• FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

  Hieronder leest u de veel voorkomende FAQ
  In de linkerkolom vindt u meer info over specifieke FAQ

 • Ik wil aangifte doen/klacht neerleggen. Moet dat gebeuren bij de politie van mijn woonplaats?

  Wanneer u het slachtoffer bent geworden van een misdrijf, dan kunt u het best klacht indienen bij een politiedienst. Dat kan bij de politiedienst van uw eigen gemeente,  in de gemeente waar het misdrijf gepleegd werd of bij elke andere politiedienst in België.  (zie ook de rubrieken "contact" en "nuttige links").

  U kan ook via brief klacht neerleggen bij het Parket van de Procureur des Konings. Hierbij is het belangrijk dat u zo goed mogelijk de gegevens meegeeft van de persoon/firma waartegen u wenst klacht neer te leggen alsook de reden waarom.

  Is de politie verplicht mijn klacht/aangifte te noteren?

  Ja, de politie noteert uw klacht en onderzoekt de feiten in samenspraak met of volgens de geldende richtlijnen van de Procureur des Konings of de hogere instanties (klassiek proces-verbaal, vereenvoudigd proces-verbaal, APO, veiligheidsplannen,...). De beslissing over wat er uiteindelijk met het dossier gebeurt wordt door de Procureur des Konings genomen. 

 • Ik heb een minnelijke schikking (VSBG) ontvangen. Ik kan het bedrag niet in één keer betalen. Kan ik een afbetalingsplan vragen?

  Een afbetalingsplan wordt alleen in uitzonderlijke omstandigheden toegestaan. Het moet schriftelijk en gemotiveerd worden aangevraagd met vermelding van het dossiernummer en de referte van de minnelijke schikking. Het is uiteindelijk de Procureur des Konings die hierover beslist.

  Kan ik telefonisch inlichtingen bekomen in verband met mijn dossier?

  Neen, telefonisch worden geen inlichtingen in verband met een concreet dossier doorgegeven. U dient uw vraag steeds schriftelijk of per mail over te maken aan het Parket van de Procureur des Konings. 

  Kan ik mijn vraag of verzoek per e-mail richten aan het Parket?

  Ja, de e-mailadressen van de verschillende diensten kunt u terugvinden onder de rubriek “contact”. Gelieve wel steeds uw volledige coördinaten (en eventueel een dossier- of systeemnummer) te vermelden.

  Is een persoonlijk onderhoud met de Procureur des Konings mogelijk (in een specifiek dossier)?

  Neen, u dient uw vraag steeds schriftelijk of per e-mail over te maken aan het Parket van de Procureur des Konings, voorzien van uw volledige coördinaten (en eventueel een dossier- of systeemnummer). De adressen van de verschillende diensten kunt u terugvinden onder de rubriek “contact”. U ontvangt zo spoedig mogelijk en binnen de wettelijke mogelijkheden een antwoord op uw vraag.

  Hoe lang duurt het vooraleer een dossier afgehandeld is?

  Hier kan geen eensluidend antwoord op gegeven worden. Dit is afhankelijk van de aard van het misdrijf, de uit te voeren handelingen inzake onderzoek, de omvang van het dossier, de technische specialiteit van het onderzoek, de deskundigen,… Er wordt naar gestreefd een dossier zo snel en zo correct mogelijk af te handelen volgens de geldende richtlijnen van de Procureur des Konings of de hogere instanties.

  Kan ik mij geregistreerd benadeelde verklaren nadat ik bij de politie een verklaring als slachtoffer heb afgelegd (en dit toen niet is gebeurd)?

  Ja, dit kan door een verzoek te richten aan het Parket van de Procureur des Konings, middels het standaardformulier dat u kunt raadplegen onder de rubriek “modelformulieren en informatie” – verklaring benadeelde persoon (art. 5bis V.T.Sv.). U dient concreet aan te geven waaruit uw nadeel bestaat. Als geregistreerde benadeelde wordt u van iedere stand van het dossier op de hoogte gehouden per brief.

  Kan ik mijn dossier op het Parket van de Procureur des Konings inzien?

  U dient voorafgaandelijk een verzoek te richten aan het Parket van de Procureur des Konings waarin u om toelating tot inzage vraagt. Dit kan zowel schriftelijk, als per e-mail. Enkel wanneer u een antwoordbrief van het Parket van de Procureur des Konings met deze toelating ontvangt, kunt u het dossier komen inzien. Bij elke dossierinzage dient u in het bezit te zijn van deze schriftelijke toelating en van uw identiteitskaart. Het maken van een voorafgaandelijke afspraak voor inzage is steeds noodzakelijk. De dossiers zijn in overeenstemming met de taalwetgeving (landstaal). Indien u deze landstaal niet of onvoldoende machtig bent, dient u desgevallend zelf te voorzien in bijstand van een persoon die deze taal wel of voldoende machtig is (familielid of tolk) en dit beperkt tot maximaal 1 persoon.

  Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om als rechtstreeks belanghebbende een formele dossierinzage te bekomen tijdens het nog lopende vooronderzoek, in toepassing van art. 21bis Sv., waarbij uw verzoekschrift aan de bepaalde specifieke vormvoorwaarden moet voldoen. Dit naast woonstkeuze in België. In laatste geval beschikt de Procureur des Konings over een termijn van 4 maand om over uw verzoek te beslissen.

  Ik wil aanvullende informatie ter kennis brengen of laten voegen aan mijn dossier. Hoe kan ik dit doen?

  U kunt bij de politie een bijkomende verklaring afleggen.

  of

  U kunt alle informatie die u wenst te voegen aan het dossier per brief of per mail overmaken aan het parket. Vergeet zeker niet het PV-nummer (dat u bij uw aangifte verkreeg) te vermelden. Indien u niet in het bezit bent van het PV-nummer, dient u zoveel mogelijk informatie te vermelden zoals uw volledige identiteit, plaats van de feiten, data van de feiten,…

  Kan ik een kopie bekomen van mijn dossier?

  U dient voorafgaandelijk een gemotiveerd verzoek te richten aan het Parket van de Procureur des Konings waarin u om toelating tot afschrift (kopie) vraagt. Dit kan zowel schriftelijk, als per e-mail. Vermeld op uw aanvraag zeker de dossiergegevens in uw bezit (systeemnummer, pv-nummer, vonnisdatum, betrokken partijen). Enkel wanneer u een antwoordbrief van het Parket van de Procureur des Konings met deze toelating tot afschrift (kopie) ontvangt, kunt u op de (correctionele) griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, in overeenstemming met het Parket van de Procureur des Konings, een aanvraag indienen. Bij de aanvraag dient u de ontvangen toelating te voegen. De kopie wordt uitsluitend afgeleverd voor de in de aanvraag aangehaalde doeleinden.

  Kan ik kosteloos een kopie bekomen van mijn dossier?

  Ja, het is mogelijk kosteloos een kopie te bekomen van uw dossier indien u zelf instaat voor de uitvoering ervan bv. door middel van een smartphone (foto) of een leespen (scanner). Een kopiename voor officiële doeleinden (bv. rechtstreekse dagvaarding) is enkel mogelijk tegen voorafgaandelijke betaling. Voor de correcte kostprijs neemt u best contact op met de (correctionele) griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, in overeenstemming met het Parket van de Procureur des Konings. Zij staan immers in voor de materiële kopiename, de aflevering en de betaling ervan. In een aantal gevallen is de officiële kopiename alsnog kosteloos (bv. bepaalde procedures, toelating tot kosteloze rechtspleging,…). U vermeldt dan ook best expliciet de reden van uw aanvraag.

  Wat zijn de openingsuren van het Parket West-Vlaanderen om bv. mijn dossier in te zien?

  Het Parket van de Procureur des Konings is enkel toegankelijk op werkdagen elke voormiddag van 08u30 tot 12u00 en op dinsdagnamiddag van 13u30 tot 16u00. U dient tevens in het bezit te zijn van uw identiteitskaart.

  Ik ben benadeelde en in kennis gesteld dat de zaak voorkomt op de zitting. Zowel de verdachte als ikzelf hebben op heden een goede band. Zou het mogelijk zijn om deze zaak niet te laten voorkomen?

  Deze zaak zal sowieso worden behandeld op zitting. U kunt een brief schrijven aan het parket om dit te melden, deze zal overgemaakt worden aan de rechter. 

  Mijn zaak is geseponeerd. Wat betekent dit?

  Een zaak of een dossier seponeren betekent dat de procureur des Konings in een opsporingsonderzoek beslist om iemand niet te vervolgen. Hij klasseert het dossier zonder gevolg.

  Een van de dingen die het parket kan beslissen wanneer het niet vervolgt, is om de zaak te seponeren, dat wil zeggen dat hij zonder gevolg wordt geklasseerd. Het parket kan daarvoor verschillende redenen aanhalen:

  • De toestand is intussen geregulariseerd.
  • Er is maar een beperkte maatschappelijke weerslag.
  • Het nadeel is zeer klein.
  • De redelijke termijn werd overschreden.
  • De dader is minderjarig.
  • Er is te weinig recherchecapaciteit.
  • Het parket heeft andere prioriteiten.
  • Het gaat niet om een misdrijf.
  • Er zijn onvoldoende bewijzen.
  • Het misdrijf is verjaard.
  • De dader is overleden.
  • Het parket is niet bevoegd.
  • De dader geniet immuniteit.
  • De dader is niet bekend.

