TIENERPOOIERS

Het fenomeen van de zogenaamde “tienerpooiers” staat sinds 2015 op de radar binnen het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, zowel bij parket als bij politie. Dit resulteerde de voorbije jaren in een vlotte samenwerking en informatie-uitwisseling tussen politie en parket en de hulpverlening. Signalen van mogelijk slachtofferschap van jongeren binnen de jeugdhulp, worden sneller doorgegeven, wat het mogelijk maakt om korter op de bal te spelen. Daardoor zijn de onderzoeksmogelijkheden een stuk groter, en dat leidt tot betere vaststellingen. Hierdoor kunnen slachtoffers sneller gedetecteerd en geholpen worden, maar worden vanzelfsprekend meer daders voor de rechtbank gebracht.

Om deze vlotte samenwerking nog verder uit te breiden, werd in november 2018 een studiedag georganiseerd, samen met de stad Antwerpen, politie Antwerpen en vzw Payoke. De studiedag werd druk bijgewoond en had tot doel om alle partners te sensibiliseren rond het onderwerp.

Naast het strafluik gaat de aandacht ook naar hulpverlening. De sensibilisering van die sector om signalen van slachtofferschap en verdachte gedragingen te herkennen en om mogelijkheid om daar een melding van te doen. Indien zo’n melding binnenkomt of uit een strafdossier daadwerkelijk slachtofferschap van een minderjarige blijkt, wordt dit systematisch opgevolgd binnen de jeugdsectie.

Indien het minderjarige slachtoffer nog niet gekend is, zal een sociaal onderzoek worden uitgevoerd en op basis daarvan gekeken worden welke vervolghulpverlening het meest passend is (vrijwillig of gedwongen kader).

Indien het minderjarige slachtoffer reeds onder toezicht staat van de jeugdrechter, wordt de informatiedoorstroming geoptimaliseerd in twee richtingen. Enerzijds wordt gekeken of de informatie van hulpverlenende instanties overgemaakt dient te worden aan de lokale recherche voor verder onderzoek. Anderzijds wordt de informatie uit strafrechtelijke onderzoeken gedeeld met de jeugdrechter van zodra dit mogelijk is. 

 

MENSENSMOKKEL

Vanaf de zomer van 2017 kon een enorme toename worden opgemerkt van vaststellingen inzake mensensmokkel in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, waarbij de snelwegparkings op het grondgebied van het arrondissement erg in trek bleken te zijn bij mensensmokkelaars. In het voorjaar van 2018 heeft het parket Antwerpen het initiatief genomen om een draaiboek mensensmokkel uit te werken, in nauwe samenwerking met FGP en WPR. Het doel van dit draaiboek bestaat erin om de eerste vaststellingen inzake mensensmokkel te verbeteren, zodat de aanvankelijke processen-verbaal alle mogelijke informatie bevatten die toelaten aan FGP om het verder onderzoek te voeren en de criminele organisaties die zich inlaten met mensensmokkel in kaart te brengen. Het draaiboek wordt besproken met en gevalideerd door een werkgroep met een vertegenwoordiging van verschillende lokale politiezones, WPR, SPN, SPC, LPA, DirCo, AIK, FGP en Payoke. Begin 2019 wordt het draaiboek verspreid via omzendbrief 001/2019.

Publications from
Anvers