• Net als de andere organisaties van het Openbaar Ministerie (parketten, arbeidsauditoraten, federaal parket,…) hechten we op het parket- en auditoraat-generaal van Antwerpen veel belang aan integrale kwaliteitszorg. Een duidelijk en doeltreffend klachtenmanagement maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. 

  Toch ontvangen wij geregeld klachten die onjuist/onvolledig zijn opgesteld of gericht aan de verkeerde/niet-bevoegde instantie. Deze klachten kunnen wij niet behandelen. Daarom zetten we u graag op weg en verduidelijken we de procedure die u dient te volgen. 

 • Wanneer kunnen we u niet helpen?
  1. Anonieme klachten worden niet behandeld.
  2. Juridische vragen worden niet beantwoord. De wet verbiedt ons immers om mensen juridisch advies te geven. Er bestaan wel tal van andere initiatieven. U kan bijvoorbeeld steeds bij een (pro deo-)advocaat terecht. Ook het Justitiehuis kan u informeren en doorverwijzen indien u geconfronteerd wordt met een gerechtelijke procedure.
  3. Klachten betreffende een uitspraak van een rechtbank worden niet behandeld. Indien u niet tevreden bent over de beslissing van een rechtbank, kan u zich wenden tot een advocaat om u te helpen een eventuele beroepsprocedure op te starten. Hier vindt u meer info over juridisch advies.
  4. Klachten waaraan geen gevolg kan worden gegeven, worden afgesloten. U kan hiertegen enkel klacht indienen indien u over nieuwe elementen (bewijsmateriaal, bijkomende informatie,…) beschikt.
 • Waar kan u wél met uw klacht terecht?

  Geregeld ontvangen wij klachten waarvoor wij niet bevoegd zijn. Deze kunnen wij bijgevolg niet behandelen. Daarom zetten we graag op een rijtje tot wie u zich wel kan wenden.

 • Strafklachten

  Voorbeelden: valsheid in geschrifte, fraude, corruptie, verduistering van gelden,...

  Bij voorkeur dient u uw klacht in bij de politie. Dit geldt voor strafklachten tegen advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, politieambtenaren en magistraten.

   Indien u om één of ander reden niet wenst naar de politie te stappen, kan u uitzonderlijk terecht:

  • voor een strafklacht tegen een (plaatsvervangend) magistraat: bij de procureur-generaal bij het parket-generaal van Antwerpen srt.park.gen.antwerpen@just.fgov.be;
  • voor een strafklacht tegen een advocaat, gerechtsdeurwaarder, notaris of politieambtenaar: zie verder onder 'klachten over het optreden van advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, politie...'

  Klachten over het optreden van leden van het parket van de procureur des Konings, het arbeidsauditoraat, het parket-generaal of het auditoraat-generaal binnen het rechtsgebied Antwerpen

  Voorbeelden: naar uw oordeel onterechte seponering, niet goed gevoerd onderzoek, uitblijven van een beslissing, te langdurig onderzoek, onprofessionele houding, zaak sleept lang aan

  Indien u ontevreden bent over het individueel optreden van een magistraat of lid van het administratief personeel, dient u uw klacht te richten aan zijn / haar korpschef:

  • voor een magistraat of lid van het administratief personeel van het parket: de procureur des Konings (voor het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, voor het gerechtelijk arrondissement Limburg);
  • voor een magistraat of lid van het administratief personeel van het arbeidsauditoraat: de arbeidsauditeur (voor het rechtsgebied Antwerpen);
  • voor een magistraat of lid van het administratief personeel van het parket-generaal of auditoraat-generaal: de procureur-generaal (voor het rechtsgebied Antwerpen: srt.park.gen.antwerpen@just.fgov.be).

  Klachten over het optreden van leden van een rechtbank of een hof (de Zetel)

  Voorbeeldennaar uw oordeel onprofessionele houding (agressie, zaak sleept te lang aan,…)

  Indien u ontevreden bent over het individueel optreden van een magistraat, van een griffier of van het administratief personeel van een rechtbank of hof, dient u uw klacht te richten aan zijn / haar korpschef:

  • voor de rechtbank van eerste aanleg (correctionele rechtbank, familierechtbank, jeugdrechtbank,…): de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg (voor het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, voor het gerechtelijk arrondissement Limburg);
  • voor de arbeidsrechtbank: de voorzitter van de arbeidsrechtbank (voor het rechtsgebied Antwerpen);
  • voor de ondernemingsrechtbank: de voorzitter van de ondernemingsrechtbank (voor het rechtsgebied Antwerpen);
  • voor een vredegerecht of politierechtbank: de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank (voor het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, voor het gerechtelijk arrondissement Limburg).
  • voor het hof van beroep: de eerste voorzitter van het hof van beroep Antwerpen;
  • voor het arbeidshof: de eerste voorzitter van het arbeidshof Antwerpen.

  Klachten over het optreden van advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, politie...

  Voorbeelden: geschillen over erelonen, ontevredenheid over het optreden van een advocaat, uitvoeringskosten

  U dient zich rechtstreeks tot de bevoegde overheid te wenden:

  Klachten inzake algemene werking van de rechterlijke orde

  Voorbeelden: uw rechtszaak sleept lang aan, uw vragen blijven onbeantwoord, de behandeling van uw zaak verliep niet naar wens

  Indien u ontevreden bent over de algemene werking van Justitie kan u zich wenden tot de Hoge Raad voor de Justitie.

 • Een klacht voor ons

  Indien wij de bevoegde instantie zijn voor het behandelen van uw klacht, is het belangrijk dat uw klacht de nodige gegevens bevat en voldoende duidelijk wordt omschreven. 

  Welke gegevens dient uw klacht zeker te bevatten?

  1. Uw identiteitsgegevens (naam, voornaam, geboortedatum),
  2. Uw contactgegevens (woonplaats, GSM-nummer, e-mailadres),
  3. Een duidelijke uiteenzetting van de feiten (waarover gaat de klacht).

  De gegevens onder 1 en 2 worden uitsluitend gebruikt om uw klacht te behandelen. Uw klacht wordt in de mate van het mogelijke vertrouwelijk behandeld.

  Vergeet niet te preciseren:

  • de instantie en specifieke dienst waarop uw klacht betrekking heeft;
  • de naam van de persoon op wie uw klacht betrekking heeft (indien u die kent);
  • of uw klacht gaat over een rechtstreeks contact, een telefoongesprek, een e-mail, een door het Openbaar ministerie verzonden brief,…;
  • de reden/het onderwerp van het contact met die dienst;
  • de datum en het uur waarop de feiten hebben plaatsgevonden;
  • de beschrijving van de feiten/dienstverlening/gebeurtenissen waarover u niet tevreden bent;
  • de referte (kenmerk) of het dossiernummer wanneer u hierover beschikt;
  • of u al een klacht bij een andere instantie hebt ingediend.