  Het is belangrijk om te weten dat niet elke klacht die wordt ingediend ook leidt tot vervolging. Seponering komt heel vaak voor.

  Het parket heeft ook nog de mogelijkheid om een minnelijke schikking of een strafbemiddeling voor te stellen als het besluit om niet te vervolgen.

  Deze ochtend kwam mijn dossier voor op zitting. Kunt u mij laten weten wat er uitgesproken werd?

  Hiervoor dient u zich te wenden tot de griffie.

  Ik ben niet akkoord met de eindbeslissing in mijn dossier. Wat nu?

  U kunt uw bezwaren/opmerkingen steeds schriftelijk overmaken aan het Parket van de Procureur des Konings. Bij eventuele nieuwe elementen kan het dossier steeds heropend worden. U beschikt ook over eigen mogelijkheden, als daar zijn de rechtstreekse dagvaarding of een klacht met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter. Wat dit laatste betreft neemt u best contact op met uw eigen persoonlijke raadsman.

  Ik kreeg een brief met de melding dat de bemiddeling in strafzaken werd opgestart. Wat betekent dit? Wat moet ik nu doen?

  Uw dossier werd door het Parket van de Procureur des Konings overgemaakt aan het Justitiehuis om de procedure bemiddeling en strafzaken op te starten.

  De justitie assistent zal met u contact opnemen om de verdere stappen te bespreken. In deze procedure zal gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord te komen zonder dat de rechtbank dient tussen te komen. 

  Indien u dit wil, kan u uw dossier komen inkijken na het maken van een afspraak,  anders wacht u de communicatie van de Justitie assistent af.

  Ik heb als geregistreerd benadeelde een brief ontvangen dat de zaak voorkomt op de zitting van xx/xx/xx. Dien ik op die zitting aanwezig te zijn?

  Afhankelijk van het geleden nadeel kan het aangewezen zijn om zelf ter zitting aanwezig te zijn en u aldaar burgerlijke partij te stellen tegen de beklaagde of u te laten vertegenwoordigen door een raadsman (vertegenwoordiging door een derde is niet toegelaten).

  Daarna mag u uw schadenota afgeven aan de rechter, die met deze documenten rekening zal houden. U bent evenwel niet verplicht aanwezig te zijn. Indien u niet aanwezig bent, krijgt u in deze zaak ook geen verdere berichtgeving. In geval van ernstige feiten kunt u ter zitting ook beroep doen op de bijstand van de diensten slachtofferonthaal van de Justitiehuizen (na afspraak).

  De zitting verloopt ook in het Nederlands, in overeenstemming met de taalwetgeving. Er wordt niet automatisch in een vertaler/tolk voorzien.

  Waar en wanneer gaan de zittingen door?

  Alle nuttige informatie in verband met de zitting (adres, aanvangsuur, nummer zaal, kamer,…) kunt u lezen in uw dagvaarding of op uw oproeping. Ter zitting biedt u zich aan met deze documenten en uw identiteitskaart.

  Wie zal de zittingsmagistraat zijn van een toekomstige zitting?

  U kan uw vraag m.b.t. de zitting overmaken per e-mail, welke wordt overgemaakt aan de zittingsmagistraat.

  Ik ga niet akkoord met mijn vonnis. Wat kan ik doen?

  1. U werd bij verstek veroordeeld (u was niet aanwezig op de zitting en werd niet vertegenwoordigd door een advocaat):

  U kan verzet aantekenen tegen het vonnis. Dit dient te gebeuren binnen de 15 dagen na betekening van het vonnis (de gewone verzetstermijn) of binnen de 15 dagen na persoonlijke kennisname, indien het vonnis niet in persoon aan u werd betekend (de buitengewone verzetstermijn).

  Het verzet dient te gebeuren door middel van een betekening per gerechtsdeurwaarderexploot dat, binnen de verzetstermijn moet betekend worden aan het openbaar ministerie bij de rechtbank of bij het hof van beroep waar de veroordeling bij verstek werd uitgesproken. U kan een lijst met gerechtsdeurwaarders vinden op https://www.gerechtsdeurwaarders.be/

  Indien u bent opgesloten in een Belgische strafinrichting kan tevens verzet worden aangetekend bij verklaring aan de directeur van de strafinrichting of aan diens afgevaardigde, binnen de openingsuren van de griffie van de strafinrichting. De directeur stelt een akte van verzet op met een aantal vermeldingen en bezorgt deze akte zo snel mogelijk aan het openbaar ministerie.

