Actualités

11-03-2021 - Parket Antwerpen

In een gerechtelijk onderzoek zijn vandaag twee hoofdinspecteurs van PZ Antwerpen opgepakt. Een van hen verschijnt in de loop van vrijdag voor de onderzoeksrechter.

 

Tijdens een gerechtelijk onderzoek naar een dienstverlenende criminele organisatie zijn specialisten van politie erin geslaagd om de geëncrypteerde berichten van Sky ECC te kraken. Op die manier kon de politie 1 miljard berichten die criminelen uitwisselen onderscheppen. Die data levert elementen op in lopende dossiers, maar er komen ook nieuwe strafbare feiten aan het licht.

Zo zou een hoofdinspecteur van PZ Antwerpen benaderd zijn vanuit het criminele milieu. Vanmorgen is er in opdracht van de onderzoeksrechter een huiszoeking uitgevoerd door de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC) van de Federale Politie, waarbij de man en zijn partner, die ook voor PZ Antwerpen werkt, werden gearresteerd. Daarna volgden nog zoekingen op de werkplaatsen van de twee leden van PZ Antwerpen.

De onderzoeksrechter heeft beslist om de man morgen te verhoren. De vrouw zal niet voorgeleid worden en mag beschikken.

De feiten zijn gekwalificeerd als deelname aan een criminele organisatie, corruptie en schending beroepsgeheim. In het onderzoek zal onder meer worden bekeken of de hoofdinspecteur al dan niet gegevens uit databanken heeft doorgespeeld en/of hij dat tegen betaling zou hebben gedaan.

Het onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter wordt verdergezet.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

10-03-2021 - Parket Antwerpen

Tijdens de gerechtelijke actie rond SKY ECC zijn er door het parket Antwerpen op dit moment 7 nieuwe dossiers opgestart.

In het gerechtelijk onderzoek rond SKY ECC zijn op die manier twee advocaten in beeld gekomen. Tijdens huiszoekingen op hun adressen zijn in totaal 12 telefoontoestellen, waaronder cryptofoons, en aanzienlijke cash geldsommen in beslag genomen.

De twee advocaten zijn intussen allebei door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst wegens deelname aan een criminele organisatie.

In de andere dossiers gaat het om het bezit van wapens, drugs en witwas, waarbij op dit moment één extra aanhouding is voortgevloeid. Een andere verdachte is vrijgelaten onder voorwaarden.

De gerechtelijke onderzoeken worden verdergezet.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

10-03-2021 - Parket Oost-Vlaanderen

In Nederland en België zijn twee personen opgepakt in het kader van seksuele uitbuiting. Het koppel wordt ervan verdacht Oost-Europese dames te werk te stellen, waarbij een aanzienlijk deel van hun inkomsten wordt afgeroomd. De hoofdverdachte, opgepakt in Nederland, zal uitgeleverd worden aan België.

In september 2020 werd bij een controle van een ontuchthuis in Zottegem vastgesteld dat er Oost-Europese dames tewerkgesteld waren. Uit onderzoek bleek dat er sprake kon zijn van mensenhandel en besliste het parket Oost-Vlaanderen om de onderzoeksrechter te Oudenaarde te vorderen. De onderzoeksrechter gelastte de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen met het verder onderzoek.

Uit dit onderzoek bleek dat een koppel, bestaande uit een 31-jarige Oekraïense vrouw en haar 52-jarige Belgische man, de dames tewerkstelden. Ze worden ervan verdacht Oost-Europese vrouwen illegaal aan het werk te stellen in België en hierbij minstens de helft van hun inkomsten te verwerven, en daar bovenop ook nog extra kosten aan te rekenen. Vermoedelijk werden er over de periode van het onderzoek meer dan 40 vrouwen aan het werk gezet door het duo.

Na de politiecontrole in september vorig jaar is de vrouwelijke hoofdverdachte vermoedelijk op de vlucht geslagen. Na intensief speurwerk van de FGP Oost-Vlaanderen kon ze vorige week gevat worden in Nederland en dit in uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel, afgeleverd door de onderzoeksrechter. Binnenkort zal de vrouw worden overgeleverd aan België. De man uit Zottegem werd op vrijdag 5 maart aangetroffen bij een huiszoeking in zijn woning. Later die dag werd hij door de onderzoeksrechter aangehouden en overgebracht naar de gevangenis.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

10-03-2021 - Federal Public Prosecutor’s Office

PERSCONFERENTIE OP 09.03.2021

Deze ochtend werden meer dan 200 huiszoekingen verricht en 48 personen van hun vrijheid beroofd voor verhoor in het kader van een dossier van het federaal parket in onderzoek bij een onderzoeksrechter van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, afdeling Mechelen.

Het betreft een onderzoek gevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie, en meer bepaald van de FGP Antwerpen, naar een dienstverlenende criminele organisatie die ervan verdacht wordt bewust gecrypteerde telefoontoestellen te verschaffen aan het crimineel milieu.

Het dossier werd eind 2018 geopend naar aanleiding van verschillende onderzoeken over heel België in de afgelopen jaren. Daarin werd steeds vaker het gebruik vastgesteld van zogenaamde ‘cryptofoons’ door leden van criminele organisaties. In België werden er tot op heden ongeveer 185 van deze telefoons in beslag genomen in verschillende dossiers.

Deze GSM-toestellen bleken uitgerust met de encryptiesoftware van SKY ECC, een vennootschap die opereert vanuit Canada en de VSA.

Op de toestellen die geleverd worden via SKY ECC zijn alle applicaties geblokkeerd behalve die van SKY ECC zelf. Via deze applicatie kunnen er enkel gecrypteerde berichten, geschreven of ingesproken, en foto’s verzonden en ontvangen worden en dit alleen naar en van een andere gebruiker van een SKY ECC-telefoon.

Het is niet mogelijk om iets anders te doen met deze toestellen, zoals bijvoorbeeld sms-berichten versturen, telefoneren - tenzij een noodoproep-, enz.

Bij de inbeslagname van een dergelijke telefoon bleek het technisch niet mogelijk om die forensisch uit te lezen. Met andere woorden de contacten, inhoud van berichten en telefoongeschiedenis konden niet worden achterhaald.

De bedoeling van de door SKY ECC aangeboden diensten lijkt de opsporing door politie en vervolging door justitie zo moeilijk mogelijk te maken. De organisatie heeft de volledige controle wat het mogelijk maakt om diensten van op afstand te verlenen. Zij gebruikt eigen infrastructuur, private servers en eigen SIM-kaarten. Zo wordt bijvoorbeeld voorzien in het automatisch wissen van alle gegevens op het toestel na een bepaalde periode van niet-gebruik of bij inbeslagname door politiediensten.

SKY ECC lijkt elke medewerking met politionele of gerechtelijke instanties te weigeren en haar website en dienstverlening aan te passen in functie van de resultaten van gerechtelijke onderzoeken wereldwijd.

De kostprijs van een Skytoestel bedraagt 800 à 2.200 euro voor zes maanden. Gezien de dienstverlening door de organisatie een quasi exclusief crimineel karakter lijkt te hebben, heeft het federaal parket eind 2018 beslist een opsporingsonderzoek te openen tegen Sky ECC en diegenen die deze telefoons ter beschikking stellen aan het crimineel milieu. In juni 2019 werd een onderzoeksrechter gevorderd

Enkele cijfers:

Wereldwijd zijn er ongeveer 171.000 SKY ECC-toestellen actief, voornamelijk in Europa, Noord-Amerika, een aantal landen in Midden- en Zuid-Amerika (voornamelijk Colombië) en in het Midden-Oosten. Maandelijks voeren hiervan ongeveer 70.000 toestellen actieve communicaties op het SKY ECC-netwerk.

Opvallend is dat ongeveer 25% van de actieve gebruikers van deze toestellen zich in België (6.000) en Nederland (12.000) bevindt.

Het zwaartepunt van het gebruik van deze telefoons ligt in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, ongeveer 50%, meer bepaald in en rond de haven. Andere gebieden met relatief meer SKY ECC-gebruikers zijn Brussel, Limburg (grensstreek), Oost-Vlaanderen, Luik en Charleroi.

In totaal zijn in dit dossier ongeveer 1 miljard gecrypteerde berichten onderschept, waarvan actueel bijna de helft kon ontcijferd worden.

