HOE NEEMT U CONTACT OP? 
 

1/ Onderstaande contactgegevens dienen uitsluitend voor het bekomen van informatie. 

 • Het wordt aangeraden om steeds het notitienummer en/of systeemnummer, zoals weergegeven op het proces-verbaal of in de briefwisseling van het openbaar ministerie, bij de hand te hebben alvorens u met het Parket West-Vlaanderen contact opneemt.
 • Ook bij elke vorm van schriftelijke communicatie is de vermelding van het notitienummer en/of systeemnummer aangewezen.
 • Dit nummer is essentieel om uw dossier vlot te kunnen opzoeken en u correct te kunnen informeren. De informatieverstrekking zal echter steeds gebeuren in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en is afhankelijk van het stadium van het onderzoek. Er zal nooit informatie over derden verstrekt worden.
 • Indien u informatie aan het loket wenst, zal daar gevraagd worden naar uw identiteitskaart of een ander geldig legitimatiebewijs (bv. advocatenpas).

Voorbeeld:

 • Notitienummer: BG99.XX.888888-77
  • BG: afdeling Parket (BG = Brugge, IE = Ieper, KO = Kortrijk, VU = Veurne)
  • 99: preventiecode van de aard van het misdrijf (gelijklopend voor gans België)
  • XX: code van de verbaliserende overheid - verwijst naar de politiedienst (lokaal, federaal of andere)
  • 888888: feitelijk nummer van het proces-verbaal
  • 77: jaartal van dossier (aangifte)
 • Systeemnummer: 66XX55555
  • 66: jaartal van dossier (aangifte)
  • XX: klassementscode
  • 55555: feitelijk nummer van het proces-verbaal

2/ Wilt u een strafklacht indienen?

 • Dan moet u zich wenden tot het dichtstbijzijnde politiekantoor, daar zal een proces-verbaal worden opgesteld (opsporingsonderzoek). De contactgegevens van de lokale politiezones en hun openingsuren kunt u terugvinden op www.politie.be.
 • Vergeet ook zeker uw bewijsstukken niet mee te brengen of over te maken! Het kan gaan om: foto's, (GSM-)berichten, documenten, schadebestek of factuur, bankgegevens, camerabeelden, audio-opnames (voicemail), medische attesten, e-mailheaders, getuigenverklaringen, voorwerpen van het misdrijf, login-gegevens,...
 • Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om (straf)klacht met burgerlijke partijstelling in te dienen bij de onderzoeksrechter (gerechtelijk onderzoek).

TIP: een aangifte doet u best zo spoedig mogelijk en in de politiezone waar de feiten zich hebben voorgedaan, dit in functie van een betrapping op heterdaad (het aantreffen van de dader), het buurtonderzoek (tijdsverloop), het sporenonderzoek (LTWP) en de territoriale bevoegdheid (feiten die zich hebben voorgedaan in het buitenland).

3/ Betwistingen van (verkeers)boetes kunnen worden gemeld worden via  www.verkeersboetes.be.

4/ Neerleggen rijbewijs: waar en wanneer moet ik mijn rijbewijs binnenbrengen? 

Indien het rijverval werd uitgesproken door de politierechtbank moet dit gebeuren op de griffie van de politierechtbank die de uitspraak heeft verleend (niet noodzakelijk de woonplaats). Indien het rijverval werd uitgesproken door de correctionele rechtbank dient dit te gebeuren op de griffie van de correctionele rechtbank die de uitspraak heeft verleend (niet noodzakelijk de woonplaats).
Opgelet: U dient steeds het formulier dat door de politie werd overhandigd goed na te zien. In het midden van het formulier staat immers het adres waar de Politierechtbank of correctionele rechtbank is gelegen.

Zie voorbeeld hieronder. 


CONTACTGEGEVENS 
 

Het parket West-Vlaanderen is enkel voor het publiek toegankelijk van maandag tot en met vrijdag in de voormiddag van 08u30 tot 12u00. Alsook de dinsdagnamiddag van 13u30 tot 16u00. We blijven in de namiddag wel telefonisch en elektronisch bereikbaar.

