Federal Public Prosecutor’s Office - Press Release

In het kader van het gerechtelijk onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Parijs op 13 november 2015 heeft de Raadkamer van Brussel vandaag de voorlopige hechtenis van Sofien A., Mohamed A., Ossama K. en Ali E.H.A. met twee maanden verlengd.

Indien zij tegen deze beslissing beroep aantekenen, zullen zij binnen de vijftien dagen voor het Hof van beroep verschijnen.

*******

Dans le cadre de l’instruction judiciaire ouverte à la suite des attentats de Paris du 13 novembre 2015, la chambre du conseil de Bruxelles a ordonné aujourd’hui la prolongation de la détention préventive de Sofien A., Mohamed A., Ossama K. et Ali E.H.A. pour une durée de deux mois.

S’ils font appel de cette décision, ils comparaîtront devant la Cour d’appel dans les quinze jours.

*******

In connection with the investigation after the terrorist attacks in Paris the 13th  of November 2015, the Brussels pre-trial Chamber ordered today the prolongation for two months of the temporary custody of Sofien A., Mohamed A., Ossama K. and Ali E.H.A.

If they appeal against this decision, they will appear within fifteen days before the Court of Appeal.

 

02-08-18

In het kader van het onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Parijs op 13 november 2015 heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling van Brussel Ayoub B. gisteren onder voorwaarden in vrijheid gesteld.

*******

 

Dans le cadre de l’enquête à la suite des attentats à Paris le 13 novembre 2015, la chambre des mises en accusation de Bruxelles a libéré hier Ayoub B. sous conditions.

*******

 

In connection with the investigation on the terrorist attacks in Paris the 13th  of November 2015, the pre-trial Chamber of the Court of Appeal of Brussel released yesterday Ayoub B. on conditions.

 

28-06-18

In het kader van het onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Brussel en Zaventem op 22 maart 2016 heeft de Raadkamer van Brussel vandaag de voorlopige hechtenis van Mohamed A., Ossama K., Bilal E.M. en Ali E.H.A. met twee maanden verlengd.

Indien zij tegen deze beslissing beroep aantekenen, zullen zij binnen de vijftien dagen voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van beroep te Brussel verschijnen.

*******

Dans le cadre de l’enquête à la suite des attentats à Bruxelles et Zaventem le 22 mars 2016, la chambre du conseil de Bruxelles a confirmé aujourd’hui la prolongation de deux mois de la détention préventive de Mohamed A., Ossama K., Bilal E.M. et Ali E.H.A.

S’ils font appel de cette décision, ils comparaîtront devant la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles dans les quinze jours.

*******

In connection with the investigation on the terrorist attacks in Brussels and Zaventem the 22nd of March 2016, the pre-trial Chamber of Brussels extended today for two months the temporary custody of Mohamed A., Ossama K., Bilal E.M. and Ali E.H.A.

If they appeal against this decision, they will appear within fifteen days before the pre-trial chamber of the Court of Appeal of Brussels.

 

21-06-18

In het kader van het onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Parijs op 13 november 2015 heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling van Brussel gisteren de voorlopige hechtenis van Ali E.H.A. met twee maanden verlengd.

*******

Dans le cadre de l’enquête à la suite des attentats à Paris le 13 novembre 2015, la chambre des mises en accusation de Bruxelles a ordonné hier la prolongation de la détention préventive d’Ali E.H.A. pour une durée de deux mois.

*******

In connection with the investigation after the terrorist attacks in Paris the 13th  of November 2015, the pre-trial Chamber of the Court of Appeal of Brussels ordered yesterday the prolongation for two months of the temporary custody of Ali E.H.A.

 

 

14-06-18

Verwijzend naar de persberichten van 5 en 6 juni met dezelfde referte werd er in het kader van het dossier inzake matchfixing in de tenniswereld Karen H., geboren op 9 november 1985 en van Armeense nationaliteit, gisteren onder aanhoudingsmandaat geplaatst door de onderzoeksrechter.

Hij werd eveneens in verdenking gesteld van corruptie, witwassen van geld, valsheid in geschrifte, lidmaatschap van een criminele organisatie en inbreuken op de wetgeving op kansspelen.

****

Renvoyant aux communiqués de presse du 5 et du 6 juin portant la même référence, Karen H., né le 9 novembre 1985 et de nationalité arménienne, a été placé hier sous mandat d’arrêt par le juge d'instruction dans le cadre du dossier de matchfixing dans le monde du tennis.

Il a été inculpé de corruption, de blanchiment d’argent, de faux en écriture, d'appartenance à une organisation criminelle et des infractions à la législation des jeux d’hasard.

****

Referring to the press releases of 5 and 6 June with the same reference, an arrest warrant was issued yesterday for Karen H., born on the 9th of November 1985 and of Armenian nationality, by the Investigating Judge in the case of match fixing in the world of tennis games.

He is charged with corruption, money laundering, forgery, membership of a criminal organisation and violations of the legislation about gambling.

****

14-06-18

Betreft: georganiseerde sociale dumping in de bouwsector.

 

Deze ochtend werden in een dossier van het federaal parket, in onderzoek bij een onderzoeksrechter van West-Vlaanderen 17 huiszoekingen uitgevoerd.

Het dossier betreft een criminele organisatie die zich zou schuldig maken aan ernstige vormen van sociale dumping in de bouwsector door middel van de oprichting van een aantal Roemeense postbusvennootschappen.

Vanuit deze bedrijven zouden tientallen werknemers over verscheidene jaren heen ten onrechte gedetacheerd zijn naar België, met ontduiking van Belgische sociale zekerheidsbijdragen tot gevolg. Hierbij zou een ingewikkelde constructie opgezet zijn met verscheidene betrokkenen in zowel Roemenië als België.

De werknemers zouden in België gehuisvest zijn door de verdachten waarbij de kwaliteit van de panden waarin dit gebeurt sterk lijkt te variëren.

Er zijn ook aanwijzingen dat de betrokkenen niet al het loon zouden ontvangen waarop zij volgens de Belgische reglementering recht hebben.

Verschillende werknemers hebben verklaard dat er in Roemenië geen enkele activiteit is en dat zij werden aangeworven om onmiddellijk in België te worden tewerkgesteld. Dit gekoppeld aan het feit dat de “Roemeense” bedrijven eigenlijk vanuit België gerund worden, kan tot gevolg hebben dat de hierin tewerkgestelde werknemers volledig ten onrechte gedetacheerd worden. Opvallend is ook dat na verloop van tijd de Roemeense bedrijven elkaar lijken op te volgen en dat in deze elkaar opvolgende bedrijven dezelfde werknemers werkzaam lijken te blijven.

Behalve de postbusvennootschappen heeft men in Roemenië ook een aantal “managementvennootschappen” via dewelke de winsten zouden worden witgewassen. De Roemeense bedrijven zouden worden gebruikt bij geldtransacties teneinde vermogensvoordelen wit te wassen.

Het vermogensvoordeel aan ontdoken RSZ-bijdragen werd voorlopig berekend op een goede 2.800.000 EUR en men verwacht dat dit nog zal oplopen.

In dit verband werd ook in Roemenië een schuld van een 900.000 EUR aan onbetaalde RSZ opgetekend evenals verscheidene kleinere fiscale schulden.

 

Het onderzoek

 

In dit dossier van het federaal parket werd een onderzoeksrechter van West-Vlaanderen aangesteld. Hij werd gevorderd voor een aantal sociaalrechtelijke misdrijven waaronder oplichting in sociaal strafrecht evenals criminele organisatie, witwassen van geld en mensenhandel/economische uitbuiting.

Het onderzoek, dat een aanvang nam begin 2016, wordt gevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie West-Vlaanderen, in samenwerking met de RSZ (Rijksdienst Sociale Zekerheid) West-Vlaanderen en het TSW (Toezicht Sociale Wetten) Netwerk West-Vlaanderen.

In België werden deze morgen vijf huiszoekingen uitgevoerd bij verdachten te Wortegem-Petegem, Staden(2), Kortrijk en Zwevegem.

Ook te Wevelgem, op het adres van de zetel van één van de bedrijven werd er een huiszoeking uitgevoerd.

Bovendien werden er een werf bezocht  te Roeselare.

Ook de verblijfplaatsen te Aalst, Kortemark, Moorslede, Roeselare (7) en Zulte van de werknemers werden doorzocht.

Tegelijkertijd werden er vandaag eveneens een aantal huiszoekingen uitgevoerd te Roemenië, namelijk te Boekarest en Sibiu. Dit gebeurde in minstens negen bedrijven.

Hierover kunnen voorlopig nog niet meer details vrijgegeven worden.

Twee personen werden van hun vrijheid beroofd voor grondig verhoor. De onderzoeksrechter zal later in de dag, of morgen, beslissen over hun eventuele verdere aanhouding.

De verwezenlijking van dit soort complexe dossiers is enkel mogelijk indien er heel nauw kan worden samengewerkt met de Roemeense gerechtelijke autoriteiten.

In dit geval betreft het DIICOT, het Roemeens nationaal parket. Het protocol dat in 2008 werd afgesloten tussen het Belgisch federaal parket en het DIICOT heeft eens te meer zijn vruchten afgeworpen.

 

****

 

Concerne : dumping social organisé dans le secteur de la construction.

 

17 perquisitions ont été menées ce matin dans le cadre d’un dossier du parquet fédéral à l’instruction chez un juge d’instruction de Flandre Occidentale.

Le dossier concerne une organisation criminelle qui se rendrait coupable de formes graves de dumping social dans le secteur de la construction par la création de plusieurs sociétés « boîtes aux lettres » roumaines.

Des dizaines de travailleurs de ces entreprises auraient été détachés illégalement en Belgique pendant plusieurs années, échappant ainsi aux cotisations sociales belges. Une construction complexe impliquant plusieurs personnes concernées en Roumanie et en Belgique aurait ainsi été mise sur pied.

Les travailleurs seraient hébergés en Belgique par les suspects, et la qualité des immeubles dans lesquels cela se passe semble varier considérablement.

Il y a également des indications que les personnes concernées ne percevraient pas tous les salaires auxquels elles ont droit en vertu de la réglementation belge.

Plusieurs travailleurs ont déclaré qu’il n’y avait pas d’activité en Roumanie et qu’ils ont été recrutés pour travailler immédiatement en Belgique. Combiné au fait que les entreprises « roumaines » sont effectivement gérées depuis la Belgique, cela peut avoir pour conséquence que les travailleurs engagés dans ces entreprises sont détachés de manière totalement illégale. Il est également frappant de constater qu’après un certain temps, les entreprises roumaines semblent se succéder et que les mêmes travailleurs semblent continuer à travailler dans ces entreprises successives.

Outre les sociétés « boîtes aux lettres », il existe également en Roumanie un certain nombre de « sociétés de gestion » par le biais desquelles les bénéfices seraient blanchis. Les entreprises roumaines seraient utilisées dans le cadre de transactions visant à blanchir les avantages patrimoniaux.

L’avantage patrimonial des cotisations ONSS éludées a été provisoirement calculé à au moins 2.800.000 euros, et on s’attend à ce que ce montant augmente encore.

Dans ce contexte, une dette de 900.000 euros en cotisations ONSS impayées a également été comptabilisée en Roumanie, ainsi que plusieurs dettes fiscales moins élevées.

 

L’enquête

 

Un juge d’instruction de Flandre Occidentale a été désigné dans ce dossier du parquet fédéral. Il a été saisi pour un certain nombre d’infractions de droit social, dont l’escroquerie en droit pénal social ainsi que l’organisation criminelle, le blanchiment d’argent et la traite des êtres humains/l’exploitation économique.

L’enquête, qui a été ouverte début 2016, est menée par la Police judiciaire fédérale de Flandre Occidentale, en coopération avec l’ONSS (Office national de sécurité sociale) de Flandre Occidentale et le CLS (Contrôle des lois sociales) réseau Flandre Occidentale.

En Belgique, cinq perquisitions ont été menées ce matin chez des suspects à Wortegem-Petegem, Staden (2), Courtrai et Zwevegem.

Une perquisition a également été menée à Wevelgem, à l’adresse du siège social d’une des entreprises.

Un chantier a en outre été contrôlé à Roulers.

Les lieux de séjour des travailleurs à Alost, Kortemark, Moorslede, Roulers (7) et Zulte ont également été fouillés.

Dans le même temps, plusieurs autres perquisitions ont aussi été menées aujourd’hui en Roumanie, à savoir à Bucarest et Sibiu. Ces perquisitions ont eu lieu dans au moins neuf entreprises.

Aucun détail supplémentaire ne peut provisoirement être communiqué.

Deux personnes ont été privées de liberté pour audition approfondie. Le juge d’instruction décidera aujourd’hui ou demain de leur maintien éventuel en détention.

L’aboutissement de ce type de dossiers complexes n’est possible que grâce à une coopération très étroite avec les autorités judiciaires roumaines.

Il s’agit en l’occurrence du DIICOT, le parquet national roumain. Le protocole qui a été conclu en 2008 entre le parquet fédéral belge et le DIICOT a une fois de plus porté ses fruits.

