ALGEMEEN

Ik ben veroordeeld in België, maar woon in het buitenland.  Waar moet ik mijn straf uitvoeren?

In eerste instantie zal het vonnis ten uitvoer worden gelegd in België. U zal worden geseind voor de gevangenisstraf in België. Wanneer u in België wordt aangetroffen, zal u worden opgesloten met het oog op uitvoering van de gevangenisstraf.

Het Parket van de procureur des Konings kan bij een zwaardere gevangenisstraf de overlevering of uitlevering naar België vragen. Indien de overlevering/uitlevering wordt toegestaan, zal u uw straf uitzitten in een Belgische gevangenis.

Het is tevens mogelijk om uw straf uit te zitten in het land waar u woont. Voorwaarde is wel dat beide landen het Kaderbesluit 208/909/JBZ van de Raad van Europa van 27 november 2008 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op strafvonnissen waarbij vrijheidsstraffen of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregelen zijn opgelegd in hun nationaal recht hebben omgezet.

Het land waar u woont, zal het verzoek behandelen en nagaan of aan de verplichte voorwaarden werden voldaan. Na erkenning van de veroordeling zal de straf worden uitgevoerd in het land van uw woonplaats.

Ik heb reeds een veroordeling met uitstel en werd opnieuw veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf.  Welke invloed heeft dit op mijn veroordeling met uitstel?

U hebt nieuwe feiten gepleegd tijdens de uitstelperiode en hebt hiervoor een nieuwe veroordeling opgelopen. Dit nieuw vonnis kan de straf met uitstel omzetten naar een effectieve straf. Dit wil zeggen dat het uitstel wegvalt. U zal nu ook dit gedeelte van de straf moeten uitvoeren.

Indien u in het nieuw vonnis een gevangenisstraf van meer dan 6 maanden werd opgelegd, zal de straf met uitstel automatisch worden omgezet naar een effectieve straf. 

Indien u in het nieuw vonnis een gevangenisstraf van 6 maanden of minder werd opgelegd, zal u opnieuw worden gedagvaard. Een rechter bij de correctionele rechtbank zal dan oordelen over de herroeping van de straf met uitstel, m.a.w. hij zal oordelen of de straf met uitstel zal omgezet worden naar een effectieve straf.

GEVANGENISSTRAF

Ik werd veroordeeld tot een gevangenisstraf. Wanneer moet ik naar de gevangenis?

Van zodra het vonnis kracht van gewijsde heeft, ontvangen wij een vonnis-uittreksel van de griffie. Vanaf dan kan er een gevangenisbriefje worden verzonden. Na ontvangst ervan heb je 5 dagen de tijd om jezelf aan te melden. Indien er geen gevolg wordt gegeven, wordt er een vattingsbevel uitgevaardigd, die de politie de opdracht geeft je op te pakken en over te brengen naar de gevangenis. Indien je niet kan worden aangetroffen, zal je worden geseind, zodat alle politiediensten in België hier kennis van krijgen dat ze, indien ze jou ergens aantreffen, jou onmiddellijk naar de dichtstbijzijnde gevangenis dienen over te brengen. Indien je straf meer dan 3 jaar betreft, word je zowel nationaal als internationaal geseind.

Er dient ook een onderscheid te worden gemaakt of er al dan niet ‘onmiddellijke aanhouding’ werd gevorderd, want in dit geval vaardigen wij onmiddellijke een vattingsbevel uit, zonder eerst een gevangenisbriefje te versturen. Bij ongekende woonst word je sowieso ook geseind.

Er werd mij een gevangenisbriefje voor te ondergane straf betekend via de wijkagent. Hoeveel dagen tijd heb ik om mij aan te melden aan de gevangenis?

Na betekening heeft u vijf dagen tijd om u aan te melden in de gevangenis, op de wijze zoals beschreven. Het gevangenisbriefje dient afgegeven te worden in de gevangenis.

In welke gevangenis dien ik mij aan te melden?

U mag zich aanmelden in de dichtstbijzijnde gevangenis (voor West-Vlaanderen: Brugge of Ieper).

Vrouwen dienen zich evenwel aan te melden in de dichtstbijzijnde gevangenis met een vrouwenafdeling (Brugge). Naderhand kan dan worden nagegaan of een interne transfert aangewezen is (bv. om familiale- of medische redenen, taal, aard van de detentie,…).

Ik had graag mijn gevangenisstraf ondergaan met een enkelband.  Hoe kan ik dit bekomen?

Dat wordt bepaald door de gevangenisdirecteur, of desgevallend door de strafuitvoeringsrechtbank, of de strafuitvoeringsrechter. Voor meer info verwijzen wij u graag naar de griffie van de voormelde diensten.  

Ik heb een korte veroordeling gekregen (<4 maanden), moet ik deze gaan uitzitten?

Straffen minder dan 4 maanden, zolang deze niet verjaard zijn, worden aanbevolen bij een eventuele aanhouding door de onderzoeksrechter, of bij een nieuwe veroordeling, wanneer de totale straf meer dan 4 maanden betreft. Er wordt sowieso steeds nazicht gedaan in het strafregister.

Wanneer je een vervangende gevangenisstraf hebt gekregen, wegens niet (volledig) uitvoeren van een opgelegde werkstraf, zal de vervangende gevangenisstraf sowieso worden uitgevoerd, ongeacht of het (resterende) gedeelte meer of minder dan 4 maanden betreft.