Dit leverde een duidelijker en diepgaander beeld op van de werking van criminele organisaties, hun mondiaal karakter, grenzeloze financiële middelen, gewetenloosheid en agressiviteit.

Er werd een belangrijke gemeenschappelijke inspanning geleverd tussen België en Nederland naar de ontcijfering van de gecrypteerde berichten.

Het dossier werd aanvankelijk opgestart bij de Federale Gerechtelijke Politie van Antwerpen. Gezien de omvang van het onderzoek, kreeg zij al snel bijstand van tal van andere directies van de Federale Politie. Ook het Centrum voor Cybersecurity België leverde gespecialiseerde bijstand als gerechtelijk expert.

De veiligheid van de Staat heeft eveneens meegewerkt aan het onderzoek.

Om te kunnen aantonen dat SKY ECC inderdaad bewust criminele diensten zou verlenen, werd ingezet op het aantonen dat de toestellen enkel gebruikt worden voor het voeren van communicaties voor criminele doeleinden en dit met medeweten van SKY ECC.

Het onderzoek werd opgedeeld in verschillende fases.

In de eerste fase werd gecrypteerde communicatie onderschept en opgeslagen. Met grondig speurwerk, doorgedreven internationale samenwerking en het bijeenbrengen van bijzondere expertise werd gezocht naar een manier om de versleutelde communicaties zoveel mogelijk te ontcijferen.

In een tweede fase werd de inhoud van leesbaar gemaakte berichten gedurende ongeveer drie weken live meegelezen. Gezien de gigantische hoeveelheid berichten werden prioriteiten gesteld op basis van bepaalde criteria. Het is immers onmogelijk om alle communicatie via deze toestellen op te volgen: wereldwijd worden ongeveer 3.000.000 berichten per dag verstuurd. De hoogste prioriteit lag daarom bij berichten waaruit mogelijk levensgevaar bleek (live-in-danger-dossiers).

Voor het beheer van deze communicaties in België werd een commandopost in plaats gesteld bij de centrale directie van de Operaties (DJO) van de Federale Gerechtelijke Politie. Dit om gericht, snel en zo adequaat mogelijk te reageren in geval van de detectie van een dringende, dreigende en ernstige aantasting van de fysieke integriteit van personen. Voor elk bericht apart werd er bekeken op welke manier er het meest adequaat kon worden gereageerd.

Wanneer effectief gevaar voor iemands fysieke integriteit dreigde, werd door een federaal magistraat beslist op welke manier men hierop zou reageren.

Naast de opvolging van ‘Life in Danger’ situaties werd getracht om met behulp van de inhoud van de chatberichten te komen tot verdere identificaties van de geselecteerde gebruikers en om de criminele aard van hun communicaties aan te tonen dan wel te weerleggen.

Hiervoor werd een commandopost opgericht door de federale gerechtelijke politie van Antwerpen.

Indien tijdens de live fase criminele activiteiten ontdekt werden die een onmiddellijke gerechtelijke reactie vereisten werden afzonderlijke dossiers geopend of tussenkomsten uitgevoerd.

Dit leidde onder meer tot de onderschepping van meer dan 14 ton cocaïne.

Vandaag werd er meer dan 1.200.000 euro in beslag genomen, evenals 15 illegale wapens waaronder 6 vuurwapens, 8 luxevoertuigen, 3 geldmachines, politie-uniformen en bakens.

Op 9 maart 2021 werd dan een simultane gerechtelijke operatie gevoerd, waarbij gelijktijdig meer dan 200 huiszoekingen werden uitgevoerd, o.a. in Antwerpen, Brussel, Charleroi en Luik.

De actie concentreerde zich in België op het neerhalen van de SKY ECC infrastructuur, het oprollen van het distributienetwerk en de inbeslagname van het crimineel vermogen van de verdelers. Er werden ook zoveel mogelijk Sky ECC-toestellen in beslag genomen bij de geselecteerde gebruikers die geïdentificeerd konden worden.

48 personen werden van hun vrijheid beroofd voor ondervraging. De onderzoeksrechter zal later beslissen welke personen hij zal voorleiden en eventueel onder aanhoudingsmandaat plaatsen.

In de komende weken en maanden zullen verschillende nieuwe dossiers worden opgestart of navolgende processen-verbaal in reeds lopende strafonderzoeken opgemaakt worden, omdat in de loop van het onderzoek naar de criminele organisatie SKY ECC verschillende nieuwe strafbare feiten aan het licht gekomen zijn doorheen de chatberichten van de geïdentificeerde gebruikers van SKY ECC-telefoons.

Deze worden autonoom behandeld op het niveau van de verschillende betrokken parketten. Hierbij worden niet alleen de gebruikers van de SKY ECC toestellen geviseerd. Ook gebruikers en organisaties van de ‘bovenwereld’ die de criminele organisaties hebben geholpen, worden onderzocht. Hiervoor werd een nationale coördinatiestructuur opgericht.

Op uitdrukkelijke vraag van de onderzoeksrechter wordt iedereen die in het bezit is van een Sky-ECC telefoon en daarvan een legaal gebruik maakt zich te melden bij de federale gerechtelijke politie van Antwerpen.

De Federale Gerechtelijke Politie - Directeur-Generaal

De operatie en de door de politie ingezette middelen

De Belgische Federale gerechtelijke politie werkt al meer dan twee jaar aan dit onderzoek.

De eerste maatregelen, die door onze directie van Antwerpen met de steun van andere diensten werden genomen, betroffen de technische ontcijfering van telecommunicatiegegevens.

Een maand geleden hebben wij ons zowel in Antwerpen als op het niveau van de directie operaties in Brussel georganiseerd om een aantal communicaties doorlopend te lezen. Deze fase, de zogenoemde ‘live’-fase, vereiste de dagelijkse inzet van meer dan 120 onderzoekers van verschillende FGP's en onze centrale diensten.

De grootschalige operatie van vanmorgen is de eerste zichtbare manifestatie van dit dossier. Het is de grootste gelijktijdige gerechtelijke politieactie die tot nu toe in ons land werd uitgevoerd.

Sinds 5 uur vanochtend zijn 1.600 politiemannen en vrouwen ingezet in zes verschillende gerechtelijke arrondissementen, waarbij meer dan 200 huiszoekingen zijn verricht.

Wat de ingezette capaciteit betreft, spreekt men over:

meer dan 1.000 onderzoekers van de Federale gerechtelijke politie, afkomstig van de FGP Antwerpen, maar ook, en zelfs hoofdzakelijk van de 14 FGP's in het land en van de centrale directies, waaronder de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie.

onze speciale eenheden DSU, betrokken bij een aantal versterkte huiszoekingen, en uitzonderlijk ondersteund door de speciale eenheden van de politie van het groothertogdom Luxemburg.

meer dan 300 agenten van de Federale politie, met inbegrip van het interventiekorps, de luchtsteun en de hondensteun.

Deze collega’s worden bijgestaan door sommige ondersteuningsdiensten van de Federale politie, zonder welke een dergelijke operatie niet mogelijk zou zijn.

De hele operatie werd operationeel geleid vanuit een commandopost bij de FGP in Antwerpen en vanuit een strategische commandopost in Brussel, in perfecte synergie met het federaal parket, het parket van Antwerpen en uiteraard de bevoegde onderzoeksrechter.

Een aantal onderzoekers zijn nog steeds aan het werk op het terrein terwijl ik spreek.

Naast de resultaten die door het federale parket werden vermeld, ben ik verheugd te kunnen meedelen dat de operatie van vandaag zonder noemenswaardige incidenten is verlopen.

Ik wil al onze collega's bedanken voor hun inzet, in deze periode van gezondheidscrisis die onze politiemensen zwaar te verduren hebben.

Sinds vanochtend zijn ook enkele eenheden van de lokale politie aanwezig voor de handhaving van de openbare orde, voornamelijk in Antwerpen. Dit geïntegreerde politiewerk verdient lof.

De Federale gerechtelijke politie - onderzoek, technologie en intelligence

In wezen heeft de Federale gerechtelijke politie vandaag geholpen een einde te maken aan de activiteiten van een telecombedrijf waarvan wij vermoeden dat haar diensten door de internationale georganiseerde misdaad werden gebruikt.

Internationale politiesamenwerking, met onze Nederlandse buren, was en blijft doorslaggevend voor het bereiken van deze resultaten.

Maar het beheer van een dergelijke complexe operatie toont duidelijk aan dat onze diensten een zeer hoge mate van specialisatie vereisen.

De internationale criminele organisaties die wij dagelijks bestrijden, maken gebruik van uiterst complexe digitale processen. Zij vormen voor ons grote technische en technologische uitdagingen.

De ‘big data’ die door nieuwe technologieën worden gegenereerd, vereisen meer professionalisme bij het beheer van informatie en inlichtingen.

Het hele gamma van speciale technieken voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit moest worden ingezet en zal nog moeten worden ingezet om de uitdagingen waarmee wij op dit gebied zijn geconfronteerd, het hoofd te bieden. Ik denk aan onze computer crime units, aan de misdrijfanalyse, aan onze speciale eenheden NTSU, en vele andere. Deze gespecialiseerde eenheden ondersteunen onze rechercheurs, wier uitdaging het is een verband te leggen tussen de virtuele en de reële wereld en inzicht te krijgen in de geraffineerde mechanismen waarvan de georganiseerde misdaad zich bedient, bijvoorbeeld om de kolossale illegale bedragen die worden gegenereerd wit te wassen.

Wat wij door middel van dit dossier hebben ontdekt en nog ontdekken, vereist dat wij de Federale gerechtelijke politie verder zullen ontwikkelen in overeenstemming met de uitdagingen waarvoor de georganiseerde criminaliteit ons stelt, met de gezamenlijke steun van onze ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie.

Dit dossier toont aan dat dit van cruciaal belang is voor de veiligheid van onze burgers en de geloofwaardigheid van ons land.

Federale gerechtelijke politie Antwerpen – gerechtelijk directeur

We beleven een mijlpaal in de geschiedenis van het recherchewerk. Ik ben als gerechtelijk directeur van FGP Antwerpen dan ook enorm fier op wat werd gerealiseerd en wil mijn medewerkers via dit forum zeer uitdrukkelijk bedanken. Ik wil in het bijzonder het kernteam danken; zij maakten het dossier mogelijk. Zonder hun volharding en uitzonderlijke inspanningen was er geen dossier geweest; hun inzet en inzicht kan niet voldoende worden bewierookt.

Het dossier is een systemisch dossier. Door het onderzoek naar de criminele organisatie die cryptofoons quasi uitsluitend ter beschikking lijkt te stellen van het criminele milieu, worden criminele organisaties voortaan gedwongen hun communicatie anders te organiseren. Bovendien had het als gevolg dat we een inkijk kregen in de hallucinante wereld van de parallelle criminele economie. In de Antwerpse scene zien we toptargets die gelijktijdig meerdere cocaïnetransporten aansturen; goed voor tonnen cocaïne, wekelijkse money drops voor miljoenen euro’s, opdrachten tot fysieke vergelding, corruptie in alle geledingen van de maatschappij,.. onwaarschijnlijk!

Het dossier grijpt ook in op onze manier van werken als federale gerechtelijke politie.

Uitdagingen inzake technologie met name decryptie, intelligence verwerking van big data en het voeren van complexe onderzoeken komen samen.

Er wacht ons de komende maanden nog een gigantische opdracht: het opstarten van de honderden onderzoeken die uit het dossier voortvloeien. Maar het dossier creëert ook een enorme opportuniteit om het “nieuwe rechercheren” in sneltreinvaart te realiseren.

Procureur des Konings Antwerpen

Door het onderzoek naar de criminele organisatie die cryptofoons quasi uitsluitend ter beschikking lijkt te stellen van het criminele milieu, hebben we een zicht gekregen op de wijze waarop criminelen te werk gaan als ze dag in – dag uit, hun maatschappij ondergravende activiteiten met elkaar bespreken. 

We zijn er in mede dankzij het harde werk van de onderzoeksrechter en van de federale gerechtelijke politie geslaagd om een bres te slaan in de muren van de georganiseerde misdaad in het ganse land. Vanaf vandaag trekken we die bres, die donkere tunnel, binnen. 

De eerste, meest wezenlijke stap is gezet, maar - laten we niet naïef zijn - de strijd is nog lang niet gestreden… criminaliteit is flexibel… we kunnen die strijd nu echter aangaan met nog meer kennis van zaken… met gelijke wapens. 

Dit onderzoek toont aan op welke wijze criminelen de haven van Antwerpen als een parasiet misbruiken. De legale economie en de daar bijhorende logistieke infrastructuur worden gekaapt en misbruikt. En dat kunnen we niet laten gebeuren, want de haven is dé levensader van de Belgische economie.  De haven in Antwerpen geeft aan ons land prestige, opportuniteiten en zorgt er elke dag voor dat meer dan 142.000 mensen, en hun gezinnen, een eerlijke bron van inkomsten hebben. De haven is met andere woorden voor ons land een kritieke infrastructuur, een heel specifiek zorggebied dat in ons algemeen, economisch én sociaal belang moet beschermd worden. 

Daarom is er nood aan een specifiek veiligheidsplan voor die haven uit te werken. Een specifieke veiligheidsaanpak die afgestemd is op de specificiteit van de haven en de daar aanwezige uitdagingen en noden.

Dit betekent investeren in een daadkrachtig Openbaar Ministerie én investeren in gespecialiseerde politiediensten, dit zowel in bekwame mankracht als in aangepast materieel, niet in het minst op het vlak van artificiële intelligentie.

Als parketmagistraat ben ik alleszins bijzonder verheugd dat de figuur van de havenprocureur expliciet is opgenomen in de beleidsverklaring van de heer Minister van Justitie.

Als O.M. kunnen we die strijd uiteraard niet alleen aan. We hebben sterke ketenpartners (gespecialiseerde politie, douane,...) nodig, maar zeker ook een sterke rechtbank.

Enkel een geïntegreerde ketenaanpak, waarbij informatie vlot kan gedeeld worden tussen de verschillende betrokken ketenpartners, is de sleutel tot succes.

Cryptocommunicatie is een algemene term voor versleutelde communicatie - via bv. cryptofoons - die massaal wordt gebruikt door deze organisaties die bereid zijn veel te betalen om hun communicatie af te schermen voor politie en justitie.

 

CONFERENCE DE PRESSE LE 09.03.2021

Ce matin, dans un dossier du parquet fédéral, plus de 200 perquisitions ont été menées et 48 personnes ont été privées de liberté et emmenées pour audition. Cela  dans le cadre d’un dossier du parquet fédéral dirigé par un juge d’instruction du tribunal de première instance d’Anvers, division Malines.

Cette enquête a été initiée par la police judiciaire fédérale (PJF), et plus particulièrement la PJF d’Anvers. Elle concerne une organisation criminelle soupçonnée de fournir intentionnellement des téléphones cryptés au milieu criminel.

Le dossier a été ouvert fin 2018 à la suite de plusieurs enquêtes menées dans toute la Belgique au cours de ces dernières années. Il a été constaté que les membres d’organisations criminelles utilisaient de plus en plus souvent des « cryptophones » [1]

En Belgique, avant cette opération, environ 185 de ces téléphones avaient déjà été saisis dans différents dossiers. Ces GSM étaient équipés du logiciel de cryptage de SKY ECC, une société opérant depuis le Canada et les États-Unis.

Sur les appareils fournis par SKY ECC, toutes les applications sont bloquées sauf celles de SKY ECC elle-même. Grâce à cette application, seuls des messages cryptés, écrits ou enregistrés, et des photos peuvent être envoyés et reçus, et uniquement à destination et en provenance d’un autre utilisateur d’un téléphone SKY ECC.

Il n’est pas possible de faire autre chose avec ces appareils, comme par exemple envoyer des SMS, passer des appels téléphoniques (sauf en cas d’appel d’urgence), etc…

Lors de la saisie d’un tel téléphone, il s’est avéré techniquement impossible d’en retirer des informations. Autrement dit, les contacts, le contenu des messages et l’historique du téléphone n’ont pas pu être retrouvés.

L’objectif des services offerts par SKY ECC semble donc être de rendre la détection par la police et les poursuites judiciaires aussi difficiles que possible.

