Persbericht - COL 6/2018 - Recht op inzage en/of afschrift van een dossier

De wet van 27 december 2012 voegde met artikel 21bis Sv. een algemene bepaling in het Wetboek van strafvordering  betreffende het recht op inzage en/of afschrift tijdens zowel het opsporingsonderzoek als het gerechtelijk onderzoek. Deze wet bracht bovendien een wijziging van de procedure van art. 61ter Sv.

Bij arrest nr.6/2017 van 25 januari 2017 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat artikel 21 bis van het Wetboek van strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt in zoverre het niet voorziet in een beroep bij een onafhankelijke en onpartijdige rechter tegen de weigering of de ontstentenis van een beslissing van het openbaar ministerie ten aanzien van een  door een verdachte geformuleerd verzoek om toegang tot een dossier tijdens het opsporingsonderzoek.

De wet van 18 maart 2018 houdende wijzigingen van diverse bepalingen van het strafrecht, de strafvordering en het gerechtelijk recht zet thans het bovenvermeld arrest van het Grondwettelijk Hof om. Artikel 21bis Sv. wordt vervangen en er wordt een rechtsmiddel ingevoegd in hoofde van de rechtstreeks belanghebbende.

Klik hier voor de COL.