Persbericht - Brussel - Voorwaardelijke vrijlating van Michel Lelièvre

Het  Brusselse parket kan bevestigen dat de strafuitvoeringsrechtbank vandaag een vonnis heeft uitgesproken waarbij de voorwaardelijke vrijlating van Michel Lelièvre wordt toegekend, dit onder strikte voorwaarden.

Er werd onder andere een opschortende voorwaarde voorzien dat het vonnis pas uitvoerbaar wordt wanneer Michel Lelièvre er in slaagt om een woonst te vinden binnen de 6 maanden. Slaagt hij hier niet in, vervalt de maatregel tot voorwaardelijke invrijheidsstelling.

Het parket had een negatief advies geformuleerd betreffende deze vrijlating.

Na analyse van het vonnis, heeft het Brusselse parket beslist om geen cassatieberoep aan te tekenen, aangezien er geen elementen voorhanden zijn die dit rechtsmiddel toelaten.

Het parket wenst in herinnering te brengen dat

  • tegen de beslissingen van de strafuitvoeringsrechtbank geen hoger beroep mogelijk is. Het enige rechtsmiddel dat open staat is een cassatieberoep, waarbij de rechter niet opnieuw beslist over de feiten maar enkel oordeelt over de wettigheid van de rechterlijke beslissing.
  • het einde van de straf voorzien was op 4 oktober 2023, wanneer Michel Lelièvre zou vrijkomen zonder enige voorwaarde.

Willemien Baert

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder