Persbericht - Gent - themazitting Volksgezondheid

Op dinsdag 21 januari 2020 organiseert het parket Oost-Vlaanderen een themazitting in het kader van “volksgezondheid en voedselveiligheid in winkels en horecazaken”.

26 personen en/of firma’s (in 12 verschillende dossiers) werden door het parket gedagvaard voor de correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Gent wegens inbreuken vastgesteld door het Federaal voedselagentschap en de Federale Overheidsdienst voor Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Het gaat in deze dossiers om verschillende inbreuken:

Zo is er in zes dossiers sprake van ernstige inbreuken op hygiëne, waarvan er bij  vier dossiers ook sprake is van inbreuken op de traceerbaarheid en autocontrole. In één dossier gaat het om bedrog in voedingsmiddelen en valsheid in geschrifte. In een ander dossier is er sprake van de uitbating zonder erkenning.

Er is ook een dossier dat betrekking heeft op de nasleep van de fipronilcrisis.

Verder behandelt de rechtbank ook twee dossiers waar er sprake is van inbreuken op het rookverbod.

Tot slot worden ook nog drie andere dossiers behandeld, waarbij er onder meer sprake is van de verkoop van verboden cosmeticaproducten, het wegmaken van inbeslaggenomen dieren bestemd voor de voedselketen en de verkoop van alcohol aan minderjarigen.

In het grootste deel van deze dossiers werden de betrokkene in het verleden reeds geverbaliseerd voor soortgelijke inbreuken. In andere gevallen werd een administratieve geldboete of minnelijke schikking opgelegd, maar werd deze niet betaald.

Met deze themazitting wil het parket van Oost-Vlaanderen het vervolgingsbeleid extra in de verf zetten, gezien inbreuken op de volksgezondheid en voedselveiligheid iedereen aanbelangen.

De zitting gaat door in zaal 3.4 van het gerechtsgebouw aan de Opgeëistenlaan in Gent en start om 9u.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen