Federal Public Prosecutor’s Office

Betreft: internationale drugsmokkel en productie

In het kader van een dossier van het federaal parket betreffende internationale drughandel en productie, werden er op 8, 9 en 10 januari door

een onderzoeksrechter van Limburg 13 personen onder aanhoudingsmandaat geplaatst (zie hierover ons persbericht van gisteren met als kenmerk

D1/002/18).

De Raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg heeft vandaag de verlenging van de voorlopige hechtenis bevestigd van de volgende 6

personen voor de periode van één maand :

- Edgard C., geboren op 11/04/1962

- Ronald B., geboren op 24/04/1971

- Bert S., geboren op 01/03/1961

- Antoon V.D.P., geboren op 09/06/1964

- Luc P., geboren op 30/06/1968

- Kimmie D., geboren op 11/05/1979,

Ook de voorlopige aanhouding van Rob B. in het kader van dit dossier, werd vandaag door de Raadkamer bevestigd.

Indien zij tegen deze beslissing beroep aantekenen, zullen zij binnen de vijftien dagen voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van

beroep te Antwerpen verschijnen.

Op verzoek van de advocaten werd de zaak betreffende de voorlopige hechtenis van onderstaande personen uitgesteld naar 19 januari:

- Carlos C., geboren op 02/04/1964

- Yener K., geboren op 30/12/1975

- Rita D.K., geboren op 06/12/1953

- Marc C., geboren op 21/08/1971

- Bruno V., geboren op 06/10/1967

- Jacobus B., geboren op 19/10/1960

- Alis H., geboren op 18/12/1985

                    ****

 

Concerne : trafic international et production de stupéfiants

Dans le cadre d’un dossier du parquet fédéral sur le trafic international et la production de stupéfiants, 13 personnes ont été placées sous mandat d’arrêt

par un juge d’instruction de Limbourg les 8, 9 et 10 janvier 2018 (voir à ce propos notre communiqué de presse de hier, portant la référence D1/002/18).

La chambre du conseil du tribunal de première instance de Limbourg a confirmé aujourd’hui la prolongation de la détention préventive des 6

personnes suivantes pour une période de 1 mois :

- Edgard C., né le 11/04/1962,

- Ronald B., né le 24/04/1971

- Bert S., né le 01/03/1961

- Antoon V.D.P., né le 09/06/1964

- Luc P., né le 30/06/1968,

- Kimmie D., née le 11/05/1979

La détention préventive de Rob B. dans le cadre de ce dossier a également été confirmée aujourd’hui par la chambre du conseil.

S’ils font appel de cette décision, ils comparaîtront dans les quinze jours devant la chambre des mises en accusation près la Cour d’appel d’Anvers.

À la demande des avocats, l’affaire concernant la détention préventive des personnes suivantes a été reportée au 19 janvier :

- Carlos C., né le 02/04/1964

- Yener K., né le 30/12/1975

- Rita D.K., née le 06/12/1953

- Marc C., né le 21/08/1971

- Bruno V., né le 06/10/1967

- Jacobus B., né le 19/10/1960

- Alis H., né le 18/12/1985

****

 

Concerning: international drug smuggling and production:

In the framework of a file of the Federal Public Prosecutor’s Office concerning international drug trafficking and production, on 8, 9 and 10January 2018 at

the request of an Investigating Judge of Limburg, 13 people have been put in detention (see also our press release of yesterday under reference

D1/002/18).

The Pre-Trial Chamber of the Limburg Court of First Instance has confirmed today that have to remain in pre-trial detention for a period of 1 month, the

following 6 persons:

- Edgard C., born on 11/04/1962

- Ronald B., born on 24/04/1971

- Bert S., born on 01/03/1961

- Antoon V.D.P., born on 09/06/1964

- Luc P., born on 30/06/1968

- Kimmie D., born on 11/05/1979,

The pre-trial detention of Rob B. within the framework of this same file was confirmed too by the Pre-Trial Chamber.

If they lodge an appeal against this decision, they will have to appear before the Indictment Chamber of the Antwerp Court of Appeal within 15 days.

At the request of their counsellors, the case of the pre-trial detention has been delayed until the 19th of January for the following persons:

- Carlos C., born on 02/04/1964

- Yener K., born on 30/12/1975

- Rita D.K., born on 06/12/1953

- Marc C., born on 21/08/1971

- Bruno V., born on 06/10/1967

- Jacobus B., born on 19/10/1960

- Alis H., born on 18/12/1985

Pages