 

****

 

 

Re.: organized social dumping in the construction sector.

 

This morning, an Investigative Judge of West-Flanders had carried out 17 house searches within the framework of a file of the Belgian Federal Prosecutor’s Office.

It is a case against a criminal organization that may be guilty of serious forms of social dumping in the construction sector via the creation of a number of Romanian mailbox companies.

These companies would have wrongfully posted many tens of employees over the years in Belgium, as a consequence committing evasion of contributions to the Belgian social security system. This would have been dissimulated by a complex structure implying different persons in Romania as well as in Belgium.

The employees would have been housed by the suspects in circumstances of housing of which the quality seems to fluctuate from case to case.

There are also indications that the persons concerned would not receive the remuneration they have a right to according to Belgian law.

Several employees stated that there is no activity in Romania at all and that they have been recruited to be immediately employed in Belgium. All this, in combination with the fact that the “Romanian” companies are actually run from Belgium, could result in the completely illicit posting of employees. It is striking too that after a certain laps of time, the Romanian companies seem to succeed one another and that these successive companies all seem to continue employing the same people.

Save the mailbox companies, there are in Romania also a number of “management companies” with apparently a view to laundering the proceeds money. The Romanian companies would be used for money transactions intended to laundering patrimonial advantages.

The equivalent of patrimonial advantage for the evaded social security contributions is on a provisional basis esteemed at 2.800.000 EUR at the very least, and it is expected that the total amount will be much greater.

In this context, the debt because of unpaid social security contributions in Romania as well would amount to some 900.000,00, with on top several smaller fiscal debts.

 

The investigation

 

An Investigative Judge of West-Flanders has been designated in this file by the Belgian Federal Prosecutor’s Office. He was entrusted with inquiring into a number of offences against social legislation, among them fraud and criminal organization, money laundering and trafficking of human beings/economic exploitation.

The investigation, initiated in the beginning of 2016, is being carried out by the Federal Criminal Police of West-Flanders, in cooperation with the RSZ (Social Security Service) West-Flanders and the TSW (Supervision over Social Lawes) Network West-Flanders.

In Belgium five searches have been carried out this morning in the house of different suspects in Wortegem-Petegem, Staden (2), Kortrijk and Zwevegem.

In Wevelgem too, at the registered office address of one of the companies, was proceeded to a house search.

An inspection also took place at a wharf in Roeselare.

The residences in Aalst, Kortemark, Moorslede, Roeselare (7) and Zulte of the employees have been searched.

Simultaneously a number of house searches have been carried out in Romania, more specifically in Bucharest and Sibiu. This occurred in at least nine companies.

No further details can be conveyed here.

Two persons have been deprived of their freedom to be thoroughly interrogated. The Investigative Judge shall decide later today or tomorrow whether they stay in detention or not.

Taking action in such complex cases is only possible when there is a very close cooperation with the Romanian judicial authorities.

In the present, it is DIICOT, the Romanian National Public Prosecutor’s Office, that came into action. The Protocol concluded between the Belgian Federal Public Prosecutor’s Office and the DIICOT once more paid off.

 

 

 

 

11-06-18

In het kader van het gerechtelijk onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Parijs op 13 november 2015 werd Ossama K. vandaag voor één dag overgeleverd aan de Franse gerechtelijke autoriteiten met het oog op zijn verhoor en mogelijke inverdenkingstelling door de onderzoeksrechter te Parijs.

*******

Dans le cadre de l’instruction judiciaire ouverte à la suite des attentats de Paris du 13 novembre 2015, Ossama K. a été remis aujourd’hui pour une durée d’un jour aux autorités judiciaires françaises en vue de son audition et sa possible inculpation par le juge d’instruction à Paris.  

*******

In connection with the investigation after the terrorist attacks in Paris the 13th  of November 2015, Ossama K. has been handed over today for one day to the French judicial authorities on the subject of his hearing and possible indictment by the investigating judge in Paris.

 

11-06-18

Verwijzend naar het persbericht van gisteren met dezelfde referte werden er in het kader van dit dossier vijf personen onder aanhoudingsmandaat geplaatst door de onderzoeksrechter.

Zij werden in verdenking gesteld van corruptie, witwassen van geld, valsheid in geschrifte en lidmaatschap van een criminele organisatie.

Het betreft Grigor S., geboren op 12 juli 1990, Artur Y., geboren op 7 oktober 1987,  Lendrush H., geboren op 24 juli 1987, Jirair I., geboren op 1 juli 1963 en Hayg S., geboren op 29 juli 1983, allen van Armeense nationaliteit.

Acht personen werden na verhoor in vrijheid gesteld.

In totaal werd er tijdens de actie in België ongeveer 250.000 euro in beslag genomen.

Voor het overige werden er vooral diverse gegevensdragers en documenten meegenomen voor analyse.

Over de resultaten van de huiszoekingen en interpellaties in het buitenland wordt op dit moment geen verdere commentaar gegeven in het belang van het onderzoek.

****

Renvoyant au communiqué de presse d'hier portant la même référence, cinq personnes ont été placées sous mandat d’arrêt par le juge d'instruction dans le cadre de ce dossier.

Elles ont été inculpées de corruption, de blanchiment d’argent, de faux en écriture et d'appartenance à une organisation criminelle.

Il s'agit de Grigor S., né le 12 juillet 1990, Artur Y., né le 7 octobre 1987, Lendrush H., né le 24 juillet 1987, Jirair I., né le 1er juillet 1963 et Hayg S., né le 29 juillet 1983, tous de nationalité arménienne.

Huit personnes ont été libérées après interrogatoire.

Au total, environ 250.000 euros ont été saisis lors de l'action en Belgique.

De plus, plusieurs supports et documents ont été emportés pour analyse.

Aucun autre commentaire à propos des résultats des perquisitions et des interpellations à l'étranger ne sera fait pour l’instant dans l'intérêt de l'enquête.

****

Referring to yesterday's press release with the same reference, an arrest warrant was issued for five persons by the Investigating Judge.

They were charged with corruption, money laundering, forgery and membership of a criminal organisation.

It concerns Grigor S., born on 12 July 1990, Artur Y., born on 7 October 1987, Lendrush H., born on 24 July 1987, Jirair I., born on 1 July 1963 and Hayg S., born on 29 July 1983, all of Armenian nationality.

Eight people were released after questioning.

In total, approximately EUR 250,000 were seized during the operation in Belgium.

Furthermore, various data carriers and documents were taken for analysis.

In the interest of the investigation currently no further comments on the results of the searches and arrests abroad are being provided.

 

****

07-06-18

In het kader van een dossier betreffende georganiseerde criminaliteit van het federaal parket werden vandaag door de federale gerechtelijke politie van Oost-Vlaanderen, DJSOC/CDBC (Direction Serious Organised Crime/Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie) en de lokale politie Geraardsbergen-Lierde op vraag van een onderzoeksrechter van Oost-Vlaanderen, 21 huiszoekingen uitgevoerd.

Deze huiszoekingen vonden plaats te Sint-Gillis (2), Vilvoorde, Mechelen (4), Ukkel, Laken, Jette (2), Schaarbeek (2), Sint-Agatha-Berchem, Geraardsbergen (4), La Louvière, Sint-Joost-ten-Node en Watermaal-Bosvoorde.

13 personen werden van hun vrijheid beroofd voor verhoor. De onderzoeksrechter zal later beslissen over hun eventuele verdere aanhouding.

Tijdens dit gerechtelijk onderzoek kon worden aangetoond dat een Armeense-Belgische criminele organisatie, sinds 2014 tot heden professionele tennissers actief omgekocht zou hebben teneinde een vooraf afgesproken wedstrijduitslag te bekomen met de finaliteit om op deze omgekochte sportwedstrijden met voorkennis te gokken, waardoor de gokwinsten op bedrieglijke wijze hoog opliepen.

In de loop van 2015 werden door de kansspelcommissie verschillende meldingen ontvangen van diverse gokinstellingen waaruit blijkt dat heel wat personen van Armeense afkomst en verblijvend in ons land zich mogelijk schuldig zouden maken aan matchfixing in het tennismilieu.

De verdachten beantwoorden bijna allemaal aan hetzelfde profiel (geen inkomen, geen werk, financieel aan de grond enz). Ingevolge duidelijke instructies zouden zij hun ter beschikking gestelde cashgelden inzetten in wedkantoren op buitenlandse sportwedstrijden van de lagere klassen waarbij het prijzengeld niet zo hoog is (5.000 USD - 15.000 USD).

Op deze toernooien zijn er meestal geen camera-opnames, waardoor de spelers gemakkelijker omkoopbaar zouden zijn en de organisatoren van matchfixing-wedstrijden veel cashgelden genereren.

Zij zouden zich daarbij schuldig maken aan matchfixing, corruptie, witwassen, deelname aan de activiteiten van een criminele organisatie. 

Deze Armeense-Belgische criminele organisatie zou bestaan uit verschillende personen die elk een specifieke taak zouden hebben.

Tevens kon worden vastgesteld dat er geen geweld of bedreigingen geschuwd zouden zijn door deze criminele organisatie en dat er gebruik zou gemaakt zijn van een crimineel netwerk om op anonieme wijze grotere geldsommen naar het buitenland te laten vloeien.

Er werd in dit dossier op vraag van de Belgische onderzoeksrechter simultaan tussengekomen in Duitsland, Frankrijk, Bulgarije (3), Slowakije, Nederland (2) en de Verenigde Staten van Amerika (2).

De operatie werd ondersteund door EUROPOL, die eveneens speurders in België ter beschikking stelt.

Het federaal parket wenst te benadrukken dat de geviseerde matchen deze betreffen van het FUTURES-tenniscircuit en het CHALLENGER-circuit.

 

****

 

Dans le cadre d’un dossier de criminalité organisée du parquet fédéral, 21 perquisitions ont été menées aujourd’hui par la police judiciaire fédérale de Flandre Orientale, DJSOC/CDBC (Direction Serious Organised Crime/Office Central pour la Répression de la Corruption) et la police locale de Grammont-Lierde à la demande d’un juge d’instruction de Flandre Orientale.

Ces perquisitions ont eu lieu à Saint-Gilles (2), Vilvorde, Malines (4), Uccle, Laeken, Jette (2), Schaerbeek (2), Berchem-Sainte-Agathe, Grammont (4), La Louvière,  Saint-Josse-ten-Noode et Watermael-Boitsfort.

13 personnes ont été privées de liberté pour audition. Le juge d’instruction décidera ultérieurement de leur éventuel maintien en détention.

Cette instruction a permis de démontrer qu’une organisation criminelle belgo-arménienne aurait activement corrompu des joueurs de tennis professionnels de 2014 à aujourd’hui afin de truquer le résultat préalablement convenu de matches dans le but de parier sur ces matches truqués en connaissant le résultat, augmentant ainsi frauduleusement les gains des paris.

Dans le courant de 2015, la commission des jeux de hasard a reçu plusieurs  rapports de divers établissements de pari dont il ressortirait que de nombreuses personnes d’origine arménienne séjournant dans notre pays se seraient rendues coupables de trucage de matches dans le milieu du tennis.

Les suspects répondent presque tous au même profil (pas de revenus, pas de travail, insolvables, etc.). Conformément à des instructions claires, ils utiliseraient l’argent mis à leur disposition dans des bureaux de pari afin de miser sur des matches de divisions inférieures à l’étranger pour lesquels les gains ne sont pas très élevés (5.000 USD - 15.000 USD).

Il n’y a généralement pas d’enregistrements par des caméras lors de ces tournois, si bien que les joueurs seraient plus facilement corruptibles et que les organisateurs de matches truqués génèreraient beaucoup d’argent.

Ils se rendraient ainsi coupables de trucage de matches, de corruption, de blanchiment et de participation aux activités d’une organisation criminelle. 

Cette organisation criminelle belgo-arménienne serait composée de plusieurs personnes qui auraient chacune une tâche bien spécifique.

Il a également pu être constaté que cette organisation criminelle ne recourrait pas à la violence ou à des menaces et qu’elle ferait appel à un réseau criminel pour faire écouler anonymement de grosses sommes d’argent à l’étranger.

Une intervention simultanée a été menée en Allemagne, en France, en Bulgarie (3), en Slovaquie, aux Pays-Bas (2) et aux Etats-Unis (2) à la demande du juge d’instruction belge.

L’opération a été soutenue par EUROPOL, qui met également des enquêteurs belges à disposition.

Le parquet fédéral tient à souligner que les matches visés concernent les matches du circuit FUTURES et du circuit CHALLENGER.

 

****

 

In the framework of an organised crime file of the Federal Public Prosecutor's Office, 21 house searches were carried out today by the Federal Judicial Police of East Flanders, DJSOC/CDBC (Direction Serious Organised Crime/Central Office for the Repression of Corruption) and the local police of Geraardsbergen-Lierde at the request of an Investigating Judge of East Flanders.

These searches took place at Sint-Gillis (2), Vilvoorde, Mechelen (4), Ukkel, Laken, Jette (2), Schaarbeek (2), Sint-Agatha-Berchem, Geraardsbergen (4), La Louvière, Sint-Joost-ten-Node and Watermaal-Bosvoorde.