CEL

MATERIE

CONTACTGEGEVENS

NOTITIE

 • Franchimont in vooronderzoek
 • Strafdossiers in vooronderzoek/info
 • Geseponeerde strafdossiers (inzage en afschrift)
 • Minnelijke schikking (enkel correctioneel)
 • Uitgaande EOB’s en rechtshulpverzoeken
 • Uitgaande verzoeken tot overname strafvervolging
 • Inkomende verzoeken tot overname strafvervolging
 • Nationale en internationale seiningen in het kader van gerechtelijk onderzoek

 

 • Bemiddeling en Maatregelen

 

 

 

OMGEVINGSRECHT 
 • Inbreuken op de ruimtelijke ordening en stedenbouw
 • Inbreuken op de Vlaamse wooncode
 • Inbreuken op de Vlarem-wetgeving
 • Inbreuken op de Cites-wetgeving
 • Inbreuken op het bosdecreet

GO-CEL

 • Franchimont in gerechtelijk onderzoek
 • Strafdossiers in gerechtelijk onderzoek (inclusief zitting raadkamer, vrijheid onder voorwaarden, oproepingsbrieven bij vordering tot internering)
 • Kennisgeving conclusies dossiers aanhangig in raadkamer
 • Verruimde minnelijke schikking (dossier in fase van een gerechtelijk onderzoek)
 • Controle na visum van de eindvorderingen
 • Verzoekschriften tot voorlopige invrijheidsstelling illegalen
 • Borg

 

ECOFIN & FRAUDE 
 • Strafdossiers aangaande economisch-financiële misdrijven, beleggingsfraude en piramidespelen 

 • Strafdossiers aangaande misdrijven gepleegd door ondernemers en vrije beroepers, gepleegd tijdens de uitoefening van zijn/ haar beroep 

 • Adviesverlening in burgerlijke zaken voor de ondernemingsrechtbank 

 • Strafonderzoek aangaande faillissementen 

 • Dagvaarding in faling en ontbinding 

ZITTINGSBEHEER CORRECTIONEEL

 • Afhandeling overtuigingstukken
 • Inbeslaggenomen voertuigen
 • Gerechtskosten
 • Aanstelling deskundigen
 • Te dagvaarden dossiers correctionele rechtbank
 • Kennisgeving conclusies dossiers aanhangig voor de rechtbank
 • Assisen (enkel Brugge)
 • Dossiers verwezen na de raadkamer
 • Verruimde minnelijke schikking (dossier in fase van dagvaarding/ zitting ten gronde)
 • Probatie
 • Dossiers overmaken in beroepsorde
 • Dagvaarding in faling/ontbinding (enkel Brugge)
 • Betekenen verstekvonnissen
 • Uitvoering van tussenvonnissen
 • Voorbereiding en verwerking correctionele zitting
 • Aantekenen verzet na verstekvonnis

JEUGD

 • Dossiers betreffende minderjarigen:
  verontrustende opvoedingssituaties (VOS)
 • verdwijningen minderjarigen
 • jeugddelict = minderjarigen die een 'als misdrijf omschreven feit plegen = MOF' (jeugddelinquentierecht)
   
 • Kennisgeving conclusies dossiers aanhangig bij de jeugdrechtbank

GEZIN-ZEDEN

 • Intrafamiliaal geweld
 • Gezinsgerelateerde dossiers
 • Zeden

BURGERLIJKE ZAKEN JEUGD - GEZIN

 • Adopties minder- en meerderjarigen
 • Advies personenrecht  
 • Afstamming
 • Arrondissementsrechtbank 
 • Bewindvoerder/Rechterlijke bescherming 
 • Burgerlijke zittingen Familierechtbank
 • Collocaties 
 • Crematies
 • Echtscheidingen in onderlinge toestemming 
 • Erkenning en ontkenning vaderschap 
 • Huwelijkstermijn  
 • Onbeheerde nalatenschappen 
 • Tijdelijk huisverbod 
 • Toelating opgravingen 
 • Verbetering akte 
 • Voogd ad hoc  
 • Voogdij/pleegvoogdij 
 • Voortdurende onmogelijkheid om het ouderlijk gezag uit te oefenen 
 • Vragen burgerlijke stand

 

INTERNATIONALE RECHTSHULP

 

 • Inkomende Europese Aanhoudingsbevelen (EAB) en uitleveringsverzoeken
 • Uitgaande EAB’s in het kader van gerechtelijk onderzoek
 • Uitvoering van uitgaande EAB’s en uitleveringsverzoeken in het kader van de strafuitvoering vanaf het aantreffen van de veroordeelde
 • Uitvoering van inkomende EAB’s en uitleveringsverzoeken
 • Tussenstaatse overbrengingen
 • Terugkeergaranties en detentiegaranties
 • Internationale rogatoire opdrachten
 • Inkomende Europese Onderzoeksbevelen (EOB) en rechtshulpverzoeken

