Persbericht ​- Dossiers COVID te Brussel : balans en perspectieven

Het parket van Brussel heeft een eerste balans opgemaakt betreffende de Brusselse dossiers inzake het niet respecteren van de COVID-regels. 

In dit stadium werden er iets meer dan 6000 processen-verbaal overgemaakt aan het parket van Brussel inzake inbreuken die gepleegd werden door meerderjarige personen.

Ongeveer een kwart van de dossiers hebben het voorwerp uitgemaakt van een minnelijke schikking. 28 dossiers werden gedurende de twee laatste maanden via het snelrecht afgehandeld voor de correctionele rechtbank. De andere processen verbaal zijn in onderzoek.

Het parket zal voor elk dossier nagaan of de bestanddelen van de inbreuk verenigd zijn (voorbeeld: aantonen dat de verdachte de sociale afstand van 1m50 niet respecteert), de bewijslast ligt bij ons.

De wet voorziet nu dat, wat betreft deze inbreuken, de politierechtbank voortaan deze dossiers afhandelt.

In samenspraak met de rechtbank van eerste aanleg te Brussel kan het parket van Brussel u meedelen dat er tijdens de komende maanden juli en augustus ongeveer 800 dossiers voor de politierechtbank zullen vastgesteld worden zal er één zitting per dag aan worden gewijd zodat een honderdtal dossiers per week kunnen behandeld worden. 

Het parket van Brussel verduidelijkt dat op deze zittingen bij voorrang dossiers zullen vastgesteld worden inzake niet betaalde minnelijke schikkingen en personen die recidiveren 

 

Denis GOEMAN

Substituut-procureur des Konings – Woordvoerder