Persbericht

Het Brusselse parket kan u de volgende resultaten voorleggen van de afdeling “ECOFIN” voor het jaar 2014. De afdeling ECOFIN behandelt ondermeer dossiers inzake economische, fiscale en financiële fraude, in dewelke de financiële belangen zeer aanzienlijk kunnen zijn.

Allereerst is het zo dat de Nederlandstalige en Franstalige correctionele rechtbank (van Brussel) een totaal bedrag van 35.567.890,29 euro verbeurd hebben verklaard. Er werd door dezelfde rechtbanken voor een totaal bedrag van 6.095.685,50 euro aan boetes opgelegd.

De gelden ingezameld door deze veroordelingen werden meestal in de loop van het onderzoek in beslag genomen, worden aangewend om de slachtoffers te vergoeden of komen terecht in de begroting van de staat.

Ten tweede is het zo dat er voor een bedrag van 2.591.886,86 euro aan gewone en verruimde minnelijke schikkingen werd betaald. De wetgever heeft immers aan het parket de mogelijkheid geboden om aan te sturen op een minnelijke schikking dan wel strafrechtelijk te vervolgen. Dit heeft enerzijds als voordeel dat het slachtoffer zeker vergoed wordt en anderzijds is dit een enorme tijdswinst. Hierbij komt nog dat de procedurekosten beperkt worden.

De cijfers die hierboven worden meegegeven zijn een succes te noemen wanneer we het aantal dossiers en het soort dossiers bekijken dat in de loop van 2014 werd behandeld. Dat neemt evenwel niet weg dat het parket initiatieven blijft nemen om de zakewereld te sensibiliseren om de samenwerking nog te optimaliseren, ondermeer in de strijd tegen witwaspraktijken.

Het gaat om eigen cijfers van het parket van Brussel. We zijn tot deze cijfers gekomen na een systematische analyse van alle uitgesproken vonnissen en minnelijke schikkingen.

Meer in het algemeen willen we er nog de aandacht op vestigen dat de missie van het parket zich niet beperkt tot vervolgen, schikken of seponeren.

Het is bijvoorbeeld zo dat wanneer een dossier zonder gevolg werd geklasseerd, nadat de in beslag genomen gelden reeds werden overgemaakt aan het COIV (centraal orgaan voor inbeslagnames en verbeurdverklaringen), het COIV deze gelden pas teruggeeft, nadat de belastingen, boetes en sociale zekerheidsbijdragen die betrokkene eventueel nog verschuldigd was, zijn betaald.

Het is anderzijds ook zo dat de Procureur des Konings dossiers aanmeldt bij de FOD Financiën wanneer het onderzoek heeft uitgewezen dat er mogelijks sprake is van fiscale fraude. Dit laat de FOD Financiën toe de verschuldigde (ontdoken) belastinggelden terug te vorderen.

Tot slot kunnen we meegeven dat de Procureur des Konings vaak in ons land beslag legt op gelden en goederen ten behoeve van buitenlandse overheden. Dit gebeurt ofwel in het kader van rogatoire commissies, ofwel op eigen initiatief (met het oog op vervolging of in het kader van spontane informatie-uitwisseling).

Voor het jaar 2015 kunnen we nog geen exacte en sluitende cijfers meegeven, maar we kunnen uit de beschikbare cijfers wel reeds afleiden dat de eerste maanden van dit jaar een vergelijkbaar of zelfs een hoger bedrag gegenereerd werd.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder