Heeft u een klacht?

Net als de andere organisaties van het Openbaar Ministerie (parketten, arbeidsauditoraten, federaal parket,…) hechten we op het parket- en auditoraat-generaal van Gent veel belang aan de kwaliteit van het geleverde werk en staan we open voor kritiek.

In de praktijk blijken evenwel veel mensen zich met hun klachten tot ons te wenden terwijl we daarvoor niet bevoegd zijn. Daarom zetten we alles graag op een rijtje.

 

Wanneer kunnen we u niet helpen?

 1. De wet verbiedt ons om mensen juridisch advies te geven. Uw juridische vragen mogen we dus niet beantwoorden. Daarvoor bestaan tal van andere initiatieven. En uiteraard kan u daarvoor steeds bij een (pro deo-)advocaat terecht. Het Justitiehuis kan u informeren en doorverwijzen indien u geconfronteerd wordt met een gerechtelijke procedure.
 2. Indien u niet tevreden bent over een uitspraak van een rechtbank, kan u zich best wenden tot een advocaat die u kan helpen bij het opstarten van een eventuele beroepsprocedure
 3. Er wordt geen gevolg gegeven aan anonieme klachten.
 4. Indien we u gemeld hebben dat er geen gevolg aan uw klacht kan worden gegeven, heeft het geen zin om opnieuw een klacht in te dienen tenzij u over nieuwe elementen beschikt.

 

Welke gegevens dient uw klacht zeker te bevatten?

 1. Uw identiteitsgegevens (naam, voornaam, geboortedatum),
 2. Uw contactgegevens (woonplaats, GSM-nummer, e-mailadres),
 3. Een duidelijke uiteenzetting van de feiten (waarover gaat de klacht).

Vergeet niet te preciseren:

 • de instantie en specifieke dienst waarop uw klacht betrekking heeft;
 • de naam van de persoon op wie uw klacht betrekking heeft (indien u die kent);
 • of uw klacht gaat over een rechtstreeks contact, een telefoongesprek, een e-mail, een door het Openbaar ministerie verzonden brief,…;
 • de reden/het onderwerp van het contact met die dienst;
 • de datum en het uur waarop de feiten hebben plaatsgevonden;
 • de beschrijving van de feiten/dienstverlening/gebeurtenissen waarover u niet tevreden bent;
 • de referte (kenmerk) of het dossiernummer wanneer u hierover beschikt;
 • of u al een klacht bij een andere instantie hebt ingediend.

De gegevens onder 1 en 2 worden uitsluitend gebruikt om uw klacht te behandelen.

Uw klacht wordt in de mate van het mogelijke vertrouwelijk behandeld.

 

Waar kan u met uw klacht terecht?

 1. Strafklachten

Voorbeelden: valsheid in geschrifte, fraude, corruptie of verduistering van gelden

Bij voorkeur dient u uw klacht in bij de politie.

Dit geldt voor strafklachten tegen advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, politieambtenaren en magistraten.

Indien u om één of ander reden niet wenst naar de politie te stappen,  kan u uitzonderlijk terecht:

 

 1. Klachten over het optreden van advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, politie...

Voorbeelden: geschillen over erelonen, ontevredenheid over het optreden van een advocaat, uitvoeringskosten

U dient zich rechtstreeks tot de bevoegde overheid te wenden:

 

 1. Klachten inzake algemene werking van de rechterlijke orde

Voorbeelden: uw rechtszaak sleept lang aan, uw vragen blijven onbeantwoord, de behandeling van uw zaak verliep niet naar wens

Indien u ontevreden bent over de algemene werking van Justitie kan u zich wenden tot de Hoge Raad voor de Justitie.

 

 1. Klachten over het optreden van leden van het parket van de procureur des Konings, het arbeidsauditoraat, het parket-generaal of het auditoraat-generaal

Voorbeelden: naar uw oordeel onterechte seponering, niet goed gevoerd onderzoek, uitblijven van een beslissing, te langdurig onderzoek, onprofessionele houding, zaak sleept te lang aan

Indien u ontevreden bent over het individueel optreden van een magistraat of lid van het administratief personeel, dient u uw klacht te richten aan zijn / haar korpschef:

 • voor een magistraat of lid van het administratief personeel van het parket: de procureur des Konings (voor het gerechtelijk arrondissement Oost- Vlaanderen: directiesecretariaatparketOVL@just.fgov.be, voor het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen: WVL.parket.secretariaat@just.fgov.be);
 • voor een magistraat of lid van het administratief personeel van het arbeidsauditoraat: de arbeidsauditeur (voor het rechtsgebied Gent: aud.srt.arb.gent@just.fgov.be);
 • voor een magistraat of lid van het administratief personeel van het parket-generaal of auditoraat-generaal: de procureur-generaal (voor het rechtsgebied Gent: parket-generaal, Savaanstraat 11, bus 101, 9000 Gent, srt.park.gen.gent@just.fgov.be).

 

 1. Klachten over het optreden van leden van een rechtbank of een hof (de Zetel)

Voorbeeldennaar uw oordeel onprofessionele houding (agressie, zaak sleep te lang

Indien u ontevreden bent over het individueel optreden van een magistraat, van een griffier of van het administratief personeel van een rechtbank of hof, dient u uw klacht te richten aan zijn / haar korpschef:

 • voor de rechtbank van eerste aanleg (correctionele rechtbank, familierechtbank, jeugdrechtbank,…): de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg (voor het gerechtelijk arrondissement Oost- Vlaanderen, voor het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen);
 • voor de arbeidsrechtbank: de voorzitter van de arbeidsrechtbank (voor het rechtsgebied Gent);
 • voor de ondernemingsrechtbank: de voorzitter van de ondernemingsrechtbank (voor het rechtsgebied Gent);
 • voor een vredegerecht of politierechtbank: de voorzitter van de vrederechters of rechters in de politierechtbank (voor het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, voor het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen);
 • voor het hof van beroep: de eerste voorzitter van het hof van beroep Gent;
 • voor het arbeidshof: de eerste voorzitter van het arbeidshof Gent.