Organigram

 

Organigram

 

 

Taken referentiemagistraten en referentiemateries West-Vlaanderen

a) Taken

De taken van de referentiemagistraat kaderen in een coherente en gecoördineerde uitwerking van een uniform strafrechtelijk beleid binnen de provincie en het optimaliseren van het kennisbeheer.

Teneinde binnen het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen een gelijklopend strafrechtelijk beleid na te streven en werkprocessen te stroomlijnen wordt per materie of vakdomein één provinciale referentiemagistraat aangeduid of indien het onderwerp te omvattend is of om organisatorische redenen, per afdeling lokale referentiemagistraten aangeduid waarvan één van hen de functie vervult van coördinator-referentiemagistraat.

Deze magistraten (provinciale referentiemagistraat of coördinator-referentiemagistraat) fungeren als provinciaal aanspreekpunt.

De provinciale referentiemagistraat of coördinator-referentiemagistraat heeft onder meer als taak:

 1. Te fungeren als aanspreekpunt voor de referentiematerie binnen het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.
 2. Deel te nemen aan interne en externe vergaderingen ook met andere partners, in consensus met de collega's-titularissen.
 3. Het verspreiden van informatie en documentatie tussen de aanspreekpunten van de verschillende afdelingen en het optimaliseren van het kennisbeheer binnen de provincie.
 4. Indien nodig de COL's te verduidelijken en deze toe te lichten aan collega's, administratie en politiediensten.
 5. De wetswijzigingen op te volgen en desgevallend te implementeren in de strafrechtelijke kwalificaties. Tevens het nodige te doen opdat deze opgenomen worden in de modellenbank en erover te waken dat alle afdelingen hierover worden geïnformeerd.
 6. Een coherente aanpak en eenvormige werkmethodes na te streven binnen het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.
 7. Indien nodig het opmaken van ontwerpen van dienstnota's die ter goedkeuring zullen voorgelegd worden aan het Directiecomité.
 8. De gepaste initiatieven te nemen om een uniform strafrechtelijk beleid te bewerkstelligen met als essentieel doel een kwaliteitsvolle straf- en dienstverlening na te streven.
 9. De gepaste initiatieven nemen om de werkprocessen te verbeteren t.o.v. de administratieve diensten en de medewerkers.
 10. Als aanspreekpunt te fungeren voor externe partners voor operationele vragen waarvoor de antwoorden niet steeds voorhanden zijn in de richtlijnen, omzendbrieven, enz...

De functie van de referentiemagistraat kan evenwel niet los gezien worden van de bovenlokale structuur (het College van Procureurs-generaal, de verschillende expertisenetwerken (REN) en het Parket-generaal te Gent) die elk hun eigen opdrachten hebben.

b) Referentiemateries

De toebeelde referentiemateries in het Parket West-Vlaanderen zijn (materies aangeduid met een * behoren tot het provinciaal samenwerkingsverband (PSV)):

 • ADBA
 • APO/VPV
 • Bemiddeling in strafzaken (BIS)
 • Bestuurlijke handhaving
 • Bijzondere opsporingsmethoden (BOM)
 • Burgerlijk recht
 • Classificatie veiligheid
 • Criminele motorbendes
 • Criminele zaken - Assisen
 • Cybercrime*
 • DNA
 • Drugs
 • Ecofin*
 • Foltering
 • GAS
 • GDPR (AVG)
 • Gerechtskosten
 • Herstelbemiddeling
 • Hooliganisme en voetbalveiligheid
 • Hormonen, voedselveiligheid en doping*
 • IFG en partnergeweld
 • Internationale ontvoering kinderen
 • Internationale rechtshulp (IRC)
 • Jeugdbescherming
 • Juridische documentatie
 • Kansspelen*
 • Kindermishandeling
 • Kraakpanden
 • Leefmilieu, ruimtelijke ordening en zeeverontreiniging*
 • MaCH
 • Medische cel, beroepsgeheim, collocaties en zeden
 • Mensenhandel en mensensmokkel*
 • Militair strafrecht*
 • Nachtkaft
 • Namaak en piraterij*
 • Nationaliteit*
 • Noodplan en gerechtelijke aanpak
 • Noordzee
 • Onmiddellijke minnelijke schikkingen (OMS)
 • Overtuigingsstukken (OS)
 • Partnership
 • Pers
 • Privé-detectives*
 • Politie en politiegeweld
 • Politionele richtlijn voor optimaal functioneren (PROF)
 • Racisme, xenofobie en sekten*
 • Ramkraken, home- en carjackings en garagediefstal
 • Rondtrekkende dadergroepen
 • Slachtofferonthaal
 • Strafuitvoeringsonderzoek (SUO)
 • Strafrechtelijk beleid
 • Strafrechtspleging
 • Strafuitvoering en eerherstel
 • Genade
 • Terrorisme en Syriëstrijders
 • Tucht
 • Tussenstaatse overbrenging
 • Valsmunterij
 • Verdwijningen
 • Verkeer
 • Voorafgaande erkenning van schuld
 • Wachtdiensten
 • Wapens*