Persbericht - Crossborderprocedure inzake verkeersovertredingen: Veranderingen voor de burger

Met het oog op de lancering van de Crossborderprocedure heeft het College van Procureurs-generaal op woensdag 28 maart 2018 omzendbrief COL 11/2006 (versie 2018) goedgekeurd houdende een eenvormig beleid inzake inningen van een geldsom en het toezicht op, de vaststelling van en de opsporing van snelheidsovertredingen en de richting te geven aan de vervolging ervan.

Wat verandert er concreet voor de burger?

De Crossborderprocedure werd uitgewerkt in het kader van de omzetting naar Belgisch recht van de richtlijn 2015/413/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2015 en heeft als doel om de afhandeling van de dossiers inzake verkeersovertredingen te optimaliseren. 

Buitenlandse overtreders

Deze omzendbrief stelt een einde aan de straffeloosheid van buitenlandse verkeersovertreders. Voortaan zullen buitenlanders niet langer ongestraft verkeersovertredingen kunnen begaan. Een buitenlandse burger die een verkeersovertreding begaat op de Belgische wegen zal een in de taal van zijn woonplaats vertaald proces-verbaal ontvangen en zal verplicht zijn om deze boete te betalen.

Op 28 maart zal de Crossborderprocedure enkel van toepassing zijn voor overtreders uit de buurlanden (Duitsland, Frankrijk, Nederland, en Luxemburg) en Oostenrijk, maar op termijn, naargelang de beschikbare vertalingen van de aan de buitenlandse overtreders bezorgde documenten, ook voor overtreders uit de lidstaten van de Europese Unie.

Onderdanen uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland zullen hun documenten in het Engels ontvangen vanaf de maand mei.

Belgische overtreders

Op grond van deze omzendbrief worden belangrijke verbeteringen aangebracht aan de procedure voor verkeersovertredingen door Belgische burgers.

Eerst en vooral wordt verwacht dat de dossiers sneller worden afgehandeld door de digitalisering van het proces. Door het aanpassen van bepaalde informatica-applicaties konden duidelijke en eenvormige processen in alle parketten worden opgestart.

Ook de administratieve vereenvoudiging zal de burger ten goede komen. De overtreder zal het proces-verbaal en de boete niet meer afzonderlijk ontvangen (in het verleden ontving de burger soms de boete vóór het proces-verbaal, wat tot verwarring leidde), maar hij zal voortaan één brief met deze twee documenten krijgen.

De burger zal tot slot via de site www.verkeersboeten.be stap voor stap worden begeleid bij het betalen van de boete. Voor vragen inzake de administratieve verwerking van de dossiers kunnen de burgers terecht bij het callcenter van Bpost (via + 32 2 278 55 60).