BROCHURE VAN DE POLITIERECHTBANK:

Mijn zaak werd behandeld op de zitting van de politierechtbank. Wat nu? 

ONTVANGST PROCES-VERBAAL - BETALING

Ik betaalde te veel voor mijn onmiddellijke inning. Hoe krijg ik de terugbetaling hiervan?

De terugbetaling gebeurt automatisch, voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij het Verkeersveiligheidsparket.

DAGVAARDING

Ik heb een dagvaarding ontvangen maar zou graag nu nog mijn boete betalen. Wat kan ik doen?

De Procureur heeft beslist om u te dagvaarden voor de politierechtbank. Uw dossier is nu in handen van de politierechter en zal worden behandeld op de datum die op de dagvaarding staat. U kan de boete niet meer bevrijdend betalen.

Ik kan niet aanwezig zijn op de zitting van de politierechtbank.

Indien u niet aanwezig bent op de zitting, zal de politierechter zich baseren op uw dossier en uitspraak doen. U kunt zich ook laten verdedigen door een advocaat.

Kan mijn dossier op een andere datum behandeld worden?

Hiervoor kunt u contact opnemen met de griffie van de politierechtbank.

Heb ik een advocaat nodig?

Indien u dat wenst, kunt u zich laten bijstaan door een advocaat. Wanneer u een verzekering rechtsbijstand auto heeft, kunt u zich wenden tot uw verzekering om meer informatie te vragen of u al dan niet recht heeft op een advocaat.

ONMIDDELLIJKE INTREKKING RIJBEWIJS

Mijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken door de politie, naar aanleiding van een controle of een ongeval. Kan ik mijn rijbewijs vervroegd terugkrijgen?

Vervroegde teruggave wordt slechts zeer uitzonderlijk toegestaan. Vervroegde teruggave moet schriftelijk worden aangevraagd aan het Politieparket (plaats van intrekking), met opgave van redenen. De contactgegevens staan vermeld op het document dat u van de desbetreffende politiedienst ontvangt.

Kan ik mijn rijbewijs voor bepaalde categorieën terugkrijgen na een onmiddellijke intrekking?

Neen, de regel geldt dat het rijbewijs altijd volledig wordt ingetrokken en dat er aldus geen uitzonderingen worden gemaakt voor bepaalde categorieën.

UITVOERING - RIJVERBOD

Ik was niet op de zitting aanwezig, kan ik verzet aantekenen?

Indien u niet akkoord bent met het vonnis, kan u binnen de 15 dagen nadat u uw vonnis heeft ontvangen verzet aantekenen bij een gerechtsdeurwaarder. (https://www.gerechtsdeurwaarders.be)

De gerechtsdeurwaarder vraagt dan een nieuwe datum om terug te verschijnen voor de politierechtbank.

Alle andere aanvragen tot verzet die niet via gerechtsdeurwaarder werden aangevraagd worden als ongeldig/nietig beschouwd.

Ik ben veroordeeld tot een rijverbod met uitstel, wat wil dat zeggen?

Het uitstel is altijd voor een bepaalde periode.  Wanneer je geen nieuwe feiten pleegt tijdens het uitstel, zal die straf nooit worden uitgevoerd 

Bv. je krijgt 3 maanden verval met 2 jaar uitstel voor 1 maand = 2 maanden worden effectief uitgevoerd. Indien je geen nieuwe feiten pleegt in die 2 jaar uitstel, te rekenen bij datum van vonnis, zal die ene maand verval niet worden uitgevoerd.

Wanneer start mijn rijverbod?

Een tweetal maanden na het vonnis wordt er door ons een kantschrift verstuurd naar de bevoegde politiedienst. De wijkagent komt dan langs om uw rijverbod te betekenen. Uw rijbewijs dient ten laatste de vierde werkdag na de betekening van het rijverbod op de griffie van de rechtbank die uitspraak heeft gedaan, te worden neergelegd.  Uw rijverbod dan gaat in op de vijfde werkdag na de betekening van het rijverbod. 

Een feestdag die in de week valt, wordt niet gerekend als werkdag.

Is het mogelijk om mijn rijverbod uit te stellen?

Wanneer uw rijverbod nog niet betekend werd, kunt u uw vraag richten aan de diensten van de Procureur des Konings, afdeling politieparket. Hiervoor moet u wel over een blanco strafregister beschikken.

Waar en wanneer moet ik mijn rijbewijs binnenbrengen?

Indien het rijverval werd uitgesproken door de Politierechtbank moet dit gebeuren op de griffie van de Politierechtbank die de uitspraak heeft verleend (niet noodzakelijk de woonplaats). Indien het rijverval werd uitgesproken door de Correctionele Rechtbank dient dit te gebeuren op de griffie van de Correctionele Rechtbank die de uitspraak heeft verleend (niet noodzakelijk de woonplaats).
Opgelet: U dient steeds het formulier dat door de politie werd overhandigd goed na te zien. In het midden van het formulier staat immers het adres waar de Politierechtbank of correctionele rechtbank is gelegen.

De verdere modaliteiten staan ook steeds vermeld op de kennisgeving door uw wijkagent. U dient uw rijbewijs te doen toekomen ter griffie binnen de vijf werkdagen na deze kennisgeving. In principe dient u het rijbewijs ook persoonlijk in te leveren, tijdens de openingsuren van de griffie, waarbij men u ook onmiddellijk zal informeren omtrent de eerst nuttige datum van afhaling. U kunt desgevallend uw rijbewijs ook per post laten toekomen ter griffie, doch dit geheel op uw eigen risico.

Mag ik mijn rijbewijs opsturen i.p.v. langs te komen op de griffie?

U kunt uw rijbewijs, op eigen risico, opsturen naar de griffie. Belangrijk is dat uw rijbewijs zeker aanwezig is op de griffie voor uw rijverbod ingaat. We raden u aan uw rijbewijs aangetekend te versturen vergezeld van een begeleidende brief zodat uw brief, indien nodig, kan worden getraceerd.

Mag iemand anders mijn rijbewijs afgeven op de griffie?

Ja, iemand anders mag uw rijbewijs komen afgeven, samen met de betekeningsdocumenten. 

Ik ben geen houder van een rijbewijs en ben veroordeeld tot een verval met theoretisch en praktisch examen

Wanneer het verval betekend wordt door uw wijkagent, dient u zich niet aan te bieden op de griffie. Wanneer u in de toekomst met een gemotoriseerd voertuig waarvoor een rijbewijs vereist is wil rijden, zal u eerst 6 uren theorielessen moeten volgen voor een rijbewijs cat. A3 (bromfiets) en 12 uren voor een rijbewijs cat. B  alsook 2 uren praktijkles voor rijbewijs cat. A3 en 8 uren les voor rijbewijs cat. B

Kan mijn rijverbod alsnog in weekendverbod omgezet worden en omgekeerd?

Neen, het is immers de Politierechter die deze modaliteit vastlegt bij vonnis. Indien u aldus opteert voor een weekendverbod (bv. om professionele redenen) moet u dit reeds op de zitting kenbaar maken. Een weekverbod is wettelijk niet mogelijk.

Kan het weekendverbod worden omgezet in een gewoon rijverbod? 

Neen, het is immers de Politierechter die deze modaliteit vastlegt bij vonnis.

Kan mijn rijverbod worden opgeplitst?

Neen, een verval van het recht tot sturen wordt altijd aaneensluitend uitgevoerd.

Waar moet ik mijn keuze maken om mijn herstelonderzoeken of – examens af te leggen?

Voor de aanvang van het rijverbod wordt er u door het Parket van de Procureur des Konings een vragenlijst met mogelijke centra toegestuurd waaruit u de keuze kunt maken. Deze vragenlijst moet binnen de maand worden teruggestuurd. Daarna ontvangt u de oproeping van het gekozen centrum met verdere instructies en betalingsgegevens. Wanneer die is betaald, zal u een afspraak krijgen. Voor de meeste theoretische en praktische examens zal u geen uitnodiging krijgen van de instelling. U dient zelf contact op te nemen via hun websites.

Maakt u zelf geen keuze (of laattijdig), dan zal u een centrum worden aangewezen door de diensten van de Procureur des Konings.

Kan ik de keuze van mijn examencentra wijzigen?

Indien nodig kan dit. Hiervoor kunt u contact opnemen met de diensten van het politieparket.

Ik ben voorwaardelijk geslaagd voor de medische en psychologische proeven. Kan ik die onmiddellijk opnieuw afleggen bij een andere instelling?

Neen, u dient tweemaal uw proeven bij dezelfde instelling af te leggen. Pas indien u voor een 3e maal uw proeven moet afleggen, kan u via het parket een andere instelling aanvragen. U kan ook niet onmiddellijk uw proeven opnieuw afleggen. Er dienen minstens 6 maanden verlopen te zijn tussen de 1ste en 2e proef.

Ik heb meerdere rijverboden tegelijkertijd. Wat nu?

De rijverboden zullen door het Parket van de Procureur des Konings aansluitend worden uitgevoerd in overleg met de griffie, te beginnen met de oudste vonnisdatum.

Ik werd veroordeeld tot een levenslang verval als maatregel. Wat moet ik doen om mijn rijbewijs terug te krijgen?

Als u dit 'verval van het recht tot sturen wegens een ongeschiktheid' wil laten opheffen, kan u een herziening vragen. U kan dit verzoek tot herziening indienen ten vroegste zes maanden nadat dit vonnis definitief werd. Om een herziening te vragen, moet u een verzoekschrift versturen naar het Parket van de Procureur des Konings bij de rechtbank die uw verval heeft uitgesproken.  Een gewone brief met bewijsstukken volstaat hiervoor.  Er is geen hoger beroep mogelijk tegen deze uitspraak tot herziening.  Als dit verzoek tot herziening wordt afgewezen, kan u pas zes maanden later een nieuw verzoek indienen.

Een van mijn familieleden is volgens mij ongeschikt om nog een voertuig te besturen (omwille van bv. ouderdom, ziekte of verslaving). Ik maak mij zorgen. Wat kan ik doen?

U kunt dit melden bij de lokale politie van uw woonplaats of van die van uw familielid. De politie zal een proces-verbaal van inlichtingen opstellen en ook met uw familielid gaan praten (vrijwillige afgifte van het rijbewijs). In overleg met de Procureur des Konings kan eventueel een wetsgeneesheer worden aangesteld om de kwestie medico-legaal te bekijken.

ALCOHOLSLOT

De rechter heeft mij bij vonnis een alcoholslot opgelegd. Ben ik verplicht om het alcoholslot te installeren?

Neen. Als je ervoor kiest om geen alcoholslot te installeren en het omkaderingsprogramma niet te volgen, dan mag je gedurende de periode dat het alcoholsot werd opgelegd met geen enkel motorvoertuig rijden van de categorie waarvoor het alcoholslot werd opgelegd. Je moet dan gedurende die periode jouw rijbewijs bij de griffie indienen. Het gaat dan om een feitelijk verval gedurende de periode en voor de categorieën van voertuigen waarvoor je normaal gezien met het alcoholslot had moeten rijden. 

Wanneer start de periode van het alcoholslot?

De periode van het alcoholslot begint de dag na het verval tenzij het verval minder dan 1 maand is. De periode start altijd ten minste 1 maand na de kennisgeving van het alcoholslot.

Wat zijn de kosten van een installatie van een alcoholslot?

Alle informatie over het installeren van een alcoholslot en het volgen van de omkadering (gesprekken met de psycholoog) kan je vinden op de site van de FOD Mobiliteit en Vervoer : www.mobilit.fgov.be

Kunnen de kosten van het alcoholslot en/of de herstelexamens in mindering worden gebracht op de boete?

Neen, dit diende ter zitting aan de rechter te worden gevraagd en uitgesproken worden bij vonnis.

Publications from
Flandre Occidentale