COL 4/2018: Casusoverleg en beroepsgeheim

De wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie voegt nieuwe artikelen 458ter en 458quater in het Strafwetboek.

Artikel 458ter Sw. biedt nieuwe mogelijkheden om tussen diverse dragers van een beroepsgeheim een zogenaamd casusoverleg te organiseren en aldus tot een interdisciplinaire samenwerking te komen.

Huidige omzendbrief bevat richtlijnen over het optreden van het Openbaar Ministerie in het kader van dit casusoverleg.