  Een rechter zal oordelen over de regelmatigheid van het verzet en eventueel een nieuw vonnis uitspreken.

  U kan tevens beroep aantekenen tegen het vonnis.  Dit dient te gebeuren binnen de 30 dagen na betekening van het vonnis, ongeacht of u persoonlijke kennisname van het vonnis heeft genomen.

  2. U werd veroordeeld op tegenspraak (u of uw advocaat was aanwezig op zitting)

  U kan beroep aantekenen tegen het vonnis.  Dit dient te gebeuren binnen de 30 dagen na uitspraak.  U of uw advocaat dient hiervoor in persoon een verklaring af te leggen bij de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft uitgesproken en een verzoekschrift in te dienen, waarin nauwkeuring de grieven tegen het bestreden vonnis zijn vermeld.

  De zaak zal dan voor een hogere rechtsinstantie (het Hof van Beroep) worden behandeld.

  Hoe gebeurt de betaling van mijn geldboete en de gerechtskosten?

  De Ontvanger der Domeinen en Penale Boeten (Ministerie van Financiën) zal een betalingsuitnodiging voor de boete en de gerechtskosten versturen naar uw officieel adres. Afhankelijk van de verwerkingssnelheid kan dit in sommige gevallen een aantal weken duren.

  De betaling van de geldboete en de gerechtskosten dient aldus niet te gebeuren op het Parket van de Procureur des Konings. Voor verdere concrete vragen (bv. afbetalingen, betalingen vanuit het buitenland, schuldcompensatie,…) kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Ontvanger. Diens contactgegevens staan vermeld op de betalingsuitnodiging.

  Ik wens een persoon gedwongen te laten opnemen ten gevolge van een ernstige geestesziekte (collocatie). Wat kan/moet ik doen?

  Belangrijk om te weten is dat de Procureur des Konings hierin enkel zal tussenkomen in geval van hoogdringendheid. Dit is bij aanmelding van de geesteszieke door politionele diensten of door een geneesheer. In alle andere gevallen dient u zelf een verzoekschrift belanghebbende derde in te dienen op de griffie van het Vredegerecht van de woonplaats van de geesteszieke, vergezeld van een omstandig medisch attest (niet ouder dan 15 dagen) waaruit de reële geestesziekte blijkt.

  Voor minderjarigen dient het verzoekschrift te worden ingediend op de griffie van de Jeugdrechtbank van de woonplaats van de ouders. Bijkomende voorwaarden zijn ook dat er geen andere geschikte behandeling mogelijk is (bv. een vrijwillige opname) en dat de geesteszieke een daadwerkelijk gevaar moet vormen voor zichzelf of voor anderen. Deze procedure kan dus niet toegepast worden bij algemene onbuigzaamheid. In het laatste geval kunt u terecht bij de sociale hulpverleningsinstanties (CAW, CGGZ, Tejo,…).

  De rechter beval de teruggave van de in beslag genomen goederen. Wanneer kan ik dit ophalen?

  Wanneer in het vonnis een teruggave bevolen wordt van in beslag genomen goederen, dan is de dienst overtuigingsstukken van de correctionele rechtbank waar het vonnis werd uitgesproken verantwoordelijk voor de uitvoering van de beslissing tot teruggave.

  In eerste instantie dient dus contact opgenomen te worden met de dienst overtuigingsstukken van de correctionele griffie waar het vonnis werd uitgesproken.

  Indien de goederen in bewaring zijn op een andere griffie dan deze waar het vonnis werd uitgesproken, dan zal de griffier van de rechtbank waar het vonnis werd uitgesproken de kennisgeving overmaken van de beslissing tot teruggave aan de betrokken griffies.

  Het is aangewezen om een telefonische afspraak te maken met de betrokken griffies zodoende de teruggave efficiënt kan geregeld worden.

  De rechter besliste in het vonnis niet over de in beslag genomen goederen. Kan ik deze terugkrijgen?

  Indien in het vonnis geen beslissing werd genomen over de in beslag genomen goederen, zal er een beslissing genomen worden door de bevoegde Procureur des Konings. Hiervoor dient een schriftelijke aanvraag te gebeuren aan de Procureur des Konings van de rechtbank waar het vonnis werd uitgesproken.

  Het dossier zal samen met de aanvraag voorgelegd worden aan de bevoegde Procureur des Konings, waarna een beslissing zal genomen worden met betrekking tot de voormelde goederen in de aanvraag.

Publications from
Flandre Occidentale