1.KADANS – ondertekening Samenwerkingsconvenant dd. 27.9.2016 

 

Het project Kadans staat voor  ‘Ketenaanpak dak - en thuislozen Antwerpen stad‘. Kadans wonen is hiervan een sub-project. Door deze ketenaanpak kan er een gecoördineerd zorgtraject worden aangeboden op maat voor de meest complexe individuele cases van dak-en thuislozen met multiproblematiek die overlast veroorzaken .

Het parket Antwerpen maakt deel uit van de stuurgroep en staat de operationele teams bij , in die zin dat :

  • Het parket meldt geen dossiers aan, wel het JCM  
  • De stad Antwerpen doet voor elke dossierbespreking navraag bij het parket naar eventueel lopende onderzoeken van aangemelde cliënten
  • Tijdens het traject kan de casusregisseur contact opnemen met het parket om na te gaan wat de stand van zaken is in de lopende onderzoeken van de aangemelde cliënt.

 

 

2. DOK Kamer – opstart maart 2016

 

Het besef dat er meer en meer afstemming moet zijn tussen verslavingszorg en justitie groeide. Er  was nood aan een evenwicht tussen een justitiële aanpak van druggerelateerde criminaliteit en een herstelgerichte en schadebeperkende benadering van de achterliggende problematiek .

De oprichting van de drugsopvolgingskamer (DOK) in maart 2016 komt hieraan tegemoet .

De drugopvolgingskamer is een gespecialiseerde kamer binnen de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen die de mogelijkheid verschaft aan de beklaagde om – onder toezicht van deze kamer (rechter en OM )  – aan zijn of haar drugprobleem te werken .

Er werd duidelijk gekozen voor de benaming ‘drugsopvolgingskamer’ , omdat de rechtbank niet de beklaagde  zelf behandelt, maar wel supervisie heeft op de lopende behandeling van beklaagde .

Deze kamer is bedoeld voor drugsdealers die drugs verkopen, onder meer om hun eigen gebruik te kunnen financieren . Daarnaast is de deze kamer ook bevoegd voor verdachten die vermogensdelicten hebben gepleegd, maar waarbij een verslavingsproblematiek (alcohol en medicatie) aan de basis ligt. De drugsopvolgingskamer doet een voorstel om de stap naar de hulpverlening te zetten en voorkomt daarbij dat die opvolging zou worden verbroken

In de afdeling Mechelen, parket Antwerpen werd ook een DOK-kamer opgestart, maar daar maakt de kamer deel uit van de gewone correctionele kamer .

 

 

3.OMS DRUGS – opstart September 2013

 

Het parket en politie willen het drugsprobleem ook aanpakken langs de vraagzijde, met name door betrapte drugbezitters (of -gebruikers) strafrechtelijk te beboeten, via het systeem van de OMS (onmiddellijke minnelijke schikking), waardoor de betrapte gebruiker of bezitter onmiddellijk na de feiten geconfronteerd wordt met het gerechtelijk gevolg van zijn daad.

Gaat het over cannabis dan krijgt men een boete van 75 euro , voor alle andere verdovende middelen/psychotrope stoffen met uitzondering van cannabis , krijgt men een boete van 150 euro .

Beklemtoond moet worden dat het gezondheidsprobleem (of ruimer gesteld het welzijnsprobleem) zeker niet veronachtzaamd wordt.  Problematische gebruikers (die een vaste verblijfplaats hebben ) zullen maximaal worden doorverwezen naar de (drug-)hulpverlening.  Dit betreft een samenwerking met het Justitiehuis, het JCC ( Justitieel Casemanagement ) , Ketenaanpak Kadans, de Sleutel etc..

 

 

4. OMS FEST – opstart juli 2014 – toepasselijk op TOMORROWLAND

 

De aanwezigheid van illegale drugs op festivals is een veel voorkomend fenomeen.  Veel jongeren komen er samen.  Openlijk dealen en openlijk gebruiken van verdovende middelen en/of psychotrope stoffen, vaak van gevaarlijke substanties, zijn er schering en inslag.

Wat het bezit of gebruik van illegale drugs betreft op festivals , wordt eveneens de onmiddellijke minnelijke schikking voor meerderjarige bezitters of – gebruikers van verdovende middelen of psychotrope stoffen, op heterdaad betrapt op de openbare weg of publieke domein toegepast. De hoogte van de geldsom werd eveneens bepaald op 75 euro voor cannabis en 150 euro voor alle andere verdovende middelen en/of psychotrope stoffen, ongeacht de aangetroffen hoeveelheid. Bij het aantreffen van grote hoeveelheden wordt er steeds gecheckt of het al dan niet om een dealer gaat.

Voor verdachten tegen wie er aanwijzingen zijn dat zij niet alleen gebruiken, maar dat zij ook verdovende middelen en/of psychotrope stoffen verhandelen, zal door het parket van Antwerpen een snelle afhandeling in strafzaken worden opgestart.

Voor verdachten die duidelijk handelen in drugs en dit in georganiseerd verband doen zal er een aanhoudingsmandaat bij de onderzoeksrechter worden gevorderd.

 

Op vraag van de politiediensten zal deze OMS-FEST ook toegepast worden op andere festivals, o.m. Laundry Day, het Summerfestival etc…

Publications from
Anvers