13 people were deprived of their freedom for questioning. The Investigative Judge will decide later on their possible further detention.

This judicial investigation showed that an Armenian-Belgian criminal organisation actively would have bribed professional tennis players from 2014 to the present day in order to obtain a pre-arranged match result with the aim of betting on these fixed matches based on insider information, thereby fraudulently boosting winnings.

In the course of 2015, several reports were received by the gambling committees from various gambling institutions that show that many people of Armenian origin and residing in our country might be guilty of match fixing in tennis.

The suspects usually all correspond to the same profile (no income, no work, in financial difficulties, etc.). Following clear instructions, they would use cash put at their disposal to bet on foreign sports matches of the lower divisions in which the prize money is not so high (5.000 USD - 15.000 USD).

These tournaments are usually not filmed, which would make the players easier to corrupt and the organisers of fixed matches generate a lot of cash, making themselves guilty of match fixing, corruption, money laundering, participation in the activities of a criminal organisation.

This Armenian-Belgian criminal organisation would consist of several persons, each of whom would have a specific task.

It was also found that his criminal organisation  would not shrink from violence or threats and that a criminal network would have been used to move larger sums of money abroad anonymously.

Simultaneous interventions in this file took place in Germany, France, Bulgaria (3), Slovakia, the Netherlands (2) and the United States of America (2) at the request of the Belgian Investigating Judge.

The operation was also supported by EUROPOL, which also provides investigators in Belgium.

The Federal Public Prosecutor’s Office wishes to emphasize that the matches are those of the FUTURES tennis circuit and the CHALLENGER circuit.

 

****

 

05-06-18

In het kader van het onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Brussel en Zaventem op 22 maart 2016 heeft de onderzoeksrechter, gespecialiseerd in terrorisme, gisteren Sofien A., geboren op 9 augustus 1993, van Tunesische nationaliteit, in verdenking gesteld van deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie.
*******
Dans le cadre de l’enquête à la suite des attentats à Bruxelles et Zaventem le 22 mars 2016, le juge d'instruction, spécialisé en matière de terrorisme, a inculpé hier Sofien A., né le 9 août 1993, de nationalité tunisienne, d'avoir participé aux activités d'une organisation terroriste.
*******
In connection with the investigation after the terrorist attacks in Brussels and Zaventem the 22nd of March 2016, the Investigating Judge, specialised in terrorism, charged Sofien A., born on 9 August 1993, of Tunisian nationality,with participation in the activities of a terrorist organisation yesterday.

 

01-06-18

Les faits

Hier, mardi 29 mai 2018, vers 10h30, un homme a attaqué deux policières de la police locale de Liège dans le dos avec un couteau. Ces faits se sont déroulés à Liège, à l’angle du boulevard d’Avroy et de la rue des Augustins.
L’auteur a asséné plusieurs coups de couteau aux deux victimes. Il a ensuite pris les armes de service des deux policières et a tiré sur elles alors qu’elles se trouvaient au sol. Toutes deux sont décédées sur place.
Il est entré plusieurs fois dans le café sur le coin, le café des Augustins, qu’il a quitté sans faire de victimes étant donné que plus personne ne s’y trouvait de manière visible, grâce à la vigilance de l’exploitant du café.
Il a traversé le boulevard d’Avroy sur le passage pour piétons et a tiré avec un des pistolets volés sur un véhicule qui était stationné avant le passage pour piétons. Il s’est ensuite dirigé vers ce véhicule et a tiré à plusieurs reprises sur le passager. Ce dernier a été mortellement blessé et est décédé sur place.

Après avoir tiré sur un autre véhicule, l’auteur s’est dirigé vers le lycée Léonie de Waha situé à proximité sur le boulevard d’Avroy. Deux agents de la police de Liège, arrivés sur place, l’ont poursuivi.
En chemin, il a crié à plusieurs reprises « Allah Akhbar ». L’auteur est entré dans le lycée et a pris une femme en otage. Entre-temps, plusieurs unités de la police locale de Liège sont arrivées sur place. À un certain moment, le suspect est sorti et a crié « Allah Akhbar ». Des coups de feu ont été échangés avec la brigade anti-banditisme. Le suspect a succombé à ses blessures. La femme prise en otage est indemne.
Durant cette phase de l’incident, quatre policiers de la police locale de Liège ont également été blessés. Un agent a reçu une balle dans la jambe, un autre dans le bras. Les deux autres ont été blessés.

L’auteur

Il s’agit de Benjamin H., né le 12 janvier 1987, de nationalité belge.
Il avait eu affaire à la justice à plusieurs reprises depuis sa minorité. Il avait déjà été condamné pour vols avec violence, consommation de stupéfiants et rébellion.
Il séjournait à la prison de Marche-en-Famenne.
Le lundi 28 mai 2018 à 7h30, il avait quitté la prison de Marche-en-Famenne dans le cadre d’un congé pénitentiaire. Il aurait normalement dû réintégrer la prison le mardi 29 mai au soir, à 19h30.
Il est également suspecté d’un meurtre commis à On, près de Marche-en-Famenne. Les circonstances exactes de ces faits font l’objet d’une enquête distincte, qui est traitée par le parquet de Luxembourg, division Marche-en-Famenne.

Les victimes

Le parquet fédéral tient à exprimer ses condoléances aux victimes, aux familles et aux collègues des victimes.
Ces faits ont causé au total la mort de trois personnes.
Il s’agit de S.B., 44 ans, et L.G., 54 ans, appartenant toutes deux à la police locale de Liège.
Le passager dans la voiture est C.V., 22 ans.
Les victimes et les proches des victimes décédées seront soutenus et accompagnés par la cellule victimes du parquet fédéral.
L’enquête
Le dossier a été repris par le parquet fédéral après concertation tant avec le procureur du Roi qu’avec le procureur général de Liège, étant donné que les premiers éléments de l’enquête indiquent qu’il pourrait s’agir d’un attentat terroriste.
Parmi ces premiers éléments figurent le modus operandi auquel l’EI appelle régulièrement sur Internet par le biais de messages vidéo, c’est-à-dire attaquer des policiers avec un couteau et leur dérober ensuite leur arme de service, l’auteur qui crie plusieurs fois « Allah Akhbar » et, enfin, les informations de la police fédérale de Liège et de la Sûreté de l’État selon lesquelles B.H. était en contact avec des personnes radicalisées.
Ces informations datent de 2016 et début 2017, mais n’ont pas été confirmées depuis lors.
Les faits sont qualifiés d’assassinat terroriste et de tentative d’assassinat terroriste.
Un juge d’instruction de Liège, spécialisé en terrorisme, a été chargé de l’instruction.
Il a notamment ordonné une autopsie des corps des 3 victimes décédées, ainsi qu’un examen toxicologique sur l’auteur.
L’enquête se concentre actuellement sur la question de savoir s’il a agi seul.
Le parquet fédéral tient à souligner que l’intervention rapide et efficace de la police locale de Liège a permis d’éviter des faits sans doute plus graves encore.

****

De feiten

Gisteren, dinsdag 29 mei 2018, omstreeks 10u30, viel een man twee vrouwelijke politieagenten van de lokale politie van Luik in de rug aan met een mes . Deze feiten gebeurden te Luik op de hoek van de boulevard d’Avroy en de rue des Augustins.
De dader gaf aan beide slachtoffers verschillende messteken. Hij nam vervolgens de dienstwapens van de twee politieagenten en vuurde op beiden terwijl ze op de grond lagen. Allebei kwamen ze hierbij om het leven.
Hij betrad meermaals het café op de hoek, café des Augustins, dat hij onverrichterzake terug verliet aangezien er niemand meer zichtbaar aanwezig was, dankzij de alertheid van de caféuitbater.
Hij stak de boulevard d’Avroy over op het zebrapad en vuurde met één van de gestolen pistolen op een voertuig dat voor dat zebrapad stond. Hij begaf zich dan naar dat voertuig en schoot verschillende malen naar de passagier. Deze werd dodelijk verwond en overleed ter plaatse.
Nadat hij op nog een ander voertuig vuurde, liep hij naar het nabijgelegen Lyceum Léonie de Waha in de boulevard d’Avroy. Twee agenten van de politie Luik, die ter plaatse waren gekomen, achtervolgden hem.
Onderweg riep hij verschillende malen luidkeels ‘Allah Akhbar’.
De dader liep het Lyceum binnen en gijzelde er een vrouw.
Ondertussen waren er diverse eenheden van de lokale politie van Luik ter plaatse gekomen. Op een bepaald moment kwam de verdachte naar buiten en riep ‘Allah Akhbar’. Er ontstond een vuurgevecht met de anti-banditismebrigade. De verdachte overleed aan zijn schotwonden.
De gegijzelde vrouw bleef ongedeerd.
In deze fase van het incident werden eveneens vier politieagenten van de lokale politie van Luik verwond. Eén agent kreeg een kogel in het been, een andere in de arm. De andere twee liepen verwondingen op.

De dader

Het betreft Benjamin H., geboren 12 januari 1987, van Belgische nationaliteit.
Hij kwam reeds verschillende malen met justitie in aanraking sinds zijn minderjarigheid. Hij werd reeds veroordeeld uit hoofde van diefstallen met geweld, het gebruik van verdovende middelen en weerspannigheid.
Hij verbleef in de gevangenis van Marche-en-Famenne.
Op maandag 28 mei 2018 om 7h30 had hij de gevangenis van Marche-en-Famenne verlaten in het kader van een penitentiair verlof . Normalerwijze had hij op dinsdag 29 mei, s ’avonds, om 19u30, de gevangenis terug moeten integreren.
Hij wordt eveneens verdacht van een doodslag te On, Marche-en-Famenne. De exacte omstandigheden van deze feiten maken het voorwerp uit van een apart onderzoek dat behandeld wordt door het parket van Luxemburg, afdeling Marche-en-Famenne.
De slachtoffers
Het federaal parket wenst zijn medeleven te betuigen met de slachtoffers, de families en collega’s van de slachtoffers.
Bij deze feiten vielen uiteindelijk drie dodelijke slachtoffers.
Het betreffen S.B., 44 jaar, en L.G., 54 jaar, beiden lid van de lokale politie van Luik.
De passagier in het voertuig betreft C.V., 22 jaar.
De slachtoffers en de nabestaanden van de dodelijke slachtoffers worden bijgestaan en begeleid door de slachtoffercel van het federaal parket.

Het onderzoek

Het dossier werd overgenomen door het federaal parket na overleg met zowel de procureur des Konings als de procureur-generaal van Luik omdat uit de eerste elementen van het onderzoek blijkt dat het om een terroristische aanslag zou kunnen gaan.
Onder die eerste elementen worden verstaan de modus operandi die door IS regelmatig op het internet werd geplaatst door middel van videoboodschappen, ttz het aanvallen van politiemensen met een mes en hen vervolgens beroven van hun dienstwapen, de dader die verschillende malen luidkeels ‘Allah Akhbar’ roept en tot slot de inlichtingen van de federale politie van Luik en van de Staatsveiligheid volgens dewelke B.H. in contact stond met geradicaliseerde personen.
Deze inlichtingen dateren van 2016 en begin 2017, maar werden sindsdien niet meer bevestigd.
De feiten worden gekwalificeerd als terroristische moord en poging tot terroristische moord.
Een onderzoeksrechter van Luik, gespecialiseerd in terrorisme, werd met het gerechtelijk onderzoek gelast.
Hij gelastte onder meer een autopsie op de lichamen van de 3 dodelijke slachtoffers, alsook een toxicologisch onderzoek bij de dader.
Het onderzoek spitst zich thans toe op de vraag of hij alleen handelde.
Het federaal parket wenst te benadrukken dat door het snelle en efficiënte optreden van de lokale politie van Luik mogelijk nog ergere feiten voorkomen werden.

****

The facts

Yesterday, Tuesday 29 May 2018, around 10.30 a.m., a man attacked two female police officers from the local police of Liège from behind with a knife. These events took place on the corner of boulevard d’Avroy and rue des Augustins in Liège.
The perpetrator stabbed both victims several times. He then took the service weapons from the two police officers, and fired on both of them while they were down. Both policemen were killed.
He went several times into the bar at the corner, café des Augustins, but left it immediately as no one was to be seen there, thanks to the wakefulness of the barkeeper.
He crossed the boulevard d’Avroy on the crosswalk and fired with one of the stolen pistols on a vehicle standing in front of the zebra crossing. He then went to that vehicle and shot several times at the passenger. The latter was fatally injured and died on the spot.
After he fired on another vehicle, he walked to the nearby Lyceum Léonie de Waha on the boulevard d’Avroy. Two police officers from the police of Liège, who had arrived on the scene, followed him.
Walking on, he shouted “Allah Akhbar” several times.
The perpetrator walked into the Lyceum and took a woman hostage.
In the meantime, different units of the local police of Liège had also arrived. At a certain moment the suspect came out shouting “Allah Akhbar”. A gunfight broke out with the anti-banditism squad. The suspect died from his gunshot wounds.
The woman held hostage remained unharmed.
In this phase of the incident, four police officers from the Liège local police were also injured. One police officer got a bullet in the leg, another one in the arm. The other two were injured.
The perpetrator
It concerns Benjamin H., born on 12 January 1987, of Belgian nationality.
He already collided with the law in several cases, since he was a minor. He was sentenced for thefts with violence, drugs abuse and insubordination.
He was imprisoned in Marche-en-Famenne jail.
He had left the prison of Marche-en-Famenne on Monday 28 May 2018 at 7.30 a.m. granted a temporary exit permit. Normally he should have returned to prison on Tuesday 29 May at 7.30 p.m.
He is also suspected of a manslaughter in On, Marche-en-Famenne. The exact circumstances of this offence are the subject of a separate investigation by the Marche-en-Famenne section of the Luxembourg Public Prosecutor’s Office.

