Opheffing circulaire 3/2017

Omdat de arresten van het Grondwettelijk Hof van 26 juli 2017 en het Hof van Cassatie van 2 augustus 2017 in strijd zijn met de richtlijnen vermeld in omzendbrief COL 3/2017 aangaande het standpunt van het College betreffende de impact van de staat van wettelijke herhaling op de toelaatbaarheidsdatum van de voorwaardelijke invrijheidsstelling, heeft het College van procureurs-generaal besloten voornoemde circulaire op te heffen.