Persbericht

Naar aanleiding van de artikels die in de pers zijn verschenen over een arrest van het Hof van Cassatie inzake de raadpleging van de DIV-gegevensbank door de politie, bevestigt de procureur des Konings dat hij de politie niet heeft gevraagd om voertuigen die de snelheidslimiet overschrijden niet meer te flitsen.

De gevolgen van dit arrest worden momenteel grondig geanalyseerd door het College van procureurs-generaal. Het parket van Brussel zal zich weliswaar houden aan de algemene beleidsrichtlijnen van het College.

Het parket van Brussel herinnert eraan dat snelheidsbeperkingen, net zoals alle andere bepalingen van de wegcode, steeds nageleefd moeten worden en dat overtreders vervolgd kunnen worden. 

Denis GOEMAN - Woordvoerder