Arbeidsauditoraat Gent - Burgerlijke opdrachten

De arbeidsrechtbanken en arbeidshoven zoals we ze vandaag kennen werden opgericht in 1970. Ze werden bevoegd voor geschillen tussen werkgevers en werknemers en voor de geschillen van burgers tegen de overheidsinstellingen die sociale uitkeringen, medische prestaties en bijstand verlenen. In 2007 kwam daar de bevoegdheid voor de collectieve schuldenregeling bij, een beschermingsprocedure voor burgers die met een zware schuldenlast kampen.

Voor de “gewone” burgerlijke rechtbanken is het uitgangspunt de gelijkheid van de burgers, ondernemingen en overheden. Voor de procedures bij de arbeidsrechtbank werd meer rekening gehouden met de situatie van economische en sociale ongelijkheid waarin werknemers, sociaal verzekerden en behoeftige personen verkeren.

Daarom werden een aantal bijzondere maatregelen genomen om deze personen een laagdrempelige en betaalbare toegang tot de arbeidsrechtbank te bieden, nl.

  • Een eenvoudige toegang tot de rechtbank via een gratis verzoekschrift
  • Geen rolrechten of een verminderd tarief
  • Geen kosten bij verlies van het proces (sociale zekerheid en bijstand) of een verminderd tarief.
  • Het recht om zich te laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde van een vakbond of een sociale organisatie.

De oprichting van een apart onderdeel van het openbaar ministerie past in dezelfde filosofie.

Het arbeidsauditoraat zal in een aantal geschillen, vooral over sociale zekerheid en bijstand, erop toezien dat het administratief dossier bij de rechtbank wordt ingediend en dat dit volledig is. Op die manier verloopt de procedure sneller en beter. Het auditoraat zal een eerste objectief standpunt in de zaak innemen via een advies.

Het is niet de taak van het arbeidsauditoraat om partij te kiezen, maar wel om ertoe bij te dragen dat de sociale wetgeving correct wordt toegepast en dat de burger krijgt waarop hij recht heeft, niet meer noch minder.

Het auditoraat probeert zelfs, wanneer het vast stelt dat een administratieve beslissing manifest onjuist is, een andere beslissing uit te lokken, zodanig dat het geschil geregeld wordt zonder dat de rechter de zaak in behandeling moet nemen.

In de rubriek modelformulieren vindt u enkele documenten die in dat kader kan worden gebruikt.

Zoals alle andere leden van justitie is het ons niet toegestaan om juridisch advies te geven. Daarvoor kan u beroep doen op een advocaat of kan u terecht bij uw vakbond indien u daarvan lid bent.

Het arbeidsauditoraat kan u aantreffen op de zittingen van de arbeidsrechtbank Gent in de verschillende afdelingen, nl. te Brugge, Kortrijk, Roeselare, Ieper, Veurne, Gent, Dendermonde, Sint-Niklaas, Aalst en Oudenaarde.