FAQ

Hieronder vindt u een aantal veel voorkomende vragen (FAQ) met hun antwoorden:

1. Ik wil aangifte doen/klacht neerleggen. Moet dat gebeuren bij de politie van mijn woonplaats?

Neen, u kunt aangifte doen bij elke politiedienst in België  (zie ook de rubrieken "contact" en "nuttige links").

2. Is de politie verplicht mijn klacht/aangifte te noteren?

Ja, de politie noteert uw klacht en onderzoekt de feiten in samenspraak met of volgens de geldende richtlijnen van de Procureur des Konings of de hogere instanties (klassiek proces-verbaal, vereenvoudigd proces-verbaal, APO, veiligheidsplannen,...). De beslissing over wat er uiteindelijk met het dossier gebeurt wordt door de Procureur des Konings genomen. 

3. Ik heb een minnelijke schikking (VSBG) ontvangen. Ik kan het bedrag niet in één keer betalen. Kan ik een afbetalingsplan vragen?

Een afbetalingsplan wordt alleen in uitzonderlijke omstandigheden toegestaan. Het moet schriftelijk en gemotiveerd worden aangevraagd met vermelding van het dossiernummer en de referte van de minnelijke schikking. Het is uiteindelijk de Procureur des Konings die hierover beslist.

4. Kan ik telefonisch inlichtingen bekomen in verband met mijn dossier?

Neen, telefonisch worden geen inlichtingen in verband met een concreet dossier doorgegeven.

5. Kan ik mijn vraag of verzoek per e-mail richten aan het Parket?

Ja, de e-mailadressen van de verschillende diensten kunt u terugvinden onder de rubriek “contact”. Gelieve wel steeds uw volledige coördinaten (en eventueel een dossier- of systeemnummer) te vermelden.

6. Is een persoonlijk onderhoud met de Procureur des Konings mogelijk (in een specifiek dossier)?

Neen, u dient uw vraag steeds schriftelijk of per e-mail over te maken aan het Parket van de Procureur des Konings, voorzien van uw coördinaten. De adressen van de verschillende diensten kunt u terugvinden onder de rubriek “contact”. U ontvangt zo spoedig mogelijk en binnen de wettelijke mogelijkheden een antwoord op uw vraag.

7. Hoe lang duurt het vooraleer een dossier afgehandeld is?

Hier kan geen eensluidend antwoord op gegeven worden. Dit is afhankelijk van de aard van het misdrijf, de uit te voeren handelingen inzake onderzoek, de omvang van het dossier, de technische specialiteit van het onderzoek, de deskundigen,… Er wordt naar gestreefd een dossier zo snel en zo correct mogelijk af te handelen volgens de geldende richtlijnen van de Procureur des Konings of de hogere instanties.

8. Kan ik mij geregistreerd benadeelde verklaren nadat ik bij de politie een verklaring als slachtoffer heb afgelegd (en dit toen niet is gebeurd)?

Ja, dit kan door een verzoek te richten aan het Parket van de Procureur des Konings, middels het standaardformulier dat u kunt raadplegen onder de rubriek “modelformulieren en informatie” – verklaring benadeelde persoon (art. 5bis V.T.Sv.). U dient concreet aan te geven waaruit uw nadeel bestaat.

9. Kan ik mijn dossier op het Parket van de Procureur des Konings inzien?

U dient voorafgaandelijk een verzoek te richten aan het Parket van de Procureur des Konings waarin u om toelating tot inzage vraagt. Dit kan zowel schriftelijk, als per e-mail. Enkel wanneer u een antwoordbrief van het Parket van de Procureur des Konings met deze toelating ontvangt, kunt u het dossier komen inzien. Bij elke dossierinzage dient u in het bezit te zijn van deze schriftelijke toelating en van uw identiteitskaart. Het maken van een voorafgaandelijke afspraak voor inzage is steeds noodzakelijk. De dossiers zijn in overeenstemming met de taalwetgeving (landstaal). Indien u deze landstaal niet of onvoldoende machtig bent, dient u desgevallend zelf te voorzien in bijstand van een persoon die deze taal wel of voldoende machtig is (familielid of tolk) en dit beperkt tot maximaal 1 persoon.