The victims

The Belgian Federal Public Prosecutor’s Office expresses condolences to all the victims and their families and colleagues.
In the incident three people finally died.
It concerns S.B., 44 years, and L.G., 54 years old, both members of the local police of Liège.
The passenger in the vehicle is C.V., 22 years old.
The victims and the relatives of those who were killed are assisted and accompanied by the victim cell of the Federal Public Prosecutor’s Office.

The investigation

The Federal Public Prosecutor’s Office, after having deliberated with both the Public Prosecutor and the General Prosecutor of Liège, took over the file because the first elements of the investigation showed that it might be a terrorist attack.
These first elements have to be understood as the modus operandi regularly shown on the Internet by IS in their video messages suggesting to attack the police with a knife and rob them of their service weapon, the perpetrator shouting different times “Allah Akhbar” and finally the information furnished by the Federal Police of Liège and the State Security Service according to which B.H. was in touch with radicalized persons.
This information dates from the year 2016 and the beginning of 2017, but have not been confirmed since.
The facts are qualified as terrorist murder and attempted terrorist murder.
An Investigating Judge from Liège, specialised in terrorism, was put in charge of the judicial investigation.
He ordered an autopsy on the bodies of the 3 dead victims as well as a toxicological examination of the perpetrator.
The investigation at present concentrates upon the question whether the latter acted alone.
The Federal Public Prosecutor’s Office wishes to emphasize that the local Police of Liège, by their swift and efficacious intervention, possibly prevented an even more consequential outcome of the incident.

 

30-05-18

In het kader van het incident te Luik dat vandaag plaats vond, waarbij verschillende personen zijn omgekomen, heeft het federaal parket het onderzoek overgenomen en zal er hieromtrent morgen op 30.05.2018 om 10 uur 30 op het federaal parket een persconferentie gegeven worden.
De journalisten die toegang wensen te krijgen tot de persconferentie kunnen zich vanaf 9 uur 30 aanmelden in de Wolstraat 66 (op het federaal parket) te 1000 Brussel. Zij dienen zich aan te melden met hun identiteits-en perskaart waarna er een veiligheidscontrole zal uitgevoerd worden.

*******

Dans le cadre de l’incident survenu aujourd’hui à Liège, qui a entraîné la mort de plusieurs personnes, le parquet fédéral a repris l’enquête et une conférence de presse sera tenue au parquet fédéral demain, le 30.05.2018, à 10h30.
Les journalistes qui souhaitent avoir accès à la conférence de presse peuvent se présenter à partir de 9h30 à la rue aux Laines 66 (au parquet fédéral) à 1000 Bruxelles. Ils doivent se présenter avec leur carte d’identité et leur carte de presse, après quoi il sera procédé à un contrôle de sécurité.

*******

In the framework of the incident that took place in Liège today, in which several people died, the Federal Public Prosecutor’s Office took over the investigation and a press conference will be held tomorrow 30.05.2018 at 10.30 a.m. at the Federal Public Prosecutor's Office.
Journalists wishing to attend the press conference can register from 9.30 a.m. at Wolstraat 66 (at the Federal Public Prosecutor’s Office) in 1000 Brussels. They must register with their identity card and press card after which a security check will be carried out.

 

29-05-18

In het kader van het gerechtelijk onderzoek naar de aanslagen van 13 november 2015 te Parijs werd Ayoub B. eergisteren door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Hij wordt verdacht van deelname aan de activiteiten van een terroristische groepering.
Soufiane A.A. die verdacht wordt van dezelfde feiten werd door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden.

****

Dans le cadre de l’instruction judiciaire ouverte à la suite des attentats de Paris du 13 novembre 2015, le juge d’instruction a placé Ayoub B. sous mandat d’arrêt avant-hier. Il est suspecté de participation aux activités d’un groupe terroriste.
Soufiane A.A., suspecté des mêmes faits, a été libéré sous conditions par le juge d’instruction.

****

In connection with the investigation after the terrorist attacks in Paris the 13th of November 2015, the investigating judge placed Ayoub B. under arrest the day before yesterday. He is suspected of participation in the activities of a terrorist group.
Soufiane A.A., who is suspected of the same facts, has been released under conditions by the investigating judge.

 

25-05-18

In het kader van het gerechtelijk onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Parijs op 13 november 2015 heeft de Raadkamer van Brussel vandaag de voorlopige hechtenis van Ali E.H.A. met twee maanden verlengd.
Indien hij tegen deze beslissing beroep aantekent, zal hij binnen de vijftien dagen voor het Hof van beroep verschijnen.

*******

Dans le cadre de l’instruction judiciaire ouverte à la suite des attentats de Paris du 13 novembre 2015, la chambre du conseil de Bruxelles a ordonné aujourd’hui la prolongation de la détention préventive d’Ali E.H.A. pour une durée de deux mois.
S’il fait appel de cette décision, il comparaîtra devant la Cour d’appel dans les quinze jours.

*******

In connection with the investigation after the terrorist attacks in Paris the 13th of November 2015, the Brussels pre-trial Chamber ordered today the prolongation for two months of the temporary custody of Ali E.H.A.
If he appeals against this decision, he will appear within fifteen days before the Court of Appeal.

 

24-05-18

In het kader van het onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Brussel en Zaventem op 22 maart 2016 heeft de Raadkamer van Brussel vandaag de voorlopige hechtenis van Hervé B.M. met twee maanden verlengd.
Indien hij tegen deze beslissing beroep aantekent, zal hij binnen de vijftien dagen voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van beroep te Brussel verschijnen.
 

*******

 

Dans le cadre de l’enquête à la suite des attentats à Bruxelles et Zaventem le 22 mars 2016, la chambre du conseil de Bruxelles a confirmé aujourd’hui la prolongation de deux mois de la détention préventive de Hervé B.M..
S’il fait appel de cette décision, il comparaîtra devant la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles dans les quinze jours.
 

*******

In connection with the investigation after the terrorist attacks in Brussels and Zaventem the 22nd of March 2016, the pre-trial Chamber of Brussels confirmed today the prolongation for two months of the temporary custody of Hervé B.M.
If he appeals against this decision, he will appear within fifteen days before the pre-trial chamber of the Court of Appeal of Brussels.

 

 

 

24-05-18

In het kader van een dossier van het federaal parket werd er op 25 en 26 april een Europese simultane gecoördineerde actie gehouden in België, Bulgarije, Frankrijk, Nederland, Roemenië, het Verenigd Koninkrijk, Canada en de Verenigde Staten.

Deze actie werd gecoördineerd vanuit het hoofdkwartier van Europol door het EU IRU (European Union Internet referral Unit) dat deel uitmaakt van het ECTC (European Counter Terrorism Centre).

Deze operatie is specifiek gericht tegen het propaganda apparaat, genaamd AMAQ, van de terroristische organisatie IS (Islamic State).

De bedoeling is om door de inbeslagname en de buitenwerkingstelling van servers die worden gebruikt om IS propaganda te verspreiden via het internet, dit apparaat grondig te destabiliseren en de administrators van deze servers te identificeren en aan te houden.

Er werden reeds servers in beslag genomen en buiten werking gesteld in Bulgarije, Frankrijk, Roemenië, Nederland, Canada en de Verenigde Staten. In België wordt het onderzoek in samenwerking met de federale politie van Gent gevoerd.

In het belang van het onderzoek kan er geen verdere informatie vrijgegeven worden.

****

Dans le cadre d’un dossier du parquet fédéral, une action coordonnée européenne a été menée lieu simultanément les 25 et 26 avril en Belgique, en Bulgarie, en France, aux Pays-Bas, en Roumanie, au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis.

Cette action a été coordonnée depuis le siège d’Europol par l’IRU (European Union Internet Referral Unit), qui fait partie de l’ECTC (European Counter Terrorism Centre).

Cette opération vise spécifiquement l’appareil de propagande (appelé AMAQ) de l’organisation terroriste EI (État islamique).

L’objectif est de déstabiliser fortement ce dispositif et d’identifier et d’interpeller les administrateurs de ces serveurs en saisissant et en fermant les serveurs utilisés pour diffuser la propagande de l’EI sur Internet.

Des serveurs ont déjà été saisis et fermés en Bulgarie, en France, en Roumanie, aux Pays-Bas, au Canada et aux États-Unis. En Belgique, l’enquête est menée en coopération avec la police fédérale de Gand.

Dans l’intérêt de l’enquête, aucune autre information ne peut être divulguée.

****

Within the framework of a Belgian case file, last 25 and 26 April a European coordinated and simultaneous police action was carried out in Belgium, Bulgaria, France, the Netherlands, Romania, United Kingdom, Canada and the United States.

It was coordinated from Europol Headquarters by the EU IRU (European Union Internet referral Unit) that forms part of the ECTC (European Counter Terrorism Centre).

The operation was specifically aimed at the Propaganda Apparatus, called AMAQ of the terrorist organization IS (Islamic State).

The objective is to destabilize this apparatus by seizing and dismantling servers used to diffuse IS propaganda and to identify and arrest its administrators.

Servers have already been seized in Bulgaria, France, Romania, the Netherlands, Canada and the United States. In Belgium the investigation is carried out in cooperation with the Federal Police of Ghent. Page 3

In the interest of the inquiry no further information will be issued.

27-04-18

In het kader van het onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Brussel en Zaventem op 22 maart 2016 heeft gisteren de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van Beroep van Brussel de voorlopige hechtenis van Ali E.H.A. met twee maanden verlengd.

*******

Dans le cadre de l’enquête à la suite des attentats à Bruxelles et Zaventem le 22 mars 2016, la chambre des mises en accusation près de la Cour d’Appel de Bruxelles a confirmé hier la prolongation de deux mois de la détention préventive de Ali E.H.A.

*******

In connection with the investigation after the terrorist attacks in Brussels and Zaventem the 22nd of March 2016, the Brussels pre-trial Chamber of the Court of Appeal of Brussels confirmed yesterday the prolongation for two months of the temporary custody of Ali E.H.A.

27-04-18

In het kader van het onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Brussel en Zaventem op 22 maart 2016 heeft vandaag de Raadkamer van Brussel de voorlopige hechtenis van Mohamed A., Ossama K. en Bilal E.M. met twee maanden verlengd.

Indien zij tegen deze beslissing beroep aantekenen, zullen zij binnen de vijftien dagen voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van beroep te Brussel verschijnen.

*******

Dans le cadre de l’enquête à la suite des attentats à Bruxelles et Zaventem le 22 mars 2016, la chambre du conseil de Bruxelles a confirmé aujourd’hui la prolongation de deux mois de la détention préventive de Mohamed A., Ossama K. et Bilal E.M.

S’ils font appel de cette décision, ils comparaîtront devant la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles dans les quinze jours.

*******

In connection with the investigation after the terrorist attacks in Brussels and Zaventem the 22nd of March 2016, the pre-trial Chamber of Brussels confirmed today the prolongation for two months of the temporary custody of Mohamed A., Ossama K. and Bilal E.M.

If they appeal against this decision, they will appear within fifteen days before the pre-trial chamber of the Court of Appeal of Brussels.

26-04-18

In het kader van het onderzoek naar de aanslagen in Brussel en Zaventem van 22 maart 2016, organiseren de onderzoeksrechters, in aanwezigheid van het federaal parket, een tweede infosessie voor de slachtoffers en hun nabestaanden.

Deze infosessie zal doorgaan op vrijdag 27 april 2018, om 14h, in de gebouwen van de Katholieke Universiteit van Leuven.

Deze infosessie kadert, zoals de eerste infosessie van oktober 2016, in het inzagerecht van de slachtoffers in het lopend gerechtelijk dossier.

De infosessie zal dan ook hoofdzakelijk gaan over de stand van het onderzoek.

****

Dans le cadre de l’enquête sur les attentats de Bruxelles et Zaventem du 22 mars 2016, les juges d’instruction organisent, en présence du parquet fédéral, une deuxième session d’information pour les victimes et leurs proches.

Cette session d’information aura lieu le vendredi 27 avril 2018 à 14h, dans les bâtiments de l’Université Catholique de Louvain.

Comme la première session d’information d’octobre 2016, cette session s’inscrit dans le cadre du droit des victimes de consulter le dossier judiciaire en cours.

La session d’information portera donc principalement sur l’état d’avancement de l’enquête.

