Gemeenschappelijk persbericht FOD Financiën – FGP Limburg - Parket Limburg “misdaad mag niet lonen”

Parketten van de procureur des Konings Limburg
Persberichten

Reeds in 2007 was er een verslag van het Rekenhof waaruit bleek dat de inning van geldboetes, verbeurdverklaringen en gerechtskosten veel beter kon. De daaropvolgende jaren zijn onze ministers van Financiën en Justitie diverse engagementen aangegaan die uiteindelijk in 2014 geresulteerd hebben tot nieuwe wetgeving.

Deze wetgeving geven justitie, politie en de F.O.D. Financiën diverse mogelijkheden die kunnen leiden tot verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken.

Het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek, kortweg SUO, richt zich enkel tot veroordeelden en de personen die deze veroordeelden bijstaan om hun vermogen te onttrekken aan de ten uitvoerlegging van de verbeurdverklaring.  Deze helpers worden malafide derden genoemd.

In Limburg zijn Justitie, F.O.D. Financiën en de federale gerechtelijke politie gaan samenzitten. Bij het parket werden er SUO-magistraten aangeduid, de F.O.D. Financiën bracht de invordering van de penale boeten en de verbeurdverklaringen onder in de - sedert jaar en dag hierin gespecialiseerde - invorderingsteams en het PLUK-team van de FGP specialiseerde zich in de nieuwe SUO materie.

Om de expertise te bundelen van de verschillende diensten, werd er beslist om contactpersonen aan te duiden.  Een snelle en duidelijke communicatie vertaalt zich actueel in een efficiëntere en meer doorgedreven strafuitvoering. Deze unieke samenwerking heeft ervoor gezorgd dat Limburg een voortrekkersrol speelt in deze onderzoeken.

De afgelopen twee jaar werden er in Limburg een vijftigtal SUO-onderzoeken geopend die geleid hebben tot een recuperatie van 1,2 miljoen euro aan openstaande vermogensstraffen.
Tijdens de huiszoekingen wordt er echter ook aandacht besteed aan waardevolle goederen.
Luxe horloges, auto’s van premiummerken tot zelfs oldtimers werden al in beslag genomen.
Aan de veroordeelden wordt meestal de mogelijkheid geboden om deze goederen te recupereren doch daar staat een indeplaatsstelling van een geldsom tegenover.
Sommige veroordeelden blijken inderdaad onvermogend te zijn maar er zijn ook SUO-onderzoeken waarbij er 200.000 euro werd gerecupereerd.

Gemiddeld wordt er per dossier toch meer dan 20.000 euro gerecupereerd.
En het gaat verder, want na tussenkomst gaan de veroordeelden een nieuw contract aan met de F.O.D. Financiën en wordt er een realistisch afbetalingsplan opgesteld voor de resterende schulden.

Het begrip ”Follow the money”, dat terug te vinden is in het regeerakkoord en dat nationaal aangestuurd wordt, wil alle mogelijke vormen van financiële fraude aanpakken. De SUO-onderzoeken vormen hierin een prioritair onderdeel en worden omwille van de techniciteit en complexiteit in Limburg enkel onderzocht door de FGP.

In de toekomst zal er echter verder geïnvesteerd worden in gespecialiseerde gerechtelijke onderzoekers om het ‘Follow the money” principe toe te passen, zodat de criminaliteit kan worden bestreden met de inkomsten die zij genereert.

 

 

Parketten van de procureur des Konings Limburg
Persberichten

Ander Persberichten