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om als rechtstreeks belanghebbende een formele dossierinzage te bekomen tijdens het nog lopende vooronderzoek, in toepassing van art. 21bis Sv., waarbij uw verzoekschrift aan de bepaalde specifieke vormvoorwaarden moet voldoen. Dit naast woonstkeuze in België. In laatste geval beschikt de Procureur des Konings over een termijn van 4 maand om over uw verzoek te beslissen.

10. Kan ik een kopie bekomen van mijn dossier?

U dient voorafgaandelijk een gemotiveerd verzoek te richten aan het Parket van de Procureur des Konings waarin u om toelating tot afschrift (kopie) vraagt. Dit kan zowel schriftelijk, als per e-mail. Enkel wanneer u een antwoordbrief van het Parket van de Procureur des Konings met deze toelating tot afschrift (kopie) ontvangt, kunt u op de (correctionele) griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, in overeenstemming met het Parket van de Procureur des Konings, een aanvraag indienen. Bij de aanvraag dient u de ontvangen toelating te voegen. De kopie wordt uitsluitend afgeleverd voor de in de aanvraag aangehaalde doeleinden.

11. Kan ik kosteloos een kopie bekomen van mijn dossier?

Ja, het is mogelijk kosteloos een kopie te bekomen van uw dossier indien u zelf instaat voor de uitvoering ervan bv. door middel van een smartphone (foto) of een leespen (scanner). Een kopiename voor officiële doeleinden (bv. rechtstreekse dagvaarding) is enkel mogelijk tegen voorafgaandelijke betaling. Voor de correcte kostprijs neemt u best contact op met de (correctionele) griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, in overeenstemming met het Parket van de Procureur des Konings. Zij staan immers in voor de materiële kopiename, de aflevering en de betaling ervan. In een aantal gevallen is de officiële kopiename alsnog kosteloos (bv. bepaalde procedures, toelating tot kosteloze rechtspleging,…). U vermeldt dan ook best expliciet de reden van uw aanvraag.

12. Wat zijn de openingsuren van het Parket West-Vlaanderen om bv. mijn dossier in te zien?

Het Parket van de Procureur des Konings is enkel toegankelijk op werkdagen elke voormiddag van 08u30 tot 12u00 en op dinsdagnamiddag van 13u30 tot 16u00. U dient tevens in het bezit te zijn van uw identiteitskaart.

13. Ik ben niet akkoord met de eindbeslissing in mijn dossier. Wat nu?

U kunt uw bezwaren/opmerkingen steeds schriftelijk overmaken aan het Parket van de Procureur des Konings. Bij eventuele nieuwe elementen kan het dossier steeds heropend worden. U beschikt ook over eigen mogelijkheden, als daar zijn de rechtstreekse dagvaarding of een klacht met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter. Wat dit laatste betreft neemt u best contact op met uw eigen persoonlijke raadsman.

14. Ik heb als geregistreerd benadeelde een brief ontvangen dat de zaak voorkomt op de zitting van xx/xx/xx. Dien ik op die zitting aanwezig te zijn?

Afhankelijk van het geleden nadeel kan het aangewezen zijn om zelf ter zitting aanwezig te zijn en u aldaar burgerlijke partij te stellen tegen de beklaagde of u te laten vertegenwoordigen door een raadsman (vertegenwoordiging door een derde is niet toegelaten). U bent evenwel niet verplicht. In geval van ernstige feiten kunt u ter zitting ook beroep doen op de bijstand van de diensten slachtofferonthaal van de Justitiehuizen (na afspraak). De zitting verloopt ook in het Nederlands, in overeenstemming met de taalwetgeving. Er wordt niet automatisch in een vertaler/tolk voorzien.

15. Waar en wanneer gaan de zittingen door?

Alle nuttige informatie in verband met de zitting (adres, aanvangsuur, nummer zaal, kamer,…) kunt u lezen in uw dagvaarding of op uw oproeping. Ter zitting biedt u zich aan met deze documenten en uw identiteitskaart.

16. Hoe gebeurt de betaling van mijn geldboete en de gerechtskosten?

De Ontvanger der Domeinen en Penale Boeten (Ministerie van Financiën) zal een betalingsuitnodiging voor de boete en de gerechtskosten versturen naar uw officieel adres. Afhankelijk van de verwerkingssnelheid kan dit in sommige gevallen een aantal weken duren. De betaling van de geldboete en de gerechtskosten dient aldus niet te gebeuren op het Parket van de Procureur des Konings. Voor verdere concrete vragen (bv. afbetalingen, betalingen vanuit het buitenland, schuldcompensatie,…) kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Ontvanger. Diens contactgegevens staan vermeld op de betalingsuitnodiging.

17. Er werd mij een gevangenisbriefje voor te ondergane straf betekend via de wijkagent. Hoeveel dagen tijd heb ik om mij aan te melden aan de gevangenis?

Na betekening heeft u vijf dagen tijd om u aan te melden in de gevangenis, op de wijze zoals beschreven. Het gevangenisbriefje dient afgegeven te worden in de gevangenis.

18. In welke gevangenis dien ik mij aan te melden?

U mag zich aanmelden in de dichtstbijzijnde gevangenis (voor West-Vlaanderen: Brugge of Ieper).

Vrouwen dienen zich evenwel aan te melden in de dichtstbijzijnde gevangenis met een vrouwenafdeling (Brugge). Naderhand kan dan worden nagegaan of een interne transfert aangewezen is (bv. om familiale- of medische redenen, taal, aard van de detentie,…).

19. Ik werd veroordeeld tot het uitvoeren van een werkstraf. Mag ik kiezen waar ik mijn werkstraf wens uit te voeren?

Het uitvoeren van een werkstraf wordt begeleid door een justitieassistent. Op basis van een (intake)gesprek zal worden nagegaan welke werkstraf u het best kunt uitvoeren en op welke plaats, rekening houdend met een aantal voorkeuren en beperkingen (bv. vervoer, taal,…), alsook met aantal opgelegde uren. De werkstraf dient immers te worden uitgevoerd naast de normale dagtaak en is onbezoldigd. U kunt dus niet zelf kiezen.

20. Mijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken door de politie, naar aanleiding van een controle of een ongeval. Kan ik mijn rijbewijs vervroegd terugkrijgen?

Vervroegde teruggave wordt slechts zeer uitzonderlijk toegestaan. Vervroegde teruggave moet schriftelijk worden aangevraagd aan het Politieparket (plaats van intrekking), met opgave van redenen. De contactgegevens staan vermeld op het document dat u van de desbetreffende politiedienst ontvangt.

21. Kan ik mijn rijbewijs voor bepaalde categorieën terugkrijgen na een onmiddellijke intrekking?

Neen, de regel geldt dat het rijbewijs altijd volledig wordt ingetrokken en dat er aldus geen uitzonderingen worden gemaakt voor bepaalde categorieën.

22. Waar en wanneer moet ik mijn rijbewijs binnenbrengen?

Indien het rijverval werd uitgesproken door de Politierechtbank dient dit te gebeuren op de griffie van de Politierechtbank die de uitspraak heeft verleend (niet noodzakelijk de woonplaats). Indien het rijverval werd uitgesproken door de Correctionele Rechtbank dient dit te gebeuren op de griffie van de Correctionele Rechtbank die de uitspraak heeft verleend (niet noodzakelijk de woonplaats). De verdere modaliteiten staan ook steeds vermeld op de kennisgeving door uw wijkagent. U dient uw rijbewijs te doen toekomen ter griffie binnen de vijf werkdagen na deze kennisgeving. In principe dient u het rijbewijs ook persoonlijk in te leveren, tijdens de openingsuren van de griffie, waarbij men u ook onmiddellijk zal informeren omtrent de eerst nuttige datum van afhaling. U kunt desgevallend uw rijbewijs ook per post laten toekomen ter griffie, doch dit geheel op uw eigen risico.

