• CREMATIES

 • Begrafenisondernemer neemt contact op voor een crematie van een persoon overleden in het buitenland.

  Indien het overlijden plaatshad in het buitenland, dan is toestemming vereist door de procureur des Konings van het arrondissement van de plaats waar zich ofwel het crematorium bevindt, ofwel de hoofdverblijfplaats van de overledene.

  Begrafenisondernemer neemt contact op voor een crematie van een persoon overleden in België en vraagt welke documenten hij moet overmaken.

  Wanneer een persoon in België overleden is, dan is het de ambtenaar van de burgerlijke stand die toelating vraagt aan het parket voor crematie.

  Bij de aanvraag dienen volgende documenten gevoegd zijn :

  • Een uittreksel uit de overlijdenakte
  • Aanvraag tot crematie
  • De aangifte van overlijden – model III C
  • Medisch attest
 • NATIONALITEITEN

 • Hoe kan ik een nationaliteitsaanvraag indienen?

  Dit dient te gebeuren bij de Burgerlijke Stand van uw woonplaats. Deze sturen op hun beurt het dossier door naar het Openbaar Ministerie die dan het onderzoek voert.

 • Hoe lang duurt de procedure om de Belgische nationaliteit te verkrijgen?

  Tussen de bevestiging van de volledigheid van uw dossier en het eigenlijke advies zit er maximaal 4 maanden. Het advies zal u meegedeeld worden door uw Burgerlijke Stand.

  Hoeveel kost de procedure om de Belgische nationaliteit te verkrijgen?

  Deze procedure kost €150. Deze is te betalen aan de Penale Boeten.

 • EERHERSTEL

 • Ik werd in het verleden veroordeeld en heb daardoor geen blanco strafregister. Hoe en waar kan ik eerherstel vragen?

  • U moet in principe de uitgesproken vrijheidsstraf ondergaan hebben en/of de opgelegde geldboete betaald hebben en voldaan hebben aan de in het vonnis bepaalde verplichting tot teruggave, schadevergoeding en betaling van kosten. Als de straf wegens verjaring niet meer kan worden uitgevoerd, mag deze verjaring niet aan uzelf te wijten zijn. 
  • U mag de afgelopen 10 jaar ook nog niet eerder een herstel in eer en rechten hebben genoten. 
  • Bovendien moet u een proeftermijn ondergaan die kan lopen van 3 tot 10 jaar naargelang de aard van de straf en de aard van de feiten waarvoor u een herstel in eer en rechten vraagt. 
    

  Indien u woonachtig bent in het arrondissement West-Vlaanderen, kunt u een verzoek tot eerherstel indienen bij het Parket West-Vlaanderen, afdeling Ieper, team Eerherstel, Grote Markt 1, 8900 Ieper, email : WVL.parket.eerherstel@just.fgov.be

  Na ontvangst van uw verzoek zal het Parket u een kopie van uw strafregister bezorgen. Vervolgens dient u volgende stukken aan het parket West-Vlaanderen, team Eerherstel  over te maken :

  • een voor eensluidend verklaard afschrift van alle veroordelingen (vonnissen en arresten) die op uw strafregister vermeld zijn. 
  •  een attest (per veroordeling) waaruit blijkt dat er geen rechtsmiddel werd ingesteld tegen het vonnis of arrest; 
  • een attest (per veroordeling) waaruit blijkt dat er geen andere vonnissen of arresten in dezelfde zaak op burgerlijk vlak tussenkwamen; Indien dat wél  het geval is, dient u ook van deze vonnissen of arresten op burgerlijk vlak een eensluidend afschrift over te maken.  
  • een eensluidend verklaard afschrift van een arrest van het Hof van Cassatie, indien tegen één van de vonnissen of arresten cassatieberoep werd aangetekend; 
    

  Deze eensluidende afschriften en de bijhorende attesten zijn te verkrijgen op de griffie van de rechtbank of het hof waar het vonnis of arrest werd uitgesproken. Meer info omtrent de adressen van de verschillende griffies in België vindt u op de website www.rechtbanken-tribunaux.be/nl

  • een schriftelijk bewijs van de betaling van alle geldboetes, gerechtskosten en verbeurdverklaarde bedragen; Voor vragen hieromtrent of voor betaling van het saldo kunt u terecht bij het kantoor voor niet-fiscale invordering (NFI) van de plaats waar het vonnis werd uitgesproken. Contactgegevens vindt u op www.minfin.fgov.be.  
  •  een schriftelijk bewijs van de vergoeding van de slachtoffers; 
  • bij faillissementsmisdrijf : schriftelijk bewijs van zuivering van het passief;
    

  Al deze stukken moeten tegelijk worden overgemaakt. Pas na ontvangst van de stukken zal uw verzoek door het Openbaar Ministerie worden onderzocht.  

