Arbeidsauditoraat Gent - Sociaal strafrecht

Vele inbreuken op de sociale wetgeving kunnen beschouwd worden als een misdrijf zoals omschreven in het sociaal strafwetboek. Ook de Vlaamse overheid voorziet strafsancties in de geregionaliseerde materies.

Sociale fraude heeft in hoofdzaak betrekking op “zwartwerk” in zijn vele verschijningsvormen, maar het kan ook gaan om fraude met uitkeringen. Andere misdrijven hebben betrekking op de wetgeving tot bescherming van het welzijn van werknemers, al dan niet gekoppeld aan een arbeidsongeval, grensoverschrijdend gedrag, pesterijen, discriminatie op de arbeidsmarkt en op de Europese reglementering betreffende de rij- en rusttijden van vrachtwagenchauffeurs.

In de meeste gevallen kunnen deze misdrijven ook beteugeld worden met een administratieve geldboete die wordt opgelegd door de FOD Werk of de Vlaamse overheid.

Het arbeidsauditoraat zal dan ook prioriteit geven aan de meest ernstige inbreuken waarin administratieve geldboeten of andere administratieve maatregelen geen nut of weerslag hebben.

Prioriteiten stellen, keuzes maken, resulteert in het voeren van een strafrechtelijk beleid. Dit beleid is niet willekeurig want er bestaan nationale richtlijnen van het College van Procureurs-generaal over het algemeen beleid van de arbeidsauditoraten en over mensenhandel, domiciliefraude en sociale dumping in het bijzonder.

De opvallende trend van de voorbije jaren is zonder twijfel de “sociale dumping” als gevolg van de uitbreiding van de Europese Unie met landen met een lagere standaard op economisch en sociaal vlak. Het gaat niet alleen over de benadeling van de binnenlandse arbeidsmarkt en haar werknemers, maar ook over een verstoring van de normale economische concurrentie tussen ondernemingen.

De strafdossiers van het arbeidsauditoraat hebben de voorbije jaren zonder twijfel een meer internationaal karakter gekregen, waardoor ze complexer en omvangrijker zijn geworden met als gevolg dat ze meer inzet en capaciteit van onze medewerkers en partners vergen.

In strafzaken beschikt het arbeidsauditoraat over alle mogelijkheden waarover het parket beschikt om misdrijven vast te stellen, de daders te identificeren en voor de strafrechter brengen indien nodig, of kiezen voor een alternatieve afhandeling zoals minnelijk schikking.

Het arbeidsauditoraat kan beroep doen op de medewerking van de diverse sociale inspectiediensten, maar ook op de lokale en federale politie. De samenwerking met deze diensten verloopt gecoördineerd via de arrondissementele cellen en hun nationale koepel, de SIOD.

Wanneer de zaken voor de strafrechter worden gebracht dan is dat niet bij de arbeidsrechtbank, maar bij de correctionele rechtbank of de politierechtbank indien de feiten betrekking hebben op de wetgeving inzake de rij- en rusttijden voor vrachtwagenchauffeurs.

Wanneer u zich benadeelt acht wegens een sociaal misdrijf dan kan u zich bij ons laten registreren als benadeelde, dan houden wij u op de hoogte van het resultaat van het onderzoek.

U kan ook steeds aangifte doen van een frauduleuze situatie bij de politie of rechtstreeks bij ons. Of u kan er misschien de voorkeur aan geven om aangifte te doen bij de sociale inspectiediensten, vermits zij de bron van de aangifte anoniem moeten houden, zelfs naar ons toe.

Tevens kan u online een aangifte doen via de website https://www.meldpuntsocialefraude.belgie.be/nl/index.html. Op deze website dient u zich wel te identificeren, maar verder wordt uw identiteit afgeschermd.

Bij een aangifte is het belangrijk om zoveel mogelijk gegevens mede te delen, want anders heeft een onderzoek weinig kans op slagen.

Wanneer u zich op het werk benadeeld voelt wegens grensoverschrijdend gedrag of pesterijen dan bevelen wij aan dat u eerst de vertrouwenspersoon van uw onderneming of dienst aanspreekt. De ervaring leert dat een interne en minnelijke regeling meer kans op een goede oplossing geeft dan een klacht bij politie of justitie.