23. Kan ik mijn rijverbod binnen een bepaalde periode laten uitvoeren?

Mits het hebben van een voorafgaand blanco strafregister, kan (geen verplichting) de Procureur des Konings toestaan dat het rijverbod binnen een bepaalde periode en binnen een redelijke termijn na de aanvraag wordt uitgevoerd. De met reden omklede aanvraag om het rijverbod binnen een bepaalde periode te laten uitvoeren moet schriftelijk gebeuren aan de dienst strafuitvoering van het Parket van de Procureur des Konings en dit voorafgaand aan de kennisgeving door de wijkagent. Eens de kennisgeving is gebeurd kan geen aanvraag meer worden ingediend. De periode van het rijverbod is hoe dan ook een aaneengesloten periode. U kunt derhalve niet vragen uw rijverbod op te splitsen.

24. Kan mijn rijverbod alsnog in weekendverbod omgezet worden en omgekeerd?

Neen, het is immers de Politierechter die deze modaliteit vastlegt bij vonnis. Indien u aldus opteert voor een weekendverbod (bv. om professionele redenen) moet u dit reeds op de zitting kenbaar maken. Een weekverbod is wettelijk niet mogelijk.

25. Waar moet ik mijn keuze maken om mijn herstelonderzoeken of – examens af te leggen?

Voor de aanvang van het rijverbod wordt er u door het Parket van de Procureur des Konings een vragenlijst met mogelijke centra toegestuurd waaruit u de keuze kunt maken. Deze vragenlijst moet binnen de maand worden teruggestuurd. Daarna ontvangt u de oproeping van het gekozen centrum met verdere instructies en betalingsgegevens. Maakt u zelf geen keuze (of laattijdig), dan zal u een centrum worden aangewezen door de diensten van de Procureur des Konings.

26. Ik heb meerdere rijverboden tegelijkertijd. Wat nu?

De rijverboden zullen door het Parket van de Procureur des Konings aansluitend worden uitgevoerd in overleg met de griffie, te beginnen met de oudste vonnisdatum.

27. Een van mijn familieleden is volgens mij ongeschikt om nog een voertuig te besturen (omwille van bv. ouderdom, ziekte of verslaving). Ik maak mij zorgen. Wat kan ik doen?

U kunt dit melden bij de lokale politie van uw woonplaats of van die van uw familielid. De politie zal een proces-verbaal van inlichtingen opstellen en ook met uw familielid gaan praten (vrijwillige afgifte van het rijbewijs). In overleg met de Procureur des Konings kan eventueel een wetsgeneesheer worden aangesteld om de kwestie medico-legaal te bekijken.

28. U heeft een brief ontvangen van het Parket van de Procureur des Konings omtrent een vastgestelde verontrustende opvoedingssituatie in uw gezin (kortweg: VOS) waarbij de zaak werd aangemeld bij het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ). Wat betekent dit concreet?

Het doel van het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is om op vrijwillige basis een gepaste oplossing te zoeken voor de verontrustende opvoedingssituatie van uw kinderen. U kunt voor het verdere verloop best contact opnemen met het bevoegde centrum, waarvan u de contactgegevens kunt terugvinden op de ontvangen brief. Bijkomende informatie is ook terug te vinden onder de rubriek “nuttige links”.

29. Ik wens een persoon gedwongen te laten opnemen ten gevolge van een ernstige geestesziekte (collocatie). Wat kan/moet ik doen?

Belangrijk om te weten is dat de Procureur des Konings hierin enkel zal tussenkomen in geval van hoogdringendheid. Dit is bij aanmelding van de geesteszieke door politionele diensten of door een geneesheer. In alle andere gevallen dient u zelf een verzoekschrift belanghebbende derde in te dienen op de griffie van het Vredegerecht van de woonplaats van de geesteszieke, vergezeld van een omstandig medisch attest (niet ouder dan 15 dagen) waaruit de reële geestesziekte blijkt. Voor minderjarigen dient het verzoekschrift te worden ingediend op de griffie van de Jeugdrechtbank van de woonplaats van de ouders. Bijkomende voorwaarden zijn ook dat er geen andere geschikte behandeling mogelijk is (bv. een vrijwillige opname) en dat de geesteszieke een daadwerkelijk gevaar moet vormen voor zichzelf of voor anderen. Deze procedure kan dus niet toegepast worden bij algemene onbuigzaamheid. In het laatste geval kunt u terecht bij de sociale hulpverleningsinstanties (CAW, CGGZ, Tejo,…).