BURGERLIJKE ZAKEN

 

 • Schijnhuwelijken
 • Schijnerkenningen
 • Nationaliteitskeuze
 • Naturalisaties
 • Schijnwettelijke samenwoonst

KIESWETGEVING

 • Kieswetgeving

ZITTINGSBEHEER VERKEER

 • Afhandeling overtuigingstukken
 • Inbeslaggenomen voertuigen
 • Gerechtskosten
 • Aanstelling deskundigen
 • Gedagvaarde dossiers politierechtbank en beroepskamer
 • Overmaken conclusies aanhangig bij politierechtbank
 • Verzetten

AANRIJDINGEN

 • Verkeersongevallen lichamelijke – en/of stoffelijke schade
 • Niet verzekerde motorvoertuigen en opgefokte bromfietsen
 • Inbeslagname niet verzekerde motorvoertuigen
 • Alcoholintoxicatie en drugs in verkeer
 • Onmiddellijke intrekkingen rijbewijs (alcohol/drugs in verkeer)
 • Bijzondere wetgeving (vb. openbare dronkenschap, opzettelijke beschadiging voertuig nog rijvaardig, nachtlawaai)
 • Taxiwetgeving
 • NMBS (zwartrijders)

WEGVERKEER

 • Wegverkeer
 • Rijbewijs
 • Vervoersvergunning
 • Overlading
 • ADR (Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route) is een Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.
 • EEG-verordering
 • Technische eisen
 • Crossborder

STRAFUITVOERING VERKEER

 • Rijverboden (met of zonder herstelproeven);
 • Rijverboden artikel 42 Wegverkeerswet;
 • Alcoholslot;
 • Gevangenisstraffen;
 • Autonome werkstraffen;
 • Elektronisch toezicht als autonome straf (ETAS);
 • Genade;
 • Uitgaande EAB’s voor strafuitvoering;
 • Nationale en internationale seiningen in het kader van strafuitvoering;
 • Uitgaande certificaten van overname strafuitvoering;

STRAFUITVOERING CORRECTIONEEL

 • Gevangenisstraffen;
 • Interneringen;
 • Autonome werkstraffen;
 • Elektronisch toezicht als autonome straf (ETAS);
 • Genade;
 • Afname DNA bij veroordeelden;
 • Ontzetting uit burgerlijke en/of politieke rechten;
 • Uitgaande EAB’s voor strafuitvoering
 • Nationale en internationale seiningen in het kader van strafuitvoering
 • Uitgaande certificaten van overname strafuitvoering

SUO-PLUK

 • Strafuitvoeringsonderzoeken

DIRECTIESECRETARIAAT

 • Aanvragen tot machtiging onmiddellijke inning
 • Adviezen inzake toekenning eretitels magistraten, (plaatsvervangende) rechters, notarissen, gerechtsdeurwaarders.
 • Adviezen inzake kandidaat-notarissen, kandidaat gerechtsdeurwaarders
 • Adviezen inzake kandidaat-burgemeesters
 • Adviezen inzake plaatsvervangende gerechtsdeurwaarder
 • Adviezen inzake mandaten politie
 • Adviezen verlengingen Korpschefs
 • Adviezen inzake voordrachten probatiecommissie
 • Adviezen inzake aanstellingen GAS-sanctionerend ambtenaar
 • Adviezen inzake bewakingsondernemingen 
 • Adviezen inzake privédetectives 
 • Screenings - veiligheidsverificatie Federale politie
 • Screenings - veiligheidsonderzoeken ADIV + VSSE
 • Screenings - IM (antecedentenonderzoek politieambtenaren)
 • Advies aanvragen privédetectives (Veurne)
 • Advies vergunning bewakingsonderneming (Veurne)

 

 • Eerherstel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFDELINGS-SECRETARIAAT

 • Tucht
 • Meldingen inzake de opslagplaatsen van springstoffen

 

WAAR VINDT U ONS ?

Het parket West-Vlaanderen bestaat uit vier afdelingen: afdeling Brugge, afdeling Ieper, afdeling Kortrijk en afdeling Veurne.

Afdeling Brugge  - Kazernevest 3, 8000 Brugge

Afdeling Ieper  - Grote Markt 1, 8900 Ieper

Afdeling Kortrijk Burgemeester Nolfstraat 10A, 8500 Kortrijk

Afdeling Veurne - P.Benoitlaan 2, 8630 Veurne

Publications from
Flandre Occidentale