Persbericht

Het parket wenst de cijfers te communiceren voor 2016, van de afdeling “Ecofin”; De afdeling Ecofin onderzoekt zaken van economische, financiële en fiscale fraude waarvan de financiële inzet aanzienlijk kan zijn.

1. Correctionele veroordelingen:

Enerzijds heeft de correctionele rechtbank (NL + FR) in haar vonnissen, veroordelingen tot  verbeurdverklaring uitgesproken voor een totaal bedrag van 28.427.910,98 euro.

Anderzijds werden er boetes opgelegd voor een totaal bedrag van 9.024.440 euro.

De gelden die deze veroordelingen opleveren (niet zelden met voorafgaandelijk beslag dat gelegd werd) dienen enerzijds om de slachtoffers te vergoeden en  vloeien anderzijds terug naar de begroting.

2. Minnelijke schikkingen:

Er werd voor een totaal bedrag van 906.866 euro betaald aan eenvoudige minnelijke schikkingen. De wetgever heeft aan het parket de mogelijkheid gelaten om een minnelijke schikking te treffen in plaats van de strafvordering in te stellen. Dit heeft enerzijds als voordeel dat de garantie op vergoeding voor de slachtoffers maximaal is en anderzijds dat er een enorme tijdswinst geboekt wordt hetgeen een aanzienlijke beperking van de procedure kosten betekent.

De hierboven aangehaalde bedragen zijn een succes te noemen in vergelijking met het aantal dossiers uit 2015. Het parket blijft initiatieven nemen om de bedrijfswereld te sensibiliseren om de samenwerking te optimaliseren onder meer in het kader van de strijd tegen het witwassen.

Het gaat om cijfers van het Brussels parket, die gehaald werden uit een systematische analyse van alle uitgesproken vonnissen en minnelijke schikkingen.

Meer in het algemeen is het belangrijk aan te stippen dat de taak van het parket zich niet beperkt tot het vervolgen, het sluiten van een minnelijke schikking of het zonder gevolg klasseren.

3. Meer dan alleen…

Het is bijvoorbeeld zo dat wanneer een dossier zonder gevolg wordt geklasseerd en er toch  beslag werd gelegd op een aantal gelden die overgemaakt werden aan het COIV (Centraal Orgaan voor Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring) , het COIV deze gelden pas zal terugstorten nadat de belastingen, boetes en sociale bijdragen die nog verschuldigd waren, ervan af werden gehouden.  Dit gebeurt zeer regelmatig.

Het is ook zo dat het parket van Brussel, de FOD Financiën zal inlichten wanneer uit het onderzoek van een dossier blijkt dat er sprake is van fiscale fraude. Dit laat de FOD Financiën toe de verschuldigde belasting te innen.

Tot slot legt het parket van Brussel regelmatig beslag op gelden en goederen op vraag van buitenlandse overheden, als gevolg van een internationale rogatoire commissie, dan wel op eigen initiatief (nadat de feiten aan het parket ter kennis werden gebracht of ten gevolge van spontane informatie-uitwisseling.)