L’organisation dispose d’un contrôle total qui permet de fournir des services à distance. Elle utilise sa propre infrastructure, des serveurs privés et ses propres cartes SIM.

Ainsi, par exemple, il est prévu d’effacer automatiquement toutes les données contenues dans le téléphone après une certaine période de non-utilisation ou en cas de saisie par la police.

SKY ECC semble refuser toute coopération avec les autorités policières ou judiciaires et adapter son site Web et ses services en fonction des résultats des enquêtes judiciaires menées dans le monde entier.

Le prix d’un téléphone SKY est de 800 à 2.200 euros /6m.

Étant donné que les services fournis par l’organisation semblent être de nature quasi exclusivement criminelle, le parquet fédéral a décidé fin 2018 d’ouvrir une information contre SKY ECC et contre les personnes qui mettent ces téléphones à la disposition du milieu criminel. En juin 2019, un juge d’instruction a été saisie.

Quelques chiffres :

A travers la planète, on compte environ  171.000 téléphones SKY ECC en service ; principalement en Europe, en Amérique du Nord, dans certains pays d’Amérique centrale et latine (essentiellement en Colombie) et au Moyen-Orient. Chaque mois, environ 70.000 de ces téléphones communiquent activement sur le réseau SKY ECC.

Il est frappant de constater qu’environ 25% des utilisateurs actifs de ces téléphones se trouvent en Belgique (6.000) et aux Pays-Bas (12.000).

L’épicentre de l’utilisation de ces téléphones se trouve dans l’arrondissement judiciaire d’Anvers (environ 50%) et plus précisément dans le port et ses environs. Les autres régions qui comptent relativement le plus d’utilisateurs de SKY ECC sont Bruxelles, le Limbourg (zone frontalière), la Flandre orientale, Liège et Charleroi.

Au total, environ 1 milliard de messages cryptés ont été interceptés dans ce dossier, dont près de la moitié ont pu être décryptés à ce jour.

Cette opération a permis d’obtenir une image plus claire et plus détaillée du fonctionnement des organisations criminelles, de leur caractère mondial, de leurs moyens financiers illimités, de leur absence de scrupules et de leur agressivité.

La collaboration avec les Pays-Bas a permis de mettre en commun nos expériences et expertises dans le déchiffrement des messages cryptés.

Comme nous l’avons dit, le dossier été a initialement ouvert par la police judiciaire fédérale d’Anvers. Vu l’ampleur de l’enquête, elle a rapidement reçu le soutien de nombreuses autres directions de la police fédérale. Le Centre de Cybersécurité belge a également fourni une assistance spécialisée en tant qu’expert judiciaire.

La Sûreté de l’État a également collaboré à l’enquête.

Afin d’établir que SKY ECC fournit effectivement des services criminels de manière volontaire, l’enquête s’est attelée à vérifier que les téléphones étaient exclusivement utilisés pour effectuer des communications à des fins criminelles, et cela en pleine connaissance de cause de SKY ECC.

L’enquête a connu différentes phases.

Dans la première phase, les communications cryptées ont été interceptées et stockées. Un travail d’enquête approfondi, une coopération internationale étendue et l’appui d’une expertise particulière ont été mis en œuvre pour trouver un moyen de déchiffrer autant que possible les communications cryptées.

Dans une deuxième phase, le contenu des messages décryptables a été lu en direct pendant environ 3 semaines. Étant donné le nombre considérable de messages, des priorités ont été fixées sur la base de certains critères. Il est en effet impossible de contrôler toutes les communications passées via ces appareils : quelque trois millions de messages sont envoyés chaque jour dans le monde entier. La plus haute priorité a donc été accordée aux messages pouvant présenter un danger de mort (dossiers « live-in-danger »).

Pour gérer ces communications en Belgique, un poste de commandement a été mis en place à la Direction centrale des opérations (DJO) de la police judiciaire fédérale. Et ce, afin de réagir de manière ciblée, rapide et aussi adéquate que possible en cas de détection d’une atteinte urgente, menaçante et grave à l’intégrité physique de personnes. Pour chaque message individuel, il a été examiné comment réagir le plus adéquatement possible.

Lorsqu’il y avait une menace effective pour l’intégrité physique d’une personne, un magistrat fédéral décidait de la manière de réagir.

Outre le suivi des situations de « danger de mort », il a été tenté d’utiliser le contenu des messages de « chat » pour parvenir à d’autres identifications des utilisateurs sélectionnés et pour démontrer ou réfuter la nature criminelle de leurs communications.

Un poste de commandement a pour cela été mis en place par la police judiciaire fédérale d’Anvers.

Si des activités criminelles nécessitant une réaction judiciaire immédiate étaient détectées pendant la phase de lecture en direct, des dossiers distincts étaient ouverts ou des interventions étaient menées.

Cela a notamment conduit à l’interception de plus de 14 tonnes de cocaïne.

Une opération judiciaire simultanée a été exécutée ce jour, au cours de laquelle plus  de 200 perquisitions ont été menées, entre autres à Anvers, Bruxelles, Charleroi et Liège.  

L’opération en Belgique s’est concentrée sur le démantèlement de l’infrastructure de SKY ECC, sur le démantèlement du réseau de distribution et sur la saisie des avoirs criminels des distributeurs. Plusieurs téléphones SKY ECC ont également été saisis chez les utilisateurs sélectionnés qui ont pu être identifiés.

48 personnes ont été privées de liberté et emmenées pour audition. Le juge d’instruction décidera ultérieurement d’éventuelles comparutions et/ou mandats d’arrêt.

Plus 1,2 million d’euros, 15 armes prohibées, dont six armes à feu, huit véhicules de luxe, trois machines servant à compter l’argent, des uniformes de police et des balises GPS ont été également saisis ce jour.

Au cours des semaines et des mois à venir, de nouveaux dossiers seront créés et des procès-verbaux subséquents seront établis dans les dossiers existants car l’enquête sur l’organisation criminelle SKY ECC a permis de mettre au jour plusieurs nouvelles infractions pénales grâce aux messages de « chat » des utilisateurs identifiés des téléphones SKY ECC.

Ceux-ci seront traités de manière autonome au niveau des différents parquets concernés.

Les utilisateurs des téléphones SKY ECC ne sont pas les seuls visés à cet égard. Les utilisateurs et les organisations du « circuit légal » qui ont aidé les organisations criminelles font également l’objet d’une enquête. Une structure de coordination nationale a été mise en place à cette fin.

A la demande expresse du juge d’instruction, toute personne utilisant un téléphone SKY ECC à des fins légales est priée de se faire connaître au sein de la police fédérale d’Anvers.

La police judiciaire fédérale - Directeur général

L’opération et les moyens déployés par la police

La police judiciaire fédérale belge travaille sur cette enquête depuis plus de deux ans.

Les premières mesures prises par notre direction d’Anvers, avec le soutien d’autres services, ont porté sur le décryptage technique des données de télécommunications.

Il y a un mois, nous nous sommes organisés tant à Anvers qu’au niveau de la direction des opérations à Bruxelles afin de lire en permanence un certain nombre de communications. Cette phase, dite « en direct », a nécessité le déploiement quotidien de plus de 120 enquêteurs des différentes PJF et de nos services centraux.

L’opération de grande envergure de ce matin est la première manifestation visible de ce dossier. Il s’agit de la plus grande opération de police judiciaire simultanée jamais menée dans notre pays.

Depuis 5 heures ce matin, 1.400 policiers et policières ont été déployés dans six arrondissements judiciaires différents, conduisant à plus de 200 perquisitions.

En ce qui concerne la capacité déployée, il est question de :

- plus de 1.000 enquêteurs de la police judiciaire fédérale, provenant de la PJF d’Anvers, mais aussi et même surtout des 14 PJF du pays et des directions centrales, dont l’Office central pour la répression de la corruption.

- nos unités spéciales DSU, impliquées dans un certain nombre de perquisitions renforcées, et exceptionnellement soutenues par les unités spéciales de la police du Grand-Duché de Luxembourg

- plus de 300 agents de la police fédérale, dont le corps d’intervention, l’appui aérien et l’appui canin.

Ces collègues sont assistés par certains services d’appui de la police fédérale, sans lesquels une telle opération serait impossible.

