Parket

 

Het Parket West-Vlaanderen bestaat uit vier afdelingen, met name: Brugge (rood), Ieper (bruin), Kortrijk (geel) en Veurne (blauw), en telt een wettelijk kader van 62 magistraten, aangevuld met gerechtelijk stagiairs, gerechtelijk attachés, parketjuristen, criminologen en administratieve medewerkers. Ingevolge de vele besparingsmaatregelen en specifieke dienstopdrachten is het wettelijk kader evenwel nooit voltallig en wordt slechts een gemiddelde bezettingsgraad van 80% gehaald.


De vier afdelingen van het Parket West-Vlaanderen (territoriaal) - situatie vanaf 01/12/2018

Het Parket West-Vlaanderen staat onder de dagelijkse leiding van de Procureur des Konings en de hoofdsecretaris, die in elk van de vier afdelingen worden bijgestaan door een afdelingsprocureur en een afdelingssecretaris.

Het Directiecomité van het Parket West-Vlaanderen bestaat uit de Procureur des Konings, de vier afdelingsprocureurs en de hoofdsecretaris. Naar gelang het onderwerp en de agenda wordt het Directiecomité aangevuld door de magistraten die gespecialiseerd zijn in de desbetreffende materie(s). Tevens worden een aantal provinciale dienstnota’s opgesteld om de richtlijnen van het College van Procureurs-generaal te vertalen naar het provinciale- en operationele niveau. Dit ten behoeve van de vier afdelingen, de 19 lokale politiezones en de federale politiediensten (West-Vlaanderen).

Het Parket West-Vlaanderen bestaat uit verschillende fenomeengerichte en gespecialiseerde teams of 'secties' in elk van de vier afdelingen. Het gaat met name om: algemeen strafrecht, zware criminaliteit en drugs, economisch-financiële criminaliteit (ecofin), jeugd-gezin en zeden, bijzondere wetgeving en verkeer. Deze fenomeengerichte teams worden ondersteund door een eigen 'unit'. Dit is een administratieve cel die de magistraten bijstaat bij het beheren van de vele duizenden dossiers per jaar.

Sommige fenomenen zijn evenwel voor het volledige gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen gecentraliseerd in één specifieke afdeling van het Parket West-Vlaanderen op basis van het provinciaal samenwerkingsverband (PSV). Het gaat onder andere om: mensenhandel en -smokkel, dierenwelzijn, voedselveiligheid, hormonen, doping, milieu-inbreuken, stedenbouwkundige inbreuken, namaak en cybercriminaliteit.

Het provinciaal zaakverdelingsreglement (op het niveau van de Rechtbank van Eerste Aanleg), gestoeld op het provinciaal samenwerkingsverband (op het niveau van het Parket West-Vlaanderen), kunt u hieronder integraal raadplegen.

Link: Zaakverdelingsreglement West-Vlaanderen (K.B. 14/01/2018 - B.S. 29/01/2018).

Link: Bijzonder Reglement Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen (B.R. 21/06/2019)

Link: Beschikking (beschikking 21/06/2019)

In overleg met de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, de griffies en de West-Vlaamse balie(s) werd tevens op 25/04/2018 een zittingsprotocol ondertekend onder de vorm van een gentlemen's agreement, teneinde een beter zittingsmanagement na te streven in de correctionele kamers West-Vlaanderen.

Link: Zittingsprotocol Zetel - Openbaar Ministerie - Balie West-Vlaanderen

Voor de volledigheid van het gerechtelijk landschap West-Vlaanderen kan nog gemeld worden dat op 01/09/2018 de vier verschillende balies binnen West-Vlaanderen gefuseerd zijn tot één geheel. Dit voorstel werd goedgekeurd op de algemene vergadering(en) van 24/04/2018. Voor meer uitgebreide informatie omtrent de baliefusie en de balie West-Vlaanderen kunt u terecht op: www.dewegnaardefusie.be of www.baliewestvlaanderen.be

Het algemeen besef moet immers aanwezig zijn dat justitie door de burger wordt beoordeeld op haar totaliteit en niet zozeer op de afzonderlijke werking van de diverse actoren.

Justitie start in haar strafrechtelijk aspect met het onveiligheidsgevoel van de burger en met het opstellen van processen-verbaal en eindigt in eindbeslissingen en daaraan gekoppelde uitvoeringsmodaliteiten.

In dit ketengericht denken moet het Parket West-Vlaanderen een heus baken zijn, zowel intern als extern, als voorbeeld van een integere, pragmatische en met gezond verstand geleide en lerende organisatie.

 

Management is dingen goed doen

Leiderschap is goede dingen doen

(Peter F. Drucker)