Openingsrede van het parket-generaal Gent

Op 4 september 2018 hield het hof van beroep te Gent zijn plechtige openingszitting. Procureur-generaal E. Dernicourt gaf nadere toelichting bij de rechtsbedeling binnen het ressort Gent, waarbij hij onder meer het belang van de verruimde minnelijke schikking en de strafuitvoeringsonderzoeken benadrukte. Aansluitend ging hij nader in op de stand van zaken met betrekking tot drie belangrijke beleidsinitiatieven die een impact op de werking van het openbaar ministerie hebben.

De uitstippeling van strafrechtelijke prioriteiten door de Vlaamse regering kwam het eerst aan bod, met bijzonder aandacht voor de totstandkoming van de prioriteiten inzake leefmilieu en de categorisering van de misdrijven in dat beleidsdomein. Ook de uitbouw van de bestuurlijke handhaving werd besproken, zowel op wetgevend vlak als op niveau van de procureurs-generaal van Antwerpen en Gent die richtlijnen in verband met de informatieoverdracht vanuit de politie en het parket naar het lokaal bestuur uitstippelden. Tot slot werd ook de opstart van het casusoverleg ter bestrijding en voorkoming van intra-familiaal geweld in Oost- en West-Vlaanderen nader toegelicht.

Klik hier voor de mercuriale en de tabellen