****

Within the framework of the inquiry into the Brussels and Zaventem terrorist attacks of 22 March 2016 the Investigative Judges organize, in the presence of the Belgian Federal Public Prosecutor’s Office, a second info session on behalf of the victims and their relatives.

This info session will take place next Friday 27 of April at 2 pm in the premises of the KUL, the Catholic University of Leuven.

The info session fits into the right of consultation of the current case file, as was also the case on the occasion of the first info session of October 2016.

It will principally be about the state of affairs of the inquiry.

26-04-18

Betreffende het dossier in het kader van de aanslag in het Joods Museum op 24 mei 2014 te Brussel heeft vandaag de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van Beroep te Brussel de verdachten Mehdi N. et Nacer B. doorverwezen naar het Hof van Assisen uit hoofde van terroristische moord.

Mounir A. is buiten vervolging gesteld conform de vordering van het federaal parket.

*******

En ce qui concerne le dossier dans le cadre de l’attentat au Musée juif de Bruxelles du 24 mai 2014, la chambre des mises en accusation près la cour d'appel de Bruxelles a renvoyé aujourd'hui les prévenus Mehdi N. et Nacer B. devant la Cour d'assises du chef de assassinat terroriste.

Mounir A. a bénéficié d’un non-lieu conformément au réquisitoire du parquet fédéral.

*******

With regard to the file in the framework of the attack in the Jewish Museum in Brussels of the 24th of May, today the Pre-Trial Chamber of the Brussels Court of Appeal referred the suspects Mehdi N. and Nacer B. to the Court of Assizes for terrorist murder.

The charges against Mounir A. have been dropped in accordance with the request of the Federal Public Prosecutor's Office.

19-04-18

In het kader van het gerechtelijk onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Brussel en Zaventem van 22 maart 2016 heeft de Raadkamer bij de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel gisteren de voorlopige hechtenis van Hervé BM. met 2 maanden verlengd.

Indien hij tegen deze beslissing hoger beroep aantekent, zal hij binnen de vijftien dagen voor het Hof van beroep verschijnen.

***

Dans le cadre de l’instruction judiciaire ouverte suite aux attentats à Bruxelles et Zaventem le 22 mars 2016, la Chambre du conseil près le Tribunal de première instance de Bruxelles a ordonné hier la prolongation de la détention préventive de Hervé BM. pour une durée de deux mois.

S’il interjette appel contre cette décision, il comparaîtra devant la Cour d’appel dans les quinze jours.

***

In connection with the investigation on the terrorist attacks in Brussels and Zaventem the 22nd of March 2016, the Brussels pre-trial Chamber ordered yesterday the prolongation for two months of the temporary custody of Hervé BM.

If he appeals against this decision, he will appear within fifteen days before the Court of appeal.

 

30-03-18

In het kader van het gerechtelijk onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Parijs op 13 november 2015 heeft de Kamer van inbeschuldigingstelling bij het Hof van beroep te Brussel gisteren de voorlopige hechtenis van Ali EHA. met 2 maanden verlengd.

***

Dans le cadre de l’instruction judiciaire ouverte suite aux attentats à Paris le 13 novembre 2015, la Chambre des mises en accusation près la Cour d’appel de Bruxelles a ordonné hier la prolongation de la détention préventive de Ali EHA. pour une durée de deux mois.

***

In connection with the investigation on the terrorist attacks in Paris the 13th of November 2015, the Brussels pre-trial Chamber ordered yesterday the prolongation for two months of the temporary custody of Ali EHA.

 

30-03-18

Dans le cadre de plusieurs dossiers du parquet fédéral, la police judiciaire fédérale de Bruxelles a mené les 12 et 13 mars 2018 dix-huit perquisitions à la demande de deux juges d’instruction de Bruxelles.

Au total 5 personnes ont été inculpées.

Divers objets et moyens de communication ont été saisis.

Les services de la police judiciaire fédérale de Bruxelles - Direction de Recherches 1 - avaient constaté ces dernières années une recrudescence anormale de vols avec effraction de véhicules de type SUV chez certains concessionnaires agréés des marques Fiat, Honda, Kia, Toyota, Peugeot, Mazda.

Ces méfaits furent menés sur plusieurs arrondissements judiciaires, notamment Anvers, Bruxelles, Hainaut et Namur.

Les enquêtes diligentées par deux magistrats instructeurs de Bruxelles et le parquet fédéral ont permis de démanteler une association de malfaiteurs composée d’une dizaine de suspects.

Les véhicules volés étaient exportés vers la Maurétanie.

***

In het kader van verschillende onderzoeken van het federaal parket werden er op 12 en 13 maart achttien huiszoekingen uitgevoerd door de federale gerechtelijke politie van Brussel op vraag van twee onderzoeksrechters te Brussel.

In totaal werden er vijf personen in verdenking gesteld

Verschillende voorwerpen en communicatiemiddelen werden inbeslaggenomen.

De federale gerechtelijke politie van Brussel – Opsporingsafdeling 1 – had de laatste jaren een abnormale stijging waargenomen van diefstallen met braak van auto’s type SUV bij bepaalde concessiehouders van de merken Fiat, Honda, Kia, Toyota, Peugeot, Mazda.

De feiten werden in verschillende gerechtelijke arrondissementen gepleegd, met name in Antwerpen, Brussel, Henegouwen en Namen.

Het onderzoek heeft geleid tot de ontmanteling van een vereniging van misdadigers, bestaande uit een tiental verdachten.

De gestolen voertuigen werden uitgevoerd naar Mauritanië.

15-03-18

Des 12 personnes interceptées mardi soir lors des perquisitions effectuées dans la province du Limbourg, le juge d’instruction en a libéré 3 après audition par la police fédérale judiciaire du Limbourg.

Il a délivré un mandat d’arrêt à charge des personnes suivantes :

- PG °1972
- SD °1978
- MA °1981
- LD °1965
- DA °1976
- TA °1967
- VGP °1983

Le juge d’instruction a libéré 2 personnes sous conditions.

***

Van de 12 personen die dinsdagavondavond onderschept werden bij de huiszoekingen verricht in de provincie Limburg, heeft de onderzoeksrechter er 3 in vrijheid gesteld na verhoor door de federale gerechtelijke politie van Limburg.

Hij vaardigde een aanhoudingsmandaat uit ten laste van volgende personen:

- PG °1972
- SD °1978
- MA °1981
- LD °1965
- DA °1976
- TA °1967
- VGP °1983

2 personen werden door de onderzoeksrechter onder voorwaarden vrijgelaten.

08-03-18

Des 12 personnes interceptées hier soir lors des perquisitions effectuées dans la province du Limbourg, le juge d’instruction en a libéré 3 après audition par la police fédérale judiciaire du Limbourg.

Il a délivré un mandat d’arrêt à charge des personnes suivantes :

- PG °1972
- SD °1978
- MA °1981
- LD °1965
- DA °1976

En ce moment le juge d’instruction n’a pas encore pris une décision en ce qui concerne les 4 denières personnes

***

Van de 12 personen die gisteravond onderschept werden bij de huiszoekingen verricht in de provincie Limburg, heeft de onderzoeksrechter er 3 in vrijheid gesteld na verhoor door de federale gerechtelijke politie van Limburg.

Hij vaardigde een aanhoudingsmandaat uit ten laste van volgende personen:

- PG °1972
- SD °1978
- MA °1981
- LD °1965
- DA °1976

De onderzoeksrechter heeft op dit moment nog geen beslissing genomen wat betreft de 4 laatste personen.

07-03-18

Dans le cadre d’un dossier de terrorisme du parquet fédéral, la police judiciaire fédérale de Bruxelles a mené hier matin sept perquisitions à Molenbeek-Saint-Jean, Grammont et Malines à la demande d’un juge d’instruction spécialisé en matière de terrorisme à Bruxelles.

Des explosifs n’ont pas été trouvés.

Au total, huit personnes ont été emmenées pour audition. Elles sont entendues en ce moment.

Ce dossier est totalement distinct des dossiers concernant les attentats de Paris du 13 novembre 2015 ou de Bruxelles/Zaventem du 22 mars 2016.

Dans l’intérêt de l’enquête, aucun autre renseignement ou précision supplémentaire ne sera donné.

***

In het kader van een onderzoek naar terrorisme van het federaal parket werden er gisterochtend zeven huiszoekingen uitgevoerd door de federale gerechtelijke politie van Brussel in Sint-Jans-Molenbeek, Geraardsbergen en Mechelen op vraag van een onderzoeksrechter gespecialiseerd in terrorisme te Brussel.

Er werden geen explosieven aangetroffen.

In totaal werden er acht personen meegenomen voor verhoor. Zij worden momenteel verhoord.

Dit dossier staat volledig los van de dossiers betreffende de aanslagen te Parijs van 13 november 2015 of Brussel/Zaventem van 22 maart 2016.

In het belang van het onderzoek kunnen geen verdere inlichtingen of details gegeven worden.

***

Within the framework of an anti-terrorism investigation carried out by the Federal Public Prosecutor’s Office, seven house searches were conducted Yesterday morning by the Brussels Federal Judicial Police in Sint-Jans-Molenbeek, Geraardsbergen and Mechelen at the request of a Brussels Investigating Judge specialized in terrorism.

No explosives were found.

In all, eight persons were arrested and taken for questioning. They are questioned at the moment.

This case is completely independent from the case files concerning the attacks in Paris of 13 November 2015 or in Brussels/Zaventem of 22 March 2016.

In the interest of the investigation, no additional information nor further details shall be given.

05-03-18

In het kader van het onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Brussel en Zaventem op 22 maart 2016 heeft gisteren de Raadkamer van Brussel de voorlopige hechtenis van Mohamed A. en Ossama K. met twee maanden verlengd.

Indien zij tegen deze beslissing beroep aantekenen, zullen zij binnen de vijftien dagen voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van beroep te Brussel verschijnen.

*******

Dans le cadre de l’enquête à la suite des attentats à Bruxelles et Zaventem le 22 mars 2016, la chambre du conseil de Bruxelles a confirmé hier la prolongation de deux mois de la détention préventive de Mohamed A. et Ossama K.

S’ils font appel de cette décision, ils comparaîtront devant la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles dans les quinze jours.

*******

In connection with the investigation after the terrorist attacks in Brussels and Zaventem the 22nd of March 2016, the pre-trial Chamber of Brussels confirmed yesterday the prolongation for two months of the temporary custody of Mohamed A. and Ossama K.

If they appeal against this decision, they will appear within fifteen days before the pre-trial chamber of the Court of Appeal of Brussels.

02-03-18

In het kader van het onderzoek naar de Bende van Nijvel, wenst de slachtoffercel van het Federaal Parket, in overleg met de onderzoeksrechter, een aanvullend informatiemoment te organiseren, voor de slachtoffers en de nabestaanden van de slachtoffers over hun rechten.

Op de informatievergadering van 11 december 2017 hebben de onderzoeksrechter en het federaal parket de aanwezige personen op de hoogte gebracht dat de slachtoffers en nabestaanden terecht kunnen bij een aantal diensten voor bijstand, begeleiding en informatie.

Ter gelegenheid hiervan hebben de slachtoffercel van het Federaal Parket, de diensten slachtofferonthaal van Dendermonde en Charleroi en de Commissie voor Financiële hulp zich aan de slachtoffers kort voorgesteld.

Na afloop bleek dat een aantal slachtoffers en families verdere informatie wilde over o.a. het aanbod van de diensten, over de burgerlijke partijstelling, enz.

Bij de toekomstige informatiesessie zal de dienst slachtofferonthaal het hebben over haar rol en opdrachten, de rechten en procedures van de benadeelde personen en de burgerlijke partijen, waaronder de mogelijkheid Page 2

tot overname van de burgerlijke partijstelling door de erfgenamen en de procedure tot inzage van het dossier.

De dienst slachtofferhulp zal eveneens uitleg geven over haar rol en opdrachten en de eventuele psycho-sociale bijstand die zij kan leveren.

De commissie voor financiële hulp voor slachtoffers zal eveneens nadere uitleg geven over haar werking.

Dit informatiemoment zal zowel in het Nederlands als in het Frans worden georganiseerd en dit op vrijdag 2 maart 2018 te Dendermonde en op maandag 5 maart 2018 te Charleroi.

Deze zijn niet toegankelijk voor de pers.

De bedoeling is niet een stand van zaken te geven over de huidige stand van het onderzoek maar om de slachtoffers te informeren over hun rechten bij deze procedure.

*******************

Dans le cadre de l’enquête sur les Tueries du Brabant, la cellule victimes du parquet fédéral souhaite, en concertation avec la juge d’instruction, organiser une session d’information complémentaire pour les victimes et les proches des victimes et concernant plus spécifiquement leurs droits.

Lors de la session d’information du 11 décembre 2017, la juge d’instruction et le parquet fédéral ont en effet informé les personnes présentes au sujet des services auxquels les victimes et leurs proches peuvent s’adresser pour recevoir une assistance, un accompagnement et des informations.

A cette occasion, la cellule victimes du parquet fédéral, les services d’accueil des victimes de Charleroi et de Termonde, ainsi que la Commission d’aide financière aux victimes se sont brièvement présentés.

