Het openbaar ministerie streeft naar een rechtvaardige en veilige samenleving met het oog op de handhaving van de democratische rechtstaat.

Het zal er zorg voor dragen dat strafbare feiten beantwoord worden door een proportionele en maatschappelijke relevante gerechtelijke reactie binnen een maatschappelijk aanvaardbare termijn. Het beleid en de houding zullen objectief en loyaal zijn met eerbied voor de wet, de fundamentele rechten, de rechten op een eerlijk proces en de rechten van de verdediging en slachtoffer.

Het zal zich tevens inspannen om bij de verschillende rechtsmachten een goede en efficiënte rechtsbedeling te verzekeren. Het openbaar ministerie moet als organisatie op een integere, transparante en betrouwbare wijze functioneren.

De kwaliteitsvolle en humane dienstverlening moet gekaderd zijn in een geïntegreerde strafrechtelijke en bestuurlijke keten met als doel een betere preventie, vervolging, nazorg en communicatie.

Het optreden van justitie en het openbaar ministerie in het bijzonder speelt zich per definitie af in problematische en conflictueuze situaties waarbij het vertrouwen in justitie en het openbaar ministerie stelselmatig op de proef worden gesteld. Ook de andere actoren in het beleidsveld, zoals de administratieve en bestuurlijke overheden, de parajustitiële sector e.a. rekenen op ondersteuning van hun beleidsprioriteiten en op een geïntegreerde samenwerking met het openbaar ministerie door middel van een efficiënte en effectieve actie.

Criminaliteitsbestrijding, preventie en het herstellen van vertrouwen in justitie en het openbaar ministerie kan inderdaad enkel maar slagen door een geïntegreerde aanpak van conflictsituaties door alle actoren en partners

Iedereen heeft hierin zijn wettelijke verantwoordelijkheid doch een succesvol beleid kan enkel maar slagen in zijn beleidsprioriteiten wanneer deze op elkaar afgestemd zijn en de integratie van verschillende actoren en partners binnen de volledige keten binnen het gerechtelijks systeem, in de ruimste zin van het woord, een vaststaand gegeven wordt.

Een geïntegreerde samenwerking is de kritische succesfactor voor een geslaagd justitieel- en parketbeleid. Enkel op deze wijze zal men in staat zijn een efficiënt prioriteitsbeleid te voeren en het vertrouwen in justitie te herstellen.

In het kader van de hertekening van het gerechtelijk landschap wint de geïntegreerde samenwerking tussen de verschillende geledingen van het justitieapparaat nog aan belang.

Een coherent personeelsbeleid binnen het zaakverdelingsreglement en de onderlinge verhouding tussen zetel - parket - politie en bestuurlijke overheid zijn thans een echte opportuniteit om de werking te optimaliseren. Een gedegen overleg met een positieve ingesteldheid tegenover alle actoren van justitie is een kritische factor om de hertekening tot een goed einde te brengen.

Niet enkel om de slagkracht en de uniforme werking van het openbaar ministerie te verbeteren maar vooral om vanuit de kerntaken van het openbaar ministerie, de dienstverlening aan de maatschappij en de burger in de eerste plaats te optimaliseren.

Wie wil zoekt de mogelijkheid 
Wie niet wil zoekt een reden

Filiep Jodts
Procureur des Konings parket West-Vlaanderen

T: 050/47.36.05

@: WVL.parket.secretariaat@just.fgov.be

 

Publications from
Flandre Occidentale