où le risque de récidive est réduit. Les dernières années, un certain nombre de projets pilotes ont été mis sur pied au sein du ministère public et en collaboration avec des partenaires, comme la chambre de traitement de la toxicomanie, le projet M et l’augmentation des cas de comparution immédiate, … Grâce aux moyens actuellement accordés, 70 collaborateurs supplémentaires, dont 21 juristes et 21 criminologues de parquet, pourront à terme se consacrer au déploiement ultérieur de projets similaires.

3. Cybercriminalité : 7 magistrats spécialisés dans la cybercriminalité et 26 collaborateurs sont prévus dans les années à venir pour renforcer la lutte contre ce phénomène qui, les 5 dernières années (également l’année passée pendant la pandémie du coronavirus), a connu une croissance de 68 %. Le dossier fédéral SKY a clairement démontré combien il est important que le ministère public compte aussi dans ses rangs suffisamment de magistrats et collaborateurs spécialisés pour être à même de faire face à ce phénomène. Les magistrats recrutés seront actifs au niveau fédéral (parquet fédéral) et au niveau des ressorts (les 5 parquets les plus importants des ressorts) d’une part pour garantir la spécialisation et l’efficacité requises et, d’autre part pour faire bénéficier de cet investissement tous les échelons du ministère public. Ils travailleront donc dans l’ensemble du ressort. Il va sans dire que cet investissement doit être assorti d’un investissement dans les moyens matériels et dans la formation de ces magistrats. Cela ne peut par ailleurs qu’être un premier pas. Le Collège insiste sur le fait qu’à l’avenir, chaque parquet et parquet général doit pouvoir disposer de magistrats et collaborateurs spécialisés, si on souhaite s’engager à armes égales dans la lutte contre la criminalité organisée.

4. Enquêtes pénales d’exécution (EPE) : On pourra faire appel à 6 magistrats, et pour la première fois aussi à des comptables, dans le cadre d’enquêtes pénales d’exécution. Les peines ne sont efficaces que lorsqu’elles sont réellement exécutées. Le ministère public souhaite depuis longtemps effectuer ce type d’enquêtes patrimoniales et mettre en œuvre une approche axée sur le butin, également après une condamnation. Les enquêtes pénales d’exécution sont pour l’heure un instrument légal sous-utilisé, faute de moyens humains, une problématique à laquelle on pourra, espérons-le, désormais prêter plus d’attention. Ces magistrats seront aussi implantés au niveau des ressorts et actifs dans l’ensemble du ressort.

5. Violences intrafamiliales (VIF) : le recrutement de 15 criminologues pourra offrir un appui utile à l’approche multidisciplinaire nécessaire (police, parquet, services d’assistance) des violences intrafamiliales.  

 

Vigilant. Plein d’espoir.

L'augmentation du budget de la Justice pour la réalisation par le ministère public de ces objectifs et d'autres, tels que le plan aéroportuaire et le Stroomplan, est évidemment une bonne nouvelle, pour laquelle le Collège du ministère public remercie le ministre de la Justice et le gouvernement.

Bien sûr, le Collège espère maintenant que les moyens alloués seront effectivement mis à disposition dans les meilleurs délais et que les magistrats et les collaborateurs de parquet pourront être recrutés le plus rapidement possible.

La réalité sur le terrain nous incite à une certaine prudence à cet égard. Le nombre de magistrats candidats est encore insuffisant pour compenser les départs de magistrats et la sélection de nouveaux magistrats et collaborateurs demande beaucoup de travail et de temps.

«  Il est toutefois important et encourageant de constater qu’avec cette décision du ministre de la Justice et du gouvernement, un signal fort est donné : on souhaite à nouveau investir dans la Justice, ce qui est fort apprécié et ne peut qu'être salué. Je suis d'ailleurs convaincu que, de cette façon, une nouvelle dynamique sera lancée, qui non seulement motivera tous les magistrats et les membres du personnel du ministère public à donner le meilleur d'eux-mêmes au quotidien, mais qui aura aussi un effet sur le recrutement, en incitant les juristes, les criminologues et les avocats jeunement diplômés à rejoindre le ministère public. »

Johan Delmulle – procureur général à Bruxelles et président du Collège du ministère public

 

16-06-2021 - Parket Antwerpen

De raadkamer in Antwerpen heeft gisteren twee Poolse mannen van 38 en 44 verwezen naar de rechtbank in een dossier rond autodiefstallen.

Het dossier werd opgestart na de diefstal van twee Mazda’s in Wijnegem begin december 2020.  De PZ MINOS kon daarbij onmiddellijk de link leggen met een voertuig met Poolse nummerplaten dat de nacht van de feiten in beeld kwam.  De Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen nam in december 2020 een dossier van PZ MINOS over. Al snel kwamen er nog andere voertuigen met Poolse nummerplaten in beeld wat leidde tot het identificeren van de twee Poolse verdachten.

Begin februari werden er in opdracht van de onderzoeksrechter verschillende simultane huiszoekingen uitgevoerd, onder meer in Hoboken en Hoeilaart. De twee verdachten van 38 en 43 konden daarbij gearresteerd worden. Bij de zoekingen werd o.a. materiaal in beslag genomen dat de bende gebruikte om de feiten te plegen, maar ook gestolen boorddocumenten. In de nabije omgeving van de woonplaats van één van de verdachten werden 5 van de 15 gestolen voertuigen teruggevonden.  Deze werden terugbezorgd aan de rechtmatige eigenaars.

Op het einde van het onderzoek konden 15 autodiefstallen van hoofdzakelijk Mazda’s aan deze bende gelinkt worden. Het gaat om feiten in Aartselaar, Antwerpen, Deurne, Duffel, Edegem, Evere, Hoeilaart, Machelen, Meise, Merksem en Wijnegem tussen maart 2020 en februari 2021.  

Het onderzoek is een voorbeeld van een knap staaltje van verschillende klassieke onderzoekstechnieken vermengd met een vlotte samenwerking tussen de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen (afdeling goederen), PZ MINOS, PZ Zennevallei en PZ Antwerpen.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

Pages