Ik heb een gevangenisbriefje ontvangen, maar zal verzet aantekenen tegen het vonnis.  Moet ik mij aanmelden bij de gevangenis?

Neen, van zodra er verzet wordt aangetekend, schort dit de uitvoering op, zolang er geen onmiddellijke aanhouding bevolen werd, en op voorwaarde dat het verzet binnen de gestelde termijn (uiterlijk 15 dagen na persoonlijke kennisname van de veroordeling) en op reglementaire wijze werd aangetekend.

Kan ik mijn straf uitstellen voor een bepaalde periode?

Daar is mogelijkheid toe, mits akkoord van de Procureur. Mogelijks worden wel bepaalde attesten opgevraagd om het uitstel te rechtvaardigen.

Ik heb geen vaste woonplaats in België. Hoe word ik in kennis gesteld van mijn straf?

Indien je toch een gekende woonplaats in het buitenland hebt, zal je dit vonnis worden betekend via de gerechtsdeurwaarder per aangetekende zending.

Indien je veroordeeld werd bij verstek, en totaal geen gekende woon- of verblijfplaats hebt, zal je vonnis worden betekend aan de Procureur des Konings, zodat er een bijzondere verzets/beroeps-termijn begint te lopen. In dit geval zal je worden geseind, en wanneer je wordt aangetroffen, zal het vonnis je voor persoonlijke ontvangst worden overhandigd (hetzij via de politie of via de gevangenis), waardoor de effectieve verzets/beroeps-termijn begint te lopen.

PROBATIE

De rechter legde in het vonnis voorwaarden op. Hoe moet het nu verder?

Het justitiehuis zal u contacteren om de opgelegde voorwaarden te bespreken met een justitieassistent. De justitieassistent zal u gedurende de probatietermijn bijstaan en zal opvolgen of u de opgelegde voorwaarden naleeft.

Indien u de voorwaarden naar behoren heeft nageleefd, zal het dossier worden afgesloten.

Waarom werd mijn vonnis met probatieuitstel/probatieopschorting herroepen?

Bij niet naleving van de voorwaarden, wordt een verslag overgemaakt aan de probatiecommissie. Deze commissie kan u uitnodigen voor een gesprek. De probatiecommissie kan beslissen om het dossier over te maken aan de procureur des Konings. U kan dan gedagvaard worden waarbij de rechter kan beslissen tot herroeping van de voorwaarden. De opgelegde straf met probatie-uitstel, die door de rechter herroepen werd, zal dan door de procureur des Konings in uitvoering gebracht worden (indien u bijvoorbeeld werd veroordeeld tot 6 maanden met probatie-uitstel 3 jaar, zal de procureur des konings overgaan tot uitvoering van 6 maanden gevangenisstraf). In geval van een probatie-opschorting kan u bij niet naleving van de voorwaarden een straf opgelegd worden.

De rechter kan ook beslissen om de opgelegde voorwaarden te wijzigen of om de voorwaarden niet te herroepen.

WERKSTRAF 

Waar en wanneer moet ik mijn werkstraf uitvoeren?

Het justitiehuis zal u uitnodigen voor een intakegesprek met een justitieassistent. Op basis van een gesprek zal worden nagegaan welke werkstraf u het best kunt uitvoeren en op welke plaats, rekening houdend met een aantal voorkeuren en beperkingen (bv. vervoer, taal,…), alsook met aantal opgelegde uren.

De werkstraf dient immers te worden uitgevoerd naast de normale dagtaak en is onbezoldigd. U kunt dus niet zelf kiezen.

Op basis van uw situatie en capaciteiten wordt gezocht naar een geschikte werkplaats. Er wordt een overeenkomst opgemaakt waarin de afspraken worden beschreven. De justitieassistent zal samen met de verantwoordelijke van de werkplaats opvolgen of u de gemaakte afspraken naleeft.

Indien u de opgelegde uren naar behoren heeft uitgevoerd, wordt het dossier afgesloten.

Wat als ik mijn werkstraf niet (volledig) heb uitgevoerd?

Indien u de gemaakte afspraken niet naleeft, maakt de justitieassistent een verslag over aan de probatiecommissie. De probatiecommissie kan u uitnodigen voor een gesprek en eventueel beslissen om het dossier over te maken aan de procureur des Konings.

Indien de werkstraf niet werd uitgevoerd, zal de procureur des konings de vervangende straf uitvoeren. In geval van gedeeltelijke uitvoering van de werkstraf zal de vervangende straf pro rata berekend en uitgevoerd worden.

GELDBOETE

Ik zou graag mijn boete betalen. Hoe moet ik dit doen?

U zal van het Team Invordering van de FOD Financiën een verzoek tot betaling ontvangen.

Voor meer informatie omtrent de betaling van de penale boete kan u terecht bij uw lokale Team Invordering.  U vindt de contactgegevens via MyMinfin of door uw gemeente op te zoeken in de kantorengids van de Fod Financiën (voor particulieren en voor rechtspersonen).

Kan ik een afbetalingsplan krijgen?

U kan een verzoek tot afbetalingsplan richten aan uw lokale Team Invordering, die uw aanvraag zal behandelen.

U vindt de contactgegevens van uw lokale Team Invordering via MyMinfin of door uw gemeente op te zoeken in de kantorengids van de Fod Financiën (voor particulieren en voor rechtspersonen).

Publications from
Flandre Occidentale