Persbericht

Het parket van Brussel heeft de afgelopen weken en maanden heel wat vragen gekregen over de richting die zou gegeven worden aan het dossier naar omkoping waarbij mogelijks de heer Armand DE DECKER  zou betrokken zijn. Het Brusselse parket heeft steeds gesteld dat het actief zou communiceren wanneer er een beslissing genomen was in dit dossier en wanneer de verschillende betrokkenen kennis hadden kunnen nemen van het dossier.

Na grondige analyse van het dossier en nadat de raadslieden van Armand DE DECKER kennis hebben kunnen nemen van de inhoud van het dossier, heeft het parket van Brussel recent kennis gekregen van een nieuw element dat moet onderzocht worden.

Deze nieuwe informatie is afkomstig uit een ander lopend gerechtelijk dossier. We benadrukken dat het om informatie gaat die nog moet onderzocht worden zowel naar inhoud als naar waarachtigheid.

Aangezien het onderzoek met betrekking tot dit nieuw element onderzoeksdaden vergt naar een magistraat, voorziet de procedure dat het parket van de Procureur des Konings van Brussel het hele dossier hoe dan ook moet overdragen aan het parket generaal.

Het principe van voorrecht van rechtsmacht bepaalt dat het stellen van onderzoeksdaden, hoe summier ook, met betrekking tot een magistraat, tot de exclusieve bevoegdheid behoort van het parket generaal.

Het parket van Brussel zal bijgevolg geen richting meer kunnen geven aan dit onderzoek naar omkoping.

Om het lopende onderzoek niet in het gedrang te brengen en het vermoeden van onschuld niet te schenden, zal er niet verder gecommuniceerd worden over de precieze aard van de bijkomend verkregen informatie, noch over de identiteit van de magistraat in kwestie. 

Voor de eventuele verdere communicatie over dit dossier, verwijst het parket van Brussel naar het parket generaal van Brussel.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder