Persbericht - COL 2/2019 - Opsporings- en vervolgingsbeleid inzake kraken

Door de wet van 18 oktober 2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed (B.S. 6/11/2017) wordt het fenomeen ‘kraken’ (zowel van een bewoond als onbewoond pand) strafbaar gesteld zonder dat het fenomeen ‘Kraken’ wordt gedefinieerd.

De onrechtmatige bezetter die binnen de vastgestelde termijn geen gevolg geeft aan het bevel tot ontruiming van de procureur des Konings of het vonnis tot uithuiszetting van de vrederechter, kan worden veroordeeld tot de in het nieuwe artikel 442/1, §2 van het Strafwetboek bepaalde straffen.

Huidige omzendbrief is bedoeld om enerzijds het nieuwe wettelijke kader en de doelstellingen van de wetgever te schetsen en anderzijds om het ter zake te volgen strafrechtelijk beleid toe te lichten.

Ontdekt de nieuwe omzendbrief hier.