Il est apparu ensuite qu’un certain nombre de victimes et de familles souhaitaient obtenir davantage d’informations sur ces services, sur la constitution de partie civile, etc.

Lors de cette future session d’informations le service d’accueil des victimes expliquera son rôle et ses missions, les droits et procédures concernant les personnes lésées et les parties civiles, dont la possibilité pour les héritiers de reprendre la constitution de partie civile, ainsi que la procédure concernant la consultation du dossier.

Le service d’aide aux victimes expliquera également son rôle et ses missions, ainsi que l’aide sociale et psychologique éventuelle qu’elle peut proposer.

La Commission d’aide financière aux victimes donnera également des explications sur son fonctionnement. Page 3

Cette session d’information sera organisée tant en français qu’en néerlandais à Termonde le vendredi 2 mars 2018 et à Charleroi le 5 mars 2018.

Elle ne seront pas accessible à la presse.

L’objectif n’est pas de faire le point sur l’état d’avancement actuel de l’enquête mais d’informer clairement les victimes de leurs droits dans le cadre de cette procédure.

01-03-18

In het kader van het onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Brussel en Zaventem op 22 maart 2016 heeft gisteren de Raadkamer van Brussel de voorlopige hechtenis van Bilal E.M. met twee maanden verlengd.

Indien hij tegen deze beslissing beroep aantekent, zal hij binnen de vijftien dagen voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van beroep te Brussel verschijnen.

*******

Dans le cadre de l’enquête à la suite des attentats à Bruxelles et Zaventem le 22 mars 2016, la chambre du conseil de Bruxelles a confirmé hier la prolongation de deux mois de la détention préventive de Bilal E.M.

S’il fait appel de cette décision, il comparaîtra devant la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles dans les quinze jours.

*******

In connection with the investigation after the terrorist attacks in Brussels and Zaventem the 22nd of March 2016, the pre-trial Chamber of Brussels confirmed yesterday the prolongation for two months of the temporary custody of Bilal E.M.

If he appeal against this decision, he will appear within fifteen days before the pre-trial chamber of the Court of Appeal of Brussels.

16-02-18

In het kader van het onderzoek naar de terroristische aanslag op de Thalys van 21 augustus 2015 is Youssef S. vandaag overgeleverd aan de Franse gerechtelijke autoriteiten.

*******

Dans le cadre de l’enquête sur l’attentat terroriste contre le Thalys du 21 août 2015, Youssef S. a été remis aujourd’hui aux autorités judiciaires françaises.

*******

In connection with the investigation into the terrorist attack on the Thalys of 21 August 2015, Youssef S. has been handed over today to the French judicial authorities

02-02-18

In het kader van het onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Brussel en Zaventem op 22 maart 2016 heeft vandaag de Raadkamer van Brussel de voorlopige hechtenis van Ali E.H.A. met twee maanden verlengd.

Indien hij tegen deze beslissing beroep aantekent, zal hij binnen de vijftien dagen voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van beroep te Brussel verschijnen.

*******

Dans le cadre de l’enquête à la suite des attentats à Bruxelles et Zaventem le 22 mars 2016, la chambre du conseil de Bruxelles a confirmé aujourd’hui la prolongation de deux mois de la détention préventive de Ali E.H.A.

S’il fait appel de cette décision, il comparaîtra devant la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles dans les quinze jours.

*******

In connection with the investigation after the terrorist attacks in Brussels and Zaventem the 22nd of March 2016, the pre-trial Chamber of Brussels confirmed today the prolongation for two months of the temporary custody of Ali E.H.A.

If he appeal against this decision, he will appear within fifteen days before the pre-trial chamber of the Court of Appeal of Brussels.

01-02-18

In het kader van het onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Brussel en Zaventem op 22 maart 2016 heeft gisteren de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van Beroep van Brussel de voorlopige hechtenis van Hervé B.M. met twee maanden verlengd.

*******

Dans le cadre de l’enquête à la suite des attentats à Bruxelles et Zaventem le 22 mars 2016, la chambre des mises en accusation près de la Cour d’Appel de Bruxelles a confirmé hier la prolongation de deux mois de la détention préventive de Hervé B.M.

*******

In connection with the investigation after the terrorist attacks in Brussels and Zaventem the 22nd of March 2016, the Brussels pre-trial Chamber of the Court of Appeal of Brussels confirmed yesterday the prolongation for two months of the temporary custody of Hervé B.M.

30-01-18

In het kader van het gerechtelijk onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Parijs op 13 november 2015 en de terroristische aanslag op de Thalys van 21 augustus 2015 is Mohamed B. vandaag overgeleverd aan de Franse gerechtelijke autoriteiten.

*******

Dans le cadre de l’instruction judiciaire ouverte à la suite des attentats de Paris du 13 novembre 2015 et l’attentat terroriste contre le Thalys du 21 août 2015 Mohamed B. a été remis aujourd’hui aux autorités judiciaires françaises.

*******

In connection with the investigation after the terrorist attacks in Paris the 13th of November 2015 and the terrorist attack on the Thalys of 21 August 2015 Mohamed B. has been handed over today to the French judicial authorities.

26-01-18

Betreffende het dossier in het kader van de aanslagen in het Joods Museum te Brussel heeft gisteren de Raadkamer van Brussel de verdachten Mehdi N., Nacer B. en Mounir A. doorverwezen naar de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van Beroep te Brussel.

De Kamer van Inbeschuldigingstelling zal later beslissen over hun eventuele doorverwijzing naar het Hof van Assisen.

De Raadkamer heeft hierbij eveneens de verlenging van de voorlopige hechtenis bevolen van Mehdi N.

*******

Dans le cadre de l’enquête sur l’attentat du Musée Juif de Bruxelles, la chambre du conseil de Bruxelles a renvoyé hier les suspects Mehdi N., Nacer B. et Mounir A. devant la chambre des mises en accusation près la Cour d’appel de Bruxelles.

La chambre des mises en accusation décidera plus tard de leur éventuel renvoi devant la Cour des assises.

La chambre du conseil a également ordonné la prolongation de la détention préventive de Mehdi N. Page 2

*******

With regard to the file relating to the attacks in the Jewish Museum in Brussels, the Pre-Trial Chamber of the Court of First Instance of Brussels referred the suspects Mehdi N., Nacer B. and Mounir A. to the Pre-Trial Chamber of the Court of Appeal of Brussels.

The latter will decide later on their possible referral to the Assize Court.

The Pre-Trial Chamber of the Court of First Instance has also ordered the extension of Mehdi N.'s pre-trial detention.

26-01-18

Betreft: internationale drugsmokkel en productie

In het kader van een dossier van het federaal parket betreffende internationale drughandel en productie (zie hierover onze eerdere persberichten met als kenmerk D1/002/18) heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van Beroep te Antwerpen gisteren de verlenging van de voorlopige hechtenis bevestigd voor één maand van Ronald B.

****

Concerne : trafic international et production de stupéfiants

Dans le cadre d’un dossier du parquet fédéral sur le trafic international et la production de stupéfiants (voir nos communiqués de presse avec la référence D1/002/18) la Chambre de mises en accusation près de la Cour d’Appel d’Anvers a confirmé hier la prolongation de la détention préventive de Ronald B. pour une période d’un mois. Page 2

****

In the framework of a file of the Federal Public Prosecutor’s Office concerning international drug trafficking and production (see also our press under reference D1/002/18) the Pre-Trial Chamber of the Cour of Appeal of Antwerp confirmed yesterday the prolongation of the temporary custody for one month of Ronald B.

26-01-18

Betreft: internationale drugsmokkel en productie

In het kader van een dossier van het federaal parket betreffende internationale drughandel en productie (zie hierover onze persberichten van 11 en 12 januari met als kenmerk D1/002/18) heeft de Raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg vandaag de verlenging van de voorlopige hechtenis bevestigd van de volgende personen voor de periode van één maand :

Carlos C.

Yener K.

Rita D.K.

Marc C.

Bruno V.

Jacobus B.

Alis H.

Peter M.

Indien zij tegen deze beslissing beroep aantekenen, zullen zij binnen de vijftien dagen voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van beroep te Antwerpen verschijnen.

 

Concerne : trafic international et production de stupéfiants

Dans le cadre d’un dossier du parquet fédéral sur le trafic international et la production de stupéfiants (voir nos communiqués de presse du 11 et du 12 janvier avec la référence D1/002/18) la Chambre du Conseil du tribunal de première instance de Limbourg a confirmé aujourd’hui la prolongation de la détention préventive des personnes suivantes pour une période d’un mois :

Carlos C.

Yener K.

Rita D.K.

Marc C.

Bruno V.

Jacobus B.

Alis H.

Peter M.

S’ils font appel de cette décision, ils comparaîtront dans les quinze jours devant la chambre des mises en accusation près de la Cour d’appel d’Anvers.

 

In the framework of a file of the Federal Public Prosecutor’s Office concerning international drug trafficking and production (see also our press releases of the 11th and 12th January under reference D1/002/18) the Pre-Trial Chamber of the Limburg Court of First Instance has confirmed today the prolongation of the temporary custody of the following persons:

Carlos C.

Yener K.

Rita D.K.

Marc C.

Bruno V.

Jacobus B.

Alis H.

Peter M.

 

If they appeal against this decision, they will appear before the Indictment Chamber of the Antwerp Court of Appeal within fifteen days.

19-01-18

In het kader van het onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Brussel en Zaventem op 22 maart 2016 heeft vandaag de Raadkamer van Brussel de voorlopige hechtenis van Hervé B.M. met twee maanden verlengd.

Indien hij tegen deze beslissing beroep aantekenen, zal hij binnen de vijftien dagen voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van beroep te Brussel verschijnen.

*******

Dans le cadre de l’enquête à la suite des attentats à Bruxelles et Zaventem le 22 mars 2016, la chambre du conseil de Bruxelles a confirmé aujourd’hui la prolongation de deux mois de la détention préventive de Hervé B.M.

S’il fait appel de cette décision, il comparaîtra devant la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles dans les quinze jours.

*******

In connection with the investigation after the terrorist attacks in Brussels and Zaventem the 22nd of March 2016, the Brussels pre-trial Chamber of Brussels confirmed today the prolongation for two months of the temporary custody of Hervé B.M.

If he appeal against this decision, he will appear within fifteen days before the pre-trial chamber of the Court of Appeal of Brussels.

18-01-18

 

In het kader van het onderzoek van het federaal parket betreffende de internationale mensensmokkel (zie eerdere persberichten met als referentie D1/040/17) heeft vandaag de Raadkamer van Gent de verlenging van de voorlopige hechtenis met twee maanden bevestigd van Shukri A.R.

Indien hij tegen deze beslissing beroep aantekenen, zal hij binnen de vijftien dagen voor de Kamer van inbeschuldigingstelling bij het Hof van beroep te Gent verschijnen.

*******

Dans le cadre de l’enquête du parquet fédéral sur le trafic international des êtres humains (voir les communiqués de presse précédents avec la référence D1/040/17) la chambre du conseil de Gand a confirmé aujourd’hui la prolongation de la détention préventive de Shukri A.R. pour une durée de deux mois.

S’il fait appel de cette décision, il comparaîtra devant la Chambre des mises en accusation près de la Cour d’appel de Gand dans les quinze jours.

*******

Within the framework of the investigation of the Federal Public Prosecutor’s Office into international trafficking in human beings (see the precedent press releases with the reference D1/040/17) the pre-trial Chamber of Ghent confirmed today the prolongation of the temporary custody of Shukri A.R. for two months.

If he appeal against this decision, he will appear within fifteen days before the pre-trial chamber of the Court of Appeal of Ghent.

18-01-18

Betreft: internationale drugsmokkel en productie

In het kader van een dossier van het federaal parket betreffende internationale drughandel en productie, werden er op 8, 9 en 10 januari door

een onderzoeksrechter van Limburg 13 personen onder aanhoudingsmandaat geplaatst (zie hierover ons persbericht van gisteren met als kenmerk

D1/002/18).

De Raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg heeft vandaag de verlenging van de voorlopige hechtenis bevestigd van de volgende 6

personen voor de periode van één maand :

- Edgard C., geboren op 11/04/1962

- Ronald B., geboren op 24/04/1971

- Bert S., geboren op 01/03/1961

- Antoon V.D.P., geboren op 09/06/1964

- Luc P., geboren op 30/06/1968

- Kimmie D., geboren op 11/05/1979,

Ook de voorlopige aanhouding van Rob B. in het kader van dit dossier, werd vandaag door de Raadkamer bevestigd.

Indien zij tegen deze beslissing beroep aantekenen, zullen zij binnen de vijftien dagen voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van

beroep te Antwerpen verschijnen.

Op verzoek van de advocaten werd de zaak betreffende de voorlopige hechtenis van onderstaande personen uitgesteld naar 19 januari:

- Carlos C., geboren op 02/04/1964

- Yener K., geboren op 30/12/1975

- Rita D.K., geboren op 06/12/1953

- Marc C., geboren op 21/08/1971

- Bruno V., geboren op 06/10/1967

- Jacobus B., geboren op 19/10/1960

- Alis H., geboren op 18/12/1985

                    ****

 

Concerne : trafic international et production de stupéfiants

Dans le cadre d’un dossier du parquet fédéral sur le trafic international et la production de stupéfiants, 13 personnes ont été placées sous mandat d’arrêt

par un juge d’instruction de Limbourg les 8, 9 et 10 janvier 2018 (voir à ce propos notre communiqué de presse de hier, portant la référence D1/002/18).

La chambre du conseil du tribunal de première instance de Limbourg a confirmé aujourd’hui la prolongation de la détention préventive des 6

personnes suivantes pour une période de 1 mois :

- Edgard C., né le 11/04/1962,

- Ronald B., né le 24/04/1971

- Bert S., né le 01/03/1961

- Antoon V.D.P., né le 09/06/1964

- Luc P., né le 30/06/1968,

- Kimmie D., née le 11/05/1979

La détention préventive de Rob B. dans le cadre de ce dossier a également été confirmée aujourd’hui par la chambre du conseil.

S’ils font appel de cette décision, ils comparaîtront dans les quinze jours devant la chambre des mises en accusation près la Cour d’appel d’Anvers.

À la demande des avocats, l’affaire concernant la détention préventive des personnes suivantes a été reportée au 19 janvier :

- Carlos C., né le 02/04/1964

- Yener K., né le 30/12/1975

- Rita D.K., née le 06/12/1953

- Marc C., né le 21/08/1971

- Bruno V., né le 06/10/1967

- Jacobus B., né le 19/10/1960

- Alis H., né le 18/12/1985

****

 

Concerning: international drug smuggling and production:

In the framework of a file of the Federal Public Prosecutor’s Office concerning international drug trafficking and production, on 8, 9 and 10January 2018 at

the request of an Investigating Judge of Limburg, 13 people have been put in detention (see also our press release of yesterday under reference

D1/002/18).

The Pre-Trial Chamber of the Limburg Court of First Instance has confirmed today that have to remain in pre-trial detention for a period of 1 month, the

following 6 persons:

- Edgard C., born on 11/04/1962

- Ronald B., born on 24/04/1971

- Bert S., born on 01/03/1961

- Antoon V.D.P., born on 09/06/1964

- Luc P., born on 30/06/1968

- Kimmie D., born on 11/05/1979,

The pre-trial detention of Rob B. within the framework of this same file was confirmed too by the Pre-Trial Chamber.

If they lodge an appeal against this decision, they will have to appear before the Indictment Chamber of the Antwerp Court of Appeal within 15 days.

At the request of their counsellors, the case of the pre-trial detention has been delayed until the 19th of January for the following persons:

- Carlos C., born on 02/04/1964

- Yener K., born on 30/12/1975

- Rita D.K., born on 06/12/1953

- Marc C., born on 21/08/1971

- Bruno V., born on 06/10/1967

- Jacobus B., born on 19/10/1960

- Alis H., born on 18/12/1985

12-01-18

Betreft: internationale drugsmokkel en productie
 

In het kader van een dossier van het federaal parket betreffende internationale drughandel en productie, werden er op 8 en 9 januari 2018, door de federale gerechtelijke politie van Limburg, 19 huiszoekingen uitgevoerd.

Dit gebeurde op vraag van een onderzoeksrechter van Limburg. Deze huiszoekingen vonden plaats te Neerpelt, Lommel, Brecht, Hoogstraten, Borsbeek, Ravels, Nijlen, Baarle-Hertog, Tessenderlo, Gent, Deinze, Lubbeek, Geel, Brasschaat, Antwerpen en Deurne.

14 personen werden meegenomen voor verhoor. De onderzoeksrechter plaatste 13 van hen onder aanhoudingsmandaat.

Ze werden allen in verdenking gesteld van deelname aan een criminele organisatie en inbreuken op de wetgeving inzake verdovende middelen en psychotrope stoffen in vereniging.

Het betreffen:

 

- Edgard C., geboren op 11/04/1962

- Ronald B., geboren op 24/04/1971

- Carlos C., geboren op 02/04/1964

- Bert S., geboren op 01/03/1961

- Yener K., geboren op 30/12/1975

- Antoon V.D.P., geboren op 09/06/1964

- Rita D.K., geboren op 06/12/1953

- Luc P., geboren op 30/06/1968

- Marc C., geboren op 21/08/1971

- Bruno V., geboren op 06/10/1967

allen van Belgische nationaliteit

- Kimmie D., geboren op 11/05/1979, van Nederlandse nationaliteit

- Jacobus B., geboren op 19/10/1960, van Nederlandse nationaliteit

- Alis H., geboren op 18/12/1985, van Servische of Montenegrijnse of Servo-Montenegrijnse nationaliteit

Tegelijkertijd vonden er 9 huiszoekingen plaats in Nederland, meer bepaald in 8 woningen en 1 bedrijfspand in Casteren, Sint Willebrord, Raamsdonkveer, Roosendaal, Oudenbosch, Weert, Biest en Sprundel.

5 personen werden in Nederland van hun vrijheid beroofd ingevolge een Europees aanhoudingsbevel dat werd uitgevaardigd door de Belgische onderzoeksrechter.

Het betreffen:

- Franciscus V.B, geboren op 01/01/1972

- Antonius R., geboren op 05/12/1961

- Wilhelmus D.W., geboren op 30/01/1968

- Cornelis O., geboren op 29/11/1995

- Peter V., geboren op 09/12/1966

allen van Nederlandse nationaliteit.

Ook zij worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie en inbreuken op de wetgeving inzake verdovende middelen en psychotrope stoffen in vereniging.

In België werden o.a. enkele handvuurwapens en verboden wapens inbeslaggenomen, evenals minstens 2 voertuigen voorzien van een bergplaats, computers, telefoons en contant geld.

In Nederland werden 1,5 kilo amfetamine, een geweer met demper, hennep(stekken), computers, telefoons, documenten, 0,5 kilo springstof en contant geld inbeslaggenomen.

Het onderzoek werd midden 2016 opgestart op basis van informatie afkomstig van het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid volgens dewelke ongewone bestellingen van chemische producten door een firma uit LOMMEL gedaan werden.

Het legt een vermoedelijk zeer goed gestructureerde criminele organisatie bloot, die zich op internationale schaal zou bezig houden met een multitude van facetten van internationale drugsmokkel en productie.

Het dossier dat werd opgestart bij het parket Limburg werd vrij snel, op hun vraag, overgenomen door het federaal parket.

Een magistraat van het parket van Limburg werd voor het gehele onderzoek gedelegeerd.

Lopende het onderzoek werden in Nederland, te Zeeland, Nispen, Waspik en Uden, loodsen aangetroffen waar chemische producten werden opgeslagen om vermoedelijk amfetamines of XTC te produceren, waar deze producten vervaardigd werden of waar cocaïne werd gewassen.

In de loods in Zeeland werd 52.280 liter afval aangetroffen van productie van synthetische drugs.

In België werden o.a. te Hamont-Achel en Ham labo’s aangetroffen waar amfetamines werden geproduceerd.

In het kader van het labo in Ham werden drie personen aangehouden.

Het betreffen Rob B., Kris VE. en Abdullah A. Voor een vierde persoon, een Nederlander, werd een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd.

Voor het labo te Hamont-Achel is momenteel nog één persoon aangehouden, mn. Marinus W. Andere verdachten in het dossier zouden zich tevens verschillende malen schuldig gemaakt hebben aan het dumpen van chemische stoffen in de grensstreek.

In Heist-op-den-Berg, Hoogstraten en Wuustwezel (2) werden er cannabisplantages ontmanteld. Daarbij werden minstens 3000 volwassen cannabisplanten, meer dan 700 kleine plantjes en 15 zakken met cannabisoogst aangetroffen.

Wilhelmus W. werd aangehouden toen te Nazareth een loods werd aangetroffen met grondstoffen en hardware voor de aanmaak van psychotrope stoffen.

Uit het onderzoek is ook gebleken dat er verschillende malen cocaïne en cannabis met voertuigen die uitgerust waren met daartoe speciaal vervaardigde bergplaatsen, naar Malta werden gesmokkeld.

Met betrekking tot deze feiten werden in Malta vier personen aangehouden waaronder twee Belgische koeriers, Johnny H. en Carine D. Zij werden intussen veroordeeld tot 19 jaar gevangenisstraf.

Al deze feiten zouden aan deze criminele organisatie kunnen worden toegeschreven.

Het vermoedelijke kopstuk van de criminele organisatie J.H. werd op 20 december 2017 op heterdaad in Scheveningen, Nederland, aangehouden bij een transactie van 50kg cocaïne, in het kader van een diepgaande infiltratieoperatie.

Hierbij werden eveneens 7 andere personen aangehouden – Arjan K., Hendrik G., Colin D.H., Peter W., Cornelis R., Zahid M., Sergio K. - en uiteindelijk 56 kilo cocaïne in beslag genomen.

J.H. is een bij het Nederlandse Openbaar Ministerie bekende beroepscrimineel. Als hoofd van een criminele organisatie (York-bende) is hij in Nederland in 2003 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 11 jaar vanwege de productie, handel en uitvoer van verdovende middelen. Hij liet zich daarbij uitsluitend leiden door de forse criminele winsten. In een ontnemingsprocedure is hij bovendien veroordeeld tot betaling van ruim 800.000 euro misdaadgeld aan de Nederlandse Staat.

Het doel van het onderzoek was niet alleen om de gehele criminele organisatie in beeld te brengen en zo veel mogelijk van haar leden te identificeren maar ook om zo ver mogelijk door te stoten naar de top van de organisatie.

Hiervoor werd heel nauw samengewerkt met de Nederlandse gerechtelijke autoriteiten en meer bepaald het landelijk parket, evenals met het parket van Limburg.

Uit diverse voorafgaande dossiers van het federaal parket, waarin reeds een aantal belangrijke veroordelingen vielen, is gebleken dat de regio Limburg geconfronteerd wordt met een vrij ernstige drugproblematiek.

Blijkbaar hebben verschillende criminele organisaties zich in deze regio gevestigd met het oog zich op een uitgebreide schaal schuldig te maken aan de productie en handel in verdovende middelen.

Het feit dat deze regio grenst aan Nederland speelt zeker een belangrijke rol.

Uit diverse onderzoeken is namelijk gebleken dat er een grote interactie is tussen beide landen in deze grenstreek.

Het reeds sinds 11 maart 2009 bestaande samenwerkingsprotocol tussen het federaal parket van België en het landelijk parket van Nederland (het FEDLAND-protocol) heeft hier eens te meer zijn nut bewezen.

Het federaal parket wenst te benadrukken dat het ontmantelen van dit soort organisaties die zich op deze schaal bezig houden met de smokkel en productie van drugs enkel en alleen mogelijk is door een ver doorgedreven internationale aanpak en een nauwe samenwerking tussen verschillende politiediensten en gerechtelijke autoriteiten over verschillende landen.

In dit dossier werden geavanceerde en complexe bijzondere opsporingsmethoden gebruikt. De onderzoekers werden geconfronteerd met diverse contra-strategieën, zoals het minimaal gebruik van telefoon en voertuigen, het afschermen van woningen middels allerhande veiligheidsmaatregelen, het gebruik van codetaal, contra observaties enz.

De federale gerechtelijke politie van Hasselt heeft bijna anderhalf jaar met een 15 koppige ploeg full time aan dit onderzoek gewerkt.

Er werden in totaal bijna 27.000 manuren besteed aan dit dossier.

Wij wensen vooral de enorme inzet van de federale gerechtelijke politie van Limburg en de landelijke eenheid van de nationale politie van Nederland te benadrukken, evenals de inspanningen van de bijzondere eenheden.

Ook is het belangrijk om de bijzonder intense samenwerking te vermelden tussen het federaal parket, het parket van Limburg en het landelijk parket.

 

****

 

Concerne : trafic international et production de stupéfiants

 

Dans le cadre d’un dossier du parquet fédéral sur le trafic international et la production de stupéfiants, la police judiciaire fédérale de Limbourg a mené 19 perquisitions les 8 et 9 janvier 2018.

Ces perquisitions ont eu lieu à la demande d’un juge d’instruction du Limbourg. Elles ont été menées à Neerpelt, Lommel, Brecht, Hoogstraten, Borsbeek, Ravels, Nijlen, Baarle-Hertog, Tessenderlo, Gand, Deinze, Lubbeek, Geel, Brasschaat, Anvers et Deurne.

14 personnes ont été emmenées pour audition. Le juge d’instruction en a placé 13 sous mandat d’arrêt.

Elles ont toutes été inculpées de participation à une organisation criminelle et d’infractions à la législation sur les substances stupéfiantes et psychotropes en association.

Il s’agit de :

- Edgard C., né le 11/04/1962,

- Ronald B., né le 24/04/1971

- Carlos C., né le 02/04/1964

- Bert S., né le 01/03/1961

- Yener K., né le 30/12/1975

- Antoon V.D.P., né le 09/06/1964

- Rita D.K., née le 06/12/1953

- Luc P., né le 30/06/1968,

- Marc C., né le 21/08/1971

- Bruno V., né le 06/10/1967

tous de nationalité belge

- Kimmie D., née le 11/05/1979, de nationalité néerlandaise

- Jacobus B., né le 19/10/1960, de nationalité néerlandaise

- Alis H., né le 18/12/1985, de nationalité serbe, monténégrin, serbo-monténégrin

Au même moment, 9 perquisitions ont été menées aux Pays-Bas, plus précisément dans 8 habitations et dans 1 immeuble d’exploitation à Casteren, Sint Willebrord, Raamsdonkveer, Roosendaal, Oudenbosch, Weert, Biest et Sprundel.

5 personnes y ont été privées de liberté à la suite d’un mandat d’arrêt européen délivré par le juge d’instruction belge.

Il s’agit de :

- Franciscus V.B., né le 01/01/1972

- Antonius R., né le 05/12/1961

- Wilhelmus D.W., né le 30/01/1968

- Cornelis O., né le 29/11/1995

- Peter V., né le 09/12/1966

tous de nationalité néerlandaise.

Ils ont également été inculpés de participation à une organisation criminelle et d’infractions à la législation sur les substances stupéfiantes et psychotropes en association.

En Belgique, plusieurs armes à feu et armes prohibées ont notamment été saisies, ainsi qu’au moins 2 véhicules avec une cache, des ordinateurs, des téléphones et de l’argent liquide.

Aux Pays-Bas, 1,5 kilo d’amphétamines, un fusil silencieux, des plantes de cannabis, des ordinateurs, des téléphones, des documents, 0,5 kilo d’explosifs et de l’argent liquide ont été saisis.

L’enquête a été ouverte mi-2016 sur base d’informations de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire selon lesquelles des commandes inhabituelles de produits chimiques avaient été passées par une entreprise de LOMMEL.

Elle met vraisemblablement au jour une organisation criminelle très bien structurée qui serait active à une échelle internationale dans une multitude de facettes du trafic et de la production de stupéfiants.

Le dossier qui a été ouvert au parquet du Limbourg a été, à la demande de ce dernier, assez rapidement repris par le parquet fédéral.

Un magistrat du parquet du Limbourg a été délégué pendant toute la durée de l’enquête.

Au cours de l’enquête, des entrepôts ont été découverts aux Pays-Bas à Zeeland, Nispen, Waspik et Uden, où des produits chimiques ont été stockés pour probablement produire des amphétamines ou de l’ecstasy, où ces produits ont été fabriqués ou où de la cocaïne a été lavée.

52.280 litres de déchets provenant de la production de drogues synthétiques ont été retrouvés dans l’entrepôt à Zeeland.

En Belgique, des laboratoires ont notamment été découverts à Hamont-Achel et Ham, où des amphétamines étaient fabriquées.

Trois personnes ont été arrêtées dans le cadre de l’opération menée dans le laboratoire à Ham.

Il s’agit de Rob B., Kris VE. et Abdullah A. A charge d’une quatrième personne, de nationalité néerlandaise, un mandat d’arrêt européen a été délivré.

Pour le laboratoire de Hamont-Achel, une personne est toujours en détention préventive, Marinus W. D’autres suspects dans le dossiers auraient également déversé à plusieurs reprises des déchets chimiques dans la région frontalière.

Des plantations de cannabis ont été démantelées à Heist-op-den-Berg, Hoogstraten et Wuustwezel (2). Au moins 3.000 plantes de cannabis adultes, plus de 700 petites plantes et 15 sacs de récolte de cannabis ont été découverts à cette occasion.

Wilhelmus W. a été arrêté lors de la découverte à Nazareth d’un hangar contenant des matières premières et hardware pour la fabrication de substances psychotropes.

L’enquête a également révélé que de la cocaïne et du cannabis ont été transportés à plusieurs reprises vers Malte au moyen de véhicules équipés de caches spécialement conçues à cet effet.

En ce qui concerne ces faits, quatre personnes ont été interceptées, dont deux couriers belges, à savoir Johnny H. et Carine D. Ils ont entretemps été condamné à une peine d’emprisonnement de 19 ans.

Tous ces faits pourraient être attribués à cette organisation criminelle.

Le chef présumé de l’organisation criminelle, J.H., a été arrêté en flagrant délit le 20 décembre 2017 à Scheveningen, aux Pays-Bas, lors d’une transaction de 50 kg de cocaïne, dans le cadre d’une opération d’infiltration approfondie.

7 autres personnes – Arjan K., Hendrik G., Colin D.H., Peter W., Cornelis R., Zahid M., Sergio K. - ont également été arrêtées lors de cette opération, et 56 kilos de cocaïne ont finalement été saisis.

J.H. est un criminel professionnel connu du ministère public néerlandais. En tant que chef d’une organisation criminelle (bande York), il a été condamné en 2003 à une peine d’emprisonnement de 11 ans pour la production, le trafic et l’exportation de stupéfiants. Sa motivation était dictée exclusivement par les profits criminels considérables. Dans le cadre d’une procédure de saisie, il a également été condamné à payer à l’État néerlandais plus de 800.000 euros d’argent d’origine criminelle.

L’objectif de l’enquête était non seulement d’obtenir une image de l’ensemble de l’organisation criminelle et d’identifier autant de ses membres que possible, mais aussi de démanteler autant que possible le sommet de l’organisation.

À cette fin, il a été collaboré très étroitement avec les autorités judiciaires néerlandaises, et plus particulièrement avec le landelijk parket, ainsi qu’avec le parquet du Limbourg.

Il ressort de différents dossiers précédents du parquet fédéral dans lesquels plusieurs condamnations importantes ont déjà été prononcées, que la région du Limbourg est confrontée à une problématique de drogues relativement sérieuse.

Plusieurs organisations criminelles se sont vraisemblablement établies dans cette région afin de se rendre coupable de la production et du trafic à grande échelle de stupéfiants.

Le fait que cette région se situe à la frontière avec les Pays-Bas joue certainement un rôle important

Plusieurs enquêtes ont en effet démontré qu’il y a une grande interaction entre les deux pays dans cette région frontalière.

Le protocole de coopération entre le parquet fédéral de Belgique et le landelijk parket néerlandais (le protocole FEDLAND), qui existe depuis le 11 mars 2009, a une fois de plus montré toute son utilité.

Le parquet fédéral tient à insister sur le fait que le démantèlement de ce genre d’organisation active à grande échelle dans le trafic et la production de drogues, n’est possible que grâce à une approche internationale approfondie et à une coopération étroite entre différents services de police et autorités judiciaires de plusieurs pays.

Des méthodes particulières de recherche avancées et complexes ont été utilisées dans ce dossier. Les enquêteurs ont été confrontés à diverses contre-stratégies, comme l’utilisation minimale du téléphone et de véhicules, la protection d’habitations au moyen de toutes sortes de mesures sécurité, l’utilisation d’un langage codé, des contre-observations, etc.

La police judiciaire fédérale de Hasselt a travaillé sur cette enquête pendant près de un an et demi avec une équipe de 15 membres à plein temps.

Au total, près de 27.000 heures ont été consacrées à ce dossier.

Nous tenons surtout à souligner l’énorme investissement de la police judiciaire fédérale du Limbourg, de landelijke eenheid de la police nationale des Pays-Bas, ainsi que les efforts des unités spéciales.

Il convient également de signaler la coopération particulièrement intensive entre le parquet fédéral, le parquet du Limbourg et le landelijk parket.

 

11-01-18

Morgen, donderdag 11 januari 2018, houdt de federale procureur, samen met de Hoofdofficier van Justitie van het Landelijk parket en de Procureur des Konings van het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Limburg om 13u een persconferentie in het kader van een dossier over internationale drughandel en productie.

Deze zal doorgaan in de lokalen van de Federale gerechtelijke politie te Hasselt, Luikersteenweg 228.

Voor het bijwonen van deze persconferentie dient u in het bezit te zijn van uw perskaart, evenals van uw identiteitskaart.

***

Demain, jeudi 11 janvier 2018, le procureur fédéral tiendra avec le procureur du Landelijk parket et le procureur du Roi du parquet près le tribunal de première instance du Limbourg, à 13h, une conférence de presse dans le cadre d’un dossier sur le trafic et la production de drogues à un niveau international.

Cette conférence aura lieu dans les locaux de la police judiciaire fédérale de Hasselt, Luikersteenweg 228.

Pour assister à cette conférence de presse, vous devez être en possession de votre carte de presse ainsi que de votre carte d’identité.

***

Tomorrow Thursday, 11 January 2018, the Belgian Federal Prosecutor, together with the Prosecutor of the Dutch National Public Prosecutor's Office and the Prosecutor of the Public Prosecutor’s Office of the Court of First Instance of Limburg will hold a press conference at 1 p.m. in the framework of a file on international drug trafficking and production.

This press conference will take place in the premises of the Federal Judicial Police in Hasselt, Luikersteenweg 228.

To attend this press conference, you must be in possession of your press card and your identity card.

10-01-18

Within the framework of the investigation of the Federal Public Prosecutor’s Office into international trafficking in human beings (see the precedent press releases with the reference D1/040/17) the pre-trial Chamber of Ghent confirmed today the prolongation of the temporary custody of Sevinch S., Zoran F., Angel I., Miroslav M., Ivaylo N. and Plamen P. for two months.

If they appeal against this decision, they will appear within fifteen days before the pre-trial chamber of the Court of Appeal of Ghent.

*******

In het kader van het onderzoek van het federaal parket betreffende de internationale mensensmokkel (zie eerdere persberichten met als referentie D1/040/17) heeft vandaag de Raadkamer van Gent de verlenging van de voorlopige hechtenis met twee maanden bevestigd van Sevinch S., Zoran F., Angel I., Miroslav M., Ivaylo N. en Plamen P.

Indien zij tegen deze beslissing beroep aantekenen, zullen zij binnen de vijftien dagen voor de Kamer van inbeschuldigingstelling bij het Hof van beroep te Gent verschijnen.

*******

Dans le cadre de l’enquête du parquet fédéral sur le trafic international des êtres humains (voir les communiqués de presse précédents avec la référence D1/040/17) la chambre du conseil de Gand a confirmé aujourd’hui la prolongation de la détention préventive de Sevinch S., Zoran F., Angel I., Miroslav M., Ivaylo N. et Plamen P. pour une durée de deux mois.

S’ils font appel de cette décision, ils comparaîtront devant la Chambre des mises en accusation près de la Cour d’appel de Gand dans les quinze jours.

 

 

10-01-18

In connection with the investigation on the terrorist attacks in Paris the 13th of November 2015, the Brussels pre-trial Chamber ordered today the prolongation for two months of the temporary custody of Mohamed B. If he appeals against this decision, he will appear within fifteen days before the Court of appeal.

***

Dans le cadre de l’instruction judiciaire ouverte suite aux attentats à Paris le 13 novembre 2015, la Chambre du conseil près le Tribunal de première instancede Bruxelles a ordonné aujourd’hui la prolongation de la détention préventive de Mohamed B. pour une durée de deux mois. S’il interjette appel contre cette décision, il comparaîtra devant la Cour d’appel dans les quinze jours.

***

In het kader van het gerechtelijk onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Parijs op 13 november 2015 heeft de Raadkamer bij de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel vandaag de voorlopige hechtenis van Mohamed B. met 2 maanden verlengd. Indien hij tegen deze beslissing hoger beroep aantekent, zal hij binnen de vijftien dagen voor het Hof van beroep verschijnen.

 

04-01-18

In connection with the investigation on the terrorist attacks in Brussels and Zaventem the 22nd of March 2016, the Brussels pre-trial Chamber ordered today the prolongation for two months of the temporary custody of Mohamed A. and Ossama K. If they appeal against this decision, they will appear within fifteen days before the Court of appeal.

***

Dans le cadre de l’instruction judiciaire ouverte suite aux attentats à Bruxelles et Zaventem le 22 mars 2016, la Chambre du conseil près le Tribunal de première instance de Bruxelles a ordonné aujourd’hui la prolongation de la détention préventive de Mohamed A. et Ossama K. pour une durée de deux mois. S’ils interjettent appel contre cette décision, ils comparaîtront devant la Cour d’appel dans les quinze jours.

***

In het kader van het gerechtelijk onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Brussel en Zaventem van 22 maart 2016 heeft de Raadkamer bij de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel vandaag de voorlopige hechtenis van Mohamed A. en Ossama K. met 2 maanden verlengd. Indien zij tegen deze beslissing hoger beroep aantekenen, zullen zij binnen de vijftien dagen voor het Hof van beroep verschijnen.

 

04-01-18

 

Décembre 2017

Novembre 2017

Octobre 2017

Septembre 2017

Août 2017

Juillet 2017

 

Juin 2017
 

 

Mai 2017
 

 

Avril 2017

 

 

Mars 2017
 

 

Février 2017
 

 

Janvier 2017
 

 

Décembre 2016
 

 

Novembre 2016
 

 

Octobre 2016
 

 

Septembre 2016
 

 

Août 2016
 

 

Juillet 2016
 

 

Juin 2016
 

 

Mai 2016
 

 

Avril 2016
 

 

Mars 2016