Persbericht - Rellen te Brussel

Parquet du Procureur du Roi Bruxelles
Communiqué de presse

Michel Goovaerts, korpschef lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene

Op 11, 15 en 25 november vorig jaar vonden er op het grondgebied van de politiezone Brussel, HOOFDSTAD Elsene onaanvaardbare feiten plaats. Diefstal met en zonder geweld, plunderingen van handelszaken, vernieling van stadsuitrusting, gooien van projectielen naar de ordediensten, … zijn maar enkele van de misdrijven gepleegd door de relschoppers.

Heel snel werd er kritiek geuit op het feit dat er geen sterk politiesignaal werd gegeven naar de relschoppers toe om onmiddellijk het gepleegde geweld te stoppen. Zoals reeds eerder werd aangehaald had geen enkele instantie het potentiële risico ingeschat dat de kwalificatiematch van Marokko voor het Wereldkampioenschap voetbal kon vormen. Tevens had geen enkele instantie de schermutselingen nadien voorzien. Het gaat hier niet over een excuus maar over een feit.

Ons politiekorps is vermaard voor de toepassing van het principe van genegotieerd beheer van de publieke ruimte waardoor we erin geslaagd zijn om een aanzienlijk aantal evenementen in goede banen te leiden, ongeacht hun omvang of gevoeligheid. Onze grootste zorg, ons primaire belang, is en blijft de bescherming van de burger en zijn fysieke integriteit.

Tijdens de rellen vonden er tientallen administratieve aanhoudingen plaats. Deze interpellaties waren gericht op het zo snel mogelijk herstellen van de openbare orde en veiligheid, d.w.z. beschermen van mensen en eigendommen, alsook het identificeren van diegenen die verantwoordelijk zijn voor dergelijk wangedrag en geweld. Verscheidene van deze administratieve arrestaties transformeerden nadien tot gerechtelijke.

Wij minimaliseren de gekende incidenten niet, integendeel. Velen waren geschokt door dit stadsgeweld, sommigen nog steeds. De basisregels van de rechtsstaat en het samenleven werden genegeerd, het was dan ook onze plicht om de herrieschoppers voor hun verantwoordelijkheden te plaatsen.

Bijgevolg werd de dag na de eerste feiten een speciale task force opgericht. Deze legde zich volledig toe op de identificatie van alle personen die hadden deelgenomen aan de criminele feiten. Een kolossaal onderzoekswerk dat veel nauwgezetheid vereiste van onze Directie Lokale Recherche, maar ook mede dankzij de inzet van verschillende partners.

Deze task force, die vandaag nog steeds actief is, bestaat uit verschillende diensten van onze Lokale Recherche, waaronder het lokale labo. Zij hebben maar liefst 600 gigabytes aan beeldmateriaal verwerkt en geanalyseerd. Dit komt overeen met een voltijdse investering van 6 medewerkers gedurende bijna 2 maanden.

Graag wil ik naast het personeel van mijn eigen politiekorps ook de volgende partners bedanken voor hun inzet; de andere Brusselse politiezones, alsook de federale politie, het Parket van Brussel voor de uitstekende samenwerking, de administratieve overheden voor hun steun en vertrouwen, maar uiteraard ook de bevolking. Net als de vele politiemannen en -vrouwen afkomstig uit het volledige politielandschap waren er ook meer dan 250 burgers die ons spontaan foto’s en video’s opstuurden. Velen betuigden ook gewoon hun steun. Er werd massaal gereageerd op het opsporingsbericht waarin 9 verdachten dienden geïdentificeerd te worden. Dankzij deze oproep konden er 8 verdachten geïdentificeerd worden in dit dossier.

Sinds 12 november en tot op vandaag hebben onze diensten onvermoeibaar verder gewerkt om diegenen die angst en chaos probeerden te zaaien voor het gerecht te brengen. Een investering die zijn vruchten afwerpt want tot op heden staat de teller op 37 gerechtelijke aanhoudingen.