  Het gevolg van zowel de uitwissing als de toekenning van een herstel in eer en rechten is dat de ontzetting uit bepaalde rechten ongedaan wordt gemaakt, dat de veroordeling niet meer wordt vermeld op de uittreksels uit het strafregister en dat de veroordeling niet meer als basis kan dienen voor herhaling ingeval van nieuwe veroordelingen. 

 • COLLOCATIES

 • Waar kan ik een verzoekschrift neerleggen m.o.o. collocatie van mijn minderjarige zoon of dochter?

  Alle verzoekschriften van een belanghebbende t.a.v. minderjarige dienen neergelegd te worden op de griffie van de jeugdrechtbank. De bevoegdheid wordt bepaald door de woonplaats/domicilie van de ouders.

  Hoe kan ik een familieilid bij hoogdringendheid gedwongen laten opnemen?

  Om over te gaan tot een gedwongen opname, dient aan een aantal voorwaarden te zijn voldaan nl.

  • De patiënt lijdt aan een geestesstoornis;
  • Er is geen andere geschikte behandeling mogelijk (bv. ambulant of vrijwillig);
  • De patiënt vormt een gevaar voor zichzelf of voor derden;
  • Een recent medisch verslag (van hoogstens 15 dagen oud) en opgesteld door een arts die niet verbonden is aan de psychiatrische dienst moet ook aanwezig zijn.

  Wanneer niet kan voldaan worden aan bovenstaande voorwaarden, is de enige optie om een verzoekschrift tot gedwongen opname neer te leggen op de griffie van het vredegerecht. Bij dit verzoekschrift moet een geneeskundig verslag gevoegd worden die niet ouder is dan 15 dagen.

  Wat is het verschil tussen de procedure tot collocatie via het vredegerecht en via het parket?

  Bij de zogenaamde ‘gewone’ procedure via het vredegerecht dient men bij de bevoegde griffie van het vredegerecht een verzoekschrift in te dienen zoals hierboven beschreven. Na ontvangst van het verzoekschrift gaat de vrederechter binnen de 10 dagen langs bij de betrokken persoon waarna deze dan beslist om al dan niet tot collocatie over te gaan.

  Bij de ‘dringende’ procedure via het parket neemt de procureur des Konings de beslissing en wordt betrokkene onmiddellijk naar een psychiatrische instelling overgebracht. De procureur dient dan een verzoekschrift bij het vredegerecht in waarna deze dan binnen de 10 dagen langs gaat in de instelling om te oordelen of de gedwongen opname al dan niet bevestigd wordt.

  LET WEL: bij een dringende procedure dient er sprake te zijn van een zeer acute crisissituatie.
  Het is als particulier in dergelijk geval aangewezen om de politie te contacteren. Zij zullen dan desgevallend de magistraat van wacht contacteren.

 • WAPENS

 • Ik heb een vraag over mijn lopend wapenonderzoek.

  U kunt een mail sturen naar parketwvl.wapens@just.fgov.be
  Alle dossiers voor heel West-Vlaanderen worden in Brugge behandeld.

 • FAMILIERECHTBANK

 • Hoelang duurt het vooraleer een dossier is afgehandeld ?

  Dit is afhankelijk van de aard van het misdrijf, de uit te voeren handelingen inzake onderzoek, de omvang van het dossier, de technische specialiteit van het onderzoek, de deskundigen,… Er wordt naar gestreefd een dossier zo snel en zo correct mogelijk af te handelen. 

  Wat als ik niet langer akkoord ga met het vonnis uitgesproken door de familierechtbank aangaande bezoekrecht en hoederecht?

  U kan een nieuw verzoekschrift indienen bij de familierechtbank waarin de gewenste wijzigingen worden beschreven. Dit verzoekschrift (opgemaakt door een advocaat of door één van de partijen) dient neergelegd te worden op de griffie van de familierechtbank.

 • AKTEN BURGERLIJKE STAND 

 • Wanneer zal de randmelding op de geboorteakte gebeuren van het vonnis waarin het vaderschap werd ontkend?

  De randmelding kan pas plaatsvinden na verlopen van de beroepstermijn. Deze laatste neemt een aanvang op de dag van de betekening van het vonnis van ontkenning aan beide partijen. Zolang de betrokkenen niet overgaan tot het betekenen van het vonnis kan er dus geen randmelding plaatsvinden.

 • VERTALERS / TOLKEN 

 • Hoe kan ik mijn laten registreren als beëdigd vertaler/tolk?

  Sinds eind november 2016 kunnen beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken zich laten opnemen in de nationale gegevensbank. U kan daarvoor contact opnemen via: NRBVT-RNTIJ@just.fgov.be 

Publications from
Flandre Occidentale