Toute l’opération a été conduite opérationnellement depuis un poste de commandement déployé à la PJF d’Anvers et depuis un poste de commandement stratégique à Bruxelles, en parfaite synergie avec le parquet fédéral, le parquet d’Anvers et, évidemment, le juge d’instruction compétent.

Plusieurs enquêteurs travaillent encore sur le terrain au moment où je vous parle.

Outre les résultats communiqués par le parquet fédéral, je suis heureux de pouvoir communiquer que l’opération d’aujourd’hui s’est déroulée sans incident notable.

Je tiens à remercier tous nos collègues pour leur engagement, en cette période de crise sanitaire qui pèse lourdement sur nos policiers.

Depuis ce matin, certaines unités de la police locale sont également présentes pour le maintien de l’ordre public, principalement à Anvers. Ce travail policier intégré doit être salué.

La police judiciaire fédérale - enquête, technologie et renseignements

En substance, la police judiciaire fédérale a aujourd’hui contribué à mettre un terme aux activités d’une entreprise de télécommunications dont nous soupçonnons que les services étaient utilisés par le crime organisé international.

La coopération policière internationale, avec nos a été et reste essentielle pour atteindre ces résultats.

Mais la gestion d’une opération aussi complexe démontre clairement que nos services exigent un très haut degré de spécialisation.

Les organisations criminelles internationales que nous combattons chaque jour utilisent des procédés numériques extrêmement complexes. Ces procédés nous posent des défis techniques et technologiques majeurs.

Les « big data » générées par les nouvelles technologies exigent un plus grand professionnalisme dans la gestion des informations et des renseignements.

L’éventail complet des techniques spéciales de lutte contre la criminalité organisée a dû et devra encore être déployé pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés dans ce domaine. Je pense à nos computer crime units, à l’analyse criminelle, à nos unités spéciales NTSU, et à bien d’autres encore. Ces unités spécialisées soutiennent nos enquêteurs, dont le défi consiste à établir un lien entre le monde virtuel et le monde réel et à comprendre les mécanismes sophistiqués utilisés par la criminalité organisée, par exemple pour blanchir les sommes illégales colossales qui sont générées.

Ce que nous avons découvert et découvrons encore à travers ce dossier exige que nous continuions à développer la police judiciaire fédérale pour répondre aux défis posés par la criminalité organisée, avec le soutien conjoint de nos ministres de l’Intérieur et de la Justice.

Ce dossier démontre que cela est d’une importance cruciale pour la sécurité de nos citoyens et la crédibilité de notre pays.

Police judiciaire fédérale d’Anvers – Directeur judiciaire

Nous assistons à un tournant important dans l’histoire du travail d’enquête. En tant que directeur judiciaire de la PJF d’Anvers, je suis extrêmement fier de ce qui a été réalisé, et je tiens à exprimer mes sincères remerciements à mes collègues via ce forum. Je souhaite remercier tout particulièrement l’équipe restreinte qui a rendu possible le dossier A-Limit. Sans leur persévérance et leurs efforts exceptionnels, il n’y aurait pas eu de dossier ; leur engagement et leur détermination ne peuvent être suffisamment salués.

Le dossier A-Limit est un dossier systémique. L’enquête sur l’organisation criminelle qui semble mettre les cryptophones presque exclusivement à la disposition du milieu criminel, contraint désormais les organisations criminelles à organiser autrement leurs communications. De plus, cela a eu pour effet de nous donner un aperçu du monde hallucinant de l’économie criminelle parallèle. Dans la scène anversoise, nous voyons des targets de premier plan qui dirigent simultanément plusieurs transports de cocaïne ; cela représente des tonnes de cocaïne, des dépôts d’argent hebdomadaires de millions d’euros, des ordres de représailles physiques, la corruption à tous les niveaux de la société, ... incroyable !

Ce dossier a également une incidence sur notre manière de travailler en tant que police judiciaire fédérale.

Les défis technologiques, en particulier le décryptage, le traitement des « big data » par les services de renseignement et la conduite d’enquêtes complexes se conjuguent.

Une tâche titanesque nous attend dans les mois à venir : le lancement des centaines d’enquêtes découlant de A-Limit. Mais le dossier crée également une énorme opportunité pour mettre rapidement en œuvre le « nouveau travail d’enquête ».

Procureur du Roi d’Anvers

Grâce à l’enquête sur l’organisation criminelle qui semble mettre des cryptophones à la disposition presque exclusive du milieu criminel, nous avons pu nous faire une idée de la manière dont les criminels opèrent lorsqu’ils discutent quotidiennement de leurs activités qui minent la société. 

Grâce notamment au travail acharné du juge d’instruction et de la police judiciaire fédérale, nous sommes parvenus à créer une brèche dans les murs du crime organisé à travers tout le pays. À partir d’aujourd’hui, nous nous engouffrons dans cette brèche, ce tunnel obscur. 

Le premier pas, le plus essentiel, a été franchi, mais - ne soyons pas naïfs - le combat est loin d’être gagné, ... la criminalité est flexible ... cependant, nous pouvons maintenant mener ce combat avec encore plus de connaissances ... à armes égales. 

Cette enquête montre comment les criminels utilisent abusivement le port d’Anvers comme un parasite. L’économie légale et son infrastructure logistique sont détournées et exploitées de manière abusive. Et nous ne pouvons pas laisser faire, car le port est le moteur de l’économie belge. Le port d’Anvers donne à notre pays du prestige, des opportunités et assure que chaque jour, plus de 142.000 personnes et leurs familles bénéficient d’une source de revenus équitable. En d’autres termes, le port est une infrastructure critique pour notre pays, un domaine de préoccupation très spécifique qui doit être protégé dans notre intérêt général, économique et social. 

C’est pourquoi il est nécessaire d’élaborer un plan de sécurité spécifique pour ce port. Une approche spécifique de la sécurité qui est adaptée à la spécificité du port et aux défis et aux besoins qui s’y présentent.

Cela signifie investir dans un ministère public efficace et dans des services de police spécialisés, tant en termes de personnel compétent que de matériel adapté, en particulier dans le domaine de l’intelligence artificielle.

En tant que magistrat de parquet, je me réjouis particulièrement que la figure du procureur portuaire apparaisse explicitement dans la déclaration de politique du ministre de la Justice.

En tant que ministère public, nous ne pouvons évidemment pas mener ce combat seuls. Nous avons besoin de partenaires solides au sein de la chaîne (police spécialisée, douanes, etc.), mais certainement aussi d’un tribunal fort.

Seule une approche intégrée en chaîne, où les informations peuvent être facilement partagées entre les différents partenaires de la chaîne, est la clé du succès.

La cryptocommunication est un terme général qui désigne les communications cryptées - par exemple via des cryptophones - qui sont massivement utilisées par ces organisations, qui sont prêtes à payer beaucoup pour protéger leurs communications de la police et de la justice.

09-03-2021 - Parket Oost-Vlaanderen

De 16-jarige verdachte uit Kieldrecht werd deze voormiddag voorgeleid voor de jeugdrechter in Dendermonde en werd geplaatst in de gesloten jeugdinstelling van Everberg.

De 17-jarige verdachte uit Verrebroek werd deze namiddag voorgeleid voor de jeugdrechter in Dendermonde en werd eveneens geplaatst in de gesloten jeugdinstelling van Everberg.

In het belang van het onderzoek zal er verder niets gecommuniceerd worden.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen  

08-03-2021 - Parket Oost-Vlaanderen

Zondagochtend heeft een 17-jarige verdachte, woonachtig in Antwerpen, zich aangeboden bij de politie. Hij werd verhoord over de feiten, en wordt vandaag op vordering van het parket Antwerpen voorgeleid voor de jeugdrechter in Antwerpen.

Afgelopen nacht hebben zich nog een 17-jarige verdachte, woonachtig in Verrebroek, en een 16-jarige verdachte, woonachtig in Kieldrecht, aangeboden op het politiecommissariaat. Zij worden momenteel uitgebreid verhoord.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

08-03-2021 - Parket Oost-Vlaanderen

Zaterdagvoormiddag 6 maart 2021 werd in een parkje in Beveren een man aangetroffen door passanten. De hulpdiensten werden verwittigd. De hulpdiensten konden enkel de dood van de man vaststellen.

Het gaat om een 42-jarige man uit Sint-Niklaas.

Het parket werd ingelicht en vorderde de onderzoeksrechter in Dendermonde wegens moord. Het parket stapte ter plaatse af samen met de onderzoeksrechter, het labo, het afstappingsteam FGP en een wetsarts.

Zondag werd een autopsie op het lichaam van het slachtoffer uitgevoerd. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat het slachtoffer op gewelddadige wijze om het leven werd gebracht.

Ondertussen konden een aantal verdachten opgepakt worden. Deze personen worden momenteel verhoord.

De ware toedracht van de feiten wordt onderzocht. Alle pistes liggen momenteel nog open.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

04-03-2021 - Parket Antwerpen

In het gerechtelijk onderzoek naar een granaataanslag in Deurne zijn twee mannen van 23 jaar, beiden uit Borsbeek, vandaag voor de raadkamer verschenen.

Op 16 juni 2020 werd rond 4 uur ’s nachts een granaat gegooid naar de inkom van een feestzaal aan de Boterlaarbaan 89 in Deurne. Niemand raakte gewond, maar de schade aan de inkomdeur en in de directe omgeving was aanzienlijk. Tijdens het onderzoek van de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen, waarbij onder meer camerabeelden onderzocht werden, kwamen een witte Mercedes en een telefoonnummer in beeld die de speurders leidden naar een 22-jarige man uit Deurne en een 25-jarige man uit Deurne. De onderzoeksrechter heeft hen intussen vrijgelaten onder voorwaarden.

Na die tussenkomst van eind vorig jaar ging het onderzoek door FGP onverminderd verder en op die manier kwamen de twee mannen van 23 uit Borsbeek in beeld. Ze kunnen mogelijk gelinkt worden aan de bewuste Mercedes. Intussen leverde het speurwerk van FGP nieuwe elementen tegen hen op, zodat ze afgelopen weekend ook gearresteerd en aangehouden werden.

De feiten zijn gekwalificeerd als vernieling door ontploffing bij nacht, deelname aan een criminele organisatie en handel en bezit van verdovende middelen in vereniging.

De twee mannen zijn deze ochtend voor de raadkamer verschenen. Op vraag van de verdediging werd de behandeling van de zaak uitgesteld naar aanstaande maandag.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

03-03-2021 - Parket Oost-Vlaanderen

In het kader van een onderzoek naar mensensmokkel heeft de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen vandaag een huiszoeking uitgevoerd in een opvangtehuis voor migranten in Gembloux. Een bende, waarvan vijf leden onder aanhoudingsmandaat werden geplaatst, wordt ervan verdacht dit goedbedoeld initiatief te misbruiken als locatie om transmigranten in onder te brengen in afwachting van hun smokkelactiviteiten. 19 transmigranten werden meegenomen voor identificatie en konden nadien terug naar het opvangtehuis.

Onderzoek naar bende mensensmokkelaars

Gezien er regelmatig transmigranten werden aangetroffen op en rond de snelwegparking te Wetteren, startte de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen in opdracht van het parket Oost-Vlaanderen een onderzoek. Uit een eerste onderzoek bleek dat een bende voornamelijk transmigranten uit Oost-Afrika smokkelde. Gezien de ernst van deze problematiek vorderde het parket Oost-Vlaanderen de onderzoeksrechter te Dendermonde.

In de nacht van 9 op 10 februari 2021 werd er een grootscheepse actie op touw gezet om de verdachten te kunnen oppakken tijdens de uitvoering van hun smokkelactiviteiten. Bij deze actie werden drie vermoedelijke bendeleden met steun van de Speciale Eenheden van de Federale Politie gearresteerd. Tevens werden vijf transmigranten (vier mannen en één vrouw), die in de ladingruimte van een vrachtwagen verborgen zaten, opgepakt. De drie verdachten werden op 10 februari voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Dendermonde, die besliste om ze allen onder aanhoudingsmandaat te plaatsen. De vijf transmigranten kregen het bevel het grondgebied te verlaten.

Door verder onderzoek konden op 24 februari 2021 twee bijkomende verdachten gearresteerd  worden op het moment dat zij hun activiteiten probeerden te hervatten op de snelwegparkings van Wetteren en Sterpenich.

De verdachten zijn voornamelijk van Oost-Afrikaanse afkomst.

De modus operandi van de bende bestond erin transmigranten met de trein naar Wetteren te brengen, om vervolgens naar de snelwegparking te gaan. In de nachtelijke uren openden ze vrachtwagens met bestemming Verenigd Koninkrijk en lieten ze de transmigranten zich tussen de lading verbergen.

Transmigranten afkomstig uit opvangtehuis Gembloux

Uit verdere analyse bleek dat een deel van de transmigranten, alsook enkele verdachten, verbleven in een opvangtehuis te Gembloux.

De aangehouden personen worden ervan verdacht dit goedbedoeld initiatief te misbruiken voor hun mensensmokkelactiviteiten, door transmigranten in Gembloux te laten opvangen en hen vervolgens van daaruit naar de snelwegparkings te begeleiden.

Controle in het opvangtehuis

Op woensdag 3 maart 2021 rond 9 uur heeft de FGP Oost-Vlaanderen, in nauwe samenwerking met de FGP Namen, een huiszoeking uitgevoerd in het opvangtehuis. Het doel hiervan was extra informatie te verzamelen in het kader van het gerechtelijk onderzoek. De controle is rustig verlopen.

In het opvangtehuis werden 19 transmigranten en 4 begeleiders aangetroffen. De transmigranten werden per bus overgebracht naar de lokalen van de Federale Politie te Jambes voor volledige identificatie en afhandeling door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Nadien werden ze allen teruggebracht naar het opvangtehuis.

Bij deze controle werd de FGP bijgestaan door de Coördinatie- en steundirecties (CSD) van Oost-Vlaanderen en Namen, het Arrondissementeel informatiekruispunt (AIK) Namen, de Wegpolitie Oost-Vlaanderen en enkele specifieke teams van de Federale Bestuurlijke Politie. Ook de Dienst Vreemdelingenzaken was mee op het terrein.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

03-03-2021 - Parket Antwerpen

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen heeft gisteren en vandaag in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar mensensmokkel 3 verdachten opgepakt en 7 transmigranten aangetroffen.

Dit onderzoek door FGP, afdeling Mensof, wordt gevoerd naar een Eritrese en/of Ethiopische vereniging die vanuit Brussel opereert en die zich zou bezighouden met het transporteren van slachtoffers naar het Verenigd Koninkrijk tegen betaling. De organisatie zou slachtoffers via het openbaar vervoer vanuit Brussel Noord naar autosnelwegparkings in Vorselaar (E34) en in Kalken (E17) begeleiden. In de omgeving van de snelwegparking in Vorselaar werd eerder al een tentenkamp ontdekt waar de slachtoffers tijdelijk zouden worden ondergebracht. De transmigranten werden vervolgens op de parkings in de laadruimte van een vrachtwagen geladen, met als bestemming het Verenigd Koninkrijk. Tijdens transporten is er sprake van uiterst gevaarlijke omstandigheden. Zo moesten slachtoffers zich bijvoorbeeld tussen lading verstoppen of dreigden ze in ademnood te geraken. Er zijn ook aanwijzingen dat slachtoffers in koelwagens zouden getransporteerd worden.

Bij de gecoördineerde actie werden dinsdagavond twee verdachten van een bus geplukt aan het op- en afrittencomplex ter hoogte van Lille. Ze waren in het gezelschap van 7 transmigranten. Een derde verdachte werd opgepakt in het treinstation in Waremme. Tijdens huiszoekingen op verblijfadressen in Brussel werd bijna 4.000 euro in beslag genomen.

De onderzoeksrechter heeft beslist om drie mensen onder aanhoudingsmandaat te plaatsen. Ze verschijnen maandagnamiddag voor de raadkamer.

Het gerechtelijk onderzoek wordt verdergezet.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

01-03-2021 - Parket Antwerpen

Na Antwerpen en Brasschaat start het Antwerpse parket in politiezones Rupel (1 maart) en Minos (1 april) met het systeem van onmiddellijke minnelijke schikkingen rond drugsoverlast.

Drugs zijn verboden. Aan de aanbodzijde voeren politie en parket een repressief beleid, maar ondanks die inspanningen blijft het probleem van drugs aan de kant van gebruikers en kopers voor een maatschappelijke impact zorgen. In de eerste plaats op het vlak van de volksgezondheid voor de gebruikers, in de tweede plaats zorgt het druggebruik voor overlast op het publieke domein.

Het systeem van de onmiddellijke minnelijke schikking (OMS) pakt dat laatste probleem op een efficiënte manier aan, want betrapte drugsbezitters of – gebruikers op de openbare weg worden na de feiten meteen geconfronteerd met een strafrechtelijk gevolg. Als er aanwijzingen zijn van dealen of bij vaststellingen tijdens lopende gerechtelijke onderzoeken of huiszoekingen, wordt er geen OMS voorgesteld, maar wordt de informatie in een klassiek proces-verbaal gegoten.

Politie en parket koesteren niet de illusie dat we met deze bijkomende maatregel de maatschappij drugsvrij zullen maken, maar we hopen wel om de lokale drugmarkten meer te verstoren. Deze aanpak wordt de voorbije jaren al toegepast binnen de politiezone Antwerpen en recent ook Brasschaat. Effectief en maximaal inzetten op het criminele drugsfenomeen, zorgt er ook voor dat andere criminaliteitsvormen, zoals bijvoorbeeld diefstallen, dalen.

De aanpak van drugs en de overlast die ermee gepaard gaat, vormt een prioriteit in het zonaal veiligheidsplan 2020-2025. Het gezondheidsprobleem wordt niet miskend. Problematische gebruikers zullen maximaal doorverwezen worden naar de hulpverlening. De betrokken gemeente betaalt voor de hulpverlening voor zijn inwoners, deze hulpverlening wordt voorzien door adviespunt verslaving Antwerpen.

De onmiddellijke minnelijke schikkingen bedragen 75 of 150 euro en zullen worden aangeboden aan elke meerderjarige bij feiten van gebruik en/of bezit.

De respectievelijke politieraden hebben het licht op groen gezet voor het project in politiezone Rupel vanaf 1 maart en politiezone Minos vanaf 1 april.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

01-03-2021 - Parket Antwerpen

 

Naar het voorbeeld van de afdelingen Antwerpen en Mechelen, richt de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout, in samenwerking met het parket, het justitiehuis en de drughulpverlening, een drugopvolgingskamer (DOK) op, die op 5 maart 2021 voor het eerst zitting zal houden. De drugopvolgingskamer is ontstaan uit de nood aan een alternatieve en ketengerichte aanpak van druggerelateerde criminaliteit, die haar oorsprong vindt in de verslavingsproblematiek van de pleger.  Verschillende partners hebben ingetekend op deze innoverende procedure, die erop gericht is drugverslaafden met schuldinzicht en een hulpvraag, uit het klassieke strafsysteem te lichten zodat ze aan hun rehabilitatie kunnen werken nog voor er sprake is van een eindvonnis.

Maatwerk, herstel en responsabilisering staan centraal.

 

De doelgroep

De DOK is gericht op beklaagden die feiten plegen om hun drugverslaving te financieren. Beklaagden die drugs verkopen uit louter winstbejag maken geen deel uit van de doelgroep. De beklaagde moet de feiten bekennen , een minimaal schuldinzicht tonen en een hulpvraag hebben. Een laatste voorwaarde is dat de beklaagde nog over een gunstig strafverleden beschikt. De ervaringen in de afdelingen Antwerpen en Mechelen leren dat we ons geconfronteerd zien met een eerder jong publiek. Het justitiële contact blijkt voor hen een ‘wake-up call’ te zijn waardoor het DOK-traject voor een keerpunt zorgt. We stellen vast dat de extrinsieke motivatie van de beklaagde om zijn blanco/beperkt strafblad te behouden – naarmate het traject vordert – verandert in een intrinsieke motivatie om zijn/haar leven terug op het rechte pad te krijgen.

Verloop van de procedure voor de drugopvolgingskamer

Fase 1: voor de zitting

In de eerste fase zal het openbaar ministerie (OM) beslissen om een verdachte al dan niet te dagvaarden voor de DOK. Wanneer het OM een verdachte dagvaardt voor de DOK, zal er een aanmelding verstuurd worden naar het justitiehuis met de vraag om een maatschappelijke enquête en een DOK-plan op te stellen. Het DOK-plan bevat het opvolgingstraject dat de beklaagde zal afleggen. De voorwaarden opgenomen in dit plan zijn gekoppeld aan actuele problematieken van de betrokkene. De voorwaarden zijn aanpasbaar gedurende het traject. Het maatschappelijk verslag en het DOK-plan worden opgesteld tegen de eerste correctionele zitting. In deze fase worden ook de eerste stappen richting (drug)hulpverlening gezet met als doel tijdens fase 2 (of zo snel mogelijk na fase 2) reeds zicht te hebben op een hulpverleningstraject voor de betrokkene.

Fase 2: eerste correctionele zitting – inleidingszitting

De tweede fase omvat de eerste correctionele zitting, de inleidingzitting. Het OM geeft een uiteenzetting van de feiten en vordert een straf. De voorzitter gaat na of de beklaagde de feiten erkent en of hij bereid is om de opgestelde voorwaarden na te leven. De beklaagde ondertekent vervolgens het DOK-plan. De zaak wordt in voorzetting gezet op één maand.

Fase 3: opvolgzittingen

De opvolgzittingen vormen de derde fase. De zaak wordt hierbij maandelijks uitgesteld. Bij een positief verloop kan de voorzitter beslissen om de zaak uit te stellen op twee maanden. In het kader van de opvolgzittingen worden de beklaagden onderworpen aan een indicatieve drugtest om na te gaan of ze hun verslaving onder controle hebben. Een positieve drugtest of nieuwe feiten ondermijnen niet noodzakelijk het verdere verloop van de procedure. Het DOK-plan is een flexibel gegeven dat indien de omstandigheden en de intrinsieke motivatie het toelaten, aangepast kan worden. Doorheen de verschillende fases spelen het justitiehuis en de justitie-assistenten in het bijzonder, een cruciale en aanklampende rol. De justitie-assistenten volgen het verloop van het DOK-plan op en zijn aanwezig op de DOK - zittingen om feedback te geven over het traject en om eventuele adviezen te formuleren ten aanzien van de rechtbank. Zodoende blijft maatwerk doorheen het volledige begeleidingstraject dat 12 maanden kan duren, gegarandeerd.

Quote Rechtbank

"We hebben als rechtbank steeds concrete resultaten voor ogen. De politie, het parket, de rechtbank en het justitiehuis investeren heel vaak in bepaalde mensen en situaties maar het resultaat is soms al te beperkt. We weten dat er in de regio van onze afdeling Turnhout een aanzienlijke drugproblematiek aanwezig is. Door de intensieve opvolging van de beklaagde door de drugsopvolgingskamer, streven we een daadwerkelijke gedragsverandering na. We gebruiken dus onze macht om iemand te veroordelen, op een creatieve en participatieve manier om zo tot structurele oplossingen te komen. De rechtbank mikt met de start van de DOK op de opvolging van mensen met een drugprobleem, maar heeft op termijn de uitdrukkelijke bedoeling de werking uit te breiden naar andere problematieken zoals jongeren die geweld- en vermogenscriminaliteit plegen.”

Quote parket

"De sterkte van de DOK ligt in de snelheid en de laagdrempeligheid. De beklaagde verschijnt zeer snel na het plegen van de feiten voor een rechtbank die hem/haar meteen responsabiliseert en bij de les houdt. In de afdeling Turnhout zal de politie de criteria voor de DOK meteen aftoetsen bij de eerste vaststellingen, zodat de parketmagistraten snel kunnen handelen en de juiste doelgroep dagvaarden. Repressie alleen faalt in de aanpak van kleine criminaliteit, die gelieerd is aan complexe samenlevingsproblemen zoals verslaving. Het duurt ook allemaal te lang. Vooraleer begeleiding in ons klassieke strafsysteem opgestart kan worden, zien we beklaagden hervallen in crimineel gedrag en ontstaat een vicieuze cirkel van veroordelingen en recidive. De drugopvolgingskamer doorbreekt dit patroon.”