Overzicht van de incidenten van 11, 15 en 25 november

Overzicht van de incidenten tijdens de nacht van 11 op 12 november 2017 aan het Beursplein

•             18 personen werden gerechtelijk aangehouden

•             12 meerderjarigen verdachten

•             6 minderjarigen verdachten

Er werden verschillende inbreuken ten laste gelegd van deze personen : diefstal met braak, diefstal met geweld, vernieling van gebouwen, schriftelijke bedreigingen, gewapend verzet met meerdere personen, opzettelijke schade toebrengen aan roerende goederen.

Overzicht van de incidenten op 15 november 2017 op het Muntplein

•             12 personen werden gerechtelijk aangehouden na de feiten

•             1 meerderjarige verdachte

•             11 minderjarigen verdachten Er werden verschillende inbreuken ten laste gelegd van deze personen : diefstal met geweld, vernieling van gebouwen, gewapend verzet, opzettelijke schade toebrengen aan roerende goederen.

Overzicht van de incidenten op 25 november 2017 in de Louizawijk

•             7 personen werden gerechtelijk aangehouden

•             4 meerderjarigen verdachten

•             3 minderjarigen verdachten

Er werden verschillende inbreuken ten laste gelegd van deze personen : slagen en verwondingen, verzet,  opzettelijke schade toebrengen aan roerende goederen.

Tot nu toe werden er in totaal 36 (één van hen werd twee keer gearresteerd) personen aangehouden in het kader van de rellen op 11, 15 en 25 november 2017 te Brussel. Tot slot, 20 anderen werden reeds geïdentificeerd maar moeten nog verhoord worden. Het onderzoek gaat dus onverminderd verder.

-----------------------------------

Jean-Marc Meilleur : Procureur des Konings Parket Brussel

Net na de verschillende incidenten hebben we toege licht wat we zouden doen. Het is belangrijk nu uit te leggen wat we hebben gedaan. Het feit dat we u hier samen te woord staan, bewijst ook het belang dat we hechten aan een vlotte samenwerking tussen politie en parket.

Het cijfer van 37 gerechtelijke arrestaties dat reeds gegeven werd door de korpschef, betreft het aantal gerechtelijke arrestaties waar het parket een verder gevolg aan gegeven heeft.

Voor de volledigheid en duidelijkheid, schets ik u nog even de werkwijze van het parket in dergelijke dossiers.

Van zodra er, bij een betoging of samenkomst, niet alleen sprake is van de verstoring van de openbare orde, maar ook van het plegen van een misdrijf, zal het parket in kennis worden gesteld. Het komt er voor de procureur op aan van aan de politiediensten instructies te geven zodat er een dossier opgebouwd wordt waardoor concrete misdrijven aan individuele personen ten laste kunnen worden gelegd. Dat is bij dergelijke incidenten, waarbij veel mensen betrokken zijn en prioriteit gaat naar het herstellen van de rust, geen sinecure.

Standaard instructies die door het parket gegeven zullen worden bij een  dergelijk opsporingsonderzoek zijn: de analyse van camerabeelden, verhoor van getuigen en verdachten. 

Ook bij de rellen van november 2017 werden tijdens de rellen of onmiddellijk erna verschillende gerechtelijke arrestaties van verdachten gerealiseerd. In de meeste gevallen zal de magistraat het verhoor van de verdachte vragen.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

1)            een verdachte kan na verhoor door de politie worden vrijgelaten, dat zal het geval zijn wanneer er onvoldoende elementen uit het onderzoek naar voor gekomen zijn om in die stand van het onderzoek verder gevolg te geven aan de feiten.

2)            Een verdachte kan ter beschikking gesteld worden van het parket. In dat geval zijn er 3 mogelijkheden:

a.            De verdachte wordt door de procureur des Konings verhoord en na verhoor vrijgelaten. Dit kan verschillende redenen hebben:

i.             er onvoldoende bewijs is, maar het onderzoek wordt verdergezet en mogelijks volgt er een dagvaarding op een latere datum.

ii.             de verdachte werd herinnerd aan de wet en de procureur beslist om het hierbij te laten.

iii.           er bemiddeling in strafzaken werd opgestart of een minnelijke schikking voorgesteld. (in het kader van de rellen werd van deze mogelijkheden geen gebruik gemaakt).

