Persbericht - Ondertekening scholenprotocol Dilsen-Stokkem 03 maart 2023

Vandaag werd in het politiecommissariaat van Lanklaar het scholenprotocol voor de stad Dilsen-Stokkem ondertekend door de verschillende partners: lokale politiezone Maasland, parket Limburg, de burgemeester en de verschillende schooldirecteurs van het basis en secundair onderwijs van de stad Dilsen-Stokkem. Een dergelijk protocol sluit nauw aan bij de visie van parket Limburg om de veilige, rechtvaardige en zorgzame samenleving te beschermen, iets wat zeker binnen een schoolcontext belangrijk is.   

Dankzij een doorgedreven samenwerking tussen de verschillende partners wil men bij voorkeur zorgen voor een bijsturende aanpak van daders van jeugddelicten, maar ook voorzien in een goede begeleiding en bescherming van slachtoffers. Hierbij is het belangrijk dat iedereen goed weet wat er van elkaar verwacht kan worden.  Aan de hand van concrete afspraken die gevisualiseerd worden in flowcharts wordt het duidelijk welke stappen de school dient te zetten, welke feiten men zo mogelijk intern kan behandelen en welke zaken gemeld moeten of kunnen worden bij politie. Er staan verschillende adviezen in om een begeleidingsplan te faciliteren maar ook tips om de juiste partners in een zorgtraject te bereiken.  

Parket Limburg is grote voorstander van dergelijke protocollen die de krijtlijnen voor een versterkt lokaal veiligheidsbeleid en een specifieke aanpak van jeugdcriminaliteit concretiseren. Binnen parket Limburg wil men de pedagogische opdracht van de school hierin zo veel mogelijk ondersteunen door te zoeken naar educatieve, niet-repressieve oplossingen en hierbij te streven naar het herstellen van het normbesef bij jongeren die dreigen het verkeerde pad op te gaan. Het is pas wanneer deze aanpak vruchteloos blijft dat men alsnog streng en repressief gaat optreden.  

Ondertussen zijn er al verschillende steden en gemeentes in Limburg die de afgelopen 15 jaar een dergelijk protocol hebben afgesloten. Eén van de doelstellingen die parket Limburg hierbij nog wilt stellen bij toekomstige evaluaties van de protocollen en hun werking, is het toewerken naar één  uniform beleid binnen het gerechtelijk arrondissement Limburg.