Quote Justitiehuis

“De justitiehuizen staan garant voor een veilige en zorgzame samenleving. Ze zijn bij uitstek de ketenpartner om aan de slag te gaan met plegers van druggerelateerde feiten. Als organisatie zijn we gemandateerd om het eerste aanspreekpunt te zijn van parket en rechtbank om alternatieve bestraffing vorm te geven. We doen dit vanuit de verwachtingen van parket en rechtbank en steeds op maat van de persoon van de dader of verdachte. We staan sterk in de uitbouw van een realistisch reclasseringsplan. Hierbij leggen we de brug tussen bestaande (drug)hulpverleningspartners en andere instanties waarbij de justitiehuizen de regie behouden over het geheel van het reclasseringsplan. We staan hierbij in voortdurend overleg met parket en rechtbank en geven advies om het reclasseringsplan steeds in de juiste context uitvoerbaar te maken”

Quote CGG

Maatwerk en herstel’ – ook centraal binnen (drug)hulpverlening. “Naast de snelheid en de laagdrempeligheid waar het openbaar ministerie en de rechtbank werk van maken, is een indicatiestelling naar het meest geschikte (drug)hulpverleningstraject voor de betrokkene een belangrijke schakel in deze keten. Al meteen in fase 1 zal CGG Kempen samen met de betrokkene een hulpverleningsplan uitwerken. Voor het verdere hulpverleningstraject voorzien we een nauwe samenwerking tussen CGG Kempen en CAW De Kempen.”

Quote CAW

Vertrekkend vanuit het geloof in 'herstelvisie' en het versterken van de mogelijkheden van mensen met hulpvragen. Met het Medisch Sociaal Opvangcentrum Kempen bieden we o.a. een multi-disciplinaire aanpak. Dit omvat een integrale begeleiding op medisch, psychologisch en sociaal gebied.  Onze laagdrempelige en aanklampende werkvorm richt zich op de intrinsieke hulpvraag van de cliënt en zijn directe omgeving (zoals partner, kinderen, ouders,...). In ons aanbod staan wij open voor verslaafden die met justitie in aanmerking komen. We staan garant voor het hulpverleningstraject, ook wanneer het justitiële kader afgerond is. Samen met de verslaafde bepalen we de duurtijd van het traject dat nodig is voor een goed herstel. We geven het vertrouwen én de verantwoordelijkheid aan de hulpvrager om het eigen hersteltraject zichtbaar te maken aan de betrokken samenwerkingspartners.  We geloven in de kansen van verslaafden om in herstel te kunnen gaan. Dit zowel voor zichzelf als naar anderen waarbij mogelijk onrecht is ontstaan.  De sterkte van dit project beantwoordt aan één van onze beleidsdoelstellingen: samen doen we meer en beter !

Quote Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir:

“Een snelle afhandeling en kordate opvolging zijn cruciaal als het gaat om drugsverslaving. Vooral jonge drugsverslaafden moeten wakker geschud worden en tijdig hun verslaving aanpakken zodat ze niet vervallen in recidive, wat vaak een impact heeft op de levens van hun ruime omgeving. We mogen ook niet blind zijn voor de onderliggende problematieken van criminaliteit. Bij de drugopvolgingskamer willen we dat onmiddellijk aanpakken. Daarom is deze samenwerking met de verschillende partners belangrijk. Vanuit Vlaanderen investeer ik daarom in bijkomende justitieassistenten die de gepaste opvolging zullen verzekeren en de link zullen vormen tussen de drugopvolgingskamer en de hulpverlening. Een vlotte samenwerking zal leiden tot minder procedures, betere informatie uitwisseling en dus een betere opvolging. Op deze manier werken aan en met deze daders zal uiteindelijk leiden tot minder criminaliteit, en dat is uiteindelijk het streefdoel van al deze partners en dé kerntaak van de overheid”.

26-02-2021 - Parquet de Bruxelles

Suites de la manifestation du 13 janvier 2021

 

Le 13 janvier 2021, à l’issue d’une manifestation, des troubles étaient survenus sur les communes de Saint-Josse-Ten-Noode et Schaerbeek. Afin d’identifier les auteurs des dégradations et des faits commis lors de ces incidents, une taskforce – réunissant les 6 zones de police bruxelloises, la police fédérale et le parquet de Bruxelles – avait été immédiatement mise sur pied.

Sur base du travail d’enquête de cette taskforce, le parquet de Bruxelles a requis un juge d’instruction du chef d’incendie volontaire dans un immeuble habité, la nuit, de rébellion en bande, avec arme et avec concert préalable, de dégradations d’immeubles et de dégradations de véhicules. Une première opération, le 10 février 2021, avait permis l’arrestation de 14 suspects.

Ces 23 et 25 février 2021, deux autres opérations ont été menées.

Le mardi 23 février, trois perquisitions ont été ordonnées par le juge d’instruction dans l’arrondissement de Bruxelles. Ces perquisitions visaient plus particulièrement trois suspects identifiés dans le cadre des faits de rébellion en bande, avec arme et avec concert préalable et des coups portés aux policiers dans la rue Quatrecht au cours de ces troubles. Lors de ces perquisitions, les gsm des suspects ont été saisis et les suspects ont reçu une convocation pour une audition à une date ultérieure.

Les mardi 23 et jeudi 25 février, le parquet de Bruxelles a ordonné à la police locale de Bruxelles Nord de procéder à l’interpellation de sept autres suspects, identifiés par la taskforce et soupçonnés d’avoir participé aux troubles et dégradations du 13 janvier.

Quatre suspects (2 majeurs et 2 mineurs) ont ainsi pu être arrêtés. Le parquet de Bruxelles a cité à comparaître devant le tribunal correctionnel les deux suspects majeurs. Trois autres suspects ont été signalés à rechercher par les différents services de police.

Au total, un mois après les troubles, 18 suspects ont été arrêtés par les services de police de la zone de Bruxelles Nord.

L’enquête judiciaire se poursuit afin d’identifier d’autres auteurs des troubles et des dégradations.

 

Martin François

Porte-parole

 

19-02-2021 - Parket Oost-Vlaanderen

Gisterennamiddag omstreeks 15u25 kreeg de politie van Gent een oproep van een medewerker van een onderaannemer van B-Post dat de witte bestelwagen waarmee hij pakjes rondvoerde gestolen was op het Rerum Novarumplein in Gent. Een onbekende was er met de bestelwagen vandoor gegaan.

Dankzij het Track & Trace-systeem kon de bestelwagen gelokaliseerd en gevolgd worden. Het gestolen voertuig reed eerst via de E17 richting Destelbergen en keerde dan terug richting Merelbeke waar het de E40 opreed richting kust. Aan de verkeerswisselaar nam de bestuurder de E17 richting Kortrijk.

Er ontstond een achtervolging waarbij meerdere politievoertuigen betrokken waren. De achtervolging ging verder via de E17 waar het bestuurder de afrit De Pinte nam, en vervolgens via de N60 richting Oudenaarde.

De bestuurder van de gestolen bestelwagen vertoonde tijdens zijn vlucht uiterst verkeersonveilig gedrag waarbij oa werkmannen, fietsers en tegenkomend verkeer ternauwernood een aanrijding konden vermijden. Hij werd door de politie meermaals aangemaand om te stoppen, doch negeerde de bevelen. Tijdens de achtervolging beging de bestuurder meerdere verkeersinbreuken.

De bestelwagen kon uiteindelijk door de politie van PZ Schelde-Leie klemgereden worden in de Molenstraat in Gavere.

De bestuurder, een 39-jarige man met de Iraanse nationaliteit met verblijfplaats in Gent, werd gearresteerd.

De verdachte wordt deze namiddag op vordering van het parket voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Het parket vraagt zijn aanhouding.

Het gaat om dezelfde persoon die op 23 maart vorig jaar een bestelwagen van een Gentse restaurant stal. De man werd hiervoor op 23 april 2020 veroordeeld door de correctionele rechtbank in Gent.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

18-02-2021 - Parket Oost-Vlaanderen

Het gerechtelijk onderzoek inzake de legionallabesmetting werd afgerond en het dossier werd meegedeeld aan het parket voor eindvordering.

Het parket zal zich buigen over de zaak en standpunt innemen.

In huidig stadium kunnen we geen inhoudelijke info mbt het onderzoek verstrekken.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

Pages