b.            De verdachte wordt via de procedure van snelrecht op korte termijn gedagvaard voor de correctionele rechtbank. In dat geval is het dossier volledig en kan de procureur op basis van dit dossier een dagvaarding opstellen waarbij concrete feiten ten laste gelegd worden aan de verdachte. De verdachte verlaat in dat geval het parketgebouw met een concrete datum waarop hij zich voor de correctionele rechter moet verantwoorden.

c.            Het parket kan ook van oordeel zijn dat er elementen in het dossier zijn die het aanstellen van een onderzoeksrechter en het vragen van een aanhoudingsmandaat verantwoorden. Het gaat dan enerzijds om de ernst van de feiten en anderzijds het risico op vlucht-, recidive- of collusiegevaar. De onderzoeksrechter zal dan oordelen of een aanhoudingsmandaat, een vrijlating onder voorwaarden of een vrijlating tout court aangewezen is.

In concreto zijn er tot op vandaag:

37 gerechtelijke arrestaties verricht. Ik licht u graag toe welk gevolg hieraan door het parket gegeven werd:

Voor 4 meerderjarige verdachten werd er een onderzoeksrechter gevorderd. 1 van deze verdachten is nog steeds aangehouden en verschijnt op 6 februari 2018 voor de rechter. Voor de drie anderen loopt het gerechtelijk onderzoek nog steeds, doch ze zijn vrij al dan niet onder strikte voorwaarden.

Voor 10 personen werd er toepassing gemaakt van het snelrecht. Zij moesten zich ondermeer voor de rechter verantwoorden voor feiten van vernielingen en opzettelijke slagen en verwondingen aan agent, diefstal en diefstal met braak. Enkele onder hen moeten in de loop van de maand februari voor de rechter verschijnen.

Morgen, 2 februari 2018, worden de eerste vonnissen verwacht van de 67ste kamer van de Franstalige correctionele rechtbank.

Ik vind het als Procureur van Brussel belangrijk om de rol van het parket nog eens zorgvuldig toe te lichten. Het is niet omdat iemand binnen de 24uur weer vrij is, dat er geen staartje aan de feiten komt en er niet streng wordt opgetreden. Wij zijn niet alleen gebonden aan allerlei procedures die we rigoureus volgen, maar we hebben anderzijds ook heel wat mogelijkheden die we maximaal inzetten, zoals uit de cijfers blijkt. Kort op de bal spelen, onderzoek nauwgezet voeren, leidt ertoe dat we als parket een sterk signaal kunnen geven. We werken hiervoor nauw samen met de politie, in het bijzonder de lokale recherche van de politie Brussel HOOFDSTAD Elsene. Dit laat ons toe op  korte termijn naar de rechter stappen.

Ook minderjarigen gaan niet vrijuit. Wanneer zij woonachtig zijn in ons arrondissement, is het parket van Brussel bevoegd. We zullen kijken naar de ernst van de feiten, de persoon van de minderjarige en zijn opvoedingscontext om een beslissing te nemen.

Maar liefst 16 minderjarigen werden voorgeleid bij de jeugdrechter te Brussel. Een derde onder hen werd naar de gesloten gemeenschapsinstelling gestuurd. Voor de anderen werden door de jeugdrechter aangepaste maatregelen bevolen.

Deze jongeren moesten zich voor de jeugdrechter verantwoorden voor feiten van ondermeer diefstal met braak, vernielingen en opzettelijke slagen en verwondingen aan agenten. Het komt dan aan de jeugdrechter toe over het lot van de minderjarige te beslissen. In alle dossiers waarbij minderjarigen betrokken zijn, worden ook hun ouders als burgerlijk verantwoordelijken verhoord. Zowel jongeren als hun ouders dienen te beseffen dat ze verantwoordelijkheid dragen in de maatschappij en dat gratuite vernielingen niet getolereerd worden.

Het is inmiddels wel duidelijk dat het parket een waaier aan mogelijkheden heeft. De magistraten bekijken dossier per dossier wat de beste reactie is. Een aanpak op maat is de beste manier om gepast te reageren tegen het bijzonder laakbaar gedrag waar de inwoners en handelaars van Brussel het slachtoffer van geworden zijn. Ik maak mij dan ook sterk dat in casu onze aanpak gewerkt heeft.

Parquet du Procureur du Roi Bruxelles
Communiqué de presse

Autres Communiqué de presse