Persbericht - Brasschaat - proefproject OMS-drugs

Het parket Antwerpen en PZ Brasschaat starten een pilootproject om het systeem van onmiddellijke minnelijke schikkingen rond drugsoverlast toe te passen buiten de stad Antwerpen. Het project zal van start gaan na de coronacrisis.

Drugs zijn verboden. Aan de aanbodzijde voeren politie en parket een repressief beleid, maar ondanks die inspanningen blijft het probleem van drugs aan de kant van gebruikers en kopers voor een maatschappelijke impact zorgen. In de eerste plaats op het vlak van de volksgezondheid voor de gebruikers, in de tweede plaats zorgt het druggebruik voor overlast op het publieke domein.

Het systeem van de onmiddellijke minnelijke schikking (OMS) pakt dat laatste probleem op een efficiënte manier aan, want betrapte drugsbezitters of – gebruikers op de openbare weg worden na de feiten meteen geconfronteerd met een strafrechtelijk gevolg. Als er aanwijzingen zijn van dealen of bij vaststellingen tijdens lopende gerechtelijke onderzoeken of huiszoekingen, wordt er geen OMS voorgesteld, maar wordt de informatie in een klassiek proces-verbaal gegoten.

Politie en parket koesteren niet de illusie dat we met deze bijkomende maatregel de maatschappij drugsvrij zal maken, maar we hopen wel om de lokale drugmarkten meer te verstoren. Deze aanpak wordt de voorbije jaren al toegepast binnen de politiezone Antwerpen. Effectief en maximaal inzetten op het criminele drugsfenomeen, zorgt er ook voor dat andere criminaliteitsvormen, zoals bijvoorbeeld diefstallen, dalen.

De aanpak van drugs en de overlast die ermee gepaard gaat, vormt een prioriteit in het zonaal veiligheidsplan 2020-2025. Het gezondheidsprobleem wordt niet miskend. Problematische gebruikers zullen maximaal doorverwezen worden naar de hulpverlening.

De gemeente Brasschaat betaalt voor de hulpverlening voor zijn inwoners, deze hulpverlening wordt voorzien door adviespunt verslaving Antwerpen.

Voor softdrugs bedraagt de OMS 75 euro, voor harddrugs 150 euro.

De OMS zal aangeboden worden aan elke meerderjarige bij feiten van gebruik en/of bezit van:

a)  cannabis zoals opgesomd in het Koninklijk Besluit van 31 december 1930 houdende regeling van de slaapmiddelen en de verdovende middelen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies (cannabis, cocaïne, heroïne, …) indien hij op de openbare weg of het publieke domein wordt betrapt en                er is sprake van ostentatief bezit ( < 3 g en > 3 g ) of niet-ostentatief bezit ( > 3 g )

b)  andere verdovende middelen (met uitzondering van cannabis) en psychotrope stoffen, zoals opgesomd in het Koninklijk Besluit van 31 december 1930 houdende regeling van de slaapmiddelen en de verdovende middelen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies (cannabis, cocaïne, heroïne, …)           en in Koninklijk besluit van 2 december 1988, aangevuld bij Koninklijk besluit van         12 februari 1993 tot reglementering van sommige psychotrope stoffen (amfetamines, XTC, …), indien hij wordt betrapt op de openbare weg of het publieke domein en er is sprake van ostentatief bezit of niet-ostentatief bezit

De gemeenteraad van Brasschaat heeft gisterenavond het licht op groen gezet voor het project. Door de coronacrisis is gekozen om van start te gaan als de coronacrisis achter ons ligt en op het moment dat de hulpverlening terug